Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 17-HD/BTCTW 2022 chế độ đối với cán bộ giữ chức vụ hàm

Số hiệu: 17-HD/BTCTW Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương Người ký: Hoàng Đăng Quang
Ngày ban hành: 05/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Chính sách với cán bộ giữ chức vụ trưởng thôi công tác quản lý

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 05/5/2022 về chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.

Theo đó, đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương do sắp xếp tổ chức, bộ máy không tiếp tục bố trí làm vụ trưởng hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì cấp có thẩm quyền quản lý xem xét như sau:

Tính từ thời điểm sắp xếp tổ chức, bộ máy hoặc từ thời điểm cấp có thẩm quyền nhận được đơn của cán bộ, công chức đề nghị thôi lãnh đạo, quản lý:

- Trường hợp công tác dưới 05 năm (60 tháng) thì xem xét, bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng đến khi nghỉ hưu.

- Trường hợp còn thời gian công tác trên 05 năm (60 tháng) thì xem xét bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng cho đến khi hết thời hạn giữ chức vụ (5 năm từ ngày được bổ nhiệm hoặc thời hạn ghi trong quyết định bổ nhiệm).

Sau thời gian bảo lưu, cơ quan quản lý căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, kết quả công tác, phẩm chất, năng lực để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Hướng dẫn 17-HD/BTCTW ban hành ngày 05/5/2022.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 17-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022

 

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIỮ CHỨC VỤ HÀM

- Căn cứ Quyết định số 152-QĐ/TW ngày 26/10/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;

- Căn cứ Kết luận số 33-KL/TW ngày 01/4/2022 của Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm;

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Thực hiện Điểm 1 của Kết luận số 33-KL/TW

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

1.2. Đối tượng áp dụng

- Cán bộ, công chức đang giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị (không bao gồm chức vụ hàm ngoại giao).

- Cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương thuộc đối tượng được bảo lưu chế độ, chính sách theo Kết luận số 33-KL/TW.

2. Thực hiện Điểm 3 của Kết luận số 33-KL/TW

Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương do sắp xếp tổ chức, bộ máy không tiếp tục bố trí giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức xem xét như sau:

2.1. Trường hợp còn thời gian công tác dưới 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm sắp xếp tổ chức, bộ máy hoặc từ thời điểm cấp có thẩm quyền nhận được đơn của cán bộ, công chức đề nghị thôi lãnh đạo, quản lý thì xem xét, bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng đến khi nghỉ hưu.

2.2. Trường hợp còn thời gian công tác trên 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm sắp xếp tổ chức, bộ máy hoặc từ thời điểm cấp có thẩm quyền nhận được đơn của cán bộ, công chức đề nghị thôi lãnh đạo, quản lý thì xem xét, bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng cho đến khi hết thời hạn giữ chức vụ (5 năm từ ngày được bổ nhiệm hoặc thời hạn ghi trong quyết định bổ nhiệm). Sau thời gian bảo lưu, cơ quan quản lý cán bộ, công chức căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, kết quả công tác, phẩm chất, năng lực để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, tổ chức rà soát danh sách cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý để thực hiện theo đúng quy định tại Kết luận số 33- KL/TW và Hướng dẫn này.

3.2. Cán bộ, công chức trong thời gian giữ chức vụ hàm nếu được cơ quan quản lý phân công đảm nhiệm giữ chức vụ khác thì căn cứ vị trí công việc mới để thực hiện chế độ, chính sách từ tháng sau liền kề.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để thống nhất giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để b/c),
- Đồng chí Trưởng Ban (để b/c),
- Lãnh đạo Ban (để biết),
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các vụ, cục, đơn vị,
- Lưu VP, Vụ CSCB (3 bản).

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hoàng Đăng Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 05/05/2022 về chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


631
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.49.228