Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 594/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt nhiệm vụ, dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030

Số hiệu: 594/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 28/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 594/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN MAĐAGUÔI, HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Đạ Huoai và Văn bản số 28/SXD-QHKT ngày 01/3/2017 của Sở Xây dựng về việc thẩm định nhiệm vụ, dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mađaguôi đến năm 2030 huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ 1/2.000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai đến năm 2030, cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Đạ Huoai.

2. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch và dự toán: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Lâm Đồng.

3. Vị trí và quy mô điều chỉnh quy hoạch:

a) Vị trí: thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai.

b) Dân số: dự kiến đến năm 2030 khoảng 20.000 dân.

c) Diện tích điều chỉnh quy hoạch: 2.541,12 ha.

4. Tỷ lệ quy hoạch: 1/5.000.

5. Nhiệm vụ, nội dung điều chỉnh quy hoạch và thành phần hồ sơ quy hoạch: theo Khoản 2 Văn bản thẩm định nhiệm vụ, dự toán quy hoạch số 28/SXD-QHKT ngày 01/3/2017 của Sở Xây dựng và quy định hiện hành về quy hoạch đô thị.

6. Tổng dự toán: 1.421.157.000 đ (Một tỷ, bốn trăm hai mươi mốt triệu, một trăm năm mươi bảy ngàn đồng). Trong đó:

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:

55.259.000 đồng.

- Chi phí lập đồ án quy hoạch:

596.750.000 đồng.

- Chi phí thẩm đnh nhiệm vụ quy hoạch:

10.047.000 đồng.

- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch:

46.357.000 đồng.

- Chi phí quản lý quy hoạch:

42.478.000 đồng.

- Chi phí công bố quy hoạch (dự nguồn):

16.274.000 đồng.

- Chi phí lấy ý kiến cộng đồng dân cư (dự nguồn):

10.850.000 đồng.

- Chi phí khảo sát địa hình:

643.142.000 đồng.

7. Nguồn kinh phí: thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Điều 2.

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ nội dung quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các yêu cầu của cơ quan thẩm định tại văn bản số 28/SXD-QHKT ngày 01/3/2017; chi phí công bố, lấy ý kiến về quy hoạch phải được lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi tiết làm cơ sở triển khai thực hiện; xác định quy mô diện tích thực tế có tác động trực tiếp của quy hoạch và căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước để thanh quyết toán.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Đạ Huoai và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, XD2.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 594/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt nhiệm vụ, dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


565
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10