Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4397/UBND-ĐTXD công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 4397/UBND-ĐTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Võ Anh Kiệt
Ngày ban hành: 30/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4397/UBND-ĐTXD
V/v công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn AG.

An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Thông tư 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Nghị định 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu chung (sau đây gọi là Nghị định số 22);

Căn cứ Đơn giá Dịch vụ đô thị năm 2008 được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bằng văn bản số 4771/UBND-XDCB ngày 29/12/2008;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 757/SXD-KTXD ngày 22/12/2011,

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công của bộ Đơn giá Dịch vụ đô thị năm 2008 như sau :

I. Các hệ số được công bố áp dụng:

Chi phí nhân công và máy trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị lập theo bộ Đơn giá Dịch vụ đô thị năm 2008 được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bằng văn bản số 4771/UBND-XDCB ngày 29/12/2008 được nhân với hệ số như sau :

- Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công : 1,2.

- Hệ số điều chỉnh chi phí máy : 1,33.

Hệ số điều chỉnh chi phí máy nêu trên đã bao gồm việc điều chỉnh tiền lương nhân công điều khiển máy và giá nhiên liệu so với mặt bằng năm 2008.

II. Tổ chức thực hiện :

Các hệ số điều chỉnh nêu ở phần I được sử dụng trong việc xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị từ ngày 01/01/2012 trở đi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh yêu cầu các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để đơn vị này xử lý hoặc tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ XD (để báo cáo);
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- HU, TxU, ThU (để biết, chỉ đạo);
- LĐVP và các phòng VP.UBND tỉnh;
- Lưu : VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4397/UBND-ĐTXD công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.354
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13