Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 3215/TCT-PCCS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 120 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3215:1979 về sản phẩm thực phẩm - phân tích cảm quan - phương pháp cho điểm do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3215-79 SẢN PHẨM THỰC PHẨM PHÂN TÍCH CẢM QUAN PHƯƠNG PHÁP CHO ĐIỂM Cơ quan biên soạn và đề nghị ban hành: Cục kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước Cơ quan trình duyệt: Cục Tiêu chuẩn Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Ban hành: 31/12/1979

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3217:1979 về rượu - Phân tích cảm quan - Phương pháp cho điểm

liệu khác. 1. Khái niệm theo điều 1 của TCVN 3215 – 79 2. Điều kiện thử theo điều 2 của TCVN 3215 – 79. 3. Dụng cụ thử 3.1. Bình để trộn mẫu phải bằng thủy tinh có nút nhám khô, sạch, có dung tích 5 lít. 3.2. Kiểm tra độ trong và màu sắc phải dùng chai thủy tinh trong suốt, có nút nhám, khô, sạch, không có mùi lạ, có quy

Ban hành: Năm 1979

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4286:1986 về thuốc lá điếu đầu lọc - Phân tích cảm quan bằng phương pháp cho điểm do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4286 - 86 THUỐC LÁ ĐIẾU ĐẦU LỌC - PHÂN TÍCH CẢM QUAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHO ĐIỂM Filter cigarettes – Sensitive analysis by mark 1. Quy định chung: Theo TCVN 3215-79 2. Lấy mẫu: Theo TCVN 4285-86 3. Chuẩn bị mẫu cảm quan 3.1. Khi thử cảm quan, cần lấy các điếu thuốc cùng loại,

Ban hành: 04/09/1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4410:1987 về đồ hộp - phương pháp thử cảm quan

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4410:1987 ĐỒ HỘP PHƯƠNG PHÁP THỬ CẢM QUAN Canned foods - Sensory analysis Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 165 – 64, phần III, điều 21. Thử cảm quan các loại đồ hộp thực phẩm, trừ đồ hộp sữa, theo TCVN 3215 – 79, TCVN 3216 – 79 và các quy định sau đây. 1. Lấy mẫu theo TCVN 4409 -

Ban hành: 16/06/1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5623:1991 về ngũ cốc - Phương pháp xác định dư lượng metyl paration

lượng Metyl Parathion bị nhiễm lẫn trong ngũ cốc được chiết tách khỏi mẫu bằng Axetan và n-Hexan, sau đó làm sạch bằng cách cho qua cột Florisil đã làm mất hoạt tính và phản hấp phụ bằng hệ dung môi rửa giải (3-2-15). Xác định dư lượng Metyl Parathion trên sắc ký lớp mỏng bằng cách so sánh Rf và màu sắc vết mẫu với vết Metyl Parathion chuẩn sau khi

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 590:2004 về ngũ cốc và đậu đỗ - Gạo xát - Đánh giá chất lượng cảm quan cơm bằng phương pháp cho điểm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá chất lượng cảm quan cơm  nấu từ gạo xát bằng phương pháp cho điểm. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn - TCVN 5451-1991 (ISO 950:1979): Ngũ cốc - Lấy mẫu (dạng hạt). - TCVN 3215-79: Sản phẩm thực phẩm - Phân tích cảm quan bằng phương pháp cho điểm. 3. Qui định chung 3.1 Các yêu cầu chung để

Ban hành: 16/03/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3216:1979 về phân tích cảm quan - phương pháp cho điểm đồ hộp rau quả do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

rau quả gồm nước quả ép, nước quả nghiền, quả nước đường và rau quả dầm dấm. 1. Điều kiện thử cảm quan Theo quy định ở mục 2 của TCVN 3215 – 79 2. Lấy mẫu theo mục I TCVN 165 – 64 3. Chuẩn bị mẫu cảm quan 3.1. Khi thử cảm quan cần đổ sản phẩm ra đĩa trắng; thử nước quả cần đổ sản phẩm ra cốc thủy tinh không màu, các cốc có

Ban hành: Năm 1979

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5618:1991 về ngũ cốc - Phương pháp xác định dư lượng Dimethoat (Bi-58)

Dimethoate bị nhiễm lẫn trong ngũ cốc được chiết tách khỏi mẫu bằng Axeton và n-Hexan, sau đó làm sạch bằng cách cho qua cột Florisil đã làm mất hoạt tính và phản hấp phụ bằng hệ dung môi  rửa giải (3.2.15). Xác định dư lượng Dimethoate trên sắc ký lớp mỏng bằng cách so sánh Rf và màu sắc vết mẫu với vết Dimethoate chuẩn sau khi phun thuốc hiện màu đặc

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4287:1986 về Thuốc lá điếu đầu lọc do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Filtrona) 110 ± 10 1.5. Thời hạn bảo hành của thuốc lá là 3 tháng kể từ ngày sản xuất. 2. PHƯƠNG PHÁP THỬ Theo TCVN 3215 - 79; TCVN 4285 - 86 và TCVN 4286 - 86 3. BAO GÓI, GHI NHÃN, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN 3.1. Trên mỗi điếu cần in tên thuốc, dấu hiệu của Xí nghiệp sản

Ban hành: 04/09/1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5249:1990 về cà phê - phương pháp thử nếm do Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành

Chất lượng Cơ quan x�t duyệt v� ban h�nh: Uỷ ban Khoa học Nh� nước Quyết định ban h�nh số 733/QĐ ng�y 31 th�ng 12 năm 1990. TCVN 5249-90 C� PH� PHƯƠNG PH�P THỬ NẾM Coffee Methods of cup-test 1. Qui định chung 1.1. Điều kiện thử nếm theo TCVN 3215-79. 1.2. Kh�ng nếm qu� 20 ch�n c� ph�

Ban hành: 31/12/1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 147:1991 về chè vàng - yêu cầu kỹ thuật

l� của ch� v�ng phải ph� hợp với y�u cầu n�u trong bảng 2. 1.3. Trong ch� kh�ng cho ph�p c� chất độc tố. 2. Phương ph�p thử 2.1. X�c định c�c chỉ ti�u cảm quan theo TCVN 3215 - 79. 2.2. X�c định c�c chỉ ti�u ho� l� theo TCVN 1458 - 86. 3. Bao g�i, ghi nh�n, vận chuyển, bảo quản 3.1. Ch� v�ng được đ�ng g�i bằng

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1763:1986 về nước chấm - yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Vi khuẩn gây bệnh: không được có; - E.coli: không được có; - Cl.perfringens: không lớn hơn 2 con/ml; - aflatoxin: đối với nước chấm lên men, không có. 2. PHƯƠNG PHÁP THỬ 2.1. Theo TCVN 1764-75, sửa đổi 1 TCVN 1764-75 và TCVN 3215-79. 2.2. Xác định vi sinh vật, aflatoxin và hàm lượng asen theo quy định của Bộ Y tế.

Ban hành: 27/12/1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1440:1986 về đồ hộp quả - mận nước đường do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

2.1. Kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan theo TCVN 165-64; TCVN 3215-79 và TCVN 3216-79 2.2. Kiểm tra các chỉ tiêu lý hóa theo TCVN 165-64 2.3. Kiểm tra hàm lượng kim loại nặng theo TCVN 1976-77; TCVN 1977-77; TCVN 1978-77; TCVN 1979-77 và TCVN 1981-77 2.4. Kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh vật theo TCVN 280-68 3. BAO GÓI, GHI NHÃN, VẬN

Ban hành: 13/09/1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1521:1986 về đồ hộp quả - chuối nước đường do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

sinh vật hoạt động. 1.6.2. Về mức chỉ tiêu, trường hợp chưa có tiêu chuẩn Nhà nước cho phép thỏa thuận trong hợp đồng giữa bên sản xuất và bên mua hàng. 2. PHƯƠNG PHÁP THỬ 2.1. Kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan theo TCVN 165 – 64; TCVN 3215 – 79 và 3216 – 79. 2.2. Kiểm tra các chỉ tiêu lí, hóa theo TCVN 165 – 64. 2.3. Kiểm

Ban hành: 13/09/1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6346:1998 về phở ăn liền do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

2 Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 3215 - 79 Sản phẩm thực phẩm - Phân tích cảm quan - Phương pháp cho điểm. TCVN 5604 - 1991 Sản phẩm thực phẩm và gia vị - Điều kiện chung để tiến hành đánh giá cảm quan. TCVN 6345 : 1998 Hủ tiếu ăn liền 3 Yêu cầu kỹ thuật 3.1 Nguyên liệu dùng đề sản xuất phở ăn liền phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thực phẩm. 3.2 Các

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6347:1998 về bún khô ăn liền do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

bún khô ăn liền được sản xuất từ gạo. 2 Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 3215 - 79 Sản phẩm thực phẩm - Phân tích cảm quan - Phương pháp cho điểm. TCVN 5604 - 1991 Sản phẩm thực phẩm và gia vị - Điều kiện chung để tiến hành đánh giá cảm quan. TCVN 6345 : 1998 Hủ tiếu ăn liền 3 Yêu cầu kỹ thuật 3.1 Nguyên liệu dùng đề sản xuất bún khô ăn liền phải đảm bảo

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6348:1998 về miến ăn liền do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

bột dong riềng. 2 Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 3215 - 79 Sản phẩm thực phẩm - Phân tích cảm quan - Phương pháp cho điểm. TCVN 5604 - 1991 Sản phẩm thực phẩm và gia vị - Điều kiện chung để tiến hành đánh giá cảm quan. TCVN 6345 : 1998 Hủ tiếu ăn liền. 3 Yêu cầu kỹ thuật 3.1 Nguyên liệu dùng để sản xuất miến ăn liền phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1764:2008 về Nước tương - Phương pháp thử

công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 3215, Sản phẩm thực phẩm - Phân tích cảm quan - Phương pháp cho điểm. TCVN 3705, Thủy sản - Phương pháp xác định hàm lượng nitơ tổng số và protein thô. AOAC 997.09, Nitrogen in beer, wort and brewing grains, protein (total) by calculation [Xác định hàm lượng nitơ trong bia, hèm rượu,

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5107:2003 về Nước mắm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5107 : 2003 NƯỚC MẮM Fish sauce 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm nước mắm được sản xuất từ cá và muối. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3215 - 79 Sản phẩm thực phẩm. Phân tích cảm quan. Phương pháp cho điểm. TCVN 3701 - 90 Thủy sản. Phương pháp xác định

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8373:2010 về Gạo trắng – Đánh giá chất lượng cảm quan cơm bằng phương pháp cho điểm

cho điểm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 3215:1979, Sản phẩm thực phẩm – Phân

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ