10:57 | 19/10/2022
Loading...

Vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải có vị trí và chức năng như thế nào?

Vị trí và chức năng của Vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải? Nhiệm vụ và quyền hạn về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải? Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ và tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Vị trí và chức năng của Vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải?

Tại Điều 20 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022 có quy định về vị trí và chức năng của Vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải như sau:

Vụ Quản lý doanh nghiệp là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp do Bộ quyết định thành lập hoặc được giao quản lý (sau đây gọi chung là doanh nghiệp thuộc Bộ).

Như vậy, Vụ Quản lý doanh nghiệp là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp do Bộ quyết định thành lập hoặc được giao quản lý

Nhiệm vụ và quyền hạn về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải?

Tại khoản 1 Điều 21 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022 có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải như sau:

1. Về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước:
a) Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ; tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;
b) Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng quyết định thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, phá sản, cổ phần hóa đối với doanh nghiệp thuộc Bộ;
c) Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng phê duyệt giá trị doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa; xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần và quyết toán chi phí cổ phần hóa;
d) Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng phê duyệt phương án chuyển các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thành doanh nghiệp;
đ) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu trình Bộ trưởng giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư khi tiến hành cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp;
e) Tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước; đề xuất, kiến nghị chính sách đối với doanh nghiệp sau khi thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa.

Theo đó, nhiệm vụ và quyền hạn về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải được thực hiện theo quy định nêu trên.

Vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải có vị trí và chức năng như thế nào?

Vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải có vị trí và chức năng như thế nào? (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ và tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp?

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 21 Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022 có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ của Vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải như sau:

2. Về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ:
a) Chủ trì tổ chức thực hiện giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp;
b) Chủ trì tổ chức thực hiện giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích của doanh nghiệp;
c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ giám sát việc thực hiện quy định về tiền lương, thu nhập và các chính sách đối với người lao động, người quản lý, điều hành doanh nghiệp;
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát theo chuyên đề và giám sát tài chính đặc biệt đối với doanh nghiệp theo quy định;
đ) Chủ trì tổ chức thực hiện giám sát thông qua Người đại diện phần vốn nhà nước đối với doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
e) Chủ trì tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại đối với doanh nghiệp; đánh giá kết quả hoạt động, xếp loại đối với Hội đồng thành viên, Ban Điều hành và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.
3. Về tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp:
a) Chủ trì thẩm định để Bộ trưởng trình Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ;
b) Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp thuộc Bộ trong đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ, tổ chức sự nghiệp, đơn vị trực thuộc công ty mẹ, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty mẹ ở trong nước và ở nước ngoài; góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con làm mất quyền chi phối của công ty mẹ; bổ sung hoặc giảm bớt ngành, nghề kinh doanh của công ty mẹ;
c) Chủ trì tham mưu để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với Tập đoàn kinh tế thuộc Bộ: Thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản; phê duyệt đề án thành lập công ty con 100% vốn nhà nước; phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị phụ thuộc khác;
d) Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư tham mưu trình Bộ trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm, danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hằng năm của doanh nghiệp do Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập và thông báo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, giám sát.
đ) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính tham mưu trình Bộ trưởng:
- Phê duyệt phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.
- Phê duyệt hoặc chấp thuận để Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty phê duyệt báo cáo tài chính hằng năm, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của doanh nghiệp.
- Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ sau khi đã thỏa thuận với Bộ Tài chính;
- Phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại điều lệ của doanh nghiệp thuộc Bộ; phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp thuộc Bộ và đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận;
- Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do Bộ quyết định thành lập về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Chấp thuận để Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt báo cáo tài chính hằng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ;
- Quyết định giao tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ quyết định thành lập hoặc được giao quản lý.
e) Theo dõi, giám sát hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp thuộc Bộ;
g) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác xếp hạng doanh nghiệp thuộc Bộ;
h) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, cơ quan có liên quan tham mưu giúp Bộ trưởng theo dõi, quản lý việc góp vốn, chuyển nhượng vốn của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giao thông vận tải

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào