Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17-HD/BTCTW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 133309 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Hướng dẫn 17-HD/BTCTW năm 2022 về chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

--------------- Số: 17-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIỮ CHỨC VỤ HÀM - Căn cứ Quyết định số 152-QĐ/TW ngày 26/10/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung

Ban hành: 05/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2022

2

Hướng dẫn 17-HD/BTCTW năm 2018 về thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

17-HD/BTCTW,Hướng dẫn 17-HD 2018,Ban Tổ chức Trung ương,Doanh nghiệp,Cơ quan chuyên môn,Cơ quan Đảng Nhà nước,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 17-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

3

Hướng dẫn 17-HD/BTCTW năm 2013 thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

17-HD/BTCTW,Hướng dẫn 17-HD 2013,Ban Tổ chức Trung ương,Chủ doanh nghiệp tư nhân,Doanh nghiệp tư nhân,Tiêu chuẩn vào Đảng BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 17-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2013

Ban hành: 30/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

4

Hướng dẫn 16-HD/BTCTW năm 2022 một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

16-HD/BTCTW,Hướng dẫn 16-HD 2022,Ban Tổ chức Trung ương,Nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ,Một số nội dung cụ thể về quy hoạch cán bộ,Hướng dẫn nội dung về công tác quy hoạch cán bộ,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban hành: 15/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

5

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

12-HD/BTCTW,Hướng dẫn 12-HD 2022,Ban Tổ chức Trung ương,Nghiệp vụ đảng viên,Nghiệp vụ công tác đảng viên,Hướng dẫn vấn đề về nghiệp vụ công tác đảng viên,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số:

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2022

6

Hướng dẫn 11-HD/BTCTW năm 2021 thực hiện biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

11-HD/BTCTW,Hướng dẫn 11-HD 2021,Ban Tổ chức Trung ương,Biểu mẫu thống kê tổ chức xây dựng Đảng,Biểu mẫu thống kê công tác xây dựng Đảng,Biểu mẫu thống kê cơ bản xây dựng Đảng,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 13/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2022

7

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2021 về tuổi và thời gian công tác hội cựu chiến binh do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

09-HD/BTCTW,Hướng dẫn 09-HD 2021,Ban Tổ chức Trung ương,Hướng dẫn độ tuổi công tác hội cựu chiến binh,Hướng dẫn thời gian công tác hội cựu chiến binh,Độ tuổi và thời gian công tác hội cựu chiến binh,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban hành: 13/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2021

8

Hướng dẫn 08-HD/BTCTW năm 2021 về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

thay thế Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng; được phổ biến đến chi bộ, đảng viên và có hiệu lực từ ngày ký./. Nơi nhận: - Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo), - Các

Ban hành: 27/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2021

9

Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

06-HD/BTCTW,Hướng dẫn 06-HD 2021,Ban Tổ chức Trung ương,Tuổi bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử,Một số nội dung về tuổi bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử,Hướng dẫn về tuổi bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2021

10

Hướng dẫn 05-HD/BTCTW năm 2021 về một số nội dung thực hiện Quy định 208-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

05-HD/BTCTW,Hướng dẫn 05-HD 2021,Ban Tổ chức Trung ương,Chức năng của Trung tâm Chính trị cấp huyện,Nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị cấp huyện,Tổ chức bộ máy Trung tâm Chính trị cấp huyện,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2021

11

Hướng dẫn 02-HD/BTCTW năm 2021 về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

02-HD/BTCTW,Hướng dẫn 02-HD 2021,Ban Tổ chức Trung ương,Phát hiện đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng,Rà soát đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng,Quy trình đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

12

Hướng dẫn 36-HD/BTCTW năm 2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

36-HD/BTCTW,Hướng dẫn 36-HD 2021,Ban Tổ chức Trung ương,Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV,Công tác nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân,Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021 2026,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

13

Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 về thực hiện nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

33-HD/BTCTW,Hướng dẫn 33-HD 2020,Ban Tổ chức Trung ương,Thực hiện Quy định 213-QĐ/TW,Trách nhiệm của đảng viên đang công tác,Trách nhiệm của đảng viên giữ liên hệ với đảng,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

14

Hướng dẫn 30-HD/BTCTW năm 2020 thực hiện Kết luận 58-KL/TW về độ tuổi tham gia công tác hội do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

30-HD/BTCTW,Hướng dẫn 30-HD 2020,Ban Tổ chức Trung ương,Thực hiện Kết luận 58-KL/TW,Độ tuổi tham gia công tác hội,Thực hiện Kết luận về độ tuổi tham gia công tác hội,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

15

Hướng dẫn 28-HD/BTCTW năm 2020 thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

28-HD/BTCTW,Hướng dẫn 28-HD 2020,Ban Tổ chức Trung ương,Sắp xếp tổ chức,Đơn vị hành chính cấp huyện,Mặt trận Tổ quốc,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 28-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

16

Hướng dẫn 27-HD/BTCTW năm 2019 về thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

27-HD/BTCTW,Hướng dẫn 27-HD 2019,Ban Tổ chức Trung ương,Chính sách,Cán bộ,Mặt trận tổ quốc Việt Nam,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 27-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

17

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

21-HD/BTCTW,Hướng dẫn 21-HD 2019,Ban Tổ chức Trung ương,Cán bộ đảng viên ,Tổ chức đảng,Đánh giá xếp loại,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 21-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm

Ban hành: 18/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

18

Hướng dẫn 26-HD/BTCTW năm 2019 nội dung Chỉ thị 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

26-HD/BTCTW,Hướng dẫn 26-HD 2019,Ban Tổ chức Trung ương,Hướng dẫn,Đại hội Đảng bộ các cấp ,Đại hội đại biểu toàn quốc,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 26-HD/BTCTW Hà Nội, ngày

Ban hành: 18/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

19

Hướng dẫn 18-HD/BTCTW năm 2018 thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

18-HD/BTCTW,Hướng dẫn 18-HD 2018,Ban Tổ chức Trung ương,Tinh giản biên chế,Chính sách tinh giản biên chế,Kế hoạch tinh giản biên chế,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 18-HD/BTCTW

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

20

Hướng dẫn 16-HD/BTCTW năm 2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

16-HD/BTCTW,Hướng dẫn 16-HD 2018,Ban Tổ chức Trung ương,Tổ chức đảng và đảng viên ,Tổ chức đảng,Đánh giá chất lượng,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 16 - HD/BTCTW Hà Nội,

Ban hành: 24/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.49.228