Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1491/QĐ-BXD năm 2014 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2015 của Bộ Xây dựng

Số hiệu: 1491/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 12/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1491/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2015 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và thủ trưởng các đơn vị liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2015 của Bộ Xây dựng” (Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này, trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh báo cáo Bộ trưởng để điều chỉnh kịp thời .

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Văn Phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Cục, Vụ, Viện KTXD;
- VP Bộ, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, PC(02).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2015 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1491/QĐ-BXD ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời gian trình, ban hành

Lãnh đạo Bộ phụ trách

A

VĂN BẢN TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH

I

Văn bản Quy phạm pháp luật

1

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014 (thay thế Nghị định số 71/2010NĐ-CP; Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 84/2013/NĐ-CP)

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 5/2015

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

2

Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (Thay thế Nghị định số 188/2013/NĐ-CP)

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 5/2015

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

3

Nghị định của Chính phủ về công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 5/2015

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

4

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (thay thế Nghị định 153/2007/NĐ-CP)

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 5/2015

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

5

Nghị định về xây dựng, quản lí và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Viện Kinh tế XD

Tháng 5/2015

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

6

Nghị định về quản lí vật liệu xây dựng

Vụ Vật liệu xây dựng

Tháng 10/2015

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

7

Nghị định quy định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Thanh tra Bộ

Tháng 9/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

8

Nghị định thay thế Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 về việc phân loại đô thị

Cục Phát triển đô thị

Tháng 10/2015

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh

9

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lí và sử dụng nghĩa trang

Cục Hạ tầng kĩ thuật

Tháng 11/2015

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh

II

Các đề án

 

 

 

1

Đề án Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến 2025 và tầm nhìn đến 2050

Cục Hạ tầng kĩ thuật

Tháng 10/2015

Thứ trưởng Cao Lại Quang

2

Đề án Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện

Vụ Quy hoạch kiến trúc

Tháng 10/2015

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh

3

Đề án Đánh giá và định hướng phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị đến năm 2020

Cục Phát triển đô thị

Tháng 11/2015

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh

B

VĂN BẢN DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

1

Thông tư hướng dẫn Nghị định 80/2014 về thoát nước và xử lý nước thải.

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Tháng 02/ 2015

Thứ trưởng Cao Lại Quang

2

Thông tư hướng dẫn về phân cấp công trình xây dựng

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 02/ 2015

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

3

Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định quản lí chất lượng công trình xây dựng

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 02/ 2015

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

4

Thông tư hướng dẫn về giám sát thi công xây dựng công trình

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 03/ 2015

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

5

Thông tư hướng dẫn về hoạt động kiểm định, giám định trong xây dựng

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 03/ 2015

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

6

Thông tư hướng dẫn về quản lí chất lượng nhà ở riêng lẻ

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 04/ 2015

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

7

Thông tư hướng dẫn về giải thưởng chất lượng công trình xây dựng

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 04 2015

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

8

Thông tư hướng dẫn về hoạt động thí nghiệm, quan trắc trong xây dựng

Vụ Khoa học công nghệ

Tháng 06/ 2015

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

9

Thông tư hướng dẫn hợp đồng tư vấn xây dựng

Vụ Kinh tế XD

Tháng 2/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

10

Thông tư hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Vụ Kinh tế XD

Tháng 2/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

11

Thông tư hướng dẫn hợp đồng thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình (EPC)

Vụ Kinh tế XD

Tháng 2/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

12

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Vụ Kinh tế XD

Tháng 2/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

13

Thông tư hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Vụ Kinh tế XD

Tháng 3/2015

Thứ trưởng Cao Lại Quang

14

Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí lập chương trình phát triển đô thị.

Vụ Kinh tế XD

Tháng 10/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

15

Thông tư quy định về cấp giấy phép xây dựng

Cục Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 3/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

16

Thông tư quy định chi tiết về quản lí dự án đầu tư xây dựng

Cục Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 3/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

17

Thông tư quy định về an toàn lao động trong hoạt động xây dựng

Cục Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 3/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

18

Thông tư quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

Cục Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 3/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

19

Thông tư quy định về cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Cục Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 3/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

20

Thông tư liên tịch giữa Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các loại giấy tờ về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Cục Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 3/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

21

Thông tư quy định hồ sơ quy hoạch xây dựng

Vụ Quy Hoạch Kiến trúc

Tháng 3/2015

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh

22

Thông tư thay thế Thông tư 23/2009/TT-BXD ngày 26/7/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Vụ Quy Hoạch Kiến trúc

Tháng 3/2015

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn

23

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị

Vụ Quy Hoạch Kiến trúc

Tháng 6/2015

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh

24

Thông tư hướng dẫn lập và quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình

Viện Kinh tế XD

Tháng 02/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

25

Thông tư hướng dẫn chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Viện Kinh tế XD

Tháng 02/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

26

Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn.

Viện Kinh tế XD

Tháng 12/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

27

Thông tư hướng dẫn thực hiện các loại hợp đồng dự án trong các lĩnh vực cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Viện Kinh tế XD

Tháng 12/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

28

Thông tư hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Viện Kinh tế XD

Tháng 12/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

29

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Viện Kinh tế XD

Tháng 12/2015

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

30

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014 (thay thế các Thông tư: Thông tư số 14/2009/TT-BXD ; Thông tư số 16/2010/TT-BXD ; Thông tư số 14/2013/TT-BXD ; Thông tư số 03/2014/TT- BXD)

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 5/2015

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

31

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BXD về hoạt động đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 5/2015

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

32

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thay thế Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD về quản lý, sử dụng nhà chung cư (thay thế Thông tư số số 05/2014/TT-BXD)

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 5/2015

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

33

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 5/2015

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

34

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (thay thế Thông tư số 08/2014/TT-BXD)

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 5/2015

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

35

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 5/2015

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

36

Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ (thay thế Thông tư số 01/2014/TT- BXD)

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 5/2015

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

37

Thông tư hướng dẫn phân hạng nhà chung cư

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 5/2015

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

38

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Thanh tra Bộ

Tháng 10/2015

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

39

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Xây dựng

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 3/2015

Thứ trưởng Cao Lại Quang

40

Thông tư hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế trong ngành Xây dựng

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 6/2015

Thứ trưởng Cao Lại Quang

41

Thông tư liên tịch hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 11/2015

Thứ trưởng Cao Lại Quang

42

Thông tư liên tịch quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Xây dựng

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 11/2015

Thứ trưởng Cao Lại Quang

43

Thông tư hướng dẫn xây dựng Đề án thực hiện cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 12/2015

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1491/QĐ-BXD năm 2014 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2015 của Bộ Xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.361

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179