Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 746/KH-UBND công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 746/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 23/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 746/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2017

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của Thanh tra Chính phủ phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chng tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh”; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn s 11349/VPCP-V.I ngày 29/12/2016 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện tốt chỉ đạo tại Kết luận Hội nghị Trung ương 5, khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN và nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2 của Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020 và thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

- Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phương hướng đề ra tại chương trình hành động.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vng vàng; tự giác chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Nâng cao hiệu quả công tác PCTN và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần giữ vng ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Từng nhiệm vụ, giải pháp có phân công trách nhiệm các cơ quan tham mưu, thời gian thực hiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định pháp luật, ngăn chn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

- Bám sát mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ và chương trình hành động để xây dựng nhiệm vụ cụ thể, gn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và trách nhiệm quản lý của địa phương, đơn vị, đảm bảo việc triển khai hiệu quả.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PCTN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ PCTN.

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Thủ trưởng các đơn vị, địa phương thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo bộ phận tham mưu, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác PCTN phải bám sát chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại kế hoạch này, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN

a) Về công tác tuyên truyền:

- Các địa phương, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, gn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tại Chỉ thị s05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân tại đơn vị, địa phương mình.

- Ngoài ra, các địa phương, đơn vị chđộng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể (như công đoàn, phụ nữ, các hiệp hội,...) trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.

- Nội dung tuyên truyền tập trung vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Luật PCTN; Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia về PCTN, các văn bản dưới luật (chú trọng tuyên truyền, phổ biến về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong PCTN).

- Về đối tượng tuyên truyền: Tất cả cán bộ, công chức và nhân dân tại đơn vị, địa phương mình.

- Về hình thức tuyên truyền: Tùy theo đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được giao, các địa phương, đơn vị chọn hình thức tuyên truyền cho phù hợp.

b) Về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy:

- Các trường, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy.

- Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy của các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng

a) Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

- Các địa phương, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, thời gian, thời điểm công khai, nội dung công khai, hình thức công khai theo quy định của Luật PCTN và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Ngoài hình thức công khai theo quy định của Luật PCTN, các địa phương, đơn vị phải chọn thêm hình thức công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND tỉnh quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực thuộc địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin, tài liệu phải thực hiện công khai, minh bạch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định; giao Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử tnh để thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của UBND tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2968/UBND-NC ngày 18/4/2013 về việc xây dựng kế hoạch tự kiểm tra thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị (có thể lồng ghép vào kế hoạch này; đối tượng và thời gian kiểm tra phải cụ thể, rõ ràng).

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đơn vị ban hành Quyết định tự kiểm tra, Kết luận tự kiểm tra phải gửi về Thanh tra tỉnh để làm tài liệu minh chứng phục vụ cho báo cáo đánh giá công tác PCTN của UBND tỉnh theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ.

- Tổng hợp báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị (báo cáo riêng hoặc có thể lồng ghép với báo cáo công tác PCTN năm 2017) gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 05/12/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Tỉnh ủy.

Lưu ý:

- Khi đơn vị tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị thì phải thực hiện theo trình tự, thủ tục tiến hành kiểm tra quy định tại Điều 42 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN.

- Đối với việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính ngân sách, tài sản nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần phải:

+ Chỉ đạo bộ phận kế toán thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định; lưu trữ tài liệu minh chứng việc đã thực hiện công khai tài chính đầy đủ; xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước và thực hiện việc công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định.

+ Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tài chính, kế toán tại cơ quan đơn vị mình theo quy định.

+ Quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách như các khoản thu chi, việc thu chi ngân sách phải lập chứng từ kế toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán.

+ Tiến hành kiểm tra việc thực hiện công khai tài chính của các đơn vị trực thuộc được giao dự toán theo phân cấp quản lý của mình.

b) Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

- Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc kiến nghị HĐND tỉnh ban hành văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Các địa phương, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để áp dụng tại đơn vị mình, việc xây dựng phải thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chvà đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định đảm bảo cơ quan hoạt động hiệu quả. Hàng năm, các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại đơn vị mình. Báo cáo kết quả kiểm tra lên UBND tỉnh, đồng gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung (có thể lồng ghép vào báo cáo công tác PCTN định kỳ).

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đơn vị ban hành quyết định tự kiểm tra nội bộ, kết luận tự kiểm tra nội bộ phải gửi về Thanh tra tỉnh để làm tài liệu minh chứng cho báo cáo đánh giá công tác PCTN của UBND tỉnh theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ.

c) Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức:

- Về thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp: Lãnh đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 9765/KH-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh về thực hiện Quy chế văn hóa công sở, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và từng bước xóa bỏ tình trạng quan liêu trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; các quy định nhng việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm của Trung ương và của tỉnh.

- Các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị s23/CT-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức: Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về “Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức” và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyn đi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

d) Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập:

- Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Luật PCTN, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ.

- Ngoài ra, chỉ đạo Phòng Nội vụ (đối với UBND cấp huyện), Bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ (đối với các đơn vị khác), tham mưu thực hiện đúng và đầy đủ một số nội dung như sau:

+ Ban hành kế hoạch riêng biệt để thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; hoặc ban hành văn bản hướng dẫn minh bạch tài sản, thu nhập có sự phân công tổ chức thực hiện cụ thể, rõ ràng.

+ Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải do Phòng Nội vụ hoặc Bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ lập và trình người đứng đầu phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc phạm vi quản lý. Trong danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập cần xác định đối tượng kê khai và phân loại đối tượng theo cấp quản lý (cấp ủy qun lý, cấp trên quản lý, đơn vị mình quản lý) theo đúng quy định.

+ Bản kê khai phải ghi đầy đủ thông tin, đầy đủ chữ ký của người có nghĩa vụ kê khai và người tiếp nhận bản kê khai; việc giao nhận bản kê khai phải thực hiện đúng quy định của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

+ Chủ động tiến hành xác minh Bản kê khai tài sản, thu nhập để có thêm thông tin phục vụ cho việc bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản thuộc quyền quản lý. Đồng thời, kiểm tra việc giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản để kịp thời phát hiện việc kê khai không trung thực, không hợp lý của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, từ đó tiến hành xác minh theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đơn vị ban hành quyết định xác minh tài sản, kết luận về sự minh bạch trong kẻ khai tài sản phải gửi về Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp và làm tài liệu minh chứng cho báo cáo đánh giá công tác PCTN của UBND tỉnh theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập cho việc bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả lên UBND tỉnh (đồng gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung).

- Thanh tra tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê khai và xác minh tài sn, thu nhập năm 2016; tổng hợp, dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh đbáo cáo về Trung ương theo quy định; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.

đ) Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi đ xảy ra tham nhũng:

- Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo quy định của Luật PCTN; Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Quy định số 15-QĐ/TU ngày 15/5/2015 của Tỉnh ủy về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí, thực hành tiết kiệm và Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 06/11/2012 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm người đứng đầu đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ các đơn vị, địa phương có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm người đứng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu thuộc thẩm quyền của đơn vị, địa phương khi xảy ra vụ việc liên quan đến tham nhũng về Sở Nội vụ.

- Giao Sở Nội vụ theo dõi tình hình, kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thẩm quyền của UBND tỉnh khi để xảy ra vụ việc liên quan đến tham nhũng trên địa bàn tỉnh và tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) về UBND tỉnh (đồng gửi Thanh tra tnh).

e) Cải cách hành chính, đi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán:

- Về cải cách hành chính: Từng địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; thực hiện kiểm soát các thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; thực hiện Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết kịp thời các công việc của dân, của doanh nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất, nơi làm việc, trang thiết bị của các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo theo quy định, nhất là ở cấp xã; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đó chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính, đạo đức công vụ; thực hiện thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.

- Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định và báo cáo kết quả định k(hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) về UBND tỉnh (đồng gửi Thanh tra tỉnh).

- Về đổi mới công nghệ quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế TCVN/ISO 9001:2008 tại các đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) về UBND tỉnh (đồng gửi Thanh tra tỉnh).

- Về thực hiện phương thức thanh toán: Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam; Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; Công văn s8709/UBND-KT ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản theo quy định.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tích cực cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản, thực hiện tốt các điều kiện về nhân sự, kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ để tham gia kết nối mạng máy giao dịch tự động với các hệ thống Ngân hàng khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8709/UBND-KT ngày 25/10/2010.

4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

a) Công tác tự kiểm tra nội bộ:

Người đng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

b) Công tác thanh tra gắn với đấu tranh PCTN:

Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tiến hành thanh tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật (nếu có); kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra cn phải được chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định pháp luật.

c) Công tác giải quyết khiếu nại, t cáo hành vi tham nhũng:

Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chthị số 22-CT/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh. Các vụ việc liên quan đến tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm).

d) Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN:

- Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, mang tính chuyên đề, xác định trọng tâm nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các tập thể và cá nhân thực hiện chưa nghiêm (các đơn vị kiểm tra ít nhất 02 đơn vị thuộc phạm vi quản lý).

- Các cơ quan không có tổ chức thanh tra trực thuộc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN theo quy định tại Điều 40, 41, 42 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ (kiểm tra ít nhất 02 đơn vị trực thuộc) để xem xét, đánh giá và có biện pháp nhằm bảo đảm việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về PCTN của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý. Kế hoạch gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 14/02/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

đ) Công tác điều tra, truy tố, xét xử:

- Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử, đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng từ những năm trước chuyển qua theo đúng quy định của pháp luật, nhằm tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân và góp phần phòng ngừa tội phạm.

- Định kỳ (hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng và năm) Công an tỉnh có báo cáo kết quả điều tra các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí về UBND tỉnh, đồng gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

- Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh thực hiện tốt Quy chế số 20/QC/TT-CA-VKS ngày 11/02/2014 Quy định về quan hệ phối hợp liên ngành trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh.

- Giao Thanh tra tỉnh phối hợp, trao đổi thông tin với Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả xét xử các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổng hp báo cáo theo quy định.

5. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thc thi Luật PCTN

Lãnh đạo địa phương, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân và các thành viên tổ chức mình thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; xem xét kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về các biện pháp nhằm phát hiện và phòng, ngừa tham nhũng; xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên yêu cầu; tạo điều kiện tốt cho công tác giám sát hoạt động đối với các cơ quan Nhà nước và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; có trách nhiệm làm rõ, trả lời cơ quan báo chí theo quy định pháp luật.

6. Thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

- Căn cứ Chương trình hành động số 766/CTr-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016 của UBND tỉnh; UBND tỉnh xác định một số nhiệm vụ chủ yếu trong công tác PCTN năm 2017 (Bảng nhiệm vụ ch yếu trong công tác PCTN năm 2017 kèm theo) và giao trách nhiệm các đơn vị như sau:

+ Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Sở Lao động thương binh và Xã hội căn cứ vào nhiệm vụ chủ yếu được giao tại Bảng nhiệm vụ chủ yếu trong công tác PCTN năm 2017 chủ động phi hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện.

+ Sở Thông tin và Truyền thông phi hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan thực hiện công tác thông tin và truyền thông về công tác PCTN nhằm thể hiện rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác PCTN.

+ Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài phát thanh và Truyền hình Đồng Nai trong phạm vi nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch PCTN và thực hiện chương trình hành động về PCTN năm 2017, kế hoạch tự kiểm tra nội bộ, kế hoạch tự kiểm tra công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, kế hoạch kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN (có thể lồng ghép chung 01 kế hoạch, tuy nhiên phải đảm bảo đầy đủ nội dung, mục đích, yêu cầu và hoạt động cụ thể đối với từng kế hoạch) để tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ căn cứ nội dung kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bo mục tiêu, yêu cầu; chủ động kết hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị. Nội dung kế hoạch phải bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, đề ra các nội dung nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tế tại địa phương, đơn vị.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể

a) Sở Tư pháp:

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện của các đơn vị, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra ít nhất 02 đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy của các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

c) Sở Tài chính:

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tài chính ngân sách, tài sản nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

- Hàng năm tiến hành ít nhất 02 cuộc kiểm tra việc quản lý, sử dụng và công khai tài chính ngân sách, tài sản nhà nước; việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước; việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính ngân sách, tài sản nhà nước theo đúng quy định, như công khai dự toán, công khai quyết toán,....

- Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính ngân sách, tài sản nhà nước; việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước; việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn...

d) Sở Nội vụ:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử; đạo đức nghề nghiệp; văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

- Xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy tắc ứng xử; đạo đức nghề nghiệp; cải cách hành chính; thực hiện chuyn đi vị trí công tác; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi đxảy ra tham nhũng.

đ) Công an tỉnh:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý các hành vi tham nhũng đã phát hiện được một cách triệt để. Đồng thời, tham mưu xây dựng các phương án khắc phục hậu quả các vụ việc tham nhũng đã xảy ra (nếu có).

e) Văn phòng UBND tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công khai các kế hoạch về công tác PCTN năm 2017; dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm; các báo cáo về công tác PCTN định kỳ (hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2017) trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.

g) Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của UBND tỉnh trên cng thông tin điện tử của tỉnh.

h) Thanh tra tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả công tác PCTN của UBND tỉnh để báo cáo về Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo xử lý.

- Thực hiện công khai các kế hoạch về công tác PCTN năm 2017 của UBND tỉnh lên cng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh đcác đơn vị, địa phương kịp thời cập nhật thông tin, tổ chức triển khai thực hiện.

3. Kinh phí thực hiện Chương trình hành động về PCTN

- Căn cứ vào Bảng nhiệm vụ chủ yếu trong công tác PCTN năm 2017, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì dự trù kinh phí trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh lập dự toán ngân sách địa phương, trình HĐND theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Các cơ quan Nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ có trách nhiệm btrí từ nguồn kinh phí tự chủ để triển khai, thực hiện Kế hoạch.

- Các Tổng công ty, Công ty Nhà nước do tỉnh quản lý bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch, được hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp.

4. Chế độ thông tin báo cáo

a) Về xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện:

Chậm nhất ngày 14/02/2017, các đơn vị, địa phương phải gửi kế hoạch về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Tùy tình hình và yêu cầu thực tế, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị quyết định hình thức triển khai kế hoạch; thời gian triển khai chậm nhất trước ngày 22/02/2017. Lãnh đạo các địa phương, đơn vị thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo 100% đơn vị trực thuộc xây dựng, thực hiện kế hoạch PCTN và thực hiện chương trình hành động về PCTN.

b) Về công tác báo cáo:

- Các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý có trách nhiệm tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình và việc thực hiện công tác PCTN trên cơ sở quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo định kỳ lên UBND tỉnh (đồng gửi Thanh tra tỉnh).

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này, ngoài việc báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình, các đơn vị phải tổng hp báo cáo thêm kết quả đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (đồng gửi Thanh tra tỉnh).

c) Về thời kỳ lấy số liệu và thời hạn gửi báo cáo:

- Đối với báo cáo tháng: Thực hiện theo Văn bản số 966/TT-VP ngày 27/12/2014 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn công tác báo cáo hàng tháng; gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 05 hàng tháng.

- Đối với báo cáo quý:

+ Báo cáo quý I: Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 28/02/2017; gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 05/3/2017.

+ Báo cáo quý II: Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 31/5/2017; gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 05/6/2017.

+ Báo cáo quý III: Từ ngày 01/6/2017 đến ngày 31/8/2017; gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 05/9/2017.

+ Báo cáo quý IV: Từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/11/2017; gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 05/12/2017.

- Đối với báo cáo 06 tháng: Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/5/2017; gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 05/6/2017.

- Đối với báo cáo 09 tháng: Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/8/2017; gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 05/9/2017.

- Đối với báo cáo năm 2017: Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 30/11/2017; gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 05/12/2017.

d) Về đề cương báo cáo:

Theo Mu báo cáo số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trên đây là kế hoạch công tác PCTN và Chương trình hành động về PCTN năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (báo cáo);
- TT.T
nh ủy; TT, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN t
nh;
- Viện KSND t
nh; TAND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc t
nh;
- Các DN Nhà nước thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TXLK, TPBH;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, các phòng, NC.
<TANG 2017>

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 746/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung hoạt động

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Thời điểm hoàn thành

Ghi chú

I

Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật

1

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, quyết định cá biệt theo Đề án của Bộ Tư pháp

Báo cáo

Sở Tư pháp

Năm 2017

 

2

Tchức rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính chung của tỉnh; Tiếp nhận, kiểm tra kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, hành vi hành chính; Kiểm tra tình hình, kết quả hoạt động nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Nhiệm vụ hàng năm

 

3

Luật ban hành quyết định hành chính

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện

Sở Tư pháp

Năm 2017

Sau khi Quốc hội ban hành Luật

4

Luật bảo vệ bí mật Nhà nước

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện

Công an tỉnh

Năm 2017

Sau khi Quốc hội ban hành Luật

5

Tổng hợp báo cáo tình hình tham nhũng và việc thực hiện Luật PCTN

Báo cáo của UBND tỉnh

Thanh tra tỉnh

Nhiệm vụ hàng năm

 

II

Hoàn thin chế đ công v, công chức, nâng cao cht lượng thực thi công vụ

1

Đề án Cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác của cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn sau năm 2012 của Bộ Nội vụ

Tổ chức triển khai thực hiện

Sở Nội vụ

Năm 2017

Sau khi có hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương

2

Đề án kiểm soát thu nhập của người chức vụ, quyền hạn

Kế hoạch của UBND tỉnh

Thanh tra tỉnh

Năm 2017

Sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Đề án

3

Sơ kết việc đưa nội dung phòng, chng tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng (phần đối với cán bộ, công chức )

Báo cáo kết quả thực hiện

Trường Chính trị tnh

Năm 2017

 

4

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Năm 2017

 

5

Luật tiền lương tối thiểu

Văn bản UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2017

 

III

Hoàn thiện cơ chế về quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch

1

Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2012 đến 2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2017

Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

2

Đán sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về qun lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2017

 

3

Đán tăng cường quản lý việc cấp phép và xử lý vi phạm về quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2017

 

4

Sửa đổi, bổ sung Luật kế toán năm 2004

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện

Sở Tài chính

Năm 2017

Sau khi Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn

5

Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện

Sở Tài chính

Năm 2017

Sau khi Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn

6

Sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2012 - 2016 (phần nội dung v THTK-CLP)

Báo cáo

Sở Tài chính

Năm 2017

 

7

Luật Đấu giá tài sản

Tchức Hội nghị triển khai thực hiện

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính

Năm 2017

 

8

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

Tổ chức Hội nghị tập huấn

Cục Thuế

Năm 2017

 

9

Luật Quản lý Thuế, Thu nhập doanh nghiệp, Giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung.

Tổ chức Hội nghị tập huấn

Cục Thuế

Năm 2017

 

10

Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp; Thu nhập cá nhân năm 2016

Tổ chức Hội nghị tập huấn

Cục Thuế

Năm 2017

 

11

Luật Quản lý ngoại thương

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện

Sở Công Thương

Năm 2017

Sau khi Luật được thông qua và có hướng dẫn triển khai thực hiện

12

Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý về kiểm soát, kiểm dịch động vật, sn phẩm động vật, kiểm dịch thực vật và kiểm soát việc buôn bán quốc tế động vật hoang dã nguy cấp

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Năm 2017

 

IV

Hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử

1

Đề án nâng cao vai trò của chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Năm 2017

Sau khi có hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương

2

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Ban Dân tộc

Ban dân tộc

Hàng năm

 

3

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Tchức Hội nghị triển khai thực hiện

Sở Tư pháp

Năm 2017

 

4

Triển khai thực hiện Đề án kết hợp tổ chức và hoạt động thanh tra với tổ chức và hoạt động kiểm tra của Đảng

Văn bản UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện

Thanh tra tỉnh

Năm 2017

 

5

Nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp (Điều 20 - Công ước)

Văn bản góp ý

Sở Tư pháp

Năm 2017

Thực hiện góp ý khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

V

Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng

1

Chuẩn hóa giáo trình, tài liệu giảng dạy về PCTN trong chương trình học chính thức

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Năm 2017

 

2

Đề án truyền thông về PCTN đến năm 2020

Văn bản UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện

Thanh tra tỉnh

Năm 2017

 

3

Xây dựng và thực hiện văn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng

Văn bản triển khai thực hiện

Sở Công thương

Năm 2017

 

4

Điều tra xã hội học đối với người dân, cán bộ, công chức, doanh nghiệp về phòng, chng tham nhũng

Tham gia lấy ý kiến khảo sát

Thanh tra tỉnh

Năm 2017

Theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ

5

Sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2012-2016 (phần nội dung về PCTN)

Báo cáo UBND tỉnh

Thanh tra tỉnh

Năm 2017

Theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ

VI

Hợp tác quốc tế, thu hồi tài sản, hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin theo quy định của Công ước Liên hp quốc về chng tham nhũng

1

Nghiên cứu học tập việc thực hiện điều tra đặc biệt của các nước; xây dựng quy định áp dụng điều tra đặc biệt quản lý theo quy trình chặt chẽ (Điều 50, Công ước)

Kế hoạch Công an tỉnh.

Công an tỉnh

Năm 2017

 

2

Tăng cường trang thiết bị, nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật điều tra tội phạm tham nhũng; hợp tác trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ của các nước; (Điều 60, Công ước)

Kế hoạch Công an tỉnh.

Công an tnh

Năm 2017

 

3

Đổi mới công tác đào tạo nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác thanh tra, thanh tra viên (Khoản 1, Điều 60, Công ước)

Kế hoạch UBND tỉnh

Thanh tra tỉnh

Năm 2017

Sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Đề án

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 746/KH-UBND công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202