Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Số hiệu: 16/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy định mới về Giá dịch vụ sự nghiệp công

Chính phủ đã ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó:

- Giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí NSNN thực hiện theo cơ chế thị trường; riêng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ giáo dục, đào tạo tại các cơ sở của Nhà nước thực hiện theo pháp luật về giá.

- Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương xác định theo ngành, lĩnh vực quản lý trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Phí dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục thu phí thực hiện theo quy định pháp luật về phí, lệ phí.

Nghị định 16 có hiệu lực từ ngày 06/04/2015 và thay thế Nghị định 43/2006/NĐ-CP .

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 16/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công).

2. Đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công” là các quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công.

2. “Dịch vụ sự nghiệp công” là dịch vụ sự nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

3. “Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước” là dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoặc dịch vụ sự nghiệp công chưa tính đủ chi phí trong giá, phí, được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

4. “Dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước” là dịch vụ sự nghiệp công có điều kiện xã hội hóa cao, Nhà nước không bao cấp, giá dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường.

Điều 4. Quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công

1. Xây dựng pháp luật về quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công; khuyến khích, tạo điều kiện, thiết lập môi trường hoạt động bình đẳng, cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

2. Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý; quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

3. Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công.

4. Quy định lộ trình tính đủ giá, phí để đơn vị sự nghiệp công thực hiện và hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách sử dụng dịch vụ sự nghiệp công.

5. Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể và điều kiện tổ chức, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công; sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao quyền tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công trực thuộc.

6. Quy định về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công sang đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hoặc doanh nghiệp.

7. Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công.

8. Thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Chương II

CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG

Mục 1: TỰ CHỦ VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHÂN SỰ

Điều 5. Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ

1. Tự chủ trong xây dựng kế hoạch

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công bao gồm phần kế hoạch do đơn vị tự xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực của đơn vị theo quy định của pháp luật và phần kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

a) Đối với dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: Đơn vị sự nghiệp công tự xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện;

b) Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: Đơn vị sự nghiệp công xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để phê duyệt và quyết định phương thức giao kế hoạch cho đơn vị thực hiện.

2. Tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ

a) Quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị, kế hoạch của cơ quan quản lý cấp trên giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ;

b) Tham gia đấu thầu cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao;

c) Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tự chủ về tổ chức bộ máy

Đơn vị sự nghiệp công được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị cấu thành trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Riêng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Điều 7. Tự chủ về nhân sự

1. Đơn vị sự nghiệp công xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; thuê hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên quyết định số lượng người làm việc; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc của đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc trên cơ sở định biên bình quân 05 năm trước và không cao hơn số định biên hiện có của đơn vị, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định (đối với các đơn vị sự nghiệp công mới thành lập, thời gian hoạt động chưa đủ 05 năm thì tính bình quân cả quá trình hoạt động).

2. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công chưa xây dựng được vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc được xác định trên cơ sở định biên bình quân các năm trước theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Điều 8. Hội đồng quản lý

1. Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư phải thành lập Hội đồng quản lý để quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình hoạt động của đơn vị.

2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, yêu cầu quản lý và pháp luật chuyên ngành, trường hợp cần thiết, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là các Bộ, cơ quan Trung ương), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định việc thành lập Hội đồng quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Hội đồng quản lý quyết định về chiến lược, kế hoạch trung hạn và hàng năm của đơn vị; quyết định chủ trương đầu tư mở rộng hoạt động, thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc; quyết định chủ trương lớn về tổ chức, nhân sự (bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật viên chức; riêng về số lượng người làm việc thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định này); thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền quyết định; thông qua báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, việc triển khai quy chế dân chủ, quyết định các vấn đề quan trọng khác của đơn vị theo quy định của pháp luật.

4. Hội đồng quản lý có từ 05 đến 11 thành viên; Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng quản lý do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập đơn vị bổ nhiệm; Hội đồng quản lý có đại diện của cơ quan quản lý cấp trên.

5. Thủ tục thành lập, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công và cơ quan quản lý cấp trên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Mục 2: GIÁ, PHÍ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Điều 9. Giá, phí dịch vụ sự nghiệp công

1. Giá dịch vụ sự nghiệp công

a) Dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Đơn vị sự nghiệp công được xác định giá dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, được quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy theo quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực;

- Riêng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ giáo dục, đào tạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, đào tạo của Nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật về giá.

b) Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Giá dịch vụ sự nghiệp công được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trong đó chi phí tiền lương trong giá dịch vụ sự nghiệp công tính theo mức lương cơ sở, hệ số tiền lương ngạch, bậc, chức vụ đối với đơn vị sự nghiệp công và định mức lao động do các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền;

- Phương pháp định giá và cơ quan có thẩm quyền định giá dịch vụ sự nghiệp công thực hiện theo quy định pháp luật về giá;

- Trong phạm vi khung giá dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đơn vị sự nghiệp công quyết định mức giá cụ thể cho từng loại dịch vụ; trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể giá dịch vụ sự nghiệp công, đơn vị thu theo mức giá quy định.

2. Phí dịch vụ sự nghiệp công

Dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục thu phí thực hiện theo quy định pháp luật về phí, lệ phí. Đơn vị sự nghiệp công được thu phí theo mức thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Điều 10. Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

1. Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công

a) Đến năm 2016: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp (chưa tính chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định);

b) Đến năm 2018: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý (chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định);

c) Đến năm 2020: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị sự nghiệp công được thực hiện trước lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định về giá dịch vụ sự nghiệp công tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định này, khả năng cân đối ngân sách nhà nước và khả năng chi trả của người hưởng thụ, quy định lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Điều 11. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

1. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương xác định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành, lĩnh vực quản lý trình Thủ tướng Chính phủ quy định, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương (trừ danh mục dịch vụ sự nghiệp công Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Điểm a Khoản 1 Điều này).

2. Căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Khoản 1 Điều này, các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định.

Mục 3: TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH

Điều 12. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

1. Nguồn tài chính của đơn vị

a) Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá tính đủ chi phí;

b) Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định (phần được để lại chi thường xuyên và chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí);

c) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có);

d) Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên (nếu có), gồm: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đối với đơn vị không phải là tổ chức khoa học công nghệ); kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực hiện các dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;

đ) Nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

2. Sử dụng nguồn tài chính

a) Chi đầu tư từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn vốn vay và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

- Căn cứ nhu cầu đầu tư và khả năng cân đối các nguồn tài chính, đơn vị chủ động xây dựng danh mục các dự án đầu tư, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở danh mục dự án đầu tư đã được phê duyệt, đơn vị quyết định dự án đầu tư, bao gồm các nội dung về quy mô, phương án xây dựng, tổng mức vốn, nguồn vốn, phân kỳ thời gian triển khai theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Đơn vị sự nghiệp công được vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước hoặc được hỗ trợ lãi suất cho các dự án đầu tư sử dụng vốn vay của các tổ chức tín dụng theo quy định.

- Căn cứ yêu cầu phát triển của đơn vị, Nhà nước xem xét bố trí vốn cho các dự án đầu tư đang triển khai, các dự án đầu tư khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

b) Chi thường xuyên: Đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao tự chủ quy định tại Điểm a, Điểm b (phần được để lại chi thường xuyên) và Điểm c Khoản 1 Điều này để chi thường xuyên. Một số nội dung chi được quy định như sau:

- Chi tiền lương: Đơn vị chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị (ngân sách nhà nước không cấp bổ sung).

- Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý

Đối với các nội dung chi đã có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ vào khả năng tài chính, đơn vị được quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

Đối với các nội dung chi chưa có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ tình hình thực tế, đơn vị xây dựng mức chi cho phù hợp theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định. Tiền trích khấu hao tài sản hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách được hạch toán vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

c) Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Đơn vị chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí quy định tại Điểm b (phần được để lại chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí), Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều này.

d) Đơn vị sự nghiệp công phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về mức chi, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc; tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động; chế độ công tác phí nước ngoài; chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam.

3. Phân phối kết quả tài chính trong năm

a) Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), đơn vị được sử dụng theo trình tự như sau:

- Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập: Đơn vị được tự quyết định mức trích Quỹ bổ sung thu nhập (không khống chế mức trích);

- Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị;

- Trích lập Quỹ khác theo quy định của pháp luật;

- Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

b) Sử dụng các Quỹ

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển năng lực hoạt động sự nghiệp; chi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ; đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động trong đơn vị; góp vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (đối với đơn vị được giao vốn theo quy định) để tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và các khoản chi khác (nếu có).

- Quỹ bổ sung thu nhập: Để chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm.

Việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác. Hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công tối đa không quá 2 lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị.

- Quỹ khen thưởng: Để thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị (ngoài chế độ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng) theo hiệu quả công việc và thành tích đóng góp vào hoạt động của đơn vị. Mức thưởng do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Quỹ phúc lợi: Để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi; chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động trong đơn vị; trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động, kể cả trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động thực hiện tinh giản biên chế.

c) Mức trích cụ thể của các quỹ quy định tại Điểm a Khoản này và việc sử dụng các quỹ do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị.

Điều 13. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên

1. Nguồn tài chính của đơn vị

a) Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá tính đủ chi phí;

b) Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định (phần được để lại chi hoạt động thường xuyên và chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí);

c) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có);

d) Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 Nghị định này (nếu có);

đ) Nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

2. Sử dụng nguồn tài chính:

a) Chi thường xuyên: Đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao tự chủ quy định tại Điểm a, Điểm b (phần được để lại chi hoạt động thường xuyên) và Điểm c Khoản 1 Điều này để chi thường xuyên theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị định này;

b) Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Đơn vị chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí quy định tại Điểm b (phần được để lại chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí), Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều này.

3. Phân phối kết quả tài chính trong năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 12. Riêng trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định.

Điều 14. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí, được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá, phí chưa tính đủ chi phí)

1. Nguồn tài chính của đơn vị

a) Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công;

b) Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định (phần được để lại chi hoạt động thường xuyên và chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí);

c) Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công;

d) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có);

đ) Ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 Nghị định này (nếu có);

e) Nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

2. Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị

a) Chi thường xuyên: Đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao tự chủ quy định tại các Điểm a, Điểm b (phần được để lại chi hoạt động thường xuyên), Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều này để chi thường xuyên. Một số nội dung chi được quy định như sau:

- Chi tiền lương: Đơn vị chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ các nguồn theo quy định; trường hợp còn thiếu, ngân sách nhà nước cấp bổ sung;

- Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý: Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng nguồn tài chính, đơn vị được quyết định mức chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý, nhưng tối đa không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

b) Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Đơn vị chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí quy định tại Điểm b (phần được để lại chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí), Điểm đ và Điểm e Khoản 1 Điều này.

3. Phân phối kết quả tài chính trong năm

a) Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên (nếu có), đơn vị được sử dụng theo trình tự như sau:

- Trích tối thiểu 15% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định;

- Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 2 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị;

- Trích lập Quỹ khác theo quy định của pháp luật;

- Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ thực hiện trong năm, đơn vị được quyết định sử dụng theo trình tự sau: Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập; Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ khác (nếu có).

b) Mức trích cụ thể của các quỹ theo quy định tại Điểm a Khoản này và việc sử dụng các quỹ do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị. Nội dung chi từ các quỹ thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

Điều 15. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp)

1. Nguồn tài chính của đơn vị

a) Ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên trên cơ sở số lượng người làm việc và định mức phân bổ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Nguồn thu khác (nếu có);

c) Ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 Nghị định này (nếu có);

d) Nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung chi của đơn vị

a) Chi thường xuyên: Đơn vị được sử dụng nguồn tài chính giao tự chủ quy định tại các Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này để chi thường xuyên. Một số nội dung chi được quy định như sau:

- Chi tiền lương: Đơn vị chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ các nguồn theo quy định, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước cấp bổ sung;

- Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý: Đơn vị được quyết định mức chi nhưng tối đa không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

b) Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Đơn vị chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều này.

3. Sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên

a) Hàng năm, sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên (nếu có), đơn vị được sử dụng theo trình tự như sau:

- Trích tối thiểu 5% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 01 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định;

- Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 01 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị;

- Trích lập Quỹ khác theo quy định của pháp luật;

Trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ thực hiện trong năm, đơn vị được quyết định mức trích vào các quỹ cho phù hợp theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

b) Mức trích cụ thể của các quỹ theo quy định tại Điểm a Khoản này và việc sử dụng các quỹ do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị. Nội dung chi từ các quỹ thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

Điều 16. Tự chủ trong giao dịch tài chính

1. Mở tài khoản giao dịch

a) Đơn vị sự nghiệp công được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước. Lãi tiền gửi là nguồn thu của đơn vị và được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc bổ sung vào quỹ khác theo quy định của pháp luật, không được bổ sung vào Quỹ bổ sung thu nhập;

b) Các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí, đơn vị mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh.

2. Vay vốn, huy động vốn

Đơn vị sự nghiệp công có hoạt động dịch vụ được vay vốn của các tổ chức tín dụng, huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Riêng các đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được vay vốn, huy động vốn để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định này. Khi thực hiện vay vốn, huy động vốn, đơn vị sự nghiệp công phải có phương án tài chính khả thi, tự chịu trách nhiệm trả nợ vay, lãi vay theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hiệu quả của việc vay vốn, huy động vốn.

Điều 17. Nghĩa vụ tài chính, quản lý tài sản Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp công

1. Đơn vị sự nghiệp công có hoạt động dịch vụ thực hiện đăng ký, kê khai, nộp đủ thuế và các khoản thu ngân sách khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị sự nghiệp công có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

3. Đơn vị sự nghiệp công có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, gửi cơ quan quản lý cấp trên. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quy chế, trường hợp Quy chế có quy định không phù hợp với quy định của Nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên có ý kiến bằng văn bản yêu cầu đơn vị điều chỉnh lại cho phù hợp.

Sau thời hạn nêu trên, nếu cơ quan quản lý cấp trên không có ý kiến, đơn vị triển khai thực hiện theo Quy chế, đồng thời gửi cơ quan tài chính cùng cấp để theo dõi, giám sát thực hiện, Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi.

Mục 4: LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN THU, CHI

Điều 18. Lập dự toán

1. Lập dự toán đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên

a) Hàng năm căn cứ vào kết quả thực hiện về số lượng, khối lượng dịch vụ; tình hình thu, chi hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các dịch vụ khác của năm hiện hành; yêu cầu nhiệm vụ của năm kế hoạch, đơn vị lập kế hoạch về số lượng, khối lượng dịch vụ và dự toán thu, chi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên;

b) Đối với dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước đặt hàng: Hàng năm căn cứ đơn giá, số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công được đặt hàng theo hướng dẫn của Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị lập dự toán gửi cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

2. Lập dự toán đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí, được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá, phí chưa tính đủ chi phí): Căn cứ tình hình thực hiện năm hiện hành, nhiệm vụ của năm kế hoạch, đơn vị lập kế hoạch về số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công và dự toán thu, chi (bao gồm cả phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí) báo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

3. Lập dự toán đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp): Căn cứ tình hình thực hiện năm hiện hành, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao trong năm kế hoạch, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chế độ chi tiêu hiện hành, đơn vị lập dự toán thu, chi gửi cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

4. Lập dự toán thu, chi phí theo pháp luật về phí, lệ phí, các nhiệm vụ không thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Hàng năm, căn cứ vào dự toán thu, chi do đơn vị sự nghiệp công xây dựng, cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệm xem xét, tổng hợp dự toán thu, chi của đơn vị gửi cơ quan tài chính và cơ quan có liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 19. Phân bổ và giao dự toán

1. Việc phân bổ và giao dự toán của cơ quan quản lý cấp trên cho đơn vị sự nghiệp công thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, cơ quan quản lý cấp trên thực hiện đặt hàng đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; đặt hàng, giao kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí, được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá, phí chưa tính đủ chi phí).

3. Đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp): Cơ quan quản lý cấp trên thực hiện giao dự toán ổn định trong thời gian 3 năm và được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi nhiệm vụ, cơ chế chính sách theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công

1. Đơn vị sự nghiệp công xây dựng phương án tự chủ phù hợp với kế hoạch và điều kiện thực tế của đơn vị, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để phê duyệt, sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính cung cấp.

2. Việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công quy định tại Chương II Nghị định này được ổn định trong thời gian 3 năm. Trường hợp nguồn thu, nhiệm vụ của đơn vị có biến động làm thay đổi mức độ tự chủ tài chính, đơn vị báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để xem xét điều chỉnh mức độ tự chủ cho đơn vị trước thời hạn.

Điều 21. Điều kiện, nội dung, yêu cầu để đơn vị sự nghiệp công vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp

1. Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Hoạt động dịch vụ sự nghiệp công có điều kiện xã hội hóa cao, Nhà nước không bao cấp;

b) Giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí (bao gồm cả trích khấu hao tài sản cố định);

c) Được Nhà nước xác định giá trị tài sản và giao vốn cho đơn vị quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

d) Hạch toán kế toán theo quy định của các chuẩn mực kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

2. Nội dung được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp

a) Được xác định vốn điều lệ và bảo toàn vốn;

b) Được vay vốn, huy động vốn, đầu tư vốn ra ngoài đơn vị theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp;

d) Quản lý doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận; thực hiện chế độ kế toán, thống kê áp dụng như doanh nghiệp.

3. Đơn vị sự nghiệp công đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 1 Điều này, xây dựng Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, báo cáo các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương để phê duyệt theo phân cấp.

Chi phí xây dựng Đề án và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp.

4. Các Bộ, cơ quan Trung ương xem xét quyết định đơn vị sự nghiệp công trực thuộc được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (hoặc cơ quan cấp dưới theo phân cấp) xem xét quyết định đơn vị sự nghiệp công trực thuộc được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính địa phương.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều này, các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi thẩm quyền chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công rà soát, xây dựng lộ trình để đơn vị sự nghiệp công đủ điều kiện được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp.

Điều 22. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Căn cứ các quy định tại Nghị định này:

a) Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng và trình Chính phủ sửa đổi, ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

2. Các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, căn cứ phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công; thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và tổ chức thực hiện các nội dung khác về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công quy định tại Điều 4 Nghị định này.

3. Trong năm 2015, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương có trách nhiệm:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý;

b) Ban hành theo thẩm quyền định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý, làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí và các quy định tại Điều 4 Nghị định này.

4. Trong năm 2015, Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý; hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm; thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công chưa xây dựng được vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp xác định số lượng người làm việc trên cơ sở định biên bình quân các năm trước.

5. Bộ Tài chính có trách nhiệm thay đổi phương thức bố trí dự toán ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính quy định tại Nghị định này.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm ban hành trong năm 2015: Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí và các quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Điều 23. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công

1. Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật đối với các quyết định thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị.

2. Bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định.

4. Tổ chức, thực hiện quản lý, sử dụng viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức.

5. Quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Nhà nước giao, thực hiện chế độ hạch toán kế toán, thống kê, thông tin, báo cáo hoạt động, kiểm toán theo quy định.

6. Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý theo quy định.

7. Thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015 và thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; làm cơ sở để xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong từng lĩnh vực.

2. Trong khi chưa ban hành hoặc sửa đổi Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều này, các đơn vị sự nghiệp công theo từng lĩnh vực được tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------------

No. 16/2015/NĐ-CP

Hanoi, February 14, 2015

 

DECREE

STIPULATING THE MECHANISM FOR EXERCISING THE AUTONOMY OF PUBLIC ADMINISTRATIVE UNITS

Pursuant to the Law on Government Organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on State Budget dated December 16, 2002;

Pursuant to the Law on Management and Use of State-owned assets dated June 3, 2008;

Pursuant to the Law on Public Officials dated November 15, 2010;

Pursuant to the Law on Price dated June 20, 2012;

After considering the Minister of Finance,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of application

This Decree sets out general rules and regulations on the mechanism for exercising the autonomy of public administrative units in the following sectors: Education and training; vocational training; culture, sports and tourism; press and media; science and technology; economic and other sectors.

Article 2. Applicable entities

1. Public administrative units established by competent governmental authorities under legal regulations, having the legal status, providing public services or other state management-related services (hereinafter referred to as public administrative unit).

2. Public administrative units affiliated to the Ministry of National Defense, the Ministry of Public Security, political organizations, socio-political organizations as governed by this Decree and other relevant legal regulations.

Article 3. Interpretation of terms

Terms used herein shall be construed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. “Public administrative service” refers to administrative services in such sectors as education and training; vocational training; culture, sports and tourism; press and media; science and technology; economic and other sectors.

3. “Public administrative service funded by the state budget" refers to public administrative services on which all expenses are covered by the Government, or those on which expenses have not been fully included in the service price or fee, or are supported by the state budget.

4. “Public administrative service not funded by the state budget” refers to public administrative services that have more advantages in calling for private-sector involvements, are not subsidized by the Government, and of which the price follows the market mechanism.

Article 4. State management of public administrative service and public administrative units

1. Draw up the legislation on state management of public administrative service and public administrative units; encourage, provide favorable conditions, create the equal and competitive environment in order for organizations or individuals in all economic sectors to get involved in providing public administrative services.

2. Arrange the network of public service units by industries and sectors; compile the list of public services funded by the state budget; issue economic – technical norms that apply to the field of public administrative services managed by the Government; set out regulations on bidding, placement of orders and assignment of duties to supply public administrative services.

3. Set the criteria and standards for the quality of public administrative services; provide the mechanism for supervision, assessment and inspection of the quality of public administrative services and the efficiency in operations of public administrative units.

4. Sketch out the road map for sufficiently calculating prices and fees on public administrative services that public administrative units set and directly pay in favor of persons entitled to state policies.

5. Establish the procedure, process for establishment, reorganization and dissolution, and specify conditions for organization and operation of public administrative units; arrange, transform public administrative units according to the planning approved by competent authorities; delegate the autonomy to affiliated public administrative units.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Adopt the mechanism and policy to encourage private-sector involvements in public administrative services.

8. Inspect, examine and impose penalties for violations arising in public administrative service supply.

Chapter II

MECHANISM FOR EXERCING THE AUTONOMY OF PUBLIC ADMINISTRATIVE UNITS

Section 1: AUTONOMY TO PERFORM DUTIES AND SET UP ORGANIZATIONAL AND PERSONNEL STRUCTURE

Article 5. Autonomy to perform duties

1. Autonomy to develop plans

Plan to perform duties developed by public administrative units shall be composed of part of the plan to perform tasks that fall within their functions, duties and competence in accordance with laws, and part of the plan to perform their delegated functions and assigned tasks.

a) With regard to public administrative services not funded by the state budget: Public administrative units shall establish their own plan to perform tasks, report to superior regulatory agencies to monitor, inspect and supervise implementation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Autonomy to organize duty performance activities

a) Decide on the method for performing duties according to the plan developed by these public administrative units, and the plan assigned by superior regulatory agencies, and ensure the quality and progress of duty performance;

b) Participate in the bidding for supply of public administrative services relevant to the expertise of the public administrative unit designated by competent authorities;

c) Form a joint venture and cooperation with organizations or individuals to render services to meet the social demand in accordance with laws.

Article 6. Autonomy to build the organizational structure

Public administrative units shall be allowed to decide the establishment, restructuring and dissolution of affiliates which do not belong to component units under the decision of competent authorities when conforming to criteria, conditions and standards in accordance with laws; develop the plan to restructure component units for submission to competent authorities for decision.

With regard to public administrative units of which part of its recurrent expenditure is covered by itself and those of which recurrent expenditure is funded by the state budget: They shall set up the plan to arrange and improve the organizational structure for submission to competent authorities for decisions.

Article 7. Autonomy to build the personnel structure

1. Public administrative units shall build the personnel structure by classifying job positions and public servants by professional titles for submission to competent authorities for approval; recruit, use, appoint, discharge, award, punish and manage public servants or employees in accordance with legal regulations; sign employment contracts to hire outside employees to perform their duties.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. In case public administrative units have not yet categorized job positions and public servants by professional titles, and the number of employees determined on the basis of the average manning requirements specified in years ago under the instructions of the Ministry of Home Affairs.

Article 8. Management board

1. Public administrative units of which recurrent and investment expenditures are covered by themselves shall establish the management board to decide important issues during the process of operations of these units.

2. Based on specific conditions, managerial requirements and specialized laws, when necessary, Ministries, ministerial-level agencies and Governmental agencies (hereinafter referred to as Ministries and central organs), the People’s Committees of centrally-affiliated cities or provinces (hereinafter referred to as provincial People’s Committee) shall stipulate the establishment of the management board for public administrative units that are not governed by regulations laid down in Clause 1 of this Article.

3. The management board shall decide on the middle-term and annual strategy and plan of a public administrative unit; decide on the policy on investment in expansion of operations, establish, restructure and dissolve affiliated units; decide on the major policy on organization and personnel (such as appointment, commendation and punishment of public servants; the number of employees, in particular, shall be governed by regulations laid down in Article 7 hereof); approve the regulations on organization and operation of the public administrative unit for the purpose of submitting them to competent authorities for decision; approve annual financial statements, inspect and supervise implementation of the plan, and implement the democratic regulations and make a decision on other key issues of the public administrative unit in accordance with legal regulations.

4. The management board shall be joined by 05 to 11 members; the Chair and members of the management board shall be appointed by competent authorities granting the establishment decision; the management board shall be joined by representatives of the superior regulatory agencies.

5. Procedures for establishment, position, functions, duties, powers, organizational structure and approval for the regulations on operations of the management board in the public administrative unit, relationship of the management board and the head of the public administrative unit with the superior regulatory agency shall conform to instructions of the Ministry of Home Affairs.

Section 2: PUBLIC ADMINISTRATIVE SERVICE PRICE AND CHARGE

Article 9. Public administrative service price and charge

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Public administrative services not funded by the state budget

- The public administrative unit shall be allowed to define the public administrative service price according to the market mechanism, decide on receivables, amounts receivable to compensate for reasonable expenditures and ensure accumulated earnings in accordance with legal regulations applied to each sector;

- In particular, such services as medical examination and treatment as well as education and training services at state-owned healthcare, educational and training establishments shall be governed by legal regulations on price.

b) Public administrative services funded by the state budget

- Public administrative service price shall be determined on the basis of economic - technical and cost norms adopted by competent authorities and the roadmap for calculating a full amount of expenses stipulated in Article 10 hereof in which salary costs constituting public administrative service price are calculated by taking into account basic salary level, salary coefficients by payroll, salary grade and title for public administrative units and labor norms introduced by Ministries, central organs and provincial People’s Committees within their jurisdiction;

- Pricing method and competent pricing agencies shall carry out the pricing of public administrative services in accordance with legal regulations on price;

- Within the framework of public administrative service prices stipulated by competent regulatory agencies, public administrative units shall decide on the specific level of price applied to each service type; in case competent regulatory agencies specify the public administrative service price, the public administrative unit shall collect charge at the stipulated price.

2. Public administrative service charge

Public administrative services specified in the list of fees to be collected shall comply with legal regulations on fees and charges. Public administrative units shall be entitled to collect charges according to the charge level stipulated by competent regulatory agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Roadmap for pricing public administrative services

a) By 2016: Calculating a full amount of salary costs, direct expenses (managerial and fixed asset depreciation costs have not been included yet);

b) By 2018: Calculating a full amount of salary costs, direct expenses and managerial costs (fixed asset depreciation costs have not been included yet);

c) By 2020: Calculating a full amount of salary costs, direct expenses, managerial and fixed asset depreciation costs.

2. Based on actual conditions, public administrative units shall be allowed to follow the roadmap for public administrative service price as stipulated in Clause 1 of this Article.

3. Ministries, central organs and provincial People’s Committee shall refer to regulations on public administrative service price stipulated in Clause 1 Article 9 hereof, balanced state revenues and expenditures and payment capability of beneficiaries to stipulate the roadmap for calculating public administrative services for submission to authorities having competence in promulgating it, or to promulgate it within their jurisdiction.

Article 11. List of public administrative services funded by the state budget

1. The list of public administrative services funded by the state budget shall be promulgated by regulatory agencies:

a) Ministers, Heads of central organs shall define the list of public administrative services funded by the state budget within their industries or management sectors for submission to the Prime Minister to issue regulations after obtaining opinions from the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Based on the list of public administrative services stipulated in Clause 1 of this Article, Ministries, central organs or provincial People’s Committee shall decide or decentralize inferior agencies to choose which public administrative services will be provided in the form of task assignment, placement of orders or bidding in accordance with applicable regulations.

Section 3: FINANCIAL AUTONOMY

Article 12. Financial autonomy in respect of public administrative units that cover their own recurrent and investment expenses

1. Financing source of a public administrative unit

a) Revenues earned from the rendering of public administrative services, even including the financing from the state budget to place orders to provide public administrative services at the price to which a full amount of costs have been added;

b) Revenues earned by collecting the service charge according to the law on fee or charge and retained for expenditures in accordance with regulations (retained revenues used for recurrent, procurement and major repair of equipment and assets supporting the charge collection);

c) Other earnings according to the legal regulations (if any);

d) Resources derived from the state budget to be allocated to perform non-recurrent tasks (if any), including: Budget for performance of science and technology tasks (applicable to public administrative units which are not scientific and technological organizations); budget for national target programs, other programs and projects; collateral funds for execution of projects in accordance with competent authorities' decisions; investment and development expenditures; budget for procurement of equipment used for administrative operations of projects approved by competent authorities; financing for performance of unscheduled tasks assigned by competent authorities;

dd) Capital sources derived from loans, aids and grants in accordance with laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Investment expenses derived from the fund for development of administrative operations, loan capital and other legal financial sources.

- Based on the demand for investment and capability of balancing financial sources, the public administrative unit shall act on its own initiative in establishing the list of investment projects, and report to competent authorities for approval. On the basis of the list of approved investment projects, the public administrative unit shall decide which projects will be financed, including issues related to the construction extent, method, total investment fund, capital source and execution staging in accordance with legal regulations on investment.

- Public administrative units shall be allowed to obtain the Government’s concessional credit loans or interest support for investment projects financed by loans granted by credit institutions in accordance with applicable regulations.

- Based on the demand for development of each public administrative unit, the Government shall consider allocating funds to investment projects in progress and other investment projects in accordance with the decision made by competent authorities.

b) Recurrent expenses: The public administrative unit shall be entitled to use their own initiative in taking advantage of financial sources which the autonomy to use is delegated as stipulated in Point a, Point b (retained revenues used for recurrent expenses) and Point c Clause 1 of this Article for the purpose of recurrent expenses. Several expenses shall be specified as follows:

- Salary expenses: The public administrative unit shall pay salary based on the salary scale, rank and job positions and allowances in accordance with the Governmental regulations that apply to public administrative units. Whenever the Government makes any change to salary, the public administrative unit shall use its own revenues for covering the increased amount of salary (the state budget will not allow supplementary allocation).

- Operating and managerial expenses

As for expenses specified in the spending limits stipulated by competent authorities: Based on the financial capability, the public administrative unit shall be given autonomy to decide the higher or lower amount of expenses compared with limits promulgated by competent authorities and stipulated by the rules and regulations on internal expenses of this unit;

As for expenses not yet specified in the spending limits stipulated by competent authorities: Based on the actual condition, the public administrative unit shall determine the expense level relevant to the rules and regulations on internal expenses and take full responsibilities for their own decisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Expenses on non-recurrent tasks: The public administrative unit shall spend in accordance with the law on the state budget and applicable laws on each budget stipulated in Point b (the retained amount used for procurement, major repair of equipment, assets used for collection of service charges), and Point d and Point dd Clause 1 of this Article.

d) The public administrative unit is obliged to comply with the Governmental regulations on spending limits, standards and permitted amount of cars to be used; standards and permitted amount of working accommodations; standards and permitted amount of working phones used at private houses and mobile phones; regulations on overseas business trips; regulations on foreign visitor reception and international conferences organized in Vietnam.

3. Distribution of income generated within a year

a) Annually, after posting all expenses into accounting records, paying taxes and other payables to the state budget (if any) in accordance with regulations, the margin produced due to an amount of revenues higher than an amount of recurrent expenses (if any) shall be used in sequence as follows:

- Set aside 25% used for establishing the fund for development of administrative operations;

- Set aside the fund for supplementation of income: The public administrative unit shall exercise the autonomy to decide on the amount set aside to establish the fund for supplementation of income (the amount set aside is not restricted);

- Set aside the reward fund and the welfare fund of which the maximum amount does not exceed 3-month salary or wage within a year;

- Set aside other funds in accordance with legal regulations;

- The remaining margin generated due to the amount of revenues greater than the amount of expenses (if any) after all funds have been set aside in accordance with regulations shall be added to the fund for development of administrative operations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The fund for development of administrative operations serves the purpose of investing in development of facilities, purchase working equipment and instruments, improve capability of administrative operations; spend on application of technological and scientific advances, organize professional training for employees, and put investments in joint venture or partnership with domestic and foreign organizations or individuals (applicable to the public administrative unit of which funds conform to regulations) so as to render services relevant to the assigned functions, duties and other expenses (if any).

- The fund for supplementation of income serves the purpose of supplementing incomes of employees within a year and providing provisions for expenditures on supplementation of incomes of employees in the consecutive year in case incomes are reduced.

Spending on supplementation of incomes of employees working for the public administrative unit shall stick to the principle that quantity, quality and efficiency in task performance must be taken into consideration. The maximum increased income coefficient applied to those who hold managerial posts in the public administrative unit shall be twice less than the increased coefficient of realized average income paid to employees working for such unit.

- The reward fund serves the purpose of offering periodic or unplanned rewards to collectives or individuals inside or outside of the public administrative unit (exclusive of the reward policy in accordance with the Law on Competition and Reward) based on the efficiency in task performance and achievements in making contribution to operations of the public administrative unit. The level of reward shall be decided by the head of the public administrative unit in accordance with the rules and regulations on internal expenses of this unit.

- The welfare fund serves the purpose of developing and repairing welfare facilities; spending on operations intended for welfare of the employee collective in the unit; providing subsidies for employees faced with unexpected difficulty, even including those who have retired, or those faced with work incapacity; further spending on severance pays.

c) The specific amount derived from the funds as stipulated in Point a of this Clause and use of the funds shall be decided by the head of the public administrative unit in accordance with the rules and regulations on internal expenses and should be widely disclosed within the unit.

Article 13. Financial autonomy in respect of public administrative units that cover their own recurrent expenses

1. Financing source of a public administrative unit

a) Revenues earned from the rendering of public administrative services, even including the financing from the state budget to place orders to provide public administrative services at the price to which a full amount of costs have been added;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Other earnings according to the legal regulations (if any);

d) Financial sources allocated by the state budget to perform non-recurrent tasks as stipulated in Point d Clause 1 Article 12 hereof (if any);

dd) Capital sources derived from loans, aids and grants in accordance with laws.

2. Use of financial sources:

a) Recurrent expenses: The public administrative unit shall be entitled to use their own initiative in taking advantage of financial sources which the autonomy to use is delegated as stipulated in Point a, Point b (retained finances used for recurrent expenses) and Point c Clause 1 of this Article for the purpose of recurrent expenses in accordance with regulations laid down in Point b Clause 2 Article 12 hereof;

b) Expenses on non-recurrent tasks: The public administrative unit shall spend in accordance with the law on the state budget and applicable laws on each budget stipulated in Point b (the retained amount used for procurement, major repair of equipment, assets used for collection of service charges), and Point d and Point dd Clause 1 of this Article.

3. Distribution of income gained within a year shall conform to regulations laid down in Clause 3 Article 12. In particular, the maximum amount set aside for the fund for supplementation of income shall be restricted to thrice less than the amount used for the fund for salary or wages by salary scale, grade or job positions and other salary allowances stipulated by the Government.

Article 14. Financial autonomy in respect of public administrative units which cover a part of their own recurrent expenses (because the public administrative service price and charge have not been constituted by all costs, or because the Government places orders, assigns tasks to provide public administrative services at the price and charge to which a full amount of costs have not been fully added)

1. Financing source of a public administrative unit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Financial sources derived from collected charges according to the law on fee or charge retained for expenditures in accordance with regulations (retained part of financial sources used for recurrent, procurement and major repair of equipment and assets supporting the charge collection);

c) Financing resources derived from the state budget to support part of expenses which have not been constituted in the public administrative service price and charge;

d) Other earnings according to the legal regulations (if any);

dd) Financial sources allocated by the state budget to perform non-recurrent tasks as stipulated in Point d Clause 1 Article 12 hereof (if any);

e) Capital sources derived from aids and grants in accordance with laws.

2. Use of financing source of a public administrative unit

a) Recurrent expenses: The public administrative unit shall act on their initiative in using financial sources which the autonomy to use is delegated as stipulated in Point a, Point b (retained finances used for recurrent expenses) and Point c and Point d Clause 1 of this Article for the purpose of recurrent expenses. Several expenses shall be specified as follows:

- Salary expenses: The public administrative unit shall pay salary based on the salary scale, rank and job positions and allowances in accordance with the Governmental regulations that apply to public administrative units. Whenever the Government makes any change to salary, the public administrative unit shall use its own finances for covering the increased amount of salary; in case of deficit, the state budget shall give supplementary allocations;

- Operating and managerial expenses: Based on assigned tasks and financial capability, the public administrative unit shall exercise its autonomy to decide the level of recurrent operating and managerial expenses but the amount of these expenses shall be restricted to less than the amount of expenses stipulated by competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Distribution of incomes generated within a year

a) Annually, after posting all expenses into accounting records, paying taxes and other payables to the state budget (if any) in accordance with regulations, the margin produced due to an amount of revenues higher than an amount of recurrent expenses (if any) shall be used in sequence as follows:

- Set aside at least 15% used for establishing the fund for development of administrative operations;

- Set aside the fund for supplementation of income which is restricted to twice less than the amount used for the fund for salary or wages by salary scale, grade or job positions and other salary allowances stipulated by the Government;

- Set aside the reward fund and the welfare fund of which the maximum amount does not exceed 2-month salary or wage that the public administrative has paid for within a year;

- Set aside other funds in accordance with legal regulations;

- The remaining margin generated due to the amount of revenues greater than the amount of expenses (if any) after all funds have been set aside in accordance with regulations shall be added to the fund for development of administrative operations.

If the margin is produced due to the revenues higher than expenses, or once less than the amount provided by the fund for salary or wages by salary scale, grade or job positions realized within a year, the public administrative unit shall exercise its autonomy to use it in sequence as follows: setting aside the fund for supplementation of incomes, the fund for development of administrative operations, the reward fund, the welfare fund and other funds (if any).

b) The specific amount derived from the funds as stipulated in Point a of this Clause and use of the funds shall be decided by the head of the public administrative unit in accordance with the rules and regulations on internal expenses and should be widely disclosed within the unit. Expenses derived from funds shall be governed by Point b Clause 3 Article 12 hereof;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Financing source of a public administrative unit

a) The state budget shall pay for recurrent expenses on the basis of the number of employees and the limited amount of distributed budgets approved by competent authorities;

b) Other revenue sources (if any);

c) Financial sources allocated by the state budget to perform non-recurrent tasks as stipulated in Point d Clause 1 Article 12 hereof (if any);

d) Financial sources derived from aids and grants in accordance with laws.

2. Details of expenses in a public administrative unit

a) Recurrent expenses: The public administrative unit shall act on their initiative in using financial sources which the autonomy to use is delegated as stipulated in Point a, Point b Clause 1 of this Article as recurrent expenses. Several expenses shall be specified as follows:

- Salary expenses: The public administrative unit shall pay salary based on the salary scale, rank and job positions and allowances in accordance with the Governmental regulations that apply to public administrative units. Whenever the Government makes any change to salary, the public administrative unit shall use its own finances for covering the increased amount of salary, including use of the supplementary amount distributed by the state budget;

- Operating and managerial expenses: The public administrative unit shall exercise its autonomy to decide the level of expenses but the amount of these expenses shall be restricted to less than the amount of expenses stipulated by competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Use of expenditures saved for recurrent expenses

a) Annually, after settling all expenses, paying taxes and other payables to the state budget (if any) in accordance with regulations, the expenditure saved for recurrent expenses (if any) shall be used in sequence as follows:

- Set aside at least 5% used for establishing the fund for development of administrative operations;

- Set aside the fund for supplementation of income which is restricted to once less than the amount used for the fund for salary or wages by salary scale, grade or job positions and other salary allowances stipulated by the Government;

- Set aside the reward fund and the welfare fund of which the maximum amount does not exceed 1-month realized salary or wage that the public administrative has paid for within a year;

- Set aside other funds in accordance with legal regulations;

If the margin is produced due to the revenues higher than expenses, equal or once less than the amount provided by the fund for salary or wages by salary scale, grade or job positions realized within a year, the public administrative unit shall exercise its autonomy to decide the proper amount set aside for the funds in accordance with the rules and regulations on internal expenses in such unit.

b) The specific amount derived from the funds as stipulated in Point a of this Clause and use of the funds shall be decided by the head of the public administrative unit in accordance with the rules and regulations on internal expenses and should be widely disclosed within the unit. Expenses derived from funds shall be governed by Point b Clause 3 Article 12 hereof;

Article 16. Autonomy to execute financial transactions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Public administrative units shall be allowed to open deposit accounts at commercial banks or the State Treasury to reflect operating revenues or expenses generated or incurred from public administrative services not funded by the state budget. Deposit interests shall become the revenue source of this unit and shall be added to the fund for development of administrative operations or to other funds in accordance with laws, but shall not be allowed to be added to the fund for supplementation of income;

b) Finances derived from the state budget, revenues generated from rendering public administrative services funded by the state budget, revenues generated from collection of charges in accordance with the law on fee or charge, the public administrative unit shall open an account at the State Treasury to reflect them.

2. Application for loan capital and capital mobilization

The public administrative unit which provides its services shall be permitted to take out loans granted by credit institutions, mobilize loans from officials or public servants in this unit so as to invest in expansion and improvement of administrative operational quality, and organize relevant service activities that fall within their functions or duties. In particular, the public administrative unit that cover its own recurrent and investment expenses shall be allowed to take out loans and mobilize capital to invest in and develop facilities in accordance with regulations laid down in Point a Clause 2 Article 12 hereof. When applying for loans and mobilizing capital, the public administrative unit must submit the feasible financial plan, take sole responsibility to repay principal and interest in accordance with regulations; assume legal liability for the efficiency in use of loans and capital mobilization.

Article 17. Financial obligations, management of state-owned assets, and rules and regulations of internal expenses of public administrative units

1. Public administrative units that render public services shall be required to apply for registration for service rendering operations, carry out declarations or statements, and pay taxes and other payables to the state budget (if any) in accordance with legal regulations.

2. Public administrative units shall be responsible for managing and using state-owned assets in accordance with legal regulations on management and use of state-owned assets.

3. Public administrative units shall be charged with establishing and introducing the rules and regulations on internal expenses for submission to the superior regulatory agencies. Within a permitted duration of 15 days from receipt of such rules and regulations, if these rules and regulations contain information in breach of the Governmental regulations, the superior regulatory agency shall give written opinions to request these units to revise them to make them become relevant.

Within the abovementioned duration, if the superior regulatory agency has no opinion, the public administrative unit shall implement these rules and regulations, and concurrently send them to the finance body at the same level to monitor or supervise implementation, or to the State Treasury where this unit has opened its transaction account as a basis for the spending control.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 18. Budget estimate preparation

1. Preparation of budget estimates of public administrative units which cover their own recurrent and investment expenses, or those which cover their own recurrent expenses

a) Annually, based on the implementation result in terms of service quantity and volume; conditions of operating revenues and expenses generated and incurred from public administrative services and others in the current year; task requirements specified in the reporting year, the public administrative unit shall draw up the plan on service quantity and volume and prepare the budget estimate for submission to the superior regulatory agency;

b) As for public administrative services ordered by the Government: On a annual basis, based on the quotation and ordered service volume under the instructions of Ministries, central organs and provincial People’s Committee, the public administrative unit shall prepare the budget estimate for submission to the superior regulatory agency in accordance with regulations.

2. The budget estimate of public administrative units which cover part of their own recurrent expenses (because the service price and charge have not been constituted by all costs, or they have to follow orders placed or tasks of providing public services assigned by the Government at the price or charge to which an amount of costs have not been fully added): Based on the task performance in the current year, these public administrative units shall set the plan on the service quantity and volume and estimate revenues or expenses (inclusive of the amount funded by the state budget due to the service price or charge which have not been constituted by all costs) for the purpose of reporting to the superior regulatory agency in accordance with regulations.

3. The budget estimate of public administrative units of which recurrent expenses are covered by the Government (applicable to those that act within their functions or duties delegated or assigned by competent authorities, and those who have no revenue sources, or those whose revenues are low): Based on the task performance in the current year, duties assigned by competent authorities in the planning year, the number of employees approved by competent authorities, the rules and regulations on current expenses, these public administrative units shall prepare their budget estimate for submission to the superior regulatory agency in accordance with applicable regulations.

4. Revenues and expenses shall be estimated in accordance with the law on fee and charge, and non-recurrent tasks shall be governed by regulations laid down in the Law on the State Budget.

5. Annually, based on the budget estimate formulated by public administrative units, the superior regulatory agency shall be responsible for considering and integrating revenues and expenses into the budget estimate for submission to the finance body and other relevant agencies in accordance with the Law on the State Budget.

Article 19. Distribution and allocation of estimated budget

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Based on the roadmap for calculating public administrative service price as stipulated in Clause 1 Article 10 hereof, the superior regulatory agency shall carry out placement of orders handled by public administrative units which cover their own recurrent and investment expenses, or those which cover their own recurrent expenses; place orders and allocate state expenditures to public administrative units which cover part of their own recurrent expenses (because the service price and charge have not been constituted by all costs, or they have to follow orders placed or tasks of providing public services assigned by the Government at the price or charge to which an amount of costs have not been fully added).

3. As for public administrative units of which recurrent expenses are covered by the Government (applicable to those who act within the functions and tasks assigned by competent authorities, or those who have none of revenues, or those whose revenues are low): The superior regulatory agency shall allocate estimated budget in a stable manner within a permitted duration of 3 years and shall be allowed to make any change to the estimate whenever the Government changes tasks or policies in accordance with applicable regulations.

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 20. Delegating autonomy to public administrative units

1. Public administrative units shall develop the plan to exercise their autonomy which is relevant to the plan and actual conditions of these units, report to the superior regulatory agency to obtain their approval after receiving written opinions from finance bodies.

2. Delegation of the autonomy and responsible autonomy to public administrative units stipulated in the Chapter II hereof shall be kept unchanged within a permitted duration of 3 years. In case revenue sources or tasks of the public administrative unit has changed and this change is likely to cause any change to the degree of financial autonomy, the public administrative unit shall report to the superior regulatory agency in order for them to consider any adjustment to the degree of autonomy delegated to this unit by the deadline.

Article 21. Contents and requirements enabling public administrative units to adopt the financial mechanism which also applies to enterprises

1. Public administrative units which cover their own recurrent and investment expenses shall be allowed to adopt the financial mechanism which also applies to enterprises (such as single-member limited companies of which 100% of charter capital is held by the State) only if they meet the following requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Determine the public service charge by employing the method of full cost pricing (inclusive of depreciation of fixed assets);

c) Have its assets valuated by the Government, and obtain permission from the Government to manage allocated finances in accordance with legal regulations on management and use of state-owned assets;

d) Establish accounting records in accordance with regulations laid down in the generally accepted accounting standards applied to enterprises.

2. Contents in which the corporate-like financial mechanism is applied

a) Be permitted to determine the charter capital and preserve their capital;

b) Be permitted to take out loans, mobilize capital and make outward investments according to legal regulations;

c) Manage, use and set aside an amount of depreciation of fixed assets in accordance with regulations applicable to enterprises;

d) Manage revenues and expenses and distribute profits; implement the accounting and statistical policies in the same manner as an enterprise.

3. Public administrative units are obliged to meet requirements set out in Clause 1 of this Article, develop the project to adopt the corporate-like financial mechanism, and report to Ministries, central organs and local authorities to call for approval under the delegated authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Ministries and central organs shall consider deciding on which affiliated public administrative units are entitled to apply the corporate-like financial mechanism after obtaining written opinions from the Ministry of Finance and provincial People’s Committees (or the inferior regulatory agency within their delegated authority) on considering the decision affiliated public administrative units entitled to apply the corporate-like financial mechanism after written opinions are obtained from local finance organs.

Pursuant to regulations laid down in Clause 1 of this Article, Ministries, central organs and provincial People's Committee within their delegated authority shall direct public administrative units to review and sketch out the roadmap whereby eligible public administrative units will be entitled to apply the corporate-like financial mechanism.

Article 22. Responsibilities of Ministries, central organs and provincial People’s Committees

1. Pursuant to regulations laid down in this Decree:

a) Ministries such as the Ministry of Education and Training, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Ministry of Information and Communications, the Ministry of Health, the Ministry of Science and Technology, shall preside over, cooperate with the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs as well as other relevant Ministries or agencies in making and requesting the Government to amend and issue the Decree on stipulating the mechanism for exercising the autonomy of public administrative units categorized by specific sectors.

b) The Ministry of Finance shall preside over and collaborate with the Ministry of Home Affairs, other relevant Ministries or organs in making and requesting the Government to introduce the Decree on stipulating the mechanism for exercising the autonomy of public administrative units in the economic administrative sector and others.

2. Ministries, central organs and provincial People’s Committees, depending on scope of their delegated management, functions and assigned duties, shall be permitted to review, amend, supplement or introduce quality criteria, standards, mechanism for supervision, assessment and inspection of public administrative service quality, performance of public administrative units; carry out inspection, examination and handling of violations concerning rendering of public administrative services and organize activities of implementation of other contents relating to responsibilities for state management of public administrative services and public administrative units as stipulated in Article 4 hereof.

3. In 2015, Ministers and Heads of central organs shall assume the following responsibilities:

a) Request the Prime Minister to introduce the planning on networks of public administrative units categorized by industries or sectors, and the list of public administrative services funded by the state budget within their jurisdiction;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. In 2015, the Ministry of Home Affairs shall be responsible for providing guidance on establishment and operation of the management board; providing guidance on principles and method of determining job positions, and authority, process and procedure for deciding the number of job positions; providing instructions for public administrative units which have not already specified job positions and public servant categorization by professional titles to determine the number of employees on the basis of average manning requirements in the previous year.

5. The Ministry of Finance shall be responsible for changing the method for allocating estimated budgets to public administrative units in relevance to the mechanism for financial autonomy stipulated in this Decree.

6. The Presidents of the provincial People’s Committees shall, within their delegated authority, be responsible for promulgating the followings in 2015: the planning for the network of public administrative units categorized by sectors; the list of public administrative services funded by the state budget; economic - technical norms applied in public administrative service sectors which serves as the basis for introducing public administrative service price by applying the full cost pricing method, and regulations laid down in Article 4 hereof.

Article 23. Responsibilities of Heads of public administrative units

1. Bear responsibility to the direct superior regulatory agency and take legal liability for decisions on exercising autonomy concerning duties, organizational personnel and financial structure of their public administrative units.

2. Ensure that public administrative services meet accepted standards or requirements stipulated by competent authorities.

3. Formulate and implement the rules and regulations on internal expenses, asset use, grassroots-level democracy, financial disclosure and internal audit in accordance with applicable regulations.

4. Organize, manage and use public servants in accordance with laws on public servants.

5. Manage, preserve and develop capital and assets allocated by the State, implement the regulations on accounting, statistics and information, operational reporting and audit in accordance with applicable regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Implement regulations on operational disclosure and accountability of their public administrative units in accordance with legal regulations.

Article 24. Effect

1. This Decree shall enter into force since April 6, 2015 and replace the Government’s Decree No. 43/2006/NĐ-CP dated April 25, 2006 on stipulating the autonomy and responsible autonomy to task performance, organizational, personnel and financial structure of public administrative units; serve as the basis for making the Decree on stipulating the mechanism for exercising the autonomy of public administrative units in each sector.

2. While the Decree on stipulating the mechanism for exercising the autonomy of public administrative units categorized by specific sectors in accordance with regulations laid down in Clause 1 of this Article have not been promulgated or amended yet, public administrative units by specific sectors shall be continued to follow the mechanism for exercising the autonomy in accordance with regulations laid down in the Government’s Decree No. 43/2006/NĐ-CP dated April 25, 2006 on stipulating the autonomy, responsible autonomy for task performance, organizational, personnel and financial structure of public administrative units; the Government’s Decree No. 115/2005/NĐ-CP dated May 9, 2005 on stipulating the autonomy, responsible autonomy of public science and technology organizations and the Government’s Decree No. 96/2010/NĐ-CP dated September 20, 2010 on amendments to several articles of the Government’s Decree No. 115/2005/NĐ-CP; the Government’s Decree No. 85/2012/NĐ-CP dated October 15, 2012 on operational and financial mechanism of public administrative units and the price of healthcare services applied to public healthcare establishments.

3. The Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, and Presidents of People’s Committees of central-affiliated cities and provinces, shall be responsible for implementing this Decree./.

 

 

 

PP. THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


643.930

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!