Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 749/QĐ-UBND 2022 danh mục dự án kêu gọi đầu tư Đắk Nông

Số hiệu: 749/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Hồ Văn Mười
Ngày ban hành: 21/04/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 749/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 21 tháng 4 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 19/TTr-SKH ngày 31 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022, gồm 22 dự án. Cụ thể các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực Xã hội hóa: 03 dự án.

- Lĩnh vực Nông nghiệp: 04 dự án.

- Lĩnh vực Sản xuất công nghiệp, hạ tầng khu, cụm công nghiệp: 01 dự án.

- Lĩnh vực Thương mại, du lịch, hạ tầng đô thị: 14 dự án.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Trên cơ sở danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 được phê duyệt, giao các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Khẩn trương xây dựng bộ tài liệu xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo đúng quy định đối với các dự án đã đầy đủ thông tin; cung cấp cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh để đăng tải.

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo quy định tại Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh hướng dẫn các thủ tục thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh cập nhật, bổ sung thông tin các dự án thuộc danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu có).

- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách do địa phương quản lý để thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư theo quy định.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương cập nhật, hoàn thiện cơ sở pháp lý của các dự án chưa đầy đủ thông tin để tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất để kêu gọi triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng không hiệu quả để giao về cho các địa phương hoặc cơ quan chức năng của tỉnh quản lý theo đúng quy định, làm cơ sở thực hiện kêu gọi đầu tư.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện quy trình đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

3. Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500; quy hoạch phát triển đô thị tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 theo quy định để làm cơ sở phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (đối với dự án đầu tư có sử dụng đất) theo đúng quy định.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về xử lý tài sản trên đất để đảm bảo triển khai các dự án được thuận lợi và đúng quy định của pháp luật.

5. Các Sở, Ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

6. UBND các huyện, thành phố:

- Đề xuất, cập nhật danh mục các dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo đúng quy định.

- Đề xuất danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của Luật Đất đai.

- Quyết định thu hồi theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi các khu đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng không hiệu quả để kêu gọi triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định.

- Đề xuất phương án đấu giá quyền sử dụng đất (thuộc trường hợp đấu giá) hoặc đấu thầu dự án đối với các dự án sử dụng toàn bộ hay một phần quỹ đất do địa phương quản lý.

- Lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500; quy hoạch phát triển đô thị tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 theo quy định để làm cơ sở phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (đối với dự án đầu tư có sử dụng đất).

7. Căn cứ tình hình thực tế từng dự án thuộc danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 6 nêu trên phải hoàn thiện cơ sở pháp lý của các dự án còn thiếu thông tin trước ngày 30/6/2022 và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

8. Trong quá trình thực hiện, các Sở, Ban, ngành, địa phương và nhà đầu tư cần được hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp thông tin thì liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: Đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để được hỗ trợ, hướng dẫn theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020 - 2025.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các phòng chuyên môn thuộc VP;
- Lưu: VT, KT(Hg).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Văn Mười

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông)

STT

Tên dự án

Địa điểm (xã, huyện)

Lĩnh vực

Quy mô diện tích, quy mô công suất thiết kế

Vốn đầu tư dự kiến (tỷ đồng)

Thông tin (quy hoạch đô thị, xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,...) vị trí khu đất

I. Huyện Krông Nô (02 dự án)

 

 

 

1

Dự án nhà máy chế biến lúa gạo tại xã Buôn Choah

Thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô

Nông nghiệp

1,5 ha

40

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Đất sạch, do nhà nước quản lý (trước đây là trụ sở Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, nay trường đã chuyển lên đồi đá). Đã xử lý xong tài sản trên đất.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Krông Nô năm 2021

2

Chợ Đức Xuyên (Xây dựng nhà lồng, ki ốt và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ)

Xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô

Thương mại, du lịch và đô thị

0,69 ha

15

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Đất hộ gia đình đang sử dụng vào mục đích đất ở và sản xuất nông nghiệp.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Krông Nô năm 2021.

3. Quy hoạch xây dựng: Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND huyện Krông Nô về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm xã và khu dân cư dọc Quốc lộ 28 xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô.

II. Huyện Cư Jút (02 dự án)

 

 

 

1

Khu du lịch sinh thái Hồ Trúc

Thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút

Thương mại, du lịch và đô thị

22,52 ha

Từ 350 - 500

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Đất do UBND huyện quản lý. Hiện trạng khu đất: đất nông nghiệp. Trong tổng số 22,52 ha, có 10,58 ha đất sạch do UBND huyện quản lý, còn lại đất mặt nước 11,94 ha.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Cư Jút năm 2021.

3. Quy hoạch 3 loại rừng: Tại vị trí thực hiện dự án có 2,4 ha nằm trong quy hoạch 3 loại rừng (theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1474/QĐ-UBND ngày 08/09/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố hiện trạng rừng và đất quy hoạch phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tính đến ngày 31/12/2020).

2

Khu đô thị trung tâm thị trấn Ea T’ling

Tổ dân phố 7 và 8 thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jut

Thương mại, du lịch và đô thị

09 ha

750

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Đất người dân đang sử dụng.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Cư Jút năm 2021.

3. Quy hoạch xây dựng: Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị Ea T’ling, huyện Cư Jút đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

4. Thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (chuyển tiếp sang năm 2022) theo Nghị Quyết số 186/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh

III. Huyện Đắk Mil (04 dự án)

 

 

 

1

Cơ sở giáo dục tư thục

Xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil

Xã hội hóa

2,4734 ha

50

1. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất sạch do UBND huyện quản lý.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quy hoạch đất giáo dục theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 08/2/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đắk Mil

2

Cơ sở giáo dục tư thục

Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil

Xã hội hóa

1,0172 ha

45

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất: Đất sạch do UBND huyện quản lý.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quy hoạch đất giáo dục theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 08/2/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đắk Mil

3

Nhà máy chế biến sâu nông sản, trái cây công nghệ cao, kho dự trữ, bảo quản thành phẩm, bãi tập kết nguyên liệu

Thôn 3/2, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil

Nông nghiệp

16,9 ha

Từ 50-100

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Đất sạch do UBND huyện quản lý.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 08/2/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đắk Mil

4

Trung tâm trưng bày, chăm sóc ô tô và dịch vụ nhà hàng, khách sạn

Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil

Thương mại, du lịch và đô thị

1,6 ha

20

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Đất sạch do UBND huyện quản lý.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 08/2/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đắk Mil

IV. Huyện Đắk Song (02 dự án)

 

1

Điểm du lịch sinh thái thác Lưu Ly

Xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song

Thương mại, du lịch và đô thị

85 ha

Từ 100-200

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Đất rừng, một phần do địa phương quản lý, một phần do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N'Tao quản lý.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Sử dụng đất huyện Đắk Song năm 2021.

Thuộc đối tượng thuê dịch vụ môi trường rừng (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N'Tao đang trình phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững)

2

Dự án nhà máy chế biến rau củ quả

Thôn 3, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song

Nông nghiệp

03 ha

5

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Đất do UBND xã Thuận Hà quản lý.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Sử dụng đất huyện Đắk Song năm 2021.

V. Huyện Tuy Đức (01 dự án)

 

1

Nhà máy chế biến tre, nứa, lồ ô

Bon Bu Lum, Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức

Công nghiệp, hạ tầng cụm, khu công nghiệp

4,1 ha

122

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Đất sạch. Khu đất được UBND tỉnh thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên giao UBND huyện Tuy Đức quản lý bố trí sử dụng tại Quyết định 253/QĐ-UBND ngày 19/02/2021; đã được bàn giao đất thực địa cho địa phương.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Tuy Đức năm 2021.

3. Quy hoạch Bauxit: Dự án thuộc quy hoạch Bauxit khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được phê duyệt tại Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; không thuộc quy hoạch đất quốc phòng.

VI. Huyện Đắk R’lấp (01 dự án)

 

1

Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt

Thôn Quảng Phước, xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp

Xã hội hóa

18,2 ha

Phụ thuộc vào công nghệ xử lý. Dự kiến khoảng 20 tỷ đồng

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Đất do người dân quản lý và sử dụng, UBND huyện đang tổ chức kiểm đếm, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư hạ tầng. Hiện trạng khu đất: Nằm cách đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê khoảng 5 km; Hiện tại đường vào dự án đang là đường đất. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đang triển khai đầu tư tuyến đường, hố chôn lấp và đường điện trung thế phục vụ dự án.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Đắk R'lấp năm 2021.

3. Quy hoạch xây dựng: UBND huyện Đắk R’lấp phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 26/8/2020.

4. Thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh

VII. Huyện Đắk Glong (01 dự án)

 

1

Trung tâm thương mại huyện Đắk Glong

Thôn 4, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong

Thương mại, du lịch và đô thị

0,3 ha

200

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Đất sạch do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong quản lý (Trụ sở UBND xã Quảng Khê). Có tài sản là trụ sở UBND xã Quảng Khê cũ, chưa xử lý.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Đắk Glong năm 2021.

3. Quy hoạch xây dựng: Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND huyện Đắk Glong về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Quảng Khê đến năm 2025.

VIII. Thành phố Gia Nghĩa (09 dự án)

 

1

Chế biến sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ

xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa và xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong

Nông nghiệp

53,71 ha

120

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Diện tích đã bồi thường, giải phóng mặt bằng: 53,71 ha, trong đó thành phố Gia Nghĩa quản lý khoảng 43ha, huyện Đắk Glong quản lý khoảng 9,5ha.

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thành phố Gia Nghĩa năm 2021; Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Đắk Glong năm 2021.

2

Khu đô thị và thương mại Đồi Su

Phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa

Thương mại, du lịch và đô thị

3,8 ha

250

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Đất nghĩa trang cũ.

2. Quy hoạch xây dựng: Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000, khu đô thị du lịch sinh thái hồ Đắk R'tih.

3. Thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (chuyển tiếp sang năm 2022) theo Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh (Di dời Nghĩa địa Đồi su, phường Nghĩa Phú với diện tích 04 ha).

3

Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức

Phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa

Thương mại, du lịch và đô thị

4,5 ha

400

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai:  Đất sạch (đất khu nhà công vụ cũ)

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Gia Nghĩa. Thuộc quy hoạch phân khu 1/2000 phường Nghĩa Đức.

3. Thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh

4

Khu đô thị mới tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân (Sân vận động cũ)

Thành phố Gia Nghĩa

Thương mại, du lịch và đô thị

7,08 ha

840

1 Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Đất sạch (đất sân vận động tỉnh Đắk Nông khoảng 5,6ha), phần đất còn lại thuộc quyền sử dụng đất của người dân khoảng 1,48 ha (UBND thành phố Gia Nghĩa đang tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng).

2 Quy hoạch xây dựng Thuộc quy hoạch chi tiết khu dân cư số 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa

3. Thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (chuyển tiếp sang năm 2022) theo Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh

5

Tổ hợp Khách sạn cao cấp (khu đất trụ sở Sở Ngoại vụ cũ)

Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa

Thương mại, du lịch và đô thị

1,7461 ha

120

11 Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Đất sạch do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý (trụ sở Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa cũ)

2. Quy hoạch xây dựng: Quyết định số 1292/QĐ UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến hôm 2030.

6

Khu đô thị Lửa và Nước Đắk R’Tih

Xã Đắk R'Moan, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa

Thương mại, du lịch và đô thị

752,48 ha

53.056

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Hiện tại, đất đang thuộc quyền sử dụng của người dân. Đất nhà ở hiện trạng: 64,42 ha; Đất mặt nước: 38,06 ha; Đất nông nghiệp: 589,03 ha; Đất giao thông: 47,25 ha;

2. Quy hoạch xây dựng: Thuộc quy hoạch phân khu 1/2000 khu đô thị du lịch sinh thái hồ Đắk R'tih được phê duyệt tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông.

3. Thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Nghị Quyết số 186/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh

7

Khu đô thị Thung lũng xanh Nghĩa Phú

Phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa

Thương mại, du lịch và đô thị

47,79 ha

1.609

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Hiện tại, đất đang thuộc quyền sử dụng của người dân, Đất nhà ở hiện trạng: 3,78 ha; Đất mặt nước: 0,38 ha; Đất nông nghiệp: 42,04 ha; Đất giao thông: 1,59 ha.

2. Quy hoạch xây dựng: Thuộc quy hoạch phân khu 1/2000 khu đô thị du lịch sinh thái hồ Đắk R'tih được phê duyệt tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông.

3. Thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Nghị Quyết số 186/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh

8

Khu đô thị cửa ngõ Nghĩa Phủ

Phường Nghĩa Phủ, thành phố Gia Nghĩa

Thương mại, du lịch và đô thị

42,27 ha

8.662

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Hiện tại, đất đang thuộc quyền sử dụng của người dân.

Đất nhà ở hiện trạng: 2,47 ha; Đất mặt nước: 0,66 ha; Đất nông nghiệp: 37,17 ha; Đất giao thông: 1,99 ha

2. Quy hoạch xây dựng: Thuộc quy hoạch phân khu 1/2000 khu đô thị du lịch sinh thái hồ Đắk R'tih được phê duyệt tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông.

3. Thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Nghị Quyết số 186/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh

9

Khu du lịch sinh thái thác Liêng Nung

Xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa

Thương mại, du lịch và đô thị

97 ha

Từ 500-700

1. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai: Đất đã giải phóng mặt bằng 64,64ha. Được quy hoạch chi tiết một phần diện tích 84,07 ha tại Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông. Diện tích còn lại chủ yếu là đất rẫy, có một vài chòi rẫy người dân ở trong thời gian làm rẫy, không ở cố định.

2. Thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (chuyển tiếp sang năm 2022) theo Nghị quyết số 186/NQ HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh.

Tổng cộng: 22 dự án

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 749/QĐ-UBND ngày 21/04/2022 về danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


448

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159