Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 819/UBND-KTN năm 2015 áp dụng hệ số chi phí máy làm việc trong điều kiện môi trường vùng nước mặn, nước lợ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 819/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 05/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 819/UBND-KTN
Về việc áp dụng hệ số chi phí máy làm việc trong điều kiện môi trường vùng nước mặn, nước lợ trên địa bàn tỉnh

Bình Định, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 181/SXD-QLXD ngày 02/3/2015 về việc áp dụng hệ số chi phí máy làm việc trong môi trường nước mặn, nước lợ trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Bổ sung một số nội dung tại Mục III, phần I, Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Văn bản số 353/UBND-KTN ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

“- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình áp dụng đối với các loại máy và thiết bị đang được sử dụng để thi công các công trình có điều kiện làm việc bình thường. Trong trường hợp máy và thiết bị thi công làm việc trong điều kiện ở vùng nước mặn, nước lợ thì giá ca máy trong bảng giá này được điều chỉnh với hệ số 1,055.

- Việc xác định vùng nước mặn, nước lợ, loại máy và thiết bị thi công cũng như thời điểm đưa vào làm việc trong điều kiện này, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá điều kiện ăn mòn do nước mặn, nước lợ căn cứ theo các tiêu chuẩn hiện hành để áp dụng.

- Các dự án, công trình có dự toán gói thầu chưa được phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì được áp dụng hệ số điều chỉnh này.

Văn bản này điều chỉnh, bổ sung Văn bản số 353/UBND-KTN ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh và được áp dụng trong việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở TC, KH&ĐT, TP;
- LĐVP và CV;
- Lưu: VT, K19. (M.20b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 819/UBND-KTN năm 2015 áp dụng hệ số chi phí máy làm việc trong điều kiện môi trường vùng nước mặn, nước lợ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.330
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33