Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 03/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 03/2008/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 25/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 03/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số
99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 03
/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình từ ngày 01/01/2008 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh dự toán những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2008 của công trình, gói thầu (sau đây gọi chung là dự toán xây dựng công trình) sử dụng vốn nhà nước mà Người quyết định đầu tư chưa quyết định thực hiện chuyển tiếp việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định điều chỉnh dự toán theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đã được lập theo đơn giá xây dựng phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính theo thang lương thuộc bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ với mức lương tối thiểu bằng 450.000đồng/tháng được quy định như phụ lục kèm theo Thông tư này.

3. Các công trình đã lập đơn giá riêng hoặc bảng giá ca máy công trình với mức tiền lương tối thiểu đã được Người có thẩm quyền ban hành, căn cứ nguyên tắc, phương pháp hướng dẫn của Thông tư này để thực hiện điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung, tối thiểu vùng mới.

4. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ 01/01/2008 theo hợp đồng và các điều kiện đã thoả thuận ký kết trong hợp đồng Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

5. Các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2006 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá để điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán xây dựng công trình.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Dự toán xây dựng công trình được lập theo các bộ đơn giá xây dựng công trình của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tính với mức lương tối thiểu là 450.000,0đ/tháng với cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ được điều chỉnh như sau:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐCNC) phù hợp với chế độ điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng.

Hệ số điều chỉnh (KĐCNC) xác định bằng mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới chia cho mức lương tối thiểu đã tính trong đơn giá (450.000 đồng/tháng).

1.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐC MTC) phù hợp với chế độ điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung , mức lương tối thiểu vùng và giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2008.

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC) xác định bằng phương pháp bình quân gia quyền của chi phí theo nhóm máy.

Theo nguyên tắc trên thì hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (KĐCMTC) của các tỉnh, thành phố như phụ lục kèm theo. Những tỉnh, thành phố có cơ cấu xây dựng đặc thù sẽ do UBND tỉnh, thành phố quyết định.

Đối với các công trình thi công theo tuyến qua nhiều tỉnh, thành phố đã xây dựng bảng giá ca máy riêng thì Chủ đầu tư tính toán hệ số điều chỉnh để báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định.

1.3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng.

Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công theo quy định.

2. Một số khoản mục chi phí khác

Các khoản mục chi phí như Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lập dự án và thiết kế công trình xây dựng được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định.

Điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng như các hệ số (KĐCNCKS) trong bảng số 2 phụ lục kèm theo Thông tư.

Riêng đối với dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch xây dựng đô thị xác định trên cơ sở Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCQHXD = 1,25.

Đối với dự toán chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương do UBND cấp tỉnh hướng dẫn điều chỉnh cho phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mà Người quyết định đầu tư chưa quyết định thực hiện việc chuyển tiếp công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2006 của Chính phủ thì:

1.1. Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Thông tư này, các quy định về mức lương tối thiểu chung, tối thiểu vùng mới, các phụ cấp lương hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước của địa phương.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương xác định hệ số điều chỉnh trình UBND tỉnh ban hành áp dụng.

1.2. Các Bộ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư này.

1.3. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện và phê duyệt kết quả điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định hiện hành.

1.4. Đối với công trình xây dựng được lập đơn giá riêng (đơn giá xây dựng công trình), Chủ đầu tư căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo hướng dẫn của Thông tư này, xác định mức điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán xây dựng công trình.

2. Đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn trong điểm 4 mục I của Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện kiểm sát ND tối cao;
- Toà án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ, WebsiteBộ Xây dựng;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng;
- Lưu VP, Vụ Pc, Vụ KTTC, Viện Kinh tế XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng)

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình lập theo đơn giá xây dựng công trình: phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tính theo thang lương thuộc bảng lương A.1.8 kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ với mức lương tối thiểu bằng 450.000đồng/tháng) ban hành trước khi Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2006 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công

Chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐCNC) và (KĐC MTC) quy định tại bảng số 1 của phụ lục này.

1.2. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỉ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng.

Trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng định mức tỉ lệ (%) theo quy định.

2 . Điều chỉnh một số khoản mục chi phí khác

2.1. Điều chỉnh dự toán khảo sát xây dựng

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐC NCKS) quy định tại bảng số 2 của phụ lục này.

2.2. Điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng.

Chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo Định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐCNCTN) quy định tại bảng số 3 của phụ lục này.

2.3. Một số chi phí khác tính bằng định mức tỉ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Bảng số 1. hệ số điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng

Mức lương tối thiểu

540.000 đồng/tháng

580.000 đồng/tháng

620.000 đồng/tháng

Hệ số điều chỉnh KĐCNC

1,20

1,29

1,378

Hệ số điều chỉnh KĐCMTC

1,08

1,1

1,12

 

Bảng số 2. hệ số điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng

Mức lương tối thiểu

540.000 đồng/tháng

580.000 đồng/tháng

620.000 đồng/tháng

Hệ số điều chỉnh KĐCNCKS

1,20

1,29

1,378

 

Bảng số 3. hệ số điều chỉnh dự toán chi phí thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng

Mức lương tối thiểu

540.000 đồng/tháng

580.000 đồng/tháng

620.000 đồng/tháng

Hệ số điều chỉnh KĐCNCTN

2,83

3,04

3,25

 

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

 

No. 03/2008/TT-BXD

Hanoi, January 25, 2008

 

CIRCULAR

GLIDING THE ADJUSTMENT OF WORK CONSTRUCTION COST ESTIMATES

Pursuant to the Government's Decree No. 36/2003/ND-CP of April 4, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;
Pursuant to the Governments Decree No. 16/2005/ND-CP of February 7, 2005, on management of investment projects on the construction of works and Decree No. 112/2006/ND-CP of September 29, 2006 amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 16/2005/ND-CP on management of investment projects on the construction of works;
Pursuant to the Governments Decree No. 99/2007/ND-CP of June 13, 2007, on management of work construction investment expenditures;
Pursuant to the Government's Decree No. 03/2008/ND-CP of January 7, 2008, amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 99/2007/ND-CP of June 13, 2007, on management of work construction investment expenditures;
Pursuant to the Government's Decree No. 166/2007/ND-CP of November 16, 2007, providing for the common minimum wage level;
Pursuant to the Governments Decree No. 167/2007/ND-CP of November 16, 2007, providing for region-based minimum wage levels for laborers working for Vietnamese companies, enterprises, cooperatives, cooperative groups, farms, households, individuals and other labor-employing organizations;
Pursuant to the Labor, War Invalids and Social Affairs Ministry's Circular No. 29/2007/TT-BLDTBXH of December 5, 2007, guiding the application of the common minimum wage level and region-based minimum wage level in state companies and one-member limited liability companies where the State holds 100% charter capital.
The Ministry of Construction guides the adjustment of work construction cost estimates from January 1, 2008, as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. This Circular guides the adjustment of cost estimates for the volumes performed from January 1, 2008, under state-funded works or bidding packages (referred to as work construction cost estimates) for which the investment deciders have not yet decided to switch the management of work construction investment expenditures under the Government's Decree No. 99/2007/ND-CP of June 13, 2007.

Work construction investment projects funded with other capital sources are encouraged to apply regulations on adjustment of cost estimates guided in this Circular.

2. Work construction cost estimates formulated using construction, installation and construction survey unit prices set by provinces or centrally run cities on the basis of wage scales of the wage table A.1.8 promulgated together with the Government's Decree No. 205/2004/ND-CP of December 14, 2004, with the minimum wage level of VND 450.000/month, will be adjusted as prescribed in the Appendix to this Circular.

3. For works for which separate unit prices or machine-shift costs have been formulated using the minimum wage level specified by competent persons, work construction cost estimates will be adjusted using the new common minimum wage level or new region-based minimum wage level in accordance with the principles and methods guided in this Circular.

4. Adjustment of contract prices or amounts paid for work volumes performed from January 1, 2008, under signed contracts and contractual terms: If the involved parties have agreed not adjust price- during the implementation process, investors and construction contractors may negotiate and supplement contracts in order to ensure laborers interests as prescribed.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


45.514

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142