Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo chế độ nào?

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế Hồ Chí Minh được quy định ra sao? Việc biên chế và số lượng người làm việc trong Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào? Chế độ làm việc của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh được quy định ra sao?

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế Hồ Chí Minh được quy định ra sao?

Tại khoản 5 Điều 16 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành kèm theo Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế Hồ Chí Minh như sau:

5. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế
a) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
b) Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.
c) Cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế là người giúp người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước người đứng đầu và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi người đứng đầu vắng mặt, người đứng đầu ủy nhiệm cho một cấp phó điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
d) Việc bổ nhiệm lại, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế do Giám đốc Sở Y tế quyết định hoặc theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo chế độ nào?

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo chế độ nào? (Hình từ Internet)

Biên chế và số lượng người làm việc trong Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

Tại Điều 17 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành kèm theo Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về biên chế và số lượng người làm việc trong Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế do Giám đốc Sở Y tế quyết định trong tổng biên chế công chức và tổng số lượng người làm việc trực thuộc Sở Y tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo phân cấp hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo chế độ nào?

Tại Điều 18 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành kèm theo Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về chế độ làm việc của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Sở Y tế làm việc theo chế độ thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.
2. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế ban hành Quy chế làm việc của Sở Y tế và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.
3. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các công việc được Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phân công hoặc ủy quyền, không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Sở lên Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết thì Giám đốc Sở Y tế phải chủ động làm việc với Giám đốc các sở có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.
4. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ trưởng Bộ Y tế về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố khi có yêu cầu; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố về những vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với các Giám đốc sở khác, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở Y tế.

Theo đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo chế độ thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trân trọng!

Sở Y tế
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Sở Y tế
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về trang thiết bị và công trình y tế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về truyền thông, cung cấp thông tin y tế là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Hồ Chí Minh đối với các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo chế độ nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với các sở, ngành Thành phố là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sở Y tế
Nguyễn Hữu Vi
1,184 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Sở Y tế
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào