Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 114/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 02/2003/NĐ-CP phát triển quản lý chợ

Số hiệu: 114/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 114/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2003/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ như sau:

1. Bổ sung các khoản 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vào Điều 2 như sau:

“6. Chợ chuyên doanh: là chợ kinh doanh chuyên biệt một ngành hàng hoặc một số ngành hàng có đặc thù và tính chất riêng.

7. Chợ tổng hợp: là chợ kinh doanh nhiều ngành hàng.

8. Chợ dân sinh: là chợ hạng 3 (do xã, phường quản lý) kinh doanh những mặt hàng thông dụng và thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân.

9. Chợ biên giới: là chợ nằm trong khu vực biên giới trên đất liền (gồm xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền) hoặc khu vực biên giới trên biển (tính từ biên giới quốc gia trên biển vào hết địa giới hành chính xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quần đảo).

10. Chợ tạm: là chợ nằm trong quy hoạch nhưng chưa được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố.

11. Chợ nông thôn: là chợ xã của các huyện và ở khu vực ngoại thành, ngoại thị.

12. Chợ miền núi: là chợ xã thuộc các huyện miền núi.

13. Chợ cửa khẩu: là chợ được lập ra trong khu vực biên giới trên đất liền hoặc trên biển gắn các cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhưng không thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

14. Chợ trong khu kinh tế cửa khẩu: là chợ lập ra trong khu kinh tế cửa khẩu theo các điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

15. Doanh nghiệp kinh doanh, quản lý chợ: là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc trúng thầu về kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

16. Hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ: là hợp tác xã được thành lập, đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc trúng thầu về kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.”

2. Điểm b khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau:

“b) Chợ hạng 2:

Là chợ có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch; được đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vực và được tổ chức họp thường xuyên hay không thường xuyên; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động chợ và tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng.”

3. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“1. Chợ là một bộ phận quan trọng trong tổng thể hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển thương mại của từng địa phương phải bao gồm quy hoạch phát triển chợ. Quy hoạch phát triển chợ phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch thương mại, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan. Quy hoạch phát triển chợ lập theo nguyên tắc tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và được cơ quan có thẩm quyền theo quy định phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.”

4. Khoản 3, 4 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Nguồn vốn đầu tư phát triển của Nhà nước bao gồm vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn viện trợ không hoàn lại. Trong đó, vốn từ ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư xây dựng các chợ đầu mối nông sản, thực phẩm và chợ hạng 2, hạng 3 ở địa bàn nông thôn, miền núi, hải đảo; vốn từ ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ đầu tư một số chợ sau:

a) Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của chợ (mức hỗ trợ cụ thể theo quy mô của từng dự án):

- Chợ đầu mối chuyên doanh hoặc tổng hợp bán buôn hàng nông sản, thực phẩm để tiêu thụ hàng hóa ở các vùng sản xuất tập trung về nông sản, lâm sản, thủy sản;

- Chợ trung tâm các huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trong Danh mục của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

b) Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ biên giới và chợ dân sinh xã của các huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trong Danh mục của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư chợ quy định tại khoản 3 Điều này được ưu tiên đầu tư xây dựng các chợ theo thứ tự sau:

- Chợ đang hoạt động, nằm trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng là chợ tạm hoặc chợ có cơ sở vật chất – kỹ thuật xuống cấp nghiêm trọng;

- Chợ xây mới tại những xã chưa có chợ, những nơi có nhu cầu về chợ để phục vụ sản xuất, xuất khẩu và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

4. Dự án đầu tư chợ của các thành phần kinh tế được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư như đối với các ngành nghề sản xuất, dịch vụ thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ; được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ.”

5. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi như sau:

“1. Chủ đầu tư xây dựng chợ mới hoặc sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp chợ phải lập dự án theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; các quy định về tiêu chuẩn thiết kế các loại hình, cấp độ chợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.”

6. Điểm a, điểm c khoản 1 và khoản 2, khoản 3 Điều 7 được sửa đổi như sau:

“1. Chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng theo khoản 3 Điều 5 Nghị định này được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao cho các chủ thể tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý hoạt động tại chợ theo quy định sau:

a) Đối với chợ xây dựng mới, giao hoặc tổ chức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác quản lý chợ. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hoạt động theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ;

c) Đối với các chợ ở địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, giao cho các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý.

2. Đối với chợ do Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng có vốn đóng góp của các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và tổ chức, cá nhân khác, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền căn cứ mức độ, tỷ lệ góp vốn để lựa chọn chủ thể kinh doanh, khai thác và quản lý chợ (ban quản lý chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật).

3. Chợ do các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng do các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp đó tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý dưới hình thức doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật và theo các quy định về kinh doanh khai thác và quản lý chợ tại Điều 9 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ.”

7. Bổ sung điểm g, h, i vào khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan:

g) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển chợ trong từng thời kỳ và hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện.

h) Xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên phạm vi toàn quốc;

i) Hướng dẫn và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống chợ, ban hành các quy định cụ thể về phát triển, quản lý và khai thác chợ phù hợp với điều kiện của địa phương.”

8. Khoản 2 Điều 14 được sửa đổi như sau:

“2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ, ngành liên quan:

a) Xem xét, tổng hợp kế hoạch đầu tư xây dựng chợ hàng năm của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để bố trí vốn hỗ trợ đầu tư chợ từ ngân sách trung ương theo quy định của Nghị định này; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định hiện hành;

b) Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách nhà nước và chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng chợ theo quy định của Nghị định này.”

9. Khoản 3 Điều 14 được sửa đổi. bổ sung như sau:

“3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ, ngành liên quan:

a) Hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho ban quản lý chợ, doanh nghiệp và hợp tác xã kinh doanh quản lý chợ;

b) Hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho việc chuyển đổi các ban quản lý chợ (đối với các loại chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư) sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ.”

10. Sửa đổi khoản 4 và bổ sung các khoản 5, 6, 7, 8, 9 vào Điều 14 như sau:

“4. Bộ Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn chế độ đối với cán bộ, nhân viên thuộc ban quản lý chợ trong biên chế nhà nước khi chuyển sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh quản lý chợ.

5. Bộ Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn – thiết kế các loại hình và cấp độ chợ.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan:

a) Hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch sử dụng đất, dành quỹ đất và sử dụng đất để đầu tư xây dựng chợ;

b) Hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường tại chợ.

7. Bộ Y tế:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ.

8. Bộ Công an:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại chợ.

9. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến trong khu vực kinh tế tập thể về pháp luật, chính sách phát triển, quản lý chợ và mô hình hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ hoạt động có hiệu quả.”

11. Bổ sung các điểm e, g, h, i vào khoản 1 Điều 15 như sau:

“e) Ban hành các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm huy động, khai thác các nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn lực của các chủ thể sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn để phát triển mạng lưới chợ;

g) Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng chợ hàng năm phù hợp với quy hoạch phát triển chợ cả nước và của từng địa phương; chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng chợ theo quy định của Nghị định này, đồng thời sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư chợ từ ngân sách trung ương;

h) Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch chuyển đổi các ban quản lý chợ hạng 1 do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ;

j) Chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và chính sách về phát triển, quản lý chợ; chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa bàn tỉnh.”

12. Bổ sung điểm c, d vào khoản 2 và sửa đổi khoản 3 Điều 15 như sau:

“c) Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch chuyển đổi các ban quản lý chợ hạng 2, hạng 3 do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ;

d) Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và chính sách về phát triển, quản lý chợ; đồng thời tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa bàn huyện.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã: có trách nhiệm quản lý và thực hiện các phương án chuyển đổi ban quản lý hoặc tổ quản lý các chợ hạng 3 sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện quản lý các chợ hạng 1 và hạng 2 trên địa bàn.”

13. Sửa đổi từ ngữ:

- Cụm từ “Bộ Công Thương” thay cho cụm từ “Bộ Thương mại”;

- Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” thay cho cụm từ “Ủy ban nhân dân tỉnh”;

- Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thay cho cụm từ “Ủy ban nhân dân huyện”;

- Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã” thay cho cụm từ “Ủy ban nhân dân xã, phường”;

- Cụm từ “hạng chợ” thay cho cụm từ “loại chợ”;

- Cụm từ “chợ hạng” thay cho cụm từ “chợ loại”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2010.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 114/2009/ND-CP

Hanoi, December 23, 2009

 

DECREE

ON AMENDMENT AND SUPPLEMENT OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE DECREE NO.02/2003/ND-CP OF JANUARY 14, 2003 OF THE GOVERNMENT ON DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF MARKETS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;

Pursuant to the Commercial Law No.36/2005/QH11 June 14, 2005;

At the proposal of the Minister of Industry and Trade,

DECREES:

Article 1. To amend and supplement a number of Articles of the Decree No.02/2003/ND-CP dated January 14, 2003 of the Government on the development and management of markets as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"6. Specialized marketplaces: mean those trading specifically a commodity or some commodities with its own characteristics and properties.

7. Synthesis marketplaces: mean those trading many commodities.

8. Marketplaces set up by people: mean the 3rd class marketplaces (managed by communes, wards) trading goods commonly used and essential for people's daily life.

9. Border marketplaces: mean those located in the border areas on mainland (including communes, wards and townships where have part of administrative boundary to coincide with national boundaries on the mainland) or border area on sea (as from national border on sea to the administrative boundaries of communes, wards and townships adjacent to the sea and islands, archipelago).

10. Temporary marketplaces: mean those planned but not yet built permanently or semi-permanently.

11. Rural marketplaces: mean the communal marketplaces of the districts and those in the suburbs and outskirts.

12. Mountainous areas: mean communes in the mountainous districts.

13. Border-gate marketplaces: mean those set up in the border areas on land or sea attached to the border-gate of export and import of goods but not of the border-gate economic zones.

14. Marketplaces in the border-gate economic zones: mean those set up in the border-gate economic zones under the conditions, order and procedures prescribed in the Decree No.29/2008/ND-CP of March 14, 2008 of the Government regulating the industrial zones, export processing zones and economic zones.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16. Cooperatives trading, managing marketplaces: mean the cooperatives established, registered business and operating as prescribed by law, assigned by the competent authorities or won the bidding on business, operation and management of marketplaces."

2. Point b, Clause 2, Article 3 is amended as follows:

"B) Second class marketplaces:

Mean the marketplaces having from 200 business locations to 400 business locations, invested and built permanently or semi-permanently as planned; located in the economic centers of the region and held regular or irregular meetings; with market premises in accordance with operation scale of marketplace and organizing the basic services at the marketplaces: vehicles keeping, loading and unloading of goods, storage of goods, measurement services, public sanitation."

3. Clause 1 of Article 4 is amended as follows:

"1. Marketplace is an important part of overall social and economic infrastructure. In locality’ socio-economic development planning and commercial development planning, it must include the market development planning. Market development planning must be consistent with the planning of socio-economic development, commercial planning, land use planning and other concerned planning. The marketplace development planning must be made according to the principles stated in Clause 2 of Article 4 of the Decree No.02/2003/ND-CP dated January 14, 2003 of the Government on the development and management of the marketplaces and is approved and directed the implementation by the competent authority in accordance with provisions."

4. Clauses 3 and 4 of Article 5 shall be amended and supplemented as follows:

"3. Capital investment in the development of the State including funds from the central budget, local budgets and non-refundable aid. In particular, funds from local budgets shall be used as support for investment in the construction of the wholesale marketplaces of agricultural products, food and second class, third class marketplaces in the rural areas, mountainous and island areas; funds from the central budget only support investment in the following markets:

“3. The source of development investment capital of the State including capital from the central budget, local budgets and non-refundable aids. In particular, capital from the local budgets shall be used as support for investment in the construction of the wholesale marketplaces of agricultural products, food and second class, third class marketplaces in the rural areas, mountainous and island areas; capital from the central budgets shall be used as support only for investment in the following markets:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Specialized farm-produce and foodstuff pivotal marketplaces to consume goods in concentrated agricultural, forestry and aqua-cultural production regions;

- Central marketplaces of the districts in the areas with difficult and difficult-especially socio-economic conditions in the list of Appendix II issued together with the Decree No.108/2006/ND-CP of September 22, 2006 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of Articles of the Law on Investment;

b) Support for investment in the construction of border marketplaces and communal marketplaces set by people of the districts in areas with difficult and difficult-especially socio-economic conditions in the list of Appendix II issued together with the Decree No.108/2006/ND-CP of September 22, 2006 of the Government.

The source of capital used for support for investment in marketplaces specified in clause 3 of this Article shall be given priority of investment in the construction of marketplaces by the following order:

- The marketplaces that are operating, in the planning approved by the competent authorities but they are the temporary marketplaces or the ones with technical-material facilities to be seriously degraded;

- The newly-built marketplaces at the communes without marketplaces, at the places without demand for marketplace for production, export and daily life of the people.

4. Marketplace investment projects of the economic sectors are enjoyed the preferential policies for investment as for the industries of manufacture and services of the list of sectors of investment incentives stipulated in the Decree No.108/2006/ND-CP of September 22, 2006 of the Government; enjoyed preferential policies for investment credit under the Decree No.151/2006/ND-CP of December 20, 2006 of the Government on investment credit and export credit of the State and the Decree No.106/2008/ND-CP of September 19, 2008 of the Government amending and supplementing a number of Articles of the Decree No.151/2006/ND-CP of December 20, 2006 of the Government. "

5. Clause 1 of Article 6 is amended as follows:

"1. "Investors wishing to build new markets, to repair overhaul, transform or upgrade marketplaces must elaborate projects thereon under the current regulations on investment and construction management; the regulations on design standard of types and levels of marketplaces and approved by competent authorities according to current regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“1. Marketplaces built with the State’s investment or investment capital support under Clause 3, Article 5 of this Decree shall be assigned by competent-level People’s Committees to the subjects for organizing business in exploiting and managing activities in the marketplaces according to the following regulations:

a) For newly-built marketplaces, assigning to or organizing bidding to select enterprises or cooperatives to do business in exploiting and managing the marketplaces. The enterprises or cooperatives doing business in exploiting and managing the marketplaces shall operate under the provisions in Article 9 of the Decree No.02/2003/ND-CP dated January 14, 2003 of the Government.

c) For marketplaces in rural, highland, deep-lying, remote or island regions, assigning to the enterprises or cooperatives qualified under the provisions of the provincial-level People's Committee for organizing the business, exploitation and management.

2. For the marketplaces built with the State’s investment support with capital contributed by business households, cooperatives, enterprises of various economic sectors and other organizations and individuals, the competent-level People’s Committees shall base on the capital contribution levels and percentages to select subjects for doing business in exploiting and managing the marketplaces (Marketplace Management Boards, enterprises, cooperatives or joint-stock companies set up under the provisions of law).

3. Marketplaces built with investment of organizations, individuals, business households, cooperatives or enterprises of various economic sectors shall be commercially exploited and managed by such organizations, individuals, business households, cooperatives or enterprises in form of enterprises or cooperatives under the provisions of law and the provisions on doing business in exploiting and managing the marketplaces in Article 9 of the Decree No.02/2003/ND-CP dated January 14, 2003 of the Government.”

7. To supplement points g, h, i, into Clause 1 of Article 14 as follows:

"1. The Ministry of Industry and Trade shall preside over and coordinate with the concerned ministries and agencies:

g) To develop and submit to the Prime Minister for approving the program of market development in each period and to guide and direct the implementation.

h) To develop or adjust the development planning of marketplace system in the nationally-wide scope;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Clause 2 of Article 14 shall be amended as follows:

"2. The Ministry of Planning and Investment shall preside over and coordinate with the Ministry of Finance, Ministry of Industry and Trade and the concerned ministries and agencies:

a) To consider, synthesize plans of annual investment and construction of marketplaces of the provinces and cities directly under the Central Government to allocate market investment support capital from the central budget in accordance with the provisions of this Decree; submit to the Prime Minister for approval in accordance with current regulations;

b) To guide the implementation of policies to support market construction investment capital from the state budget and preferential, incentive policy for the organizations and individuals participating in the investment in construction of marketplaces in accordance with provisions of this Decree."

9. Clause 3 of Article 14 shall be amended. supplemented as follows:

"3. The Ministry of Finance shall preside over and coordinate with the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Planning and Investment and the concerned Ministries and branches:

a) To guide financial mechanism applied to the marketplace management boards, enterprises and cooperatives doing business and managing marketplaces;

b) To guide the financial mechanism applied to the conversion of marketplace management boards (for the marketplace types invested by the State or supported investment by the state) to the enterprises or cooperatives doing business and managing marketplaces."

10. To amend Clause 4, and supplement Clause 5, 6, 7, 8, 9 and Article 14 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To preside over and coordinate with the Ministry of Finance, Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Planning and Investment and concerned ministries and branches in guiding the regulations for officials and employees of the marketplace management boards of the state staffing when converted into the enterprises or cooperatives doing business and managing marketplaces.

5. The Ministry of Construction:

To preside over and coordinate with the Ministry of Industry and Trade, Ministry of Agriculture and Rural Development and other concerned ministries and branches to build or modify and supplement the regulations on standard - design of types and levels of marketplaces.

6. The Ministry of Natural Resources and Environment shall preside over and coordinate with the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Health, Ministry of Agriculture and Rural Development and other concerned ministries and branches:

a) To guide, direct the provincial-level People's Committees to make land use planning, reserve land and use land for investment and construction of marketplaces;

b) To guide, direct the provincial-level People's Committees in the assurance of environmental hygiene at the marketplaces.

7. The Ministry of Health:

To preside over and coordinate with the Ministry of Industry and Trade, the other concerned ministries and branches in guiding and directing the provincial-level People's Committees in the assurance of food hygiene and safety in the marketplaces.

8. The Ministry of Public Security:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. The Vietnam Cooperatives Alliance:

To preside over and coordinate with the Ministry of Industry and Trade and other concerned ministries, branches to propagate, disseminate in the collective economy sector of the law, development policy, market management and cooperative model doing business, managing marketplaces effectively."

11. To supplement the points e, g, h, i, Clause 1 of Article 15 as follows:

"e) To promulgate the mechanism, policies and measures to mobilize and exploit local resources, especially the resources of the subjects of production, business and people in the area to develop a network of marketplaces;

g) To direct the formation and approve the annual plan of investment and construction of marketplaces in accordance with marketplace development plans in the whole country and of each locality; proactively allocate funds from the local budget to invest and build marketplaces under the provisions of this Decree, and use for the right purposes, effectively the capital source for market investment support from the central budget;

h) To direct formation and approve the conversion plan of the first class management boards of marketplaces built by the state’s investment or by the state’s investment capital support into enterprises or cooperatives doing business, managing marketplaces;

j) To direct, examine and inspect the implementation of the provisions of law and policy on development, management of marketplaces; direct the implementation of measures to improve the performance of the markets in the provinces."

12. To supplement points c and d into Clause 2 and amend Clause 3, Article 15 as follows:

"c) To direct the development and approval of plans to convert the second and third class marketplace management boards built by the state’s investment or by the state’s investment capital support into enterprises or cooperatives doing business, managing marketplaces;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Commune-level People's Committees: are responsible for management and implementation of the plans to convert the management boards or the management groups of the third class markets into enterprises or cooperatives doing business, managing marketplaces approved by the competent authorities; coordinating with the provincial-level, district-level authorities to manage the first and second class marketplaces in the area."

13. To amend words:

- The phrase "the Ministry of Industry and Trade" is replaced by the phrase "the Ministry of Commerce";

- The phrase "provincial-level People's Committee" is replaced by the phrase "the provincial People's Committee";

The phrase "district-level People's Committee" is replaced by the phrase "the district People's Committee";

- The phrase "commune-level People's Committee" is replaced by the phrase "People's Committees of communes, wards";

The phrase "marketplace class” is replaced by the phrase "marketplace type";

The phrase "marketplace of class…" is replaced by the phrase "marketplace of type…".

Article 2. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Responsibility for implementation

The Ministers, heads of the ministerial-level agencies, the heads of the Governmental agencies, Presidents of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government are responsible for the implementation of this Decree./.

 

  

 

FOR THE GOVERNMENT 
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi Nghị định 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


65.864

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!