Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 17-HD/BTCTW 2018 hợp nhất cơ quan giúp việc đảng ủy với cơ quan của doanh nghiệp

Số hiệu: 17-HD/BTCTW Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương Người ký: Mai Văn Chính
Ngày ban hành: 05/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hợp nhất các cơ quan của đảng với cơ quan chuyên môn tại DNNN

Hướng dẫn 17-HD/BTCTW về thực hiện hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp được ban hành ngày 05/10/2018.

Theo đó, Ban Thường vụ đảng ủy chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước sắp xếp hợp nhất các cơ quan cụ thể như sau:

- Hợp nhất Ban Tổ chức đảng ủy với cơ quan chuyên môn làm công tác tổ chức nhân sự của doanh nghiệp.

- Hợp nhất Ban Tuyên giáo đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp cho phù hợp.

- Hợp nhất Cơ quan Ủy Ban kiểm tra của đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp.

- Hợp nhất Văn phòng đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp.

Việc đặt tên và quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan sau hợp nhất do ban thường vụ đảng ủy chỉ đạo lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Hướng dẫn 17-HD/BTCTW quy định việc hợp nhất các cơ quan hoàn thành chậm nhất trong quý II năm 2019.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TCHỨC
--------

ĐẢNG CNG SẢN VIT NAM
---------------

Số: 17-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN HỢP NHẤT CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC CỦA ĐẢNG ỦY VỚI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CÓ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TƯƠNG ĐỒNG CỦA DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH SỐ 69-QĐ/TW CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XII

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Điều 12, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối (sau đây gọi tắt là Quy định số 69-QĐ/TW);

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Việc hợp nhất nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm cho cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu.

2. Nguyên tắc của việc hợp nhất

- Quán triệt nguyên tắc xây dựng Đảng là then chốt, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong việc bố trí cán bộ, nhân viên sau khi hợp nhất phải bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng để thực hiện nhiệm vụ công tác đảng và công tác chuyên môn; tăng cường cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác Đảng và công tác chuyên môn của doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan hợp nhất là ủy viên ban thường vụ đảng ủy (hoặc đảng ủy viên).

- Cơ quan hợp nhất thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và của các cơ quan chuyên môn theo quy định.

- Các văn bản chuyên về công tác đảng do cơ quan hợp nhất thực hiện theo thẩm quyền thì sử dụng thể thức văn bản của Đảng và dấu của Đảng ủy (đối với Ủy ban kiểm tra thì giữ nguyên con dấu như hiện hành).

3. Định hướng hợp nhất

Ban Thường vụ đảng ủy chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc lãnh đạo doanh nghiệp (nơi không có hội đồng quản trị, hội đồng thành viên) việc sắp xếp hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cho phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động hiệu quả. Cụ thể hợp nhất các cơ quan như sau:

- Hợp nhất Ban Tổ chức đảng ủy với cơ quan chuyên môn làm công tác tổ chức nhân sự của doanh nghiệp.

- Hợp nhất Ban Tuyên giáo đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp cho phù hợp.

- Hợp nhất Cơ quan Ủy Ban kiểm tra đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp.

- Hợp nhất Văn phòng đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp.

Ngoài định hướng hợp nhất các cơ quan nêu trên, việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan khác do ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, quyết định.

Việc đặt tên và quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan sau hợp nhất do ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc lãnh đạo doanh nghiệp (nơi không có hội đồng quản trị, hội đồng thành viên) triển khai thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện

a - Căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư và Hướng dẫn này, các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm tổ chức quán triệt và thực hiện; bảo đảm lương, chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên của Đảng bằng lương, chế độ, chính sách cán bộ chuyên môn sau khi hợp nhất; tăng cường đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên sau hợp nhất để bảo đảm một người có thể thực hiện được cả nhiệm vụ công tác Đảng và công tác chuyên môn của doanh nghiệp.

b - Rà soát bổ sung, sửa đổi các văn bản liên quan của cấp ủy và của doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền ban hành để phù hợp các cơ quan hợp nhất.

c - Việc hợp nhất các cơ quan hoàn thành chậm nhất trong quý II năm 2019.

d - Việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp trong Quân đội và Công an thực hiện theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để xem xét, nghiên cứu, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để báo cáo),
- Các đồng chí lãnh đạo Ban TCTW,
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các đảng ủy cấp trên cơ sở DNNN,
- Lưu VP, Vụ TCĐL.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Mai Văn Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 về thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.196
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.49.228