Điều kiện để cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương gồm những gì?

Điều kiện để cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương gồm những gì? Cá nhân không được đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi nào?

Điều kiện để cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương gồm những gì?

Căn cứ tại khoản 4 Điều 14 Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Công thương được ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024 quy định như sau:

Điều 14. Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
...
4. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:
a) Có trình độ đại học trở lên;
b) Có chuyên môn phù hợp với nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng và hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn này trong 03 năm gần nhất, tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ;
c) Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Trường hợp đặc biệt khác với các yêu cầu tại các điểm a, b, c khoản này do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định.
...

Như vậy, cá nhân muốn đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công thương phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:

- Có trình độ đại học trở lên;

- Có chuyên môn phù hợp với nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng và hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn này trong 03 năm gần nhất, tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ;

- Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định.

Điều kiện để cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương gồm những gì?

Điều kiện để cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương gồm những gì? (Hình từ Internet)

Cá nhân không được đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công thương khi nào?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Công thương được ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024 thì cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công thương:

- Tại thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp đang làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác của Bộ Công Thương;

- Tại thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác của Bộ Công Thương do mình làm chủ nhiệm sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ theo quy định;

- Có nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương do mình làm chủ nhiệm bị đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” và nguyên nhân “không đạt” do chủ quan sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian là 02 năm kể từ khi có kết luận của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ;

- Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác của Bộ Công Thương do mình làm chủ nhiệm sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 03 năm kể từ khi có Quyết định đình chỉ của Bộ Công Thương.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công thương gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 15 Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Công thương được ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024 thì hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ gồm:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu B5-DONĐK-BCT được ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024;

- Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu tương ứng với từng hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

+ Mẫu B6a-TMĐT-BCT được ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024 áp dụng cho đề tài khoa học và công nghệ;

+ Mẫu B6b-TMĐA-BCT được ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024 áp dụng cho đề án khoa học;

+ Mẫu B6c-TMDASX-BCT được ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024 áp dụng cho dự án sản xuất thử nghiệm;

+ Mẫu B6d-TMDAKH-BCT được ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024 áp dụng cho dự án khoa học và công nghệ;

+ Mẫu B6đ-TMCT-BCT được ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024 áp dụng cho chương trình khoa học và công nghệ;

+ Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng cấp bộ, tùy theo loại hình nhiệm vụ đăng ký là đề tài hay dự án khoa học và công nghệ áp dụng theo các mẫu thuyết minh tương ứng B6a-TMĐT-BCT, B6d-TMDAKH-BCT được ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024;

- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức theo quy định của pháp luật (gồm một trong các tài liệu:

+ Quyết định thành lập tổ chức;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức;

+ Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý khác);

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu B7-LLTC-BCT được ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024;

- Báo cáo đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã và đang chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Bộ Công Thương giao, theo mẫu B8-BCĐG-BCT được ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo mẫu B9-LLCN-BCT được ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024;

- Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài tham gia thực hiện nhiệm vụ (nếu có) theo mẫu B9-LLCN-BCT Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024;

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có) theo mẫu B10-PHTH-BCT được ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024;

- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thời gian báo giá không quá 90 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được phép cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có) trong 02 năm gần nhất (đối với nhiệm vụ yêu cầu phải có vốn đối ứng);

- Phương án huy động vốn đối ứng (đối với nhiệm vụ yêu cầu phải có vốn đối ứng). Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

+ Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức đăng ký chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ;

+ Đối với trường hợp huy động vốn từ tổ chức, cá nhân hoặc vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của cá nhân, tổ chức, chủ sở hữu cho tổ chức đăng ký chủ trì để thực hiện nhiệm vụ;

+ Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng:

Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ. Đến thời điểm ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng vay vốn để thực hiện nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng và tiến độ giải ngân phù hợp với tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ghi trong Thuyết minh đã được phê duyệt;

- Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp xét thấy cần thiết bổ sung để tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý nhiệm vụ cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Hỏi đáp mới nhất
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm
0 lượt xem
Hỏi đáp pháp luật mới nhất
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào