Tra cứu 01/CT-NHNN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/CT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-14 trong 14 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 01/CT-NHNN tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/CT-NHNN ngày 15/01/2024,Chỉ thị 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng 2024,CT 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng 2024,Chỉ thị Tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2024,Chỉ thị 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về

Ban hành: 15/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2024

2

Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/CT-NHNN ngày 17/01/2023,Chỉ thị 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành Ngân hàng 2023,CT 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành Ngân hàng 2023,Chỉ thị Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2023,Chỉ thị 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Tổ chức thực hiện

Ban hành: 17/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2023

3

Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/CT-NHNN ngày 13/01/2022,Chỉ thị 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng 2022,CT 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng 2022,Chỉ thị Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2022,Chỉ thị 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Tổ chức thực

Ban hành: 13/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2022

4

Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/CT-NHNN ngày 07/01/2021,Chỉ thị 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng 2021,CT 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng 2021,Chỉ thị Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2021,Chỉ thị 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Tổ chức thực

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

5

Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ban hành

01/CT-NHNN ngày 03/01/2020,Chỉ thị 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng 2020,CT 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng 2020,Chỉ thị Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2020,Chỉ thị 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

6

Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/CT-NHNN ngày 08/01/2019,Chỉ thị 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Chương trình hành động ngành Ngân hàng 2019,CT 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Chương trình hành động ngành Ngân hàng 2019,Chỉ thị Chương trình hành động ngành Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2019,Chỉ thị 01 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Giải pháp trọng tâm 2019,CT 01 Ngân hàng

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

7

Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2017 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số: 01/CT-NHNN Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG AN TOÀN, HIỆU QUẢ NĂM 2017 Thực hiện Nghị quyết số 23/2016/QH14 ngày 7/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Nghị quyết số 01/NQ-CP

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2017

8

Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-NHNN Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG AN TOÀN, HIỆU QUẢ NĂM 2016 Thực hiện Nghị quyết số 98/2015/QH13 ngày 10/11/2015 của Quốc hội về kế hoạch phát

Ban hành: 23/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

9

Chỉ thị 01/CT-NHNN năm 2015 tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/CT-NHNN,Chỉ thị 01 2015,Ngân hàng Nhà nước,Chính sách tiền tệ,Hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-NHNN

Ban hành: 27/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2015

10

Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/CT-NHNN,Chỉ thị 01 2014,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-NHNN Hà Nội,

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

11

Chỉ thị 01/CT-NHNN tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

phúc ---------------- Số: 01/CT-NHNN Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG AN TOÀN, HIỆU QUẢ NĂM 2013 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

12

Chỉ thị 01/CT-NHNN năm 2012 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/CT-NHNN,Chỉ thị 01 2012,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-NHNN Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 13/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2012

13

Chỉ thị 01/CT-NHNN năm 2011 thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/CT-NHNN,Chỉ thị 01 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/CT-NHNN Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2011

Ban hành: 01/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2011

14

Chỉ thị 01/CT-NHNN năm 2009 về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/CT-NHNN,Chỉ thị 01 2009,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM     ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 01/CT-NHNN Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

Ban hành: 22/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!