Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6666/BYT-MT 2021 hướng dẫn phòng chống dịch COVID19 tại cơ quan đơn vị

Số hiệu: 6666/BYT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 16/08/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6666/BYT-MT
V/v Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Bộ Y tế đã xây dựng “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị” (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn). Bộ Y tế đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ:

a) Chủ trì và phối hợp với Bộ Y tế tổ chức phổ biến, tập huấn Hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Hướng dẫn này.

c) Tổ chức truyền thông về các qui định phòng, chống dịch tại Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị.

d) Phối hợp với Bộ Y tế để chỉnh sửa, bổ sung Hướng dẫn khi cần thiết.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Tổ chức phổ biến, chỉ đạo triển khai, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Hướng dẫn. Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, có thể điều chỉnh Hướng dẫn cho phù hợp.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

c) Chỉ đạo Sở Y tế và các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị triển khai công tác phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

d) Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị trên địa bàn.

đ) Báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- TLĐLĐVN, Phòng TMCNVN;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế (để t/h);
- Sở Y tế, Trung tâm KSBT/YTDP các tỉnh, TP (để t/h);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, MT.

KT. BTRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Đỗ
Xuân Tuyên

 

HƯỚNG DẪN

“CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ”
(Kèm theo Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) tại cơ quan, đơn vị (sau đây gọi tắt là đơn vị).

- Đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép; hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của đơn vị.

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống dịch.

- Thực hiện nguyên tắc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

- Chủ động phương án hậu cần, cách ly, xét nghiệm, điều trị để ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả theo nguyên tắc 4 tại chỗ.

II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH

1. Đối với đơn vị

1.1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng ban, có đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch. Thành viên gồm đại diện công đoàn, đoàn thanh niên, một số tổ chức/cá nhân trực thuộc của đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

1.2. Thành lập các Tổ an toàn COVID của đơn vị gồm thành viên là đoàn viên công đoàn, Đoàn Thanh niên; mỗi Tổ an toàn COVID có từ 3-5 người, tổ trưởng là thủ trưởng công đoàn hoặc đoàn thanh niên. Nhiệm vụ của Tổ an toàn COVID là hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị triển khai:

- Tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của người lao động tại đơn vị.

- Kiến nghị thủ trưởng đơn vị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo nội quy phòng, chống dịch của đơn vị và của chính quyền địa phương. Báo cáo kịp thời cho thủ trưởng đơn vị và bộ phận y tế của đơn vị khi phát hiện người lao động mắc COVID-19 (F0) hoặc có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (Ho, sốt, khó thở...) để xử lý theo quy định.

- Hỗ trợ đơn vị và cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1 (là người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian kín tại nơi lưu trú, làm việc, cùng phân xưởng, học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí... hoặc trong cùng khoang trên phương tiện vận chuyển với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0), F2 (là người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ khi F1 có khả năng lây nhiễm từ ca bệnh (F0) cho đến khi F1 được cách ly y tế) và các trường hợp khẩn cấp khi đơn vị có trường hợp mắc COVID-19 hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch phù hợp khác do thủ trưởng đơn vị giao.

1.3. Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị (theo hướng dẫn tại Phụ lục 1). Phương án phòng, chống dịch phải bao gồm sơ đồ và bố trí phân luồng di chuyển trong đơn vị khi xuất hiện các trường hợp F0, F1, F2 và trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

1.4. Quản lý người lao động về các thông tin gồm họ tên, năm sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ nơi ở, địa chỉ nơi trọ, số điện thoại; yêu cầu người lao động thông báo khi có tiếp xúc với các trường hợp F0 hoặc F1.

1.5. Trường hợp người lao động của đơn vị làm việc và lưu trú ở những địa phương khác nhau, thủ trưởng đơn vị phải có trách nhiệm thông báo cho Sở Y tế/Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh của các địa phương liên quan để quản lý và theo dõi y tế đối với người lao động.

1.6. Tổ chức theo dõi sức khỏe của người lao động hằng ngày; không được bố trí làm việc đối với người có một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... và người thuộc đối tượng F1, F2; yêu cầu người lao động tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến nơi làm việc, không đi làm nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở... và phải báo cho đơn vị quản lý, y tế địa phương để được tư vấn và xử trí theo qui định.

1.7. Tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra vào đơn vị và khai báo y tế theo quy định tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế. Trường hợp người ra vào không thể thực hiện việc quét mã QR, thì đơn vị bố trí nhân viên kiểm soát có điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone/NCOVI) để thực hiện quét mã QR trên thẻ BHYT/bản sao thẻ BHYT/thẻ căn cước công dân hoặc được sinh ra bởi hệ thống phần mềm của người ra vào.

1.8. Tại khu vực cửa vào của đơn vị: tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động, khách đến làm việc (sau đây gọi là khách) phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định; bố trí biển báo qui định phòng, chống dịch đối với người lao động, khách; bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay; bố trí khu vực vào đơn vị có kẻ vạch giãn cách giữa các khách theo qui định; kiểm soát và quản lý Thẻ khách vào đơn vị; có biện pháp kiểm soát mật độ người vào đơn vị đảm bảo qui định phòng, chống dịch.

1.9. Trường hợp có nhiều đơn vị khác nhau trong cùng tòa nhà làm việc: Người đứng đầu đơn vị hoặc Trưởng ban quản lý tòa nhà chịu trách nhiệm kiểm soát thông tin người ra vào, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết; bố trí khu vực khai báo y tế, trang bị các bàn máy tính, ki-ốt, máy quét mã QR (tùy theo điều kiện cụ thể) và bố trí nhân viên kiểm soát (có điện thoại thông minh) người ra vào tại các vị trí ra, vào các tòa nhà.

1.10. Bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời (sau đây gọi là phòng cách ly) cho người lao động/khách có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... hoặc F0, hoặc F1, hoặc F2 khi đang làm việc tại đơn vị. Phòng cách ly phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Bố trí tại khu vực riêng, gần cổng ra vào, tách biệt với khu làm việc (nếu có thể).

- Phòng cách ly phải đảm bảo:

+ Thoáng khí, thông gió tốt;

+ Hạn chế đồ đạc trong phòng;

+ Có chỗ rửa tay;

+ Có thùng đựng rác có nắp đậy kín;

+ Có khu vực vệ sinh riêng.

1.11. Bố trí và chỉ định khu vực giao nhận tài liệu, văn phòng phẩm, hàng hóa... gần cửa ra vào đơn vị; bố trí địa điểm, trang thiết bị, nhân lực để khử khuẩn tại khu vực giao nhận hàng hóa (nếu cần thiết); hạn chế tiếp xúc giữa người giao và người nhận; yêu cầu đơn vị và người giao thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K, các yêu cầu phòng, chống dịch theo qui định và ghi lại thông tin người giao, người nhận, thời gian giao nhận hàng...

1.12. Thường xuyên thông tin nhắc nhở người lao động và khách thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian làm việc.

1.13. Lắp đặt camera tại các khu vực công cộng có nguy cơ (trừ các khu vực nhà tắm, vệ sinh, khu vực thay đồ ...), đặc biệt là khu vực quét mã QR điểm kiểm dịch để theo dõi, giám sát và nhắc nhở tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

1.14. Đối với đơn vị có bộ phận tiếp đón, làm việc với khách (lễ tân, bộ phận một cửa, giải quyết thủ tục hành chính, ngân hàng, kho bạc ...): yêu cầu những người được phân công làm việc với khách phải thực hiện 5K, đặc biệt đeo khẩu trang, giãn cách, lắp đặt vách ngăn (nếu có thể).

1.15. Khuyến khích giảm số người làm việc tại đơn vị, tăng cường làm việc, họp trực tuyến, làm việc tại nhà, làm việc từ xa.

1.16. Bố trí phương tiện đưa đón người lao động tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 (nếu có thể); Tăng cường thông khí tại nơi làm việc, nhà ăn, phòng họp; giảm tiếp xúc bằng bố trí vách ngăn tại nhà ăn và cung cấp suất ăn riêng.

1.17. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh và đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay cho người lao động.

1.18. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị theo (hướng dẫn tại Phụ lục 2).

1.19. Yêu cầu người lao động ký cam kết tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 với người sử dụng lao động (theo mẫu tại Phụ lục 3).

1.20. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch với thông tin đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

1.21. Quản lý người lao động có nguy cơ, đi công tác, đặc biệt các trường hợp đi, đến, về từ khu vực có dịch; thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người lao động:

- Đối với người lao động có nguy cơ (bộ phận lễ tân, làm việc với khách hằng ngày...) thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc bằng Test kháng nguyên nhanh hoặc phương pháp RT-PCR hằng tuần ít nhất cho 20% người lao động.

- Đối với người lao động đi công tác, đặc biệt các trường hợp đi, đến, về từ khu vực có dịch: thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp RT-PCR trước và sau khi đi công tác trong vòng 03 ngày (72 giờ) tính đến thời điểm đi công tác hoặc quay lại đơn vị hoặc theo các quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

1.22. Xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động.

1.23. Thường xuyên rà soát những việc đơn vị cần làm để phòng, chống dịch COVID-19 (theo mẫu tại Phụ lục 4).

2. Đối với người lao động

2.1. Trước khi đến nơi làm việc

- Thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K; Tự theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt hằng ngày. Nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... thì chủ động ở nhà, không đi làm/đi công tác, thông báo cho cơ quan, đơn vị quản lý.

- Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết cho thời gian làm việc hoặc đi công tác như nước uống, cốc uống dùng riêng; khăn giấy, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn tay ...

- Không được đi làm nếu đang trong thời gian cách ly y tế.

2.2. Tại nơi làm việc

a. Các hướng dẫn chung cho người lao động

- Luôn thực hiện Thông điệp 5 K đặc biệt việc đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng giãn cách tại nơi làm việc, hội họp, các khu vực công cộng tại đơn vị thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

- Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp.

- Thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ làm việc và vị trí thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn.

- Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc/khách có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở..., hoặc là F0, hoặc F1 hoặc F2 thì bản thân hoặc hướng dẫn người cùng làm việc/khách hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và báo ngay cho người quản lý, Tổ an toàn COVID hoặc cán bộ y tế tại nơi làm việc.

- Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối với các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các khu vực có dịch hoặc đã được điều trị khỏi COVID-19.

b. Đối với người lao động làm nghề, công việc có nguy cơ (bộ phận tiếp đón, làm việc với khách).

Ngoài các hướng dẫn chung ở trên, người lao động cần lưu ý:

- Sử dụng găng tay phù hợp để giảm tiếp xúc không cần thiết; Nếu không sử dụng găng tay, phải rửa tay thường xuyên và dùng giấy lau tay sử dụng một lần hoặc khăn lau tay để làm khô tay.

- Sử dụng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân (bao gồm cả khẩu trang, kính, găng tay...) theo quy định.

2.3. Đối với người lao động phải đi công tác đến các khu vực có dịch

Ngoài các hướng dẫn ở trên, người lao động cần lưu ý:

- Tham khảo thông tin về các khu vực có dịch trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế http://ncov.moh.gov.vn để đánh giá lợi ích và nguy cơ của chuyến công tác.

- Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 trước khi đi công tác và sau khi đi công tác theo quy định.

- Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của chính quyền địa phương nơi đến công tác.

- Luôn thực hiện Thông điệp 5K.

- Trong khi đi công tác, nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... cần đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với những người xung quanh, thông báo với người quản lý, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế cấp tỉnh hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 9095) để được tư vấn và nếu cần thiết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

- Sau khi đi công tác về từ khu vực có dịch về, người lao động thực hiện theo quy định của Bộ Y tế về xét nghiệm SARS-COV-2, tự theo dõi sức khỏe, cách ly y tế...

3. Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ cho đơn vị (cung cấp suất ăn, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, vận chuyển, đưa đón...):

- Yêu cầu ký cam kết tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với đơn vị.

- Phối hợp thực hiện việc quản lý danh sách người lao động, lịch trình, thời gian làm việc của người lao động.

- Yêu cầu người lao động thực hiện 5K, ghi lại lịch trình tiếp xúc hằng ngày.

- Định kỳ hằng tuần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp RT-PCR cho toàn bộ người lao động.

III. PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI MẮC COVID-19, F1, F2

1. Phương án khi có trường hợp nghi mắc tại đơn vị

Khi phát hiện người lao động có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... tại nơi làm việc thì thực hiện theo các bước sau:

- Thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của đơn vị.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời, hạn chế di chuyển bằng thang máy hoặc bố trí thang máy riêng và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng.

- Gọi điện thoại cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 1900 9095) hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương để được tư vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.

- Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi mắc đến cơ sở y tế.

- Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người lao động.

- Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi cơ quan y tế yêu cầu (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2).

- Căn cứ yêu cầu của cơ quan y tế địa phương hoặc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để quyết định bố trí, sắp xếp công việc phù hợp.

2. Phương án khi có trường hợp F1 tại đơn vị

2.1. Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại đơn vị

- Thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của đơn vị.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có F1 đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn F1 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời, hạn chế di chuyển bằng thang máy hoặc bố trí thang máy riêng và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng. Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên ngay tại phòng cách ly tạm thời:

+ Nếu kết quả dương tính thì khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn.

+ Nếu kết quả âm tính thì xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo nguyên tắc gộp mẫu các trường hợp cùng vị trí làm việc, cùng nơi ở/lưu trú để xử trí các trường hợp F2 theo quy định.

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1 (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2).

- Thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại đơn vị thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng với người lao động; yêu cầu người lao động nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K, không di chuyển khỏi vị trí làm việc.

- Khi kết quả xét nghiệm RT-PCR của trường hợp F1 âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

2.2. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương

a) Đưa trường hợp F1 đi cách ly y tế theo quy định.

b) Rà soát toàn bộ người lao động trong đơn vị theo danh sách quản lý (số có mặt, số vắng mặt, số đang nghỉ, số đang đi công tác và các trường hợp khác).

c) Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F2 thông qua dữ liệu khai báo y tế bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, lịch công tác, lịch họp, camera giám sát, thông tin từ cán bộ quản lý, F1...:

- Cơ quan y tế địa phương phải thông báo ngay cho cơ quan y tế nơi các trường hợp F2 ở/lưu trú để tiến hành cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú theo quy định.

- Đối với những trường hợp F2 đang có mặt tại đơn vị: thông báo và yêu cầu các trường hợp này tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi ở/lưu trú;

- Đối với những trường hợp F2 đang đi công tác tại địa phương khác hoặc những trường hợp F2 không có mặt tại đơn vị: thông báo bằng điện thoại, tin nhắn và yêu cầu tự cách ly tại nơi lưu trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi đang ở/lưu trú để phối hợp thực hiện các quy định phòng, chống dịch;

2.3. Bộ phận y tế/Tổ chức hành chính/Văn phòng của đơn vị phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế cấp huyện triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho những người lao động có nguy cơ theo yêu cầu của cơ quan y tế.

2.4. Xử trí đối với các trường hợp F2 khi có kết quả xét nghiệm của trường hợp F1

- Kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, toàn bộ đơn vị được tiếp tục hoạt động bình thường, tăng cường thực hiện 5K và tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

- Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như Phần IV của Hướng dẫn này.

3. Phương án có trường hợp F2 tại đơn vị

- Thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của đơn vị.

- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm cho F2 (nếu được yêu cầu)

- Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1.

- Liên lạc với y tế địa phương về kết quả xét nghiệm của F1:

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, thực hiện 5K.

+ Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như Phần IV của Hướng dẫn này.

IV. PHƯƠNG ÁN KHI CÓ CÁC TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 TẠI ĐƠN VỊ

1. Phát hiện có các trường hợp F0 qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ tại đơn vị

- Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19.

- Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

- Thủ trưởng đơn vị trên cơ sở ý kiến của cơ quan y tế địa phương ra quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ đơn vị hoặc từng tầng/khu vực làm việc/phòng, ban/vị trí làm việc có F0 để phục vụ cho việc truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

- Thông báo cho các trường hợp F0 và yêu cầu không tự ý di chuyển, không tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, xử trí.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi. Hướng dẫn cho ca bệnh di chuyển theo lối đi đã được phân luồng vào đến phòng cách ly tạm thời.

- Thông báo cho đơn vị/cá nhân đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến ca bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại đơn vị không tự ý di chuyển; nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K; không để xảy ra hoang mang, lo lắng với người lao động.

- Phân nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp F1 (tách các trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm F1), F2 để chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.

- Sau khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2), đơn vị tiếp tục hoạt động bình thường kể từ ngày hôm sau.

2. Phát hiện có các trường hợp F0 tại đơn vị thông qua xét nghiệm trường hợp F1/F2 và trường hợp nghi ngờ

Xử lý như Mục 1, Phần IV và xử trí đối với F1 và F2 như Phần III của Hướng dẫn này.

3. Phát hiện có các trường hợp F0 là người lao động của đơn vị thông qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng

3.1. Trường hợp F0 đang có mặt tại đơn vị:

Xử lý như Mục 1, Phần IV và xử trí đối với F1 và F2 như Phần III của Hướng dẫn này.

3.2. Trường hợp F0 không có mặt tại đơn vị:

Phối hợp với cơ quan y tế các địa phương có liên quan tiến hành rà soát các trường hợp F1, F2 tại đơn vị để cách ly y tế và xử lý như Phần III của hướng dẫn này.

4. Phát hiện có trường hợp mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm đối với người đi công tác

4.1. Trường hợp kết quả dương tính trước khi người lao động đi công tác

Xử lý như Mục 1, Phần IV của Hướng dẫn này và xử trí đối với F1 và F2 như Phần III của Hướng dẫn này.

4.2. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính sau khi người lao động đi công tác về

a) Trường hợp người lao động chưa đến nơi làm việc, đang ở nhà hoặc nơi lưu trú:

- Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế tại nơi lưu trú để xử lý theo quy định.

- Thông báo những người đi cùng trong đoàn công tác và địa phương nơi người lao động đến công tác để xác định các trường hợp F1, F2 của nơi đến công tác và tiến hành xử lý như hướng dẫn tại Phần III.

b) Trường hợp người lao động đã đến đơn vị, nơi làm việc:

Xử lý như Mục 1, Phần IV và xử trí đối với F1 và F2 như Phần III của Hướng dẫn này.

5. Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh (tất cả các mẫu xét nghiệm tại đơn vị âm tính)

5.1. Trường hợp người lao động ở đơn vị, nơi làm việc

- Thông báo dỡ bỏ phong tỏa.

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1, F2.

- Rà soát lại toàn bộ người lao động trong đơn vị theo danh sách quản lý để tiếp tục theo dõi, giám sát và định kỳ thực hiện xét nghiệm sàng lọc.

- Đơn vị hoạt động bình thường, thực hiện 5K và các quy định phòng, chống dịch.

5.2. Trường hợp người lao động đang ở nhà hoặc nơi lưu trú (không phải là F0, F1)

- Thông báo về việc dỡ bỏ phong tỏa tại đơn vị.

- Tiếp tục đến làm việc bình thường tại đơn vị.

6. Có các trường hợp F0 ở các đơn vị khác nhau trong cùng một tòa nhà:

- Xử trí như Mục 1, 2, 3, 4, 5 Phần IV.

- Các đơn vị phối hợp để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo qui định.

7. Trường hợp nhận thông tin có F0 là người lao động của đơn vị ngoài giờ làm việc

- Báo cáo ngay cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch của đơn vị để biết và tạm dừng hoạt động của đơn vị để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, truy vết F1, F2 và chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế địa phương.

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công chịu trách nhiệm khử khuẩn toàn bộ đơn vị đặc biệt khu vực làm việc của ca mắc.

- Thực hiện truy vết, lập danh sách F1, F2 gửi cho cơ quan y tế địa phương.

- Chờ cơ quan y tế địa phương thông báo kết quả xét nghiệm của F1, F2 trước khi quyết định cho đơn vị hoạt động trở lại.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế có thể điều chỉnh các phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho phù hợp và phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch của chính quyền địa phương.

1. Xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc tại đơn vị và tổ chức diễn tập.

2. Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm tra việc thực hiện.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại đơn vị.

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế của địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trên đây là nội dung Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại đơn vị. Trên cơ sở hướng dẫn này và diễn biến thực tế tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chính quyền các cấp và các đơn vị xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp và đảm bảo hoạt động của các đơn vị. Hướng dẫn này sẽ được cập nhật, sửa đi phù hợp với tình hình thực tế trong công tác phòng, chống dịch.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có các khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC 1:

KẾ HOẠCH VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19

ĐƠN VỊ ………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......../………

V/v Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19.

…….., ngày  tháng   năm 2021

 

KHOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ CÁC TRƯỜNG HP MẮC COVID-19

Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” và các văn bản chỉ đạo liên quan;

Căn cứ....................................................

Đơn vị xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại đơn vị cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị:......................................................................................................................

2. Tổng số người lao động:...............................................................................................

- Số người lao động tại địa phương:....................................................................................

- Số người lao động ngoại tỉnh:............................................................................................

- Số người lao động lưu trú tại nhà trọ trên địa bàn/ký túc xá:.............................................

- Số người lao động ký hợp đồng dài hạn:...........................................................................

- Số người lao động ký hợp đồng ngắn hạn:........................................................................

- Số người lao động ký hợp đồng làm với nhiều đơn vị: .....................................................

- Số người lao động là người nước ngoài:...........................................................................

3. Số người lao động theo từng phòng/ban/vị trí làm việc

- Phòng ban 1:.....................................................

- Phòng ban 2:.....................................................

- Phòng ban 3:.....................................................

4. Tổng số cán bộ y tế (nếu có):.............................................................

Cán bộ phụ trách công tác y tế:

- Họ và tên:..........................................................

- Số điện thoại:....................................................

- Email: …………………………………………

- Trình độ chuyên môn:........................................................

5. Cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, chống dịch tại đơn vị

- Họ và tên:...........................................................

- Số điện thoại:......................................................

- Email: …………………………………………

- Trình độ chuyên môn:........................................................

B. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động bình thường của đơn vị.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo các mức độ nguy cơ.

- Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 theo các phương án.

C. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19

1. Các khu vực, phòng/ban có tập trung đông người tại đơn vị như: cổng ra vào, thang máy, lễ tân, bộ phận một cửa, phòng họp, phòng làm việc phòng ăn/căng tin, khu vực để xe... theo thứ tự ưu tiên:

- Vị trí 1: …………………….

- Vị trí 2: …………………….

- ……………………………..

2. Các vị trí thường xuyên tiếp xúc cần tăng cường vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị (tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, nút bấm thang máy, ATM, máy bán hàng tự động, cây uống nước, điện thoại, máy tính, nút bấm điều khiển dùng chung, micro, nút bấm micro, mặt bàn làm việc...).

- Tay vịn cầu thang:          Số lượng vị trí            ……………………

- Tay nắm cửa:                 Số lượng vị trí ……………………       

- …………………………………..

3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ của đơn vị (cung cấp suất ăn, lương thực, thực phẩm, dịch vụ bảo vệ, vận chuyển, đưa đón chuyên gia, NLĐ, ngân hàng, điện lực, thu gom và xử lý rác thải, hậu cần, sửa chữa, bảo dưỡng cấp thoát nước...).

- Đơn vị cung cấp suất ăn: ………… Số lượng người được xét nghiệm hàng tuần:……

- Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ: …………. Số lượng người được xét nghiệm hàng tuần: …..……

- ……………………..

4. Phương tiện vận chuyển của đơn vị (nếu có).

- Số lượng xe:....................................................

- Số lượng lái xe:................................................

5. Mức độ nguy cơ dịch COVID-19 tại địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở.

………………………………………………………………………………………….

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐƠN VỊ

1. Phương án phòng, chống dịch trong điều kiện bình thường mới

……..

2. Phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp nghi mắc, F0, F1, F2

……

3. Kế hoạch tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch

…………..

D. TCHỨC THỰC HIỆN

 

Phê duyệt của
Đơn vị quản lý trực tiếp

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 2:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VỆ SINH KHỬ KHUẨN VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

I. VỆ SINH, KHỬ KHUẨN ĐỊNH KỲ

1. Nguyên tắc chung

- Khử khuẩn bằng (i) chất tay rửa thông thường như chai xịt tay rửa đa năng dùng sẵn hoặc (ii) pha dung dịch tay rửa bồn cầu gia dụng (chứa khoảng 5% sodium hypochlorite) theo tỷ lệ 10 ml dung dịch tay rửa với 1 lít nước để thành dung dịch có khả năng diệt vi rút, hoặc (iii) dung dịch chứa 0,05% clo hoạt tính sau khi pha hoặc (iv) cồn 70%. Chỉ pha dung dịch đủ dùng trong ngày. Dùng cồn 70% để lau các bề mặt thiết bị điện tử dễ bị ăn mòn bởi hóa chất hoặc có tiết diện nhỏ. Thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất 30 phút.

- Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Đối với các bề mặt bẩn phải được làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn. Lau từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

- Sử dụng khẩu trang, găng tay cao su, quần áo bảo hộ khi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn.

2. Các vị trí khử khuẩn bao gồm

+ Vị trí làm việc, phòng làm việc, phòng họp, căng tin, khu vực vệ sinh chung và các khu vực dùng chung khác...

+ Khu vực liền kề xung quanh: Tường bên ngoài của phòng làm việc, hành lang, lối đi chung, cầu thang, thang máy, sảnh chờ,...

+ Phương tiện chuyên chở người lao động (nếu có).

3. Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc

- Đối với nền nhà/phòng, tường, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, phòng ăn/căng tin, các bề mặt có tiếp xúc: khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày.

- Đối với các vị trí tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, bàn phím máy tính, điều khiển từ xa, điện thoại dùng chung, nút bấm tại cây ATM, máy bán hàng tự động: khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày.

- Tại khu vực công cộng như cây ATM, máy bán hàng tự động, bình nước uống công cộng thì bố trí dung dịch sát khuẩn tay để người lao động, khách sát khuẩn tay trước khi sử dụng.

- Đối với khu vệ sinh chung: vệ sinh khử khuẩn ít nhất 02 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày.

- Tăng thông gió hoặc mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt hoặc các giải pháp phù hợp khác đối với các phòng. Hạn chế sử dụng điều hòa (nếu có thể).

II. VỆ SINH, KHỬ KHUẨN KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ MẮC, F0, F1, F2

- Khi có trường hợp F0 thì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn môi trường theo qui định tại Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng và Phụ lục 4, Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”.

- Khi có trường hợp nghi ngờ, F1, F2 tại đơn vị thì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn như hướng dẫn tại Phần I Phụ lục này ngay sau khi chuyn cách ly y tế các trường hợp nghi ngờ, F1, F2.

III. QUẢN LÝ CHT THẢI KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ MC, F0, F1, F2

Thực hiện quản lý chất thải khi có trường hợp nghi ngờ mắc, F0, F1, F2 theo qui định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19” và Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng.

 

PHỤ LỤC 3:

MẪU CAM KẾT TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

        , ngày ... tháng... năm 202...

BN CAM KT

THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Họ và tên:............................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:.................................... Giới tính.................... Quốc tịch...................

Nơi cư trú/lưu trú:................................................................................................................

Điện thoại:............................................................................................................................

Vị trí công tác: Phòng/Ban/..................................................................................................

Đchủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm các các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị, địa phương nơi làm việc và khi đi công tác. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật.

Bản cam kết làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản./.

 

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(ký tên và đóng dấu)

NGƯỜI CAM KẾT
(ký ghi rõ họ và tên)

 

PHỤ LỤC 4:

NHỮNG VIỆC ĐƠN VỊ CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TT

Nội dung

Thực hiện (X)

1.

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

 

2.

Thành lập các Tổ an toàn COVID của đơn vị.

 

3.

Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19

 

4.

Quản lý người lao động về các thông tin gồm họ tên, năm sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ quê quán.

 

5.

Thông báo cho Sở Y tế/Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh của các địa phương liên quan để quản lý và theo dõi y tế đối với người lao động.

 

6.

Tổ chức theo dõi sức khỏe của người lao động hằng ngày.

 

7.

Tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra vào đơn vị và khai báo y tế.

 

8.

Tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động, khách đến làm việc khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định; quản lý Thẻ khách vào đơn vị; kiểm soát mật độ người vào đơn vị.

 

9.

Bố trí khu vực khai báo y tế, trang bị các bàn máy tính, ki-ốt, máy quét mã QR (tùy theo điều kiện cụ thể) và bố trí nhân viên kiểm soát (có điện thoại thông minh) người ra vào tại các vị trí ra, vào các tòa nhà.

 

10.

Bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời (sau đây gọi là phòng cách ly).

 

11.

Bố trí và chỉ định khu vực giao nhận tài liệu, văn phòng phẩm, hàng hóa... gần cửa ra vào đơn vị; ghi lại thông tin người giao, người nhận, thời gian giao nhận hàng...

 

12.

Thường xuyên thông tin nhắc nhở người lao động và khách thường xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian làm việc.

 

13.

Lắp đặt camera tại các khu vực công cộng có nguy cơ, khu vực quét mã QR điểm kiểm dịch để theo dõi, giám sát và nhắc nhở.

 

14.

Đối với đơn vị có bộ phận tiếp đón, làm việc với khách thực hiện 5K, đặc biệt đeo khẩu trang, giãn cách, lắp đặt vách ngăn (nếu có thể).

 

15.

Khuyến khích giảm số người làm việc tại đơn vị, tăng cường làm việc, họp trực tuyến, làm việc tại nhà, làm việc từ xa.

 

16.

Tăng cường thông khí tại trên phương tiện đưa đón NLĐ, nơi làm việc, nhà ăn, phòng họp; giảm tiếp xúc bố trí vách ngăn tại nhà ăn, suất ăn riêng.

 

17.

Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, dung dịch sát khuẩn tay.

 

18.

Thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị.

 

19.

Ký cam kết tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19.

 

20.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn phòng, chống dịch.

 

21.

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người lao động (lễ tân, tiếp xúc khách hàng, người đi công tác về từ vùng dịch).

 

22.

Xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động.

 

 

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 6666/BYT-MT
On Guidelines on COVID-19 epidemic management at workplaces

Hanoi, August 16, 2021

 

To:

- Ministries, agencies affiliated to the Government;
- People’s Committees of provinces or central-affiliated cities.

In order to actively manage the COVID-19 epidemic and guarantee safe operation of workplaces; Ministry of Health has developed “Guidelines on COVID-19 epidemic management at workplaces” (hereinafter referred to as “Guidelines”). Ministry of Health hereby requests ministries, agencies affiliated to the Government, and People’s Committees of provinces or central-affiliated cities (hereinafter referred to as “provincial People’s Committees”) to implement following works:

1. Ministries, agencies affiliated to the Government:

a) Take charge and cooperate with Ministry of Health in publicizing and organizing training of the Guidelines for affiliated entities, provinces, and central-affiliated cities.

b) Direct affiliated entities to stringently implement these Guidelines.

c) Publicize regulations on epidemic management under the Guidelines and inspect implementation.

d) Cooperate with Ministry of Health in amending the Guidelines when necessary.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Organize publicizing, guide implementation, and inspect implementation of the Guidelines. Depending on local situations, may amend the Guidelines accordingly.

b) Organize publicizing and expedite affiliated entities to stringently comply with regulations on epidemic management.

c) Direct Departments of Health and relevant authorities to provide guidelines and cooperate with other entities in implementing epidemic management within assigned tasks and functions.

d) Direct authorities to increase inspection and supervision works regarding implementation of epidemic management affairs in local entities.

dd) Submit reports on implementation upon request.

With gratitude./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Xuan Tuyen

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GUIDELINES

“COVID-19 EPIDEMIC MANAGEMENT SOLUTIONS AT WORKPLACES”
(Attached to Official Dispatch No. 6666/BYT-MT dated August 16, 2021 of Minister of Health)

I. OBJECTIVES AND REQUIREMENTS

1. Objectives

- Actively detect and promptly deal with COVID-19 cases (F0), suspected COVID-19 cases or close contact (F1), and contact with close contact (F2) at workplaces.

- Ensure safety and implement dual goals; restrict impact of the epidemic on operation of the workplace.

2. Requirements

- Identify implementation of COVID-19 epidemic management tasks as priority, urgent, and frequent task. Stringently comply with direction of Secretariat, the Government, Prime Minister, and National Steering Committee for COVID-19 epidemic management, comply with guidelines of Ministry of Health and other ministries in epidemic management.

- Implement principles in which heads of authority direct and assume responsibilities for epidemic management affairs at workplaces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. EPIDEMIC MANAGEMENT MEASURES

1. For workplaces

1.1. Establish Steering Committee for COVID-19 epidemic management where directors of workplaces act as the head with contact point to organize implementation of epidemic management. Members of the Committee consists of representatives of unions, youth’s associations, affiliated organizations/individuals of the workplaces; assign Committee members with specific tasks.

1.2. Establish COVID safety teams whose members are members of unions, youth’s associations; each COVID safety team consists of 3 – 5 members, with the directors of unions or youth’s associations acting as team leaders. Mission of COVID safety teams is to assist the Steering Committee for COVID-19 epidemic management in implementing:

- Publicize, detect, warn, examine, supervise implementation of COVID-19 management measures and health of workers.

- Request heads of entities to promptly deal with cases of violating epidemic management works at workplaces as per epidemic management regulations of the workplaces and local governments. Promptly report to heads and medical department of entities upon detecting workers with COVID-19 (F0) or workers suspected of COVID-19 (coughing, fever, difficulty breathing, etc.) for resolution as per the law.

- Assist entities and authorities in tracing F1 (individuals who make contact within 2 meters or in the same closed spaces in residence areas, workplaces, workshops, study areas, recreational areas, etc. or stay in the same compartments on transportation with another F0), F2 (individuals who stay within 2 meters to an F1 during the period from when F1 is capable of spreading infection until the date on which F1 is placed under medical quarantine) and emergency cases where workplaces suffer from COVID-19 infection and must be quarantined as per decisions of competent agencies.

- Implement other epidemic management tasks assigned by heads of entities.

1.3. Develop COVID-19 epidemic management plans and measures of the workplaces (according to guidelines under Annex 1). Epidemic management measures must include graphs and arrangement of routes when F0, F1, F2, and suspected cases appear in the workplaces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.5. In case workers of workplaces work and reside in different administrative divisions, heads of workplaces must inform Departments of Health/Disease Control Centers of provinces of relevant administrative divisions to manage and monitor workers.

1.6. Monitor health of workers on a daily basis; dot not assign workers who display any of the following symptoms to work: fatigue, fever, coughing, sore throat, or difficulty breathing, etc. or F1, F2; request workers to measure their temperature, monitor health at home prior to arriving at workplace, not leave for work upon displaying any of the following symptoms: fatigue, fever, coughing, sore throat, or difficulty breathing, etc. and inform superior entities, local medical authorities to receive advise and solutions as per the law.

1.7. Create QR code of quarantine location to manage individuals entering and exiting the workplaces and perform medical declaration according to Decision No. 2666/QD-BYT dated May 29, 2021 of Ministry of Health. In case individuals entering, exiting cannot scan QR code, assign personnel with smart phones that are installed with applications for performing medical declaration and detecting close contact (Bluezone/NCOVI) to scant QR code on medical insurance card/copies of medical insurance card/Citizen Identity Card or QR code generated by software of the individuals.

1.8. At entrances of workplaces: measure body temperature, request workers and visitors to perform medical declaration, sanitize hands, wear facemasks, and maintain separation as per the law; install signs on epidemic management for workers and visitors; prepare sufficient hand sanitizer; draw separation lines between visitors in entrances; control and manage visitor cards; develop measures for controlling density of individuals entering the workplaces in a manner satisfactory to epidemic management regulations.

1.9. In case of multiple workplaces in the same building: Heads of workplaces or directors of boards of building management are responsible for controlling information of individuals entering and leaving the buildings, providing information to competent authority when necessary; assign area for medical declaration, install computer monitor, kiosks, QR scanners (conditional), and assign personnel (who have smart phones) for controlling individuals entering/leaving the buildings at all points of entry and exit.

1.10. Assign rooms/areas for temporary quarantine (hereinafter referred to as “quarantine rooms”) for workers/visitors who display any of the following symptoms: fatigue, fever, coughing, sore throat, or difficulty breathing, etc. or F0, or F1, or F2 working in the workplaces. Quarantine rooms must satisfy following requirements:

- Installed in separate sections, close to entrances/exits, and separate from working quarters (if possible).

- Quarantine rooms must:

+ Receive air flow and ventilation properly;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Install areas for washing hands;

+ Equip garbage bins with cover;

+ Have separate sanitation areas.

1.11. Assign and designate areas for receiving documents, stationery, commodities, etc. close to the doors; assign location, equipment, and personnel to sanitize delivery areas (if necessary); limit contact between deliverers and recipients; request workplaces and deliverers to comply with 5K principles, epidemic management requirements and record information on deliverers, recipients, and time of delivery, etc.

1.12. Regularly remind workers and visitors to comply with COVID-19 epidemic management measures during working period.

1.13. Install surveillance camera in public areas with risks (except for bathrooms, toilets, changing rooms, etc.), especially in QR scanning areas to monitor, supervise, and request compliance with epidemic management measures.

1.14. For workplaces with departments that welcome and work with customers (receptionists, single-window departments, financial institutions, treasury, etc.): request individuals assigned to work with customers to comply with 5K principles, especially wearing face masks, separating, and installing separation (if possible).

1.15. Encourage reducing number of people working at workplaces, increase working and meeting online, working from home.

1.16. Assign vehicles to transport workers while complying with COVID-19 epidemic management regulations (if possible); Increase ventilation in working quarters, cafeterias, and meeting rooms; reduce physical contact by installing separation in cafeterias and providing separate meals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.18. Sanitize as per guidelines under Annex 2.

1.19. Request workers to sign commitment to comply with regulations on COVID-19 epidemic management with employers (using form under Annex 3).

1.20. Publicize, popularize, and guide epidemic management measures with simple, comprehensible, and memorable information.

1.21. Manage workers with risks, workers going on business trips, especially workers arriving at or from infected areas; conduct SARS-CoV-2 screening tests for workers:

- For workers facing risks (receptionists, departments working with customers on a daily basis), conduct SARS-CoV-2 screening tests in form of rapid antigen test or RT-PCR methods on a weekly basis for at least 20% of workers.

- For workers going on business trips, especially workers arriving at or from infected areas: conduct SARS-CoV-2 tests in form of rapid antigen test or RT-PCR within 3 days (72 hours) before and after the business trips or according to other regulations of National Steering Committee for COVID-19 Epidemic Management and Ministry of Health.

1.22. Develop plans for conducting screening test and implementing COVID-19 vaccination for workers.

1.23. Regularly review affairs to be implemented for COVID-19 epidemic management (using form under Annex 4).

2. For workers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Stringently comply with 5K principles; Monitor health and body temperature on a daily basis. Workers who display any of the symptoms such as fatigue, fever, coughing, sore throat, or difficulty breathing, etc. must stay at home, do not leave for work, and inform local authority.

- Prepare necessary personal equipment for working period or business trips such as drinking water, separate cups; tissues, face masks, gloves, hand sanitizers, etc.

- Do not go to work during medical quarantine period.

2.2. At workplaces

a. General guidelines for workers

- Comply with 5K principles, especially wearing face masks and maintaining distance at workplaces, conferences, and public spaces according to regulations of the Government or National Steering Committee for COVID-19 epidemic management.

- Increase the use of remote communication devices to reduce physical contact.

- Clean working surface, equipment, and areas regularly making contact with workers with sanitizing liquid on a regular basis.

- If themselves or co-workers/customers display any of the following symptoms such as fatigue, fever, coughing, sore throat, or difficulty breathing, etc. or become F0, F1, or F2, restrict contact with surrounding individuals and inform individuals in charge, COVID safety teams, or medical personnel at workplaces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. For workers working in positions with risks (departments that make physical contact or work with customers).

In addition to general guidelines above, workers must:

- Use appropriate gloves to reduce any unnecessary contact; If gloves are not used, regular wash and wipe hands dry with disposable tissues or handkerchief.

- Employ proper personal protective equipment (including face masks, glasses, gloves, etc.) as per the law.

2.3. For workers who must go on business trips in infected areas

In addition to general guidelines above, workers must:

- Consult information on infected areas on website of Ministry of Health (http://ncov.moh.gov.vn) in order to assess benefits and risks of the trips.

- Conduct SARS-COV-2 test before and after the business trips as per the law.

- Comply with regulations on epidemic management of local governments of destination of business trips.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- During business trips, if workers display any of the symptoms such as fatigue, fever, coughing, sore throat, or difficulty breathing, etc., wear face masks, avoid making contact with surrounding people, inform managers of workers, reach hotline of Departments of Health of provinces or Ministry of Health (phone number 1900 9095) to receive advise, and arrive at the nearest medical facilities in order to receive timely treatment.

- After finishing business trips from infected areas, workers shall comply with regulations of Ministry of Health on SARS-COV-2 testing, monitor their health, perform medical quarantine, etc.

3. For service providers that provide (meal, protection, hygiene, transport, delivery, etc.) services for workplaces:

- Request the service providers to sign commitments to comply with COVID-19 epidemic management measures with the workplaces.

- Cooperate in managing list of workers, itinerary, and working time of workers.

- Request workers to comply with 5K principles and record any physical contact made on a daily basis.

- On a weekly basis, conduct SARS-CoV-2 test in form of rapid antigen test or RT-PCR for every worker.

III. SOLUTIONS FOR INDIVIDUALS SUSPECTED WITH COVID-19, F1, AND F2

1. Solutions for suspected cases at workplaces

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Inform Directors of Steering Committee for epidemic management and COVID safety team of the workplaces.

- Provide medical face masks and provide instruction on wearing face masks properly.

- Request suspected/infected workers to restrict making contact with surrounding individuals and avoid close contact under 2 meters.

- Inform assigned forces to be arranged with separate passages from areas with suspected cases to temporary quarantine rooms.

- Instruct suspected cases to move along designated passages to temporary quarantine rooms and refrain from using elevators, or assign separate elevators and sanitize as per the law after each use.

- Reach the hotline of Departments of Health or Ministry of Health (phone number 1900 9095) or local medical authority to receive advice and partake in SARS-CoV-2 test, and arrive at medical facilities if necessary to receive examination and treatment.

- Do not use public transport to transport individuals infected with COVID-19 to medical facilities.

- Upon information on workers’ health.

- Prepare list of individuals making contact and sanitize workplaces as required by medical authority (according to guidelines under Annex 2).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Solutions for F1 cases at workplaces

2.1. Upon receiving information on F1 cases at workplaces

- Inform Directors of Steering Committee for epidemic management and COVID safety team of the workplaces.

- Provide medical face masks and provide instruction on wearing face masks properly.

- Request suspected/infected workers to restrict making contact with surrounding individuals and avoid close contact under 2 meters.

- Inform assigned forces to be arranged with separate passages from areas with F1 cases to temporary quarantine rooms.

- Instruct F1 cases to move along designated passages to temporary quarantine rooms and refrain from using elevators, or assign separate elevators and sanitize as per the law after each use. Conduct rapid antigen test in temporary quarantine rooms.

+ If test results are positive, verify with single-sample RT-PCR test.

+ If test results are negative, conduct RT-PCR test with combined sample and combine samples of individuals in the same positions, residence in order to deal with F2 cases as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Inform all workers present at the workplaces, do not cause confusion and anxiety in workers; request workers to stringently perform medical declaration, comply with 5K principles, and not leave working positions.

- If RT-PCR test results of F1 are negative, local medical authority shall assess the risks and identify F2 who are no longer required to perform quarantine at home and monitor health for 14 days as per the law.

2.2. Cooperation with medical authority and local governments

a) Transport F1 to medical quarantine as per the law.

b) Review all workers under management list (number of workers present, number of workers absent, number of workers taking leave, number of workers going on business trips, and other cases).

c) Trace all F2 cases via medical declarations by scanning QR code of epidemic management posts, work schedules, meeting schedules, surveillance camera, information from supervisory personnel, F1, etc.;

- Local medical authority must immediately inform medical authority where F2 reside to conduct quarantine at home/residence as per the law.

- For F2 cases that are present at workplaces: inform and request to perform quarantine at home/residence and inform medical authority of communes of residence;

- For F2 going on business trips in other administrative divisions or cases where F2 is not present at workplaces: inform via phone calls, messages and request self-quarantine in residence; request F2 to inform medical authority of communes of residence to cooperate in implementing epidemic management regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4. Deal with F2 when test results of F1 are available

- In case of negative test results, local medical authority shall assess risks and epidemiology factors to identify F2 who can end quarantine at home and monitor their health for the next 14 days as per the law, the entire workplace may continue with regular operation, comply with 5K principles and examine, supervise compliance with epidemic management at workplaces.

- If test results are positive, comply with Part IV of these Guidelines.

3. Solutions for F2 cases at workplaces

- Inform Directors of Steering Committee for epidemic management and COVID safety team of the workplaces.

- Cooperate with local medical authority to collect specimen for testing F2 (if requested)

- Instruct F2 to perform quarantine at home, residence and wait for test results of F1.

- Contact local medical authority for test results of F1:

+ If test results are negative, local medical authority shall assess the risks and identify F2 who are no longer required to perform quarantine at home and monitor health for the next 14 days as per the law and comply with 5K principles.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV. SOLUTIONS FOR COVID-19 CASES AT WORKPLACES

1. Detect F0 cases via periodic screening test at workplaces

- Implement epidemic management measures for cases of COVID-19.

- Inform and cooperate with local medical authority in implementing epidemic management measures.

- Heads of workplaces shall rely on feedback of local medical authority to issue decisions on temporarily isolating the entire workplaces or each storey/working quarter/department/position with F0 to serve traceability, quarantine, and specimen collection.

- Inform and request F0 to not move, make physical contact with surrounding individuals, wear face masks, and wait for instructions.

- Inform assigned forces to designate separate passages. Instruct suspected cases to move along designated passages to temporary quarantine rooms.

- Inform designated entities/individuals to localize and sanitize all areas related to infected cases according to guidelines of medical authority.

- Inform workers present at workplaces to do not move around; perform medical declaration and comply with 5K principles; do not cause confusion and anxiety among workers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Immediately after sanitizing the workplace (according to guidelines under Annex 2), continue with normal operation from the following day.

2. Detect cases of F0 at workplaces via testing F1/F2 and suspected cases

Comply with Section 1, Part IV and deal with F1, F2 as shown under Part III hereof.

3. Detect F0 working in workplaces via screening test in community

3.1. In case F0 is present at workplaces:

Comply with Section 1, Part IV and deal with F1, F2 as shown under Part III hereof.

3.2. In case F0 is not present at workplaces:

Cooperate with relevant local medical authority to review F1 and F2 cases at workplaces to perform medical quarantine and comply with Part III hereof.

4. Detect COVID-19 cases by testing individuals going on business trips

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Comply with Section 1, Part IV hereof and deal with F1, F2 as shown under Part III hereof.

4.2. In case results are positive after workers returning from business trip

a) In case workers have not arrived at workplaces and are staying at home or residence:

- Inform and cooperate with local medical authority in resolving as per the law.

- Inform every member of the business convoys and local governments where the workers arrive at to determine F1 and F2 of the business trip destinations and comply with guidelines under Part III.

b) In case workers have arrived at workplaces:

Comply with Section 1, Part IV and deal with F1, F2 as shown under Part III hereof.

5. No longer discover new cases (all specimen of the workplace is negative)

5.1. In case workers are at workplaces

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Inform designated entities to localize and sanitize all areas related to F1 and F2.

- Review all workers at the workplace based on management lists to continue with monitoring, supervising, and regularly conducting screening test.

- Continue with regular operation, comply with 5K principles and epidemic management measures.

5.2. In case workers are at home or residence (they are not F0 or F1)

- Issue notice on removal of quarantine at workplaces.

- Continue to work at workplaces.

6. Cases where F0 are located in different units of a building:

- Comply with Sections 1, 2, 3, 4, and 5 of Part IV.

- Cooperate in implementing epidemic management measures as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Submit reports to Directors of Steering Committees for epidemic management to suspend operation of the workplaces to sanitize, sterilize, trace F1 and F2, and wait for test results of local medical authority.

- Inform designated entities to sterilize the entire workplaces, especially working positions of infected cases.

- Trace and produce list of F1, F2, and send to local medical authority.

- Wait for test results of F1 and F2 provided by local medical authority before allowing the workplaces to operate again.

V. IMPLEMENTATION

Workplaces may adjust COVID-19 epidemic management measures depending on practical situations while complying with epidemic management regulations of local governments.

1. Develop COVID-19 epidemic management plans and measures for suspected cases at workplaces and organize drill.

2. Request service providers to sign commitments for proper implementation of COVID-19 epidemic management measures and inspect implementation.

3. Organize inspection and supervision of implementation of epidemic management affairs at workplaces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Guidelines on epidemic management measures for COVID-19 cases at workplaces” are attached above. On the basis of these Guidelines and practical development of the epidemic, governments of all levels and workplaces shall consider and decide to adopt appropriate epidemic management measures and guarantee operation of workplaces. These guidelines shall be updated and amended depending on practical situations in epidemic management affair.

Difficulties that arise during implementation should be reported to Ministry of Health (Health Environment Management Agency) for guidance./.

 

ANNEX 1:

EPIDEMIC MANAGEMENT PLANS AND MEASURES FOR COVID-19 CASES

…………… (WORKPLACE/ENTITY)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. ................

On plans for COVID-19 epidemic management and measures for COVID-19 cases.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PLAN

FOR EPIDEMIC MANAGEMENT AND MEASURES FOR COVID-19 CASES

Pursuant to Decision No. 2194/QD-BCDQG dated May 27, 2020 of National Steering Committee for COVID-19 Epidemic Management on issuance of “Guidelines for prevention and infectious risk assessment of COVID-19 at workplaces and dorms for workers” and relevant guiding documents;

Pursuant to ……………………………

The entity shall develop Epidemic management plan and measures for COVID-19 cases at workplace as follows:

A. GENERAL INFORMATION

1. Name of entity:...........................................................................................

2. Total number of workers: ……………………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Number of workers outside of province: …………………………………………

- Number of workers living in rented units/dorms: …………………………………….

- Number of workers signing long-term contracts: ………………………………………..

- Number of workers signing short-term contracts: ………………………………………..

- Number of workers signing employment contracts with multiple employers: ………………………………………..

- Number of foreign workers: …………………………………………

3. Number of workers in each department/working position

- Department 1: …………………………………

- Department 2: …………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Total number of medical personnel (if any): ………………………………….

Officials in charge of medical affairs:

- Full name: ……………………………………………………

- Phone: ……………………………………………

- Email: …………………………………………

- Specialty: ……………………………………..

5. Officials in charge of epidemic management affair at the entity

- Full name: ……………………………………………………

- Phone: ……………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Specialty: ……………………………………..

B. OBJECTIVES

1. General objectives

Ensure safety in COVID-19 epidemic management, implement dual goals, and restrict impact of the epidemic on operation of the entity.

2. Specific objectives

- Develop COVID-19 management measures depending on level of risks.

- Prepare adequate resources and organize drills for COVID-19 epidemic management depending on specific measures.

C. IDENTIFICATION OF COVID-19 INFECTION RISKS

1. Areas and departments with large number of people such as: entrances, elevators, reception areas, single-window areas, meeting rooms, working rooms, cafeterias, parking lots, etc. in the following order of priority:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Position 2: ……………………….

- ……………………………..

2. Positions where physical contact is regularly made that require sanitation on a regular basis at the entity (stair handrails, door knobs, elevator buttons, ATM, vending machines, drinking water dispensers, mobile phones, computers, common control buttons, microphones, microphone buttons, work surfaces, etc.)

- Handrails:  Quantity and position: …………………

- Door knobs:  Quantity and position: ……………………….

- …………………………………..

3. Service providers (providing services such as meal, food, protection, transportation, expert transport, worker, banking, electricity, waste collection and processing, logistics, repair, water supply and drainage, etc.)

- Meal service provider: ……………. Number of people tested on a weekly basis: …………

- Protection service provider: ……………. Number of people tested on a weekly basis: ………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Means of transport of the entity (if any).

- Number of vehicles: …………………………

- Number of drivers: …………………………

5. COVID-19 risk in areas where the entity is based.

………………………………………………………………………………………….

II. COVID-19 EPIDEMIC MANAGEMENT MEASURES AT ENTITY

1. Epidemic management measures in the new normal

……..

2. Epidemic management measures for suspected cases, F0, F1, and F2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Drill plans for epidemic management measures

…………..

D. IMPLEMENTATION

 

Approval of
Direct supervisory entity

Head of entity
(Signature and seal)

 

ANNEX 2:

GUIDELINES ON SANITATION AND WASTE MANAGEMENT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. General principles

- Sanitize with (i) regular sanitation solutions such as available multi-function spray bottles or (ii) mixing domestic toilet cleaner solutions (containing approximately 5% sodium hypochlorite) with a ratio of 10 ml of cleaner solutions with 1 liter of water or (iii) mixed solutions containing 0.05% of active chlorine or (iv) 70% alcohol. Only mix sufficient solution for use within a day. Use 70% alcohol to clean surfaces of electronic appliances that can easily be corroded by chemicals or have small surface area. Quarantine period shall be at least 30 minutes after cleaning.

- Prioritize sanitizing by cleaning. Contaminated surfaces must be cleaned by soap and water before sanitizing. Clean from clean areas to dirty areas, from top to bottom, and from inside out.

- Use face masks, rubber gloves, protective clothing when cleaning and sanitizing.

2. Sanitation areas include

+ Working positions, working rooms, meeting rooms, cafeterias, common hygiene areas, and other common areas, etc.

+ Adjacent areas: Outer walls of working rooms, corridors, common passages, stairs, elevators, lobbies, etc.

+ Worker transportation (if any).

3. Clean the environment and sanitize workplace

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For positions with regular contact such as door knobs, stair handrails, hand guards, elevator buttons, power switch, computer keyboards, remote controls, shared phones, ATM buttons, and automatic vending machines: sanitize at least twice per day.

- In public areas such as ATM, automatic vending machines, and public water dispensers, place hand sanitizer liquid to allow workers and customers to clean their hands before use.

- For common hygiene areas: sanitize at least twice per work shift or per day.

- Improve ventilation or open doors and windows, use fans or other appropriate measures for specific rooms. Refrain from using air conditioners (if possible).

II. SANITATION FOR SUSPECTED CASESS, F0, F1, AND F2

- When F0 cases are present, sanitize the environment as per Official Dispatch No. 1560/BYT-MT dated March 25, 2020 and Annex 4 of Decision No. 3638/QD-BYT dated July 30, 2021 of Minister of Health.

- When suspected, F1, or F2 cases are present, sanitize as per guidelines under Part I hereof after quarantining suspected, F1, and F2 cases.

III. WASTE MANAGEMENT FOR SUSPECTED, F0, F1, AND F2 CASES

Conduct waste management for suspected, F0, F1, and F2 cases as per Decision NO. 3455/QD-BCDQG dated August 5, 2020 and Official Dispatch No. 1560/BYT-MT dated March 25, 2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ANNEX 3:

MODEL OF COMMITMENT FOR COMPLIANCE WITH COVID-19 EPIDEMIC MANAGEMENT REGULATIONS WITH EMPLOYERS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

 , (Date)

COMMITMENT

FOR COVID-19 EPIDEMIC MANAGEMENT IMPLEMENTATION OF WORKERS WITH EMPLOYERS

Full name: ……………………………………………………

Date of birth: ………………………….. Gender: .......................... Nationality: …………………………

Residence: ………………………………………………………………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working position: ………………………………….Department/Faculty

In order to actively manage COVID-19 epidemic at workplace, I hereby commit to stringently comply with COVID-19 epidemic management regulations of the entity and local governments at workplaces and when going on business trips. Should there be any violations on my part, I will take full legal responsibilities.

The commitment shall be made into 2 copies, one of which shall be kept by the worker and the other is kept by the employer.

 

REPRESENTATIVE OF EMPLOYER
(Signature and seal)

COMMTMENT MAKER
(Signature and full name)

 

ANNEX 4:

WORKS TO BE DONE FOR COVID-19 EPIDEMIC MANAGEMENT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Entry

Implementation (X)

1.

Establish Steering Committee for COVID-19 epidemic management. Assign specific tasks for members of the Steering Committee.

 

2.

Establish COVID safety teams.

 

3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.

Manage information of workers such as full name, year of birth, ID Card/Citizen Identity Card/Passport number, address of residence, phone number, hometown address.

 

5.

Inform Departments of Health/Disease Control Centers of provinces to manage and monitor workers.

 

6.

Monitor health of workers on a daily basis.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.

Create QR code to manage individuals entering and leaving the workplace and to perform medical declaration.

 

8.

Organize temperature reading, request workers and customers to perform medical declaration, sanitize hands, wear face masks, and maintain distance as per the law; manage visitor cards for visitors entering and leaving the workplace; control density of people entering the workplace.

 

9.

Prepare areas for medical declaration, equip computer tables, kiosks, QR scanners (depending on specific conditions), and assign personnel (equipped with smart phones) to control people entering and leaving the buildings.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prepare temporary quarantine rooms/areas

 

11.

Assign and designate areas for delivery and receipt of documents, stationery, commodities, etc. close to the doors; record information of deliverers, recipients, time of delivery, etc.

 

12.

Regularly remind workers and visitors to comply with COVID-19 epidemic management measures during working period.

 

13.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

14.

For workplaces with reception department and/or departments that work with customers, comply with 5K principles, wear face masks, maintain distancing, and install separation (if possible).

 

15.

Encourage reducing number of people working in workplaces, increase working and meeting online, working from home.

 

16.

Increase ventilation in worker transportation, working quarters, cafeterias, and meeting rooms; reduce physical contact by installing separation in cafeterias and providing separate meals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17.

Prepare sufficient waste containers with cover; designate hand washing areas, bathroom, hand sanitizing liquid.

 

18.

Sanitize at workplace.

 

19.

Sign commitment for complying with regulations and guidelines on COVID-19 epidemic management.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Publicize, popularize, and provide guidelines on epidemic management.

 

21.

Conduct SARS-CoV-2 screening test for workers (receptionists, workers who make contact with customers, individuals returning from business trips in infected areas).

 

22.

Develop plans for conducting screening test and implementing COVID-19 vaccination for workers.

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6666/BYT-MT ngày 16/08/2021 hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


34.995

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!