Chính sách mới >> Tài chính 21/03/2023 18:14 PM

Dùng nguồn tăng thu ngân sách địa phương để cải cách tiền lương

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
21/03/2023 18:14 PM

Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 dành để thực hiện cải cách tiền lương và các nội dung chi khác.

Dùng nguồn tăng thu ngân sách địa phương để cải cách tiền lương

Dùng nguồn tăng thu ngân sách địa phương để cải cách tiền lương (Hình từ internet)

Dùng nguồn tăng thu ngân sách địa phương để cải cách tiền lương

Bộ Tài chính ban hành Công văn 2180/BTC-NSNN ngày 09/3/2023 về sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2022.

Văn bản nêu rõ, thực hiện điểm đ, khoản 3, phần I Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương:

“Bộ Tài chính khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương về việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trong đó cần chủ động dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tập trung cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải...”;

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

(1) Căn cứ kết quả thực hiện thu ngân sách địa phương đến hết ngày 31/12/2022, Bộ Tài chính đã có văn bản ngày 28/02/2023 gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm thông báo nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể số thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, thu hồi vốn tại các doanh nghiệp do địa phương quản lý và các khoản thu được loại trừ khi tính tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương) thực hiện năm 2022 so với dự toán năm 2022 được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, xác định nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 dành để thực hiện cải cách tiền lương, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính (kèm theo các chứng từ liên quan) để Bộ Tài chính thông báo chính thức nguồn 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 dành để cải cách tiền lương theo đúng quy định tại Nghị quyết 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

(2) Sau khi đã trích nguồn cải cách tiền lương tại khoản (1) nêu trên, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan lập phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp mình năm 2022, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất, phương án sử dụng theo đúng thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2, Điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước, cụ thể:

- Giảm bội chi, tăng chi trả nợ, bao gồm trả nợ gốc và lãi;

- Bổ sung quỹ dự trữ tài chính;

- Thực hiện một số chính sách an sinh xã hội;

- Tăng chi đầu tư một số dự án đầu tư quan trọng.

Trường hợp sau khi đã phân bổ cho các nội dung chi nêu tại điểm a, b, c nêu trên mà còn nguồn, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung dành nguồn chi cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải theo đúng quy định tại Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 của Chính phủ.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,710

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn