10:55 | 19/10/2022
Loading...

Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải có vị trí và chức năng như thế nào?

Vị trí và chức năng của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải? Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải? Vị trí và chức năng của Văn Phòng Bộ Giao thông vận tải? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Vị trí và chức năng của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải?

Tại Điều 22 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022 có quy định về vị trí và chức năng của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải như sau:

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, bao gồm: Tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động, tiền lương, đào tạo, thi đua, khen thưởng, các hội, tổ chức phi chính phủ và cải cách hành chính trong ngành Giao thông vận tải.

Theo đó, vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, bao gồm: Tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động, tiền lương, đào tạo, thi đua, khen thưởng, các hội, tổ chức phi chính phủ và cải cách hành chính trong ngành Giao thông vận tải.

Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải có vị trí và chức năng như thế nào?

Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải có vị trí và chức năng như thế nào? (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải?

Tại Điều 23 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022 có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải như sau:

1. Chủ trì tham mưu để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền quy hoạch cán bộ thuộc diện Trung ương và Bộ quản lý; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch tổ chức, cán bộ, các văn bản quy định về công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
3. Xây dựng trình Bộ trưởng đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương.
4. Chủ trì xây dựng để Bộ trưởng:
a) Trình Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ;
b) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;
c) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
5. Xây dựng hoặc chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng:
a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng, cục, chi cục và tương đương và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;
b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp (trừ các đơn vị sự nghiệp thuộc doanh nghiệp nhà nước) thuộc thẩm quyền của Bộ;
c) Quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ;
d) Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân cấp tỉnh, cấp huyện.
6. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng:
a) Đề nghị Bộ Nội vụ giao chỉ tiêu biên chế hành chính hằng năm; quyết định việc phân bổ, quản lý chỉ tiêu biên chế hành chính của các tổ chức, cơ quan thuộc Bộ;
b) Quyết định tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng bậc lương công chức, viên chức theo phân cấp quản lý;
c) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải;
d) Chỉ đạo tổ chức xây dựng, thẩm định, phê duyệt, quản lý vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
đ) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo theo phân cấp quản lý của Bộ; cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ đã thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa;
e) Giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư khi tiến hành cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp;
g) Quyết định lương của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên do Bộ bổ nhiệm; phê duyệt quỹ tiền lương hằng năm của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch công ty.
7. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
8. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng quy định, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động theo thẩm quyền.
9. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng:
a) Công tác phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải;
b) Kế hoạch đào tạo của cơ sở đào tạo thuộc Bộ; chỉ đạo, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao động.
10. Về thi đua, khen thưởng:
a) Tham mưu trình Bộ trưởng hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải và ban hành chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng;
b) Tổ chức, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến;
c) Tham mưu trình Bộ trưởng đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng hoặc khen thưởng theo thẩm quyền cho tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển giao thông vận tải Việt Nam;
d) Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của ngành Giao thông vận tải theo phân cấp; thực hiện việc tổ chức trao tặng khen thưởng; làm thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận hình thức khen thưởng;
đ) Làm thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú của Bộ;
e) Phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc xây dựng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ;
g) Tham mưu trình Bộ trưởng giải quyết chế độ, chính sách cho thanh niên xung phong và người có công thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ.
11. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tạo điều kiện để các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải.
12. Xây dựng trình Bộ trưởng:
a) Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
b) Quyết định các biện pháp cụ thể tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức của Bộ; làm đầu mối thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức do Bộ quản lý.
13. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ đi học tập, đào tạo, du lịch và giải quyết việc riêng có thời hạn ở nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ; thẩm định danh sách để Vụ Hợp tác quốc tế trình Bộ trưởng quyết định cử cán bộ, công chức thuộc diện Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng quản lý đi công tác có thời hạn ở nước ngoài.
14. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thống kê cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định.
15. Hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; thực hiện chế độ báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ theo quy định.
16. Phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Cơ quan Bộ.
17. Chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp tham mưu Bộ trưởng đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Như vậy, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải được quy định theo pháp luật nêu trên.

Vị trí và chức năng của Văn Phòng Bộ Giao thông vận tải?

Tại Điều 24 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022 có quy định về vị trí và chức năng của Văn Phòng Bộ Giao thông vận tải như sau:

Văn phòng Bộ là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp và phục vụ các hoạt động của Bộ, lãnh đạo Bộ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giao thông vận tải

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào