Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3326/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 15/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3326/QĐ-BCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG, CỬA HÀNG KINH DOANH THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động ”;

Căn cứ Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về Mẫu kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động;

Căn cứ công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố tại Tờ trình số 1564/TTr-BQLATTP ngày 15 tháng 9 năm 2021 và ý kiến của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 6625/SYT-NVY ngày 15 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1369/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ tình hình thực hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh xem xét sửa đổi, bổ sung các tiêu chí để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- TTTU; TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- Công an Thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- VPUB:
các PCVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu: VT, (VX-TH)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Hòa Bình

 

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3326/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh)

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (gọi tắt là cơ sở) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19:

1. Tiêu chí 1 (TC1)

Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ các cơ sở được quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm).

- Có: Đạt;

- Không: Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2)

Đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở phải thực hiện đúng theo quy định (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu, các chứng từ liên quan,...).

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

3. Tiêu chí 3 (TC3)

Người lao động, người đến cơ sở (người giao nhận hàng, khách hàng, người liên hệ cơ sở,...) phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (tiêm ngừa vắc-xin, thực hiện xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19,...).

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

4. Tiêu chí 4 (TC4)

Cơ sở kinh doanh phải có biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn ngành y tế đối với người lao động và người ra vào cơ sở: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế, đo thân nhiệt, tiêm ngừa vắc xin COVID-19,...

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

5. Tiêu chí 5 (TC5)

Cơ sở phải bố trí khu vực giao nhận sản phẩm, có bàn trung chuyển và tách biệt với các khu vực khác; đảm bảo khoảng cách giữa 02 người tối thiểu là 2m. Trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay và có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng 01 lần.

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

6. Tiêu chí 6 (TC6)

Cơ sở có xây dựng kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19, khu vực ăn uống phải đảm bảo mật độ tối thiểu 4m2/người, khoảng cách giữa 02 người tối thiểu là 2m hoặc bố trí vách ngăn.

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU AN TOÀN

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đạt tất cả các tiêu chí từ 1 đến 5 mới được phép hoạt động. Tiêu chí 6 áp dụng đối với cơ sở có phục vụ ăn uống tại chỗ (cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức ăn, uống tại chỗ cho nhân viên)./.

 

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THỰC PHẨM TẠI SIÊU THỊ, CỬA HÀNG THỰC PHẨM, CỬA HÀNG TIỆN LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3326/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh)

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Cơ sở kinh doanh thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi (gọi tắt là cơ sở) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

1. Tiêu chí 1 (TC1)

Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ các cơ sở được quy định tại Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm).

- Có: Đạt;

- Không: Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2)

Đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở phải thực hiện đúng theo quy định (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu, các chứng từ liên quan,...).

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

3. Tiêu chí 3 (TC3)

Khu vực kinh doanh trong cơ sở phải đảm bảo mật độ tối thiểu 4m2/người và khoảng cách giữa 02 người tối thiểu là 2m (bao gồm nhân viên của cơ sở).

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

4. Tiêu chí 4 (TC4)

Các cơ sở phải bố trí khu vực giao - nhận sản phẩm, có bàn trung chuyển; đảm bảo khoảng cách giữa 02 người tối thiểu là 2m và phải tuân thủ nguyên tắc “5K”. Trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay và có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng 01 lần.

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

5. Tiêu chí 5 (TC5)

Người lao động, người đến cơ sở (người giao nhận hàng, khách hàng, người liên hệ cơ sở,...) phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (tiêm ngừa vắc-xin, thực hiện xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, thông báo với các trường hợp tiếp xúc với F0 hoặc F1...).

- Có thực hiện đầy đủ: Đạt;

- Không thực hiện/thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU AN TOÀN

Đối với các đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Thành phố phải đạt 05 tiêu chí/05 tiêu chí./.

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
THE STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 CONTROL
----------

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No.: 3326/QD-BCD

Ho Chi Minh City, on September 15, 2021  

 

DECISION

PROMULGATION OF CRITERIA FOR EVALUATION OF SAFETY AND PREVENTION AGAINST COVID-19 AT FOOD AND DRINK ESTABLISHMENTS, AND FOOD TRADING ESTABLISHMENTS IN HO CHI MINH CITY

THE CHIEF OF HO CHI MINH CITY STEERING COMMITTEE
FOR COVID-19 CONTROL

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law dated November 22, 2019 on Amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization;

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Disease dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government’s Decree No. 101/2010/ND-CP dated September 30, 2010 elaborating some Articles of the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases regarding quarantine, mandatory quarantine and special epidemic control measures during epidemics;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 447/QD-TTg dated April 01, 2020 on declaration of Covid-19 pandemic;

Pursuant to the Decision No. 2194/QD-BCDQG dated May 27, 2020 of the National Steering Committee for Covid-19 Control on promulgation of “Guidelines for Covid-19 Prevention and Infection Risk Assessment in Workplaces and Worker Dormitories”;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Official Dispatch No. 6666/BYT-MT dated August 16, 2021 of the Ministry of Health providing guidelines for Covid-19 prevention and control at workplaces;

At the request of the Head of the Food Safety Management Authority of Ho Chi Minh City in the Statement No. 1564/TTr-BQLATTP dated September 15, 2021 and opinions of the Director of the Department of Health in Official Dispatch No.6625/SYT-NVY dated September 15, 2021,

HEREBY DECIDES:

Article 1. The Criteria for Evaluation of Safety and Prevention against Covid-19 at Food and Drink Establishments, and Food Trading Establishments in Ho Chi Minh City are promulgated together with this Decision, including:

- Criteria for evaluation of safety and prevention against Covid-19 at food and drink establishments in Ho Chi Minh City.

- Criteria for evaluation of safety and prevention against COVID-19 at food stalls in supermarkets, food stores and convenience stores in Ho Chi Minh City.

Article 2. This Decision comes into force from the day on which it is signed and supersedes the Decision No. 1369/QD-BCD dated April 23, 2020 of Ho Chi Minh City Steering Committee for Covid-19 Control.

Ho Chi Minh City Steering Committee for Covid-19 Control will consider revising the criteria in consideration of Covid-19 situation in the city.

Article 3. Chief of Office of the People’s Committee of Ho Chi Minh City, Director of Department of Health, Director of Department of Industry and Trade, Head of the Food Safety Management Authority of Ho Chi Minh City, heads of other Departments and authorities of the city, the President of the People’s Committees of districts and Thu Duc City, Presidents of the People’s Committees of wards, communes and commune-level towns, relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Decision./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. CHIEF OF STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 CONTROL
DEPUTY CHIEF
DEPUTY PRESIDENT OF THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
Le Hoa Binh

 

CRITERIA

FOR EVALUATION OF SAFETY AND PREVENTION AGAINST COVID-19 AT FOOD AND DRINK ESTABLISHMENTS IN HO CHI MINH CITY
(Promulgated together with Decision No. 3326/QD-BCD dated September 15, 2021 of the Chief of Ho Chi Minh City Steering Committee for Covid-19 Control)

I. EVALUATION CRITERIA

A food and drink establishment (hereinafter referred to as “establishment”) located in Ho Chi Minh City shall be allowed to operate only when it satisfies food safety conditions and relevant COVID-19 prevention and control conditions:

1. Criterion 1

The establishment has a certificate of food safety (except the establishments specified in Article 12 of the Government’s Decree No. 15/2018/ND-CP dated February 02, 2018 on elaboration of some Articles of the Law on Food Safety).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Certificate of food safety is not available:  Failed.

2. Criterion 2

The establishment satisfies food safety conditions as prescribed (regarding physical materials, equipment, personnel, storage, preservation, transportation and origin of materials, relevant documents, etc.).

- The conditions are fully satisfied:  Passed;

- The conditions are not satisfied or not fully satisfied:  Failed.

3. Criterion 3

Employees, establishment visitors (including shippers, customers and other visitors, etc.) must strictly comply with Covid-19 prevention and control guidelines given by health authorities (including vaccination, negative Covid-19 test result, etc.).

- The conditions are fully satisfied:  Passed;

- The conditions are not satisfied or not fully satisfied:  Failed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The establishment has adopted measures for ensuring its employees and establishment visitors’ compliance with Covid-19 prevention and control instructions given by health authorities, including: facemask, disinfection, distance, no gathering, health declaration, taking body temperature, vaccination against Covid-19, etc.

- The conditions are fully satisfied:  Passed;

- The conditions are not satisfied or not fully satisfied:  Failed.

5. Criterion 5

The foods delivery and receipt areas must be equipped with delivery tables and separated from other areas; ensure a distance of 2 m between 02 persons. There are adequate hand-washing solutions, soap or sanitizer, and hand dryers or disposable hand towels.

- The conditions are fully satisfied:  Passed;

- The conditions are not satisfied or not fully satisfied:  Failed.

6. Criterion 6

There are plans and measures for Covid-19 prevention and control; the area of the eating area must be sufficient to ensure there is at least 4 m2 of space for each person and the distance between 02 persons is at least 2 m or there shall be a partition between 02 persons.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The conditions are not satisfied or not fully satisfied:  Failed.

II. EVALUATION OF SAFETY CRITERIA

An establishment may only operate if the criteria 1 through 5 are satisfied.  Criterion 6 is applied to establishments that provide on-site catering (including agencies and enterprises providing on-site catering for their employees)./.

 

CRITERIA

FOR EVALUATION OF SAFETY AND PREVENTION AGAINST COVID-19 AT FOOD STALLS IN SUPERMARKETS, FOOD STORES AND CONVENIENCE STORES IN HO CHI MINH CITY
(Promulgated together with Decision No. 3326/QD-BCD dated September 15, 2021 of the Chief of Ho Chi Minh City Steering Committee for Covid-19 Control)

I. EVALUATION CRITERIA

Food stalls in supermarkets, food stores and convenience stores (hereinafter referred to as “establishment”) located in Ho Chi Minh City shall be allowed to operate only when they satisfy food safety conditions and relevant COVID-19 prevention and control conditions.

1. Criterion 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Certificate of food safety is available:  Passed;

- Certificate of food safety is not available:  Failed.

2. Criterion 2

The establishment satisfies food safety conditions as prescribed (regarding physical materials, equipment, personnel, storage, preservation, transportation and origin of materials, relevant documents, etc.).

- The conditions are fully satisfied:  Passed;

- The conditions are not satisfied or not fully satisfied:  Failed.

3. Criterion 3

The business area of the establishment must be sufficient to ensure there is at least 4 m2 of space for each person and the distance between 02 persons (including its employees) is at least 2 m.

- The conditions are fully satisfied:  Passed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Criterion 4

The establishment’s goods delivery and receipt area must be equipped with delivery tables, and sufficient to ensure a distance of 2 m between 02 persons and “5K” Message. There are adequate hand-washing solutions, soap or sanitizer, and hand dryers or disposable hand towels.

- The conditions are fully satisfied:  Passed;

- The conditions are not satisfied or not fully satisfied:  Failed.

5. Criterion 5

Employees, establishment visitors (including shippers, customers and other visitors, etc.) must strictly comply with Covid-19 prevention and control guidelines given by health authorities (including vaccination, negative Covid-19 test result, notification of any contact with F0 or F1 individuals, etc.).

- The conditions are fully satisfied:  Passed;

- The conditions are not satisfied or not fully satisfied:  Failed.

II. EVALUATION OF SAFETY CRITERIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3326/QĐ-BCĐ ngày 15/09/2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.636

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.47.87