Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-BXD 2019 biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ

Số hiệu: 03/CT-BXD Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 03/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-BXD

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TIÊU CỰC, THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ, tăng cường xử lý, ngăn chặn việc nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, bước đầu đã đạt một số kết quả tích cực.

Tuy nhiên thời gian gần đây, vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và uy tín của Bộ. Nguyên nhân chính là do ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương còn hạn chế, yếu kém; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu một số đơn vị chưa được coi trọng, quan tâm đúng mức; việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa kịp thời.

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định về những việc công chức, viên chức không được làm theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

2. Rà soát, bổ sung các kế hoạch của cơ quan, đơn vị thực hiện văn bản, kế hoạch của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, các Nghị định của Chính phủ, chỉ thị, quyết định, công điện của Thủ tướng Chính phủ về: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống tham nhũng, tham nhũng vặt; thực hiện trách nhiệm, kỷ cương, đạo đức, văn hóa trong thực thi công vụ để bổ sung các giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị (Có Danh mục các Kế hoạch của Bộ kèm theo).

3. Tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

3.1. Rà soát, bổ sung, công khai và nghiêm túc thực hiện, giám sát việc thực hiện các quy chế làm việc, quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, các quy trình, hồ sơ giải quyết công việc, các quy chế, quy định về thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, quản lý tài sản công, sử dụng các nguồn vốn của đơn vị.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính, thủ tục hành chính của Bộ.

3.2. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hành chính trong thực thi công vụ của công chức, viên chức; tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ phù hợp với đặc thù hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Chuyển đổi vị trí công tác của công chức thực hiện một số công việc theo quy định của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP .

3.3. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng, các cơ quan báo chí thực hiện giám sát hoạt động công vụ, phát hiện và tố cáo, phản ánh sai phạm.

Mọi phản ánh về sai phạm, vi phạm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ đều phải được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

3.4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm giải trình.

Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm, sách, nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Ghi âm, ghi hình, ghi hình trực tuyến tại các địa điểm tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên.

3.5. Tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng và trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, công chức, viên chức trực thuộc, đặc biệt là các tổ chức, công chức, viên chức làm việc ở vị trí công tác có yếu tố nhạy cảm cao; có biện pháp giám sát và thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức đơn vị mình để kịp thời phát hiện vi phạm, có biện pháp xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý.

Thực hiện nghiêm việc xử lý cá nhân vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra việc công chức, viên chức và người lao động trực thuộc đơn vị mình có hành vi vi phạm pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

3.6. Cán bộ, công chức, viên chức chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao năng lực thực thi công vụ, trong thực hiện công việc phải tận tụy, tôn trọng và ưu tiên giải quyết khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; chấp hành nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ quy chế, quy định nội bộ, không hách dịch, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí, công việc để mưu lợi cá nhân.

3.7. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở đã tổ chức phát động.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Bộ trưởng việc thực hiện các nội dung trên trong tháng 9/2019 và báo cáo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng.

4.2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

4.3. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ đánh giá, sơ kết, báo cáo Bộ trưởng việc thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Đảng ủy Bộ Xây dựng;
- Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA BỘ XÂY DỰNG

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG, CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, CHỈ THỊ, QUYẾT ĐỊNH, CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ: XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH; PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, THAM NHŨNG VẶT; THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA TRONG THỰC THI CÔNG VỤ
(Kèm theo Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. Văn bản do Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng ban hành:

1. Chỉ thị số 04-CT/BCSĐ ngày 12/12/2016 của Ban Cán sự đảng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Chỉ thị số 05-CT/BCSĐ ngày 12/01/2017 của Ban Cán sự đảng về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và tổ chức Tết năm 2017.

3. Chỉ thị số 08-CT/BCSĐ ngày 23/11/2017 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng để khắc phục những tồn tại, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ Xây dựng.

4. Chỉ thị số 09-CT/BCSĐ ngày 30/01/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng về việc thực hiện Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

5. Quyết định số 87-QĐ/BCSĐ ngày 16/5/2018 của Ban Cán sự đảng về việc tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

6. Quyết định số 101-QĐ/BCSĐ ngày 27/8/2018 của Ban Cán sự đảng về việc giao nhiệm vụ đầu mối tham mưu, giúp việc Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng về công tác phòng, chống tham nhũng.

7. Quyết định số 117-QĐ/BCSĐ ngày 04/12/2018 của Ban Cán sự đảng ban hành Kế hoạch của Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

8. Quyết định số 133-QĐ/BCSĐ ngày 16/4/2019 ban hành kế hoạch của Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

9. Văn bản số 326-CV/BCSĐ, ngày 17/5/2019 của Ban Cán sự đảng về việc quán triệt nội dung Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

II. Văn bản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành:

1. Quyết định số 2252/QĐ-BXD ngày 07/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

2. Quyết định số 898/QĐ-BXD ngày 09/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.

3. Quyết định số 221/QĐ-BXD ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Bộ Xây dựng.

4. Quyết định số 908/QĐ-BXD ngày 14/9/2016 về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

5. Văn bản số 740/BXD-TCCB ngày 09/4/2018 yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 908/QĐ-BXD ngày 14/9/2016.

6. Quyết định số 1116/QĐ-BXD ngày 09/8/2018 về việc thành lập các Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

7. Quyết định số 1584/QĐ-BXD ngày 14/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

8. Quyết định số 1103/QĐ-BXD ngày 23/10/2017 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Bộ.

9. Quyết định số 1205/QĐ-BXD ngày 17/9/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ Xây dựng.

10. Quyết định số 1222/QĐ-BXD ngày 24/9/2018 về việc phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC trực thuộc Văn phòng Bộ.

11. Quyết định số 826/QĐ-BXD ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn chức danh cán bộ, quản lý các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

12. Quyết định số 828/QĐ-BXD ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng quản lý.

13. Quyết định số 660/QĐ-BXD ngày 28/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch, Thư ký hội đồng trường tại các trường cao đẳng và trung cấp thuộc Bộ.

14. Quyết định số 1152/QĐ-BXD ngày 20/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Xây dựng.

15. Quyết định số 1139/QĐ-BXD ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế nâng bậc lương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng;

16. Quyết định số 367/QĐ-BXD ngày 13/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

17. Quyết định số 314/QĐ-BXD ngày 25/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Đề án Văn hóa công vụ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-BXD ngày 03/09/2019 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.977

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123