Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 35/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 11/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2015/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ vquản lý cht lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện;

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chính ph
;
- Bộ Công Thương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
-
TT Tnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các S
, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP/UBND
tỉnh: CVP, các PCVP, Trung tâm TH&CB;
- Lưu: VT, CNXD (M)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày
11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch thủy điện nhỏ, quản lý đầu tư xây dựng dự án thủy điện nhỏ và quản lý vận hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến quy hoạch thủy điện nhỏ, đầu tư xây dựng dự án thủy điện nhỏ và vận hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

- Quy hoạch thủy điện nhỏ là quy hoạch xác định các dự án thủy điện có thể đầu tư xây dựng với công suất lắp máy đến 30 MW trên các sông, suối của lưu vực sông.

- Chủ đập là tổ chức, cá nhân sở hữu đập đkhai thác lợi ích của hchứa nước hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý, vận hành khai thác hồ chứa nước.

- Kiểm định an toàn đập là công việc kiểm tra, đánh giá chất lượng đập và công tác quản lý đập, thực hiện theo định kỳ, nhằm xác định độ an toàn của đập.

Chương II

QUẢN LÝ QUY HOẠCH THỦY ĐIỆN

Điều 4. Quy hoạch thủy điện

1. Quy hoạch thủy điện nhỏ phải đảm bảo:

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về xây dng, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng và các quy định khác có liên quan;

b) Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch ngành thủy lợi, quy hoạch phát triển điện lực và các chiến lược, quy hoạch khác có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Phù hợp với quy hoạch bậc thang thủy điện và quy hoạch thủy điện tích năng đã được phê duyệt.

2. Quy hoạch thủy điện nhỏ được lập 01 lần và có thể được điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiu tác động tiêu cực đi với môi trường - xã hội hoặc để phù hợp với quy hoạch khác có liên quan.

4. Mọi tổ chức, cá nhân phải tuân theo Quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

5. Kinh phí cho việc lập, thẩm định phê duyệt và công bố quy hoạch thủy điện nhỏ (kể cả điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ) được cân đối trong kế hoạch ngân sách tỉnh hàng năm và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư kinh phí và tham gia tổ chức lập quy hoạch thủy điện nhỏ để phát triển nguồn thủy điện sau khi được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chấp thuận.

Điều 5. Quản lý, thực hiện quy hoạch Thủy điện

1. S Công Thương có trách nhiệm:

a) Tổ chức lập quy hoạch thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh;

b) Thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch thủy điện; hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển thủy điện trên cơ sở quy hoạch thủy điện đã được phê duyệt; tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh trong việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện đã được phê duyệt;

c) Công bố Quy hoạch thủy điện bao gồm cả quy hoạch điều chỉnh, bổ sung đã được phê duyệt;

d) Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 6 và trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) hoặc đột xuất Bộ Công Thương, UBND tỉnh về tình hình thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện và vận hành khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn.

2. Chủ đầu tư các dự án thủy điện có trách nhiệm:

a) Thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thủy điện nhỏ theo đúng Quy hoạch thủy điện nhỏ đã được duyệt;

b) Định kỳ 6 tháng (trước ngày 10 tháng 6 và trước ngày 10 tháng 12 hàng năm) báo cáo Sở Công Thương vtình hình triển khai thực hiện dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Điều 6. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện

Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 7. Sử dụng đất xây dựng các dự án thủy điện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chung toàn tỉnh theo từng thời kỳ trên cơ sở đăng ký nhu cầu của chủ đầu tư và đề nghị của Sở Công Thương để xác định nhu cầu sử dụng đất từng thời kỳ đầu tư các dự án thủy điện theo quy hoạch thủy điện đã được phê duyệt.

2. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất cho các dự án thủy điện trong quy hoạch thủy điện đã được phê duyệt; chủ trì, phối hợp vi chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư; bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất đai, tài sản, bo vệ diện tích đt dành cho các dự án thủy điện và phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập của các công trình thủy điện.

3. Chủ đầu tư các dự án thủy điện có trách nhiệm:

a) Khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện phải xác định diện tích đất cn sử dụng, bao gm: Diện tích chiếm dụng phải thu hồi vĩnh viễn đxây dựng các hạng mục công trình; diện tích phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập của các công trình thủy điện (bị hạn chế quyn sử dụng đt); Xây dựng phương án bi thường, hỗ trợ di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng; Xây dựng phương án trng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (nếu có);

b) Trình UBND tỉnh các hồ sơ liên quan đến việc cấp đất cho mặt bằng, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập, khu di dân, tái định cư của công trình thủy điện; Cấp đủ, kịp thời kinh phí cho đơn vị thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư công trình thủy điện;

c) Phối hợp với đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư để triển khai bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

4. Tổ chức, cá nhân có nhà và tài sản gắn với diện tích đất thuộc phạm vi mặt bằng và phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập của các công trình thủy điện có trách nhiệm:

a) Thực hiện đúng thời gian bàn giao mặt bằng trong quyết định của UBND các huyện, thành phố đối với diện tích giành cho dự án thủy điện theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Hp tác với đơn vị thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dân, tái định cư trong việc di dời, giải phóng mặt bằng và phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập của các công trình thủy điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 8. Cắm mốc giới đất xây dựng dự án thủy điện

1. Chủ đầu tư dự án thủy điện có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiến hành cắm mốc giới đất cho xây dựng dự án ngay sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền.

2. Mốc giới phải đảm bảo độ bền vững, dễ nhận biết, an toàn cho người, phương tiện giao thông qua lại và phù hợp với địa hình, địa mạo khu vực cắm mốc. Hồ sơ cắm mốc giới do cơ quan giao đất, cho thuê đất phê duyệt.

Chương III

QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN

Điều 9. Nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng dự án thủy điện

1. Việc đầu tư xây dựng các dự án thủy điện phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan khác; tuân thủ quy hoạch thủy điện và phù hợp quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trường hợp dự án thuộc quy hoạch thủy điện nhỏ nhưng chưa có trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh hoặc chưa phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh thì Chủ đầu tư các dự án thủy điện phải gửi hồ sơ cho Sở Công Thương để xem xét, báo cáo UBND tỉnh cho phép trước khi triển khai thực hiện.

3. Mọi thay đổi về tư cách pháp nhân của chủ đầu tư, quy mô, nhiệm vụ, tiến độ của dự án thủy điện trong quá trình đầu tư xây dựng phải được UBND tỉnh cho phép bằng văn bản trước khi triển khai thực hiện.

Điều 10. Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thủy điện

1. Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thủy điện (gồm tiến độ khởi công xây dựng, vận hành phát điện và hoàn thành công trình) là cơ sở cho phép trin khai thực hiện các dự án.

2. Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thủy điện phải đảm bảo phù hợp với:

a) Quy hoạch phát triển điện lực được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phụ tải và công trình lưới điện có liên quan trong khu vực;

c) Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Công Thương xem xét phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dng các dự án thủy điện trên địa bàn trong năm tiếp theo.

Điều 11. Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện

1. Sau khi được UBND tỉnh cho phép đầu tư, Chủ đầu tư dự án thủy điện mới được tổ chức lập Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện.

2. Nội dung Dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 12. Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện

1. Việc thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Sở Công Thương chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 và Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.

3. Sở Công Thương có trách nhiệm lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan vnội dung của dự án. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm góp ý kiến bằng văn bản trong thời hạn quy định về các nội dung của thiết kế cơ sở; phòng chống cháy, n; bảo vệ môi trường; sử dụng đt đai, tài nguyên, kết nối hạ tầng kỹ thuật và các nội dung cần thiết khác.

4. Người quyết định đầu tư dự án thủy điện chỉ được phê duyệt Dự án đầu tư sau khi được cơ quan nhà nước có thm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận các nội dung sau:

a) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Phương án hoặc dự án bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư theo quy định;

c) Báo cáo thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định;

d) Phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

5. Sau khi phê duyệt Dự án đầu tư, Chủ đầu tư phải gửi 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh (gồm 01 bản in và 01 đĩa CD ghi nội dung hồ sơ) kèm theo 01 bản gốc Quyết định phê duyệt cho Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Sở Công Thương để theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện dự án.

Điều 13. Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình thủy điện

1. Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của Dự án đầu tư thủy điện theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Nội dung thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của dự án phải đảm bảo phù hợp với thiết cơ cơ sở trong Dự án đu tư được phê duyệt. Trường hp có nội dung thay đổi, Chủ đầu tư phải lấy ý kiến của Sở Công Thương vcác nội dung thay đổi để phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư trước khi phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

3. Sở Công Thương chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của Dự án đầu tư thủy điện theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 24, Điểm b Khoản 1 Điều 25 và Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.

Điều 14. Kiểm tra công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng; nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào khai thác sử dụng

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với các công trình các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

2. Chủ đầu tư công trình thủy điện có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công trình và giải trình, làm rõ về các nội dung kiểm tra theo đề nghị của Sở Công Thương.

3. Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

4. Việc nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào khai thác sử dụng được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ.

Điều 15. Xử lý đối với các dự án thủy điện thực hiện chậm tiến độ

1. Đối với các dự án thủy điện đã cho phép đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà sau 12 tháng nhà đầu tư không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện đúng tiến độ đã quy định (trừ các dự án được tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện), phải thu hồi dự án để giao Chủ đầu tư khác theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.

2. Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh thu hồi các dự án thủy điện không đảm bảo tiến độ theo quy định tại Khoản 1 Điều này để giao Chủ đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Chương IV

QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP VÀ VẬN HÀNH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

Điều 16. Chứng nhận chất Iượng xây dựng

1. Các đập của công trình thủy điện phải thực hiện chứng nhận sự phù hp về chất lượng xây dựng theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

2. Đập từ cấp II trở lên, ngoài chứng nhận sự phù hợp về chất lượng xây dựng khi có yêu cầu của Sở Xây dựng, bắt buộc phải có chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực trước khi đưa vào sử dụng.

Điều 17. Đăng ký và báo cáo hiện trạng an toàn đập

1. Đăng ký an toàn đập

Chủ đập thực hiện việc đăng ký an toàn đập tại Sở Công Thương trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng, đồng thời gửi tờ khai đăng ký an toàn đập cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mu tờ khai đăng ký an toàn đập quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2. Chế độ báo cáo hiện trạng an toàn đập

Trước ngày 15 tháng 5 hàng năm, chủ đập phải lập báo cáo hiện trạng an toàn đập gửi Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đối với hchứa nước của công trình thủy điện có dung tích trữ bng hoặc lớn hơn 10.000.000 m3, ngoài việc gửi báo cáo về Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ đập phải gửi báo cáo về Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) đtheo dõi, quản lý theo quy định. Nội dung báo cáo theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.

Mu báo cáo hiện trạng an toàn đập quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 18. Quan trắc đập

1. Chủ đập tổ chức thực hiện quan trắc, ghi chép và lưu trữ các thông số quan trắc được lắp đặt tại công trình đập và thu thập các thông tin về khí tượng, thủy văn liên quan theo quy định hiện hành; cập nhật thông tin dự báo dòng chảy đến công trình.

2. Trong thời gian xuất hiện lũ, phải quan trắc mực nước thượng lưu, hạ lưu đập đảm bảo số lần theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 34/2010/TT- BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưng Bộ Công Thương.

Điều 19. Kiểm định an toàn đập

1. Chủ đập lựa chọn tổ chức, cá nhân kiểm định và tổ chức thực hiện kiểm định an toàn đập theo nội dung quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2. Chủ đập lập hồ sơ báo cáo kết qukiểm định kèm theo báo cáo đánh giá của tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định gửi Sở Công Thương; đối với hồ chứa nước của công trình thủy điện có dung tích trữ bằng hoặc lớn hơn 10.000.000m3, ngoài việc gửi báo cáo về Sở Công Thương, chủ đập phải gửi báo cáo kết quả kiểm định về Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) để theo dõi, quản lý theo quy định.

Mu báo cáo kiểm định an toàn đập quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

3. Chi phí thực hiện kiểm định an toàn đập do chủ đập chi trả.

Điều 20. Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

1. Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện do chủ đầu tư dự án công trình thủy điện chủ trì, phi hợp với đơn vị tư vấn có chức năng thiết kế dự án thủy điện phù hợp xây dựng đảm bảo yêu cầu và nội dung theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 24 Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưng Bộ Công Thương, gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thm định trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi tích nước vào hchứa ln đu.

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, phải đặc biệt quan tâm thực hiện các quy định về công tác chuẩn bị phòng, chng lũ; vận hành xả lũ, phát điện; xả dòng chảy tối thiểu cho hạ du; chế độ phối hợp, thông tin, báo cáo theo quy định.

3. Định kỳ, hàng quý trong mùa kiệt và hàng tháng trong mùa lũ, Chủ đập thủy điện phải có văn bản báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và Sở Công Thương khu vực dự án về việc vận hành hồ chứa.

Điều 21. Bảo vệ đập công trình thủy điện

1. Chủ đập có trách nhiệm xây dựng phương án bảo vệ đập theo các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Chủ đập phải thực hiện việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập sau khi được phê duyệt phương án theo quy định tại Điều 25 Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Mốc chỉ giới phải được đặt ở những chỗ có thể nhìn thấy từ mọi phía. Khoảng cách giữa hai mốc chỉ giới liền kề không quá 50m.

3. Chủ đập có trách nhiệm quản lý, sửa chữa mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập; trong phạm vi còn lại của vùng phụ cận đập, cấm các hoạt động gây mất an toàn cho đập hoặc cản trở việc quản lý, vận hành đập.

Điều 22. Phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ

1. Phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập do chủ đập xây dựng, thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định s72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ, gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Trong suốt mùa lũ, chủ đập phải có quy chế phối hp với tổ chức dự báo khí tượng thủy văn khu vực để có đầy đủ thông tin về bão lũ đồng thời phải thường xuyên duy trì liên lạc và thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.

Điều 23. Phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập

1. Xây dựng phương án

a) Chủ đập chịu trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cđập gửi S Công Thương đchủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt;

b) Nội dung phương án phải liệt kê được các đối tượng bị ảnh hưng, mức độ ảnh hưởng và biện pháp đi phó, khắc phục hậu quả phù hợp với từng tình huống lũ khác nhau.

2. Chủ đập phải thông báo (qua điện thoại hoặc fax) cho tổ chức dự báo khí tượng thủy văn tỉnh; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương vùng hạ du:

a) Việc vận hành đóng mở các cửa xả lũ theo quy định;

b) Việc xả lũ khẩn cấp;

c) Trong suốt thời gian làm nhiệm vụ điều tiết chống lũ, thông báo số liệu các lần quan trắc, đo đạc mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu đập; Lưu lượng vào h, lưu lượng xả qua đập tràn, lưu lượng tháo qua tuốc-bin; dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ trên cơ sở lưu lượng dự báo vào hồ.

3. Chủ đập chịu trách nhiệm lắp đặt các hệ thống cảnh báo và thông báo tới các chủ đập phía thượng/hạ lưu; báo cáo ngay UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong trường hp nguy hiểm sắp xảy ra do đập hư hỏng hoặc nguy cơ vỡ đập.

Điều 24. Trồng bù rừng thay thế và chi trả phí dịch vụ môi trường rừng

1. Trồng bù rừng thay thế

Chủ đầu tư dự án thủy điện có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chịu trách nhiệm tổ chức lập phương án trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sau khi phương án trồng rừng thay thế được UBND tỉnh duyệt, chủ đầu tư dự án thủy điện phải tổ chức thiết kế trồng rừng thay thế theo quy định tại Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh và các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Chi trả phí dịch vụ môi trường rừng

Chủ đầu tư dự án thủy điện có nghĩa vụ chi trả phí dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các chủ đầu tư dự án thủy điện trong việc thực hiện các quy định trồng bù rừng thay thế và chi trả phí dịch vụ môi trường.

Điều 25. Vận hành nhà máy thủy điện trong hệ thống điện quốc gia

1. Trước khi vận hành thương mại, Chủ đầu tư dự án phải được các cơ quan thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của Luật Điện lực và Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực và xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

2. Trong quá trình vận hành phát điện lên lưới điện quốc gia, đơn vị quản lý khai thác nhà máy thủy điện phải tuân thủ phương thức vận hành, lệnh chỉ huy, điều độ của đơn vị điều độ hệ thng điện; tuân thủ các quy trình, quy chun kỹ thuật về vận hành nhà máy điện, lưới điện; tuân thủ quy định về an toàn đập thủy điện và quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 26. Bảo trì công trình thủy điện

Việc bảo trì công trình thủy điện thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Điều 27. Kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành khai thác công trình thủy điện

Hàng năm, Sở Công Thương chủ trì, phối hp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá hình thực hiện các quy định về công tác quản lý an toàn đập và Giấy phép hoạt động điện lực của các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Chương V

THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 28. Thanh tra, kiểm tra

Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố; Thanh tra xây dựng có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm, xử phạt vi phạm theo thm quyn hoặc trình cp có thm quyn xử phạt đi với hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực và an toàn đập thủy điện trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

Điều 29. Xử lý vi phạm

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc thực hiện không đúng nội dung của Quy định này, tùy theo mức độ, tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 30. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn đảm bảo đồng bộ, phù hp với việc đầu tư phát triển quy hoạch ngành theo chức năng nhiệm vụ và theo quy định này.

2. Giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung Quy định này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương về kết quả triển khai thực hin.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh vướng mắc, đề xuất sửa đổi, bổ sung về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14