Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 299/QĐ-UBND 2016 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng

Số hiệu: 299/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 22/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ Chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan phối hợp soạn thảo:

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo tuân thủ đúng quy định tại Điều 12 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

2. Cơ quan phối hợp soạn thảo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc tham gia ý kiến xây dựng dự thảo, đảm bảo chất lượng và tính khả thi của văn bản.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Sở Tư pháp chủ động nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự thảo do cơ quan chủ trì soạn thảo trình và tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành; phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng

STT

Hình thức

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian ban hành

Công văn yêu cầu
(Lý do ban hành)

Ghi chú

1

Quyết định

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

Quý I

Thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV

 

2

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước tại các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Các cơ quan có liên quan

Quý I

Thực hiện Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ; Thông tư số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV

(Chuyển từ chương trình 2015 sang)

3

Quyết định

Ban hành Điều lệ quản lý Khu công nghiệp Lộc Sơn tỉnh Lâm Đồng

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Các cơ quan có liên quan

Quý II

Thực hiện Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ; Thông tư số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ; Văn bản số 1349/TTg-KTN ngày 12/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

(Chuyển từ chương trình 2015 sang)

4

Quyết định

Ban hành Điều lệ quản lý Khu công nghiệp Phú Hội tỉnh Lâm Đồng

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Các cơ quan có liên quan

Quý II

Thực hiện Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ; Thông tư số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ; Văn bản số 1349/TTg-KTN ngày 12/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

 

5

Quyết định

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I

Thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV

 

6

Quyết định

Ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II

Thực hiện Nghị định số 123/2014/NĐ-CP

 

7

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Công thương

Sở Tài chính

Quý II

Thực hiện Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT

 

8

Quyết định

Ban hành Quy định trình tự, thời gian giải quyết thủ tục thỏa thuận vị trí cột, trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình trung áp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Công thương

Các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, TNMT, Công ty điện lực Lâm Đồng và UBND cấp huyện

Quý IV

Thực hiện Thông tư số 33/2014/TT-BCT

 

9

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 48/2015/NĐ-CP

(Chuyển từ chương trình 2015 sang)

10

Quyết định

Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Giao thông vận tải

Các Sở: Tài chính; GDĐT; Sở KHĐT; TNMT; UBND cấp huyện

Quý I

Nhằm khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn đến năm 2020 phù hợp với tình hình phát triển các phương thức vận tải.

 

11

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Giao thông vận tải

Các Sở: Tài chính KHCN; UBND cấp huyện

Quý II

Để quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi về số lượng phương tiện, chất lượng dịch vụ, phạm vi hoạt động, quản lý bến bãi, đồng thời đề xuất các phương pháp quản lý phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh

 

12

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh và quốc lộ ủy thác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Giao thông vận tải

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV

Công văn số 1518/SGTVT-PC
ngày 02/12/2015 của Sở Giao thông Vận tải

(Chuyển từ chương trình 2015 sang)

13

Quyết định

Phê duyệt tiêu chí phân bổ vốn XDCB của địa phương cho cấp huyện, thành phố trong tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố

Quý IV

Thực hiện Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ

 

14

Quyết định

Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư, quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV

Thực hiện Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công

 

15

Quyết định

Ban hành Quy chế về đấu thầu, quản lý khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

 

16

Quyết định

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV

Công văn số 1221/KHĐT-VP ngày 21/12/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

17

Quyết định

Ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính

Quý I

Thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

 

18

Quyết định

Ban hành Quy định cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

Sở Lao động, thương binh và xã hội

Sở Tài chính; Ngân hàng nhà nước lâm Đồng; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

Quý I

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ; Quyết định số 50/2010/QĐ-TTG ; Nghị định số 61/2015/NĐ-CP

 

19

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng

Sở Ngoại vụ

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

Quý I

Thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV

 

20

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định về việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân apec thuộc tỉnh Lâm Đồng

Sở Ngoại vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I

Thực hiện Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

 

21

Quyết định

Ban hành Quy định xét tặng Huy hiệu về sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013

 

22

Quyết định

Ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý các Hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III

Thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

 

23

Quyết định

Ban hành Quy định về xét chọn, sử dụng, quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ; Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND

 

24

Quyết định

Ban hành Quy định phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị quản lý, khai thác công trình

Quý IV

Thực hiện Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT

 

25

Quyết định

Ban hành một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác

Quý IV

Thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT BNNPTNT-BTC-BKHĐT

 

26

Quyết định

Ban hành Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP

 

27

Quyết định

Ban hành Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí NSNN dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Lao động, thương binh và XH

Quý II

Theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 3805/UBND-TC ngày 06/7/2015

 

28

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công tại tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Các sở: Công thương, Tư pháp và các Sở có liên quan

Quý II

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT

 

29

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

UBND thành phố Đà Lạt

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

 

30

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

UBND thành phố Bảo Lộc

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

 

31

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

UBND huyện Lạc Dương

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

 

32

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

UBND huyện Đức Trọng

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

 

33

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

UBND huyện Đơn Dương

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

 

34

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

UBND huyện Bảo Lâm

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

 

35

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

UBND huyện Lâm Hà

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

 

36

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

UBND huyện Đam Rông

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

 

37

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

UBND huyện Di Linh

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

 

38

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

UBND huyện Đạ Tẻh

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

 

39

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

UBND huyện Đạ Huoai

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

 

40

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

UBND huyện Cát Tiên

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

 

41

Quyết định

Mức thu, nộp và chế độ quản lý lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở: Tài chính, Xây dựng; Tư pháp, Cục thuế tỉnh.

Quý II

Công văn số 1705/STNMT-VP ngày 24/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

42

Quyết định

Mức thu, nộp và chế độ quản lý phí đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở: Tài chính, Xây dựng; Tư pháp, Cục thuế tỉnh.

Quý II

Công văn số 1705/STNMT-VP ngày 24/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

43

Quyết định

Điều chỉnh, bổ sung Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; UBND các huyện, thành phố

Quý IV

Công văn số 1705/STNMT-VP ngày 24/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

44

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động cung cấp trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan , đơn vị có liên quan

Quý III

Nhằm tăng cường hoạt động kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử.

 

45

Quyết định

Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp

Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố

Quý III

Thực hiện Thông tư số 179/TT-BTC

 

46

Quyết định

Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thành phố

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ; nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

 

47

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

Quý IV

Thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

 

48

Quyết định

Ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Xây dựng

Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện

Quý II

Thực hiện Luật Nhà ở 2014

 

49

Quyết định

Quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Các sở: TNMT, Tài chính, KHĐT, UBND cấp huyện

Quý II

Thực hiện Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

 

50

Quyết định

Quy định phân cấp thẩm định dự án thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Các sở: KHĐT, GTVT, CT UBND cấp huyện

Quý II

Thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

 

51

Quyết định

Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Các sở: NNPTNT, GTVT, TC, UBND cấp huyện

Quý II

Thực hiện Nghị định số 64/20140/NĐ-CP

 

52

Quyết định

Quy định cụ thể các tiêu chuẩn, đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Các sở: TNMT, Tài chính, KHĐT, LĐTBXH, UBND cấp huyện

Quý IV

Thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 299/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/02/2016 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.105

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!