Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN THONG NHAT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 94884 văn bản

121

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Văn phòng Quốc hội ban hành

thành phẩm) là sản phẩm được sản xuất từ thuốc kỹ thuật với dung môi, phụ gia theo quy trình công nghệ nhất định, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có nhãn hàng hóa và được phép đưa vào lưu thông, sử dụng. 20. Thuốc bảo vệ thực vật sinh học là sản phẩm có thành phần hữu hiệu là vi sinh vật sống hoặc chất có nguồn gốc từ vi sinh vật, thực vật,

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

122

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đo lường do Văn phòng Quốc hội ban hành

đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường. Điều 4. Nguyên tắc hoạt động đo lường 1. Đo lường phải bảo đảm tính thống nhất, chính xác. 2. Hoạt động đo lường phải bảo đảm: a) Minh bạch, khách quan, chính xác; công bằng giữa các bên trong mua bán, thanh toán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; b) An toàn, bảo vệ sức khỏe cộng

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

123

Văn bản hợp nhất 4529/VBHN-BTP năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật luật sư do Bộ Tư pháp ban hành

bản; một bản cấp cho tổ chức hành nghề luật sư, một bản lưu tại Sở Tư pháp. 3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố

Ban hành: 26/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

124

Văn bản hợp nhất 2722/VBHN-BKHĐT năm 2021 hợp nhất Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

2722/VBHN-BKHDT,Văn bản hợp nhất 2722 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hợp nhất Nghị định đầu tư xây dựng sân gôn,Hợp nhất Nghị định đầu tư kinh doanh sân gôn,Nghị định đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

125

Nghị quyết 143/NQ-HĐND năm 2019 về đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, tỉnh Điện Biên

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THÍ ĐIỂM HỢP NHẤT CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

126

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội do Văn phòng Quốc hội ban hành

bảo hiểm xã hội. 4. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. 5. Việc thực hiện bảo hiểm xã hội

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

127

Văn bản hợp nhất 2187/VBHN-BKHĐT năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

điểm đóng thầu (nếu có); thông tin hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu; đ) Nhà đầu tư có trách nhiệm tự đăng tải và cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình vào cơ sở dữ liệu nhà đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 và điểm k khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu.

Ban hành: 16/04/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

128

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng ban hành

luật. 3. Thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường từ trung học phổ thông đến đại học của địa phương; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng thuộc thẩm quyền triệu tập của Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho

Ban hành: 08/02/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

129

Văn bản hợp nhất 1310/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

b) Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; c) Cuộc họp hội đồng quản trị là hợp lệ khi có ít nhất 70% tổng số thành viên hội đồng quản trị tham dự; d) Thông báo mời họp hội đồng quản trị phải kèm theo chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho cuộc họp và phải được gửi đến các thành viên hội đồng

Ban hành: 05/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

130

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý chiếu sáng đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

trực thuộc Trung ương; thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và thị trấn thuộc huyện. Điều 3. Nguyên tắc quản lý và chính sách phát triển chiếu sáng đô thị 1. Chiếu sáng đô thị là một nguyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị được quản lý thống nhất và có phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể

Ban hành: 13/09/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

131

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý cây xanh đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 1. Thống nhất quản lý cây xanh các đô thị trên địa bàn tỉnh. Phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn. 2. Ban hành hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các văn bản quy định cụ thể

Ban hành: 13/09/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

132

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin theo mẫu56 quy định. 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý. 5.57 (được bãi bỏ) Điều 26. Trách nhiệm của cơ sở dịch vụ photocopy

Ban hành: 30/03/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

133

Văn bản hợp nhất 200/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

đạt được mục tiêu nhất định. 2. Đánh giá tác động của chính sách là việc phân tích, dự báo tác động của chính sách đang được xây dựng đối với các nhóm đối tượng khác nhau nhằm lựa chọn giải pháp tối ưu thực hiện chính sách. 3. Công báo là ấn phẩm thông tin chính thức của Nhà nước, do Chính phủ thống nhất quản lý, đăng văn bản quy phạm

Ban hành: 22/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

134

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2018 hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

01/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 01 2018,Bộ Nội vụ,Chính sách tinh giản biên chế,Tinh giản biên chế,Kế hoạch tinh giản biên chế,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BNV

Ban hành: 02/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

135

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2020 về thống nhất cho thực hiện nội dung chi trả thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách là người đứng đầu các Hội cấp xã năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/NQ-HĐND Bạc Liêu, ngày 08 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THỐNG NHẤT CHO THỰC HIỆN NỘI DUNG CHI TRẢ THÙ LAO ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC HỘI CẤP XÃ NĂM 2018 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ,

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

136

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

01/VBHN-BTTTT,Văn bản hợp nhất 01 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,An ninh thông tin,Bảo đảm an toàn,Mạng truyền số liệu chuyên dùng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

137

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

06/VBHN-BTNMT,Văn bản hợp nhất 06 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng khai thác hệ thống thông tin đất đai,Quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai,Khai thác hệ thống thông tin đất đai,Công nghệ thông tin,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

138

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Thi hành án dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

gọi, cơ cấu, tổ chức cụ thể của cơ quan thi hành án dân sự. Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh 1. Quản lý, chỉ đạo về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: a) Bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự;

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

139

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 12 2018,Bộ Giao thông vận tải,Điều kiện kinh doanh,Khai thác cảng biển,Kinh doanh khai thác cảng biển,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

140

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Trẻ em do Văn phòng Quốc hội ban hành

lợi ích tốt nhất của trẻ em. 2. Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư. Điều 22. Quyền được sống chung với cha, mẹ Trẻ em có quyền được sống chung

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223