Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch 2017

Số hiệu: 738/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 14/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 738/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO, NÔNG NGHIỆP SẠCH, DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật công nghệ cao số 21/2008/QH11 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

Điều 3. Tiêu chí xác định chương trình, dự án

1. Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là chương trình tổng thể có mục tiêu chung, giải quyết chuỗi các vấn đề trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp, trong đó gồm các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

2. Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là dự án sản xuất nông nghiệp phải đáp ứng được một trong các tiêu chí sau:

a) Dự án đầu tư thực hiện trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Khu;

b) Dự án trong Vùng Nông nghiệp ứng dụng nghệ cao đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định công nhận Vùng;

c) Dự án của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

d) Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khác không thuộc điểm a, b, c khoản này là dự án áp dụng các công nghệ được tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại; tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường thuộc Danh mục quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Dự án nông nghiệp sạch

Dự án nông nghiệp sạch là dự án sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Dự án thực hiện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu;

b) Dự án thực hiện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

c) Dự án của doanh nghiệp được cấp Giấy chng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ng dụng công nghệ cao theo quy định tại Thông tư số 50/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2011 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

d) Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp được cấp Giấy chứng nhận VietGAP theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt;

đ) Dự án đầu tư mới vào sản xuất nông nghiệp sạch áp dụng các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cấp quốc gia hoặc quốc tế tương đương (VietGAP, GlobalGAP, ASC, IMC…).

Điều 4. Trong quá trình thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ rà soát, điều chỉnh tiêu chí chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch và bổ sung danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2017. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Quản lý doanh nghiệp; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ NN&PTNT;
- Lưu: V
T, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Công nghsinh học trong nông nghiệp

- Công nghệ lai tạo giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản có ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử đtạo ra các ging cây, con mới có các đặc tính ưu việt (năng sut cao, chất lượng tt, có khả năng kháng bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu);

- Công nghệ sinh học trong sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp và môi trường: phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc điều hòa sinh trưởng, chế phẩm xử lý môi trường;

- Công nghệ sinh học trong giám định, chẩn đoán bệnh hại cây trồng, vật nuôi; công nghệ sản xuất và ứng dụng các bộ KIT chẩn đoán nhanh bệnh hại cây trồng và vật nuôi; thuốc thử, que thử, đoạn mồi, kháng thể;

- Công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào, đột biến phóng xạ;

- Công nghệ tế bào động vật trong đông lạnh tinh, phôi và cấy chuyển hợp tử, phân biệt giới tính, thụ tinh ống nghiệm sản xuất giống vật nuôi;

- Công nghệ vi sinh, enzym và protein ứng dụng sản xuất quy mô công nghiệp các chế phẩm sinh học dùng trong dinh dưỡng, bảo vệ cây trồng, vật nuôi;

- Công nghệ sinh học, công nghệ viễn thám trong quản lý và phòng trừ dịch sâu, bệnh hại cây trng nông lâm nghiệp;

- Công nghệ sản xuất vắc - xin thú y để phòng bệnh cho vật nuôi;

- Công nghệ sinh học phân tử và miễn dịch học, vi sinh vật học trong phòng, trị một số loại dịch bệnh nguy hiểm đối với thủy sản.

2. Kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, bảo quản

- ng dụng kỹ thuật canh tác không dùng đất: thủy canh, khí canh, trồng cây trên giá th, màng dinh dưỡng;

- ng dụng công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt có hệ thống điều khiển tự động, bán tự động;

- ng dụng công nghệ nhà kính, nhà lưới, nhà màng có hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động;

- ng dụng công nghệ chiếu xạ, công nghệ xử lý hơi nước nóng, công nghệ xử lý nước nóng, công nghệ sấy lạnh, sấy nhanh trong bảo quản nông sản;

- ng dụng công nghệ mới trong bảo quản và chế biến nông sản: công nghệ bao gói khí quyn kiểm soát; công nghệ bảo quản lạnh nhanh kết hợp với chất hấp thụ etylen đbảo quản rau, hoa, quả tươi; công nghệ tạo màng trong bảo quản rau, quả, thịt, trứng; công nghệ lên men, công nghệ chế biến sâu, công nghệ sinh và vi sinh sản xuất chế phẩm sinh học và các chất màu, chất phụ gia thiên nhiên trong bảo quản và chế biến nông sản;

- ng dụng công nghệ thâm canh và quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); công nghệ sản xuất cây trng, vật nuôi, thủy sản an toàn theo VietGAP;

- ng dụng công nghệ nuôi thâm canh, nuôi siêu thâm canh thủy sản;

- ng dụng công nghệ xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản;

3. Công nghệ tự động hóa

- Công nghệ cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất, thu hoạch, chế biến và bảo quản sau thu hoạch nông sản;

- Công nghệ tự động hóa trong tưới tiêu, kết hợp dinh dưỡng trong canh tác cây trng quy mô hàng hóa;

- Công nghệ tự động hóa, bán tự động trong quá trình chăn nuôi quy mô công nghiệp, thâm canh nuôi trồng thủy sản, trồng trọt;

- Công nghệ tự động, bán tự động trong đánh bắt hải sản.

4. Công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp

- Công nghệ nano trong sản xuất các chế phẩm nano như phân bón, thuốc BVTV, chế phẩm dinh dưỡng cho cây trồng vật nuôi;

- Công nghệ sản xuất giá thể, vật tư nông nghiệp, chất bảo quản, màng bao quả, màng phủ nông nghiệp, vật liệu phụ trợ cho hệ thống nhà màng, hệ thống nhà kính, hệ thống tưới;

- Công nghệ biến tính gỗ, công nghệ sấy sinh thái, công nghệ ngâm, tẩm để bảo quản g; công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm bảo quản, chế phẩm chống mối, mọt thế hệ mới cho sản phẩm g; công nghệ sản xuất các màng phủ thân thiện với môi trường cho sản phẩm gỗ;

- Công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa nhằm tiết kiệm nguyên liệu, thời gian và nâng cao hiệu quả sử dụng gỗ;

- Công nghệ dự báo, tích trữ và khai thác nguồn nước; công nghệ thu trữ nước đcung cấp nước ổn định, hiệu quả phục vụ đa mục tiêu;

- Công nghệ thi công công trình thủy lợi; công nghệ lọc và cấp nước ngọt cho các vùng đất nhiễm mặn, ven bin, hải đảo;

- Công nghệ vật liệu mới, giải pháp kết cấu mới, thiết bị mới phục vụ thi công công trình thủy lợi;

- Công nghệ xử lý nước thải và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý, điều hành công trình thủy lợi, khai thác nguồn lợi hải sản, vùng nuôi trồng thủy sản, giám sát và đánh giá mùa màng./.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 738/QD-BNN-KHCN

Hanoi, March 14, 2017

 

DECISION

CRITERIA FOR DETERMINING HI-TECH AND CLEAN AGRICULTURE PROGRAMS AND PROJECTS AND THE LIST OF HIGH TECHNOLOGIES APPLIED TO AGRICULTURE

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Law on High Technologies No. 21/2008/QH11 dated 13 November 2008;

Pursuant to the Government’s Decree No.15/2017/ND-CP dated February 17, 2017 on defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

Pursuant to the Decision No. 1895/QD-TTg dated December 17, 2012 of the Prime Minister on approving the High-tech agriculture development program of the National hi-tech development program through 2020;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 30/NQ-CP dated March 07, 2017 on the Government’s regular meeting - February 2017;

At the request of the General Director of Department of Science, Technology and Environment, and General Director of Planning Department,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Decision prescribes the criteria for determining hi-tech and clean agriculture programs and projects and the list of high technologies applied to agriculture in order to promote the application of high technologies to the agricultural production.

Article 2. Regulated entities

Organizations and individuals engaged in hi-tech agriculture or clean agricultural production and business.

Article 3. Criteria for determining programs and projects

1. Hi-tech agriculture programs

Hi-tech agriculture program is an overall program which aims to address a series of issues concerning the agricultural production and business and includes hi-tech agriculture projects.

2. Hi-tech agriculture projects

Hi-tech agriculture project is an agricultural production project that must satisfy one of the following criteria:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A project in a hi-tech agricultural zone that is recognized by People’s Committee of central-affiliated city and province;

c) A project established by an enterprise that possesses a Certificate of recognition as a hi-tech agricultural enterprise granted by the Ministry of Agriculture and Rural Development;

d) Other hi-tech agriculture projects which are not defined in Points a, b, c of this Clause and apply technologies that are integrated from modern scientific and technological achievements, thereby creating high-quality and eco-friendly products with outstanding features and high value added, and included in the list prescribed in the Appendix enclosed herewith.

3. Clean agriculture projects

Clean agriculture project is a project that develops agricultural products and must satisfy one of the following criteria:

a) A project carried out at a production and business establishment that is issued with a Certificate of eligibility for food safety as prescribed in the Circular No. 48/2013/TT-BNNPTNT dated November 12, 2013 of the Ministry of Agriculture and Rural Development on the inspection and certification of food safety for exported aquatic products;

a) A project carried out at a production and business establishment that is issued with a Certificate for an agro-forestry-fishery product production and business establishment eligible for food safety as prescribed in the Circular No. 48/2013/TT-BNNPTNT dated November 12, 2013 of the Minister of Agriculture and Rural Development on the inspection of agricultural material  production and business establishments and inspection, certification of agro-forestry-fishery production/ business establishments eligible for food safety;

c) A project of the enterprise issued with a Certificate of recognition as a hi-tech agricultural enterprise as prescribed in the Circular No. 50/2011/TT-BNNPTNT dated July 15, 2011, guiding the implementation of Decision No. 69/2010/QD-TTg dated November 03, 2010 of the Prime Minister on the competence, order and procedures for recognizing hi-tech agricultural enterprises;

d) A agricultural production project issued with a VietGAP certificate in accordance with the Circular No. 48/2012/TT-BNNPTNT dated September 26, 2012 of the Ministry of Agriculture and Rural Development on the recognition of aquatic, cultivation and husbandry products that are produced and preliminarily processed in accordance with Good Agricultural Practices;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. In the course of implementation, the Ministry of Agriculture and Rural Development shall periodically review and adjust the criteria for determining hi-tech agriculture and clean agriculture programs and projects and make amendments to the list of high technologies applied to agriculture to satisfy practical production requirements.

Article 5. This Decision comes into force from March 15, 2017. Chief of the Ministry Office, General Directors of  Department of Science, Technology and Environment, Planning Department, Enterprise Management Department, Heads of relevant units, and relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Decision./.

 

 

 

MINISTER
Nguyen Xuan Cuong

 

APPENDIX

LIST OF HIGH TECHNOLOGIES APPLIED TO AGRICULTURE
(Enclosed with the Decision No. 738/QD-BNN-KHCN dated March 14, 2017 of the Minister of Agriculture and Rural Development)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Technology for hybridization of plant, domestic animal and aquatic breeds using molecular biology techniques to create new plant and animal species with superior characteristics (high-yield, good quality, disease resistance and adaptation to climate change);

- Biotechnology for the production of agricultural and environmental biological products such as organic fertilizers, micro fertilizers, pesticides, plant growth regulators, and environmental treatment products;

- Biotechnology for the plant and domestic animal disease diagnosis and prognosis; technology for production and application of rapid diagnostic kits for plant and animal diseases; reagents, test strips, primers, antibodies;

- Technology for propagation via tissue culture and radioactive mutation;

- Technology for cryopreservation of domestic animal sperm cells, embryo transfer and zygote transfer, sex differentiation, in-vitro fertilization for production of domestic animal breeds;

- Microbiological, enzyme and protein technology for industrial production of biological products used in plant and domestic animal nutrition and protection;

- Biotechnology and remote sensing technology for the management and control of pests and diseases in agro-forestry plants;

- Technology for production of veterinary vaccines to prevent domestic animal diseases;

- Molecular biology and immunology, and microbiology technology for the prevention and treatment of some dangerous diseases for fisheries.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Application of farming techniques without soil: hydroponic cultivation, aerial cultivation, planting on substrate, nutrient film;

- Application of sprinkler and drip irrigation technology with automatic or semi-automatic control system;

- Application of greenhouse, net house and membrane house technology with automatic or semi-automatic control system;

- Application of irradiation technology, vapor heat treatment technology, hot water treatment technology, freeze-drying and fast drying technology to agricultural product preservation;

- Application of new technology to agricultural product preservation and processing: controlled atmosphere packaging technology, rapid cold storage technology with ethylene absorber to preserve fresh vegetables, flowers and fruits; membrane-forming technology for the preservation of vegetables, fruits, meat and eggs, fermentation technology, deep-processing technology, biotechnology and microbiology for the production of biological products and pigments and natural additives in agricultural product preservation and processing;

- Application of intensive farming and integrated crop management (ICM) technology; plant, domestic animal and aquatic production technology in accordance with VietGAP standards;

- Application of intensive and super-intensive aquaculture technology;

- Application of environmental treatment technology to aquaculture;

3. Automation technology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Automation technology for irrigation in combination with nutrition in crop production;

- Automation and semi-automation technology for industrial husbandry-scale, intensive aquaculture and agricultural production;

- Automation and semi-automation technology for fishing.

4. Technology for production of agricultural materials

- Nanotechnology for production of nanotechnology-based products such as fertilizers, pesticides, nutritional products for plants and domestic animals;

- Technology for production of substrates, agricultural materials, preservatives, fruit films, agricultural films, auxiliary materials for membrane house, greenhouse and irrigation systems;

- Wood modification technology, ecological drying technology, impregnation technology for wood preservation; biotechnology for the production of new generation of preservatives, antifungal products for wood products; technology for the production of eco-friendly coatings for wood products;

- Information technology, automation technology for saving of raw materials and time and improvement of efficiency of wood use;

- Technologies for forecast, storage and extraction of water resources; water storage technology for provision of stable and efficient water supply for multiple purposes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- New materials technology, new structural solutions, new equipment for irrigation works construction;

- Technology for wastewater treatment and rural environmental sanitation;

- Remote sensing technology and geographic information system in service of the management and operation of irrigation works, extraction of marine resources, aquaculture areas, monitoring and evaluation of crops./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/03/2017 tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.813

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152