Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3327/QĐ-BCĐ 2021 Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng Hồ Chí Minh

Số hiệu: 3327/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 15/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3327/QĐ-BCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động’’;

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”;

Căn cứ Văn bản số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam hướng dn về việc tổ chức vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh;

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”;

Căn cứ Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8922/TTr-SXD-TT ngày 15 tháng 9 năm 2021 và ý kiến của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 6575/SYT-NVY ngày 14 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ tình hình thực hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh xem xét sửa đổi, bổ sung các tiêu chí để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- TTTU; TT HĐND TP:
- TTUB; CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- Công an Thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- VPUB: các PCVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu:
VT, (VX-TH)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG
BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Hòa Bình

 

TIÊU CHÍ

PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3327/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

1. Tiêu chí phân loại công trình xây dựng được phép xây dựng

a) Đối với các khu vực đạt “Mức Bình thường mới1’’/Vùng Xanh

- Công trình xây dựng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh;

- Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của Thành phố theo quyết định của cấp có thẩm quyền; công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng; công trình phục vụ quốc phòng, an ninh đã triển khai thi công xây dựng;

- Các công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật ở ngoài đô thị, cách xa điểm dân cư tập trung;

- Công trình xây dựng sắp hoàn thành khi đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội (khối lượng xây dựng đã thực hiện đạt trên 80%); công trình đang thi công xây dựng bắt buộc phải tiếp tục triển khai để đảm bảo kỹ thuật công trình, an toàn tính mạng cộng đồng hoặc ảnh hưởng, gây mất an toàn cho công trình liền kề;

- Công trình xây dựng trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; công trình sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị trong phạm vi mặt bằng của doanh nghiệp.

- Công trình xây dựng, công trình công cộng, công nghiệp, giao thông khác trên địa bàn.

b) Đối với các khu vực “Nguy cơ rất cao”, “Nguy cao”, “Nguy cơ”

Tất cả công trình xây dựng tại các khu vực “Nguy cơ rất cao”, “Nguy cơ cao”, “Nguy cơ” phải tạm dừng các hoạt động thi công xây dựng tại công trình, trừ các công trình xây dựng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và công trình xây dựng khẩn cấp theo yêu cầu của Thành phố.

2. Điều kiện an toàn để công trình tiếp tục thi công xây dựng

2.1. Toàn bộ lao động trực tiếp tại công trình xây dựng được phép hoạt động phải có “Thẻ Xanh COVID”2, cùng với việc tuân thủ 5K và xét nghiệm kháng nguyên định kỳ. Các đơn vị tham gia hoạt động trực tiếp tại công trình phải cam kết sử dụng 100% nhân công đã được cấp “Thẻ Xanh COVID” hoặc các điều kiện tương đương.

- Những người có “Thẻ Xanh COVID" được tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội theo mức độ kiểm soát dịch của Thành phố.

- Những người tiêm 01 liều (đối với loại vắc-xin tiêm 2 lần) sẽ được tham gia các hoạt động hạn chế hơn tùy thuộc vào điều kiện môi trường làm việc, mức độ rủi ro lây nhiễm và mức độ quan trọng của hoạt động tham gia.

2.2. Điều kiện “Thẻ Xanh COVID”

- Một người có “Thẻ Xanh COVID” khi hội đủ các điều kiện sau:

(1) Xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (test nhanh hoặc RT-PCR) đối với những ngành nghề phải làm xét nghiệm theo quy định.

(2) Tiêm vắc-xin hoặc từng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh.

(3) Không có tiếp xúc gần với người F0 trong vòng 14 ngày.

Về điều kiện tiêm vắc-xin: Tiêm ít nhất 01 liều đối với loại vắc-xin tiêm 2 lần. 02 tuần sau khi tiêm; đối với vắc-xin tiêm 01 liều, 02 tuần sau khi tiêm. Người tiêm 01 liều (đối với loại vắc-xin tiêm 2 lần) thì phạm vi hoạt động và tiếp xúc sẽ bị giới hạn hơn so với người tiêm đủ 02 liều.

Về điều kiện từng bị mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh: Người nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, có giấy xuất viện hoặc giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn. Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly được cấp cho các trường hợp F0 cách ly tại nhà theo đúng quy định hoặc cho các trường hợp F0 tự làm xét nghiệm, tự cách ly tại nhà và có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân hoặc xác nhận của các tổ y tế chăm sóc F0 tại nhà do các trường đại học y khoa đảm trách, tổ chức thiện nguyện “ATM Oxy”, các tình nguyện viên là các bác sĩ nghỉ hưu,.... Các trường hợp khác không thể xác nhận thì phải tiêm vắc-xin.

2.3. Phương án triển khai

- Trước khi triển khai các hoạt động tại công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng lập phương án phòng, chống dịch tại công trình gửi Ủy ban nhân dân cấp phường, xã nơi có công trình xây dựng.

- Các công trình xây dựng được phép hoạt động phải thực hiện đúng theo Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng được ban hành kèm theo Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng và quy định của các cơ quan chuyên môn về phòng, chống dịch COVID-19; chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và của chính quyền địa phương.

- Việc tổ chức thi công xây dựng phải đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng, chống dịch gắn với bảo vệ sức khỏe và môi trường làm việc cho người lao động. Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động tại công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp để lây lan dịch bệnh tại công trình.

- Trường hợp các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng không đảm bảo các yêu cầu trên, thì phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch./.

 

____________________

1 Xác định theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19.

2 Thẻ Xanh Covid là xác nhận lịch sử tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 hoặc đã nhiễm SARS-CoV-2 và đã khỏi bệnh của 1 cá nhân được tích hợp trên ứng dụng khai báo y tế điện tử TPHCM.

 

 

PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 MANAGEMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 3327/QD-BCD

Ho Chi Minh City, September 15, 2021

 

DECISION

CLASSIFICATION CRITERIA FOR STRUCTURES PERMITTED FOR CONSTRUCTION AND GUIDELINES ON COVID-19 EPIDEMIC MANAGEMENT IN STRUCTURES IN HO CHI MINH CITY

DIRECTOR OF STEERING COMMITTEE FOR COVID-19
EPIDEMIC MANAGEMENT OF HO CHI MINH CITY

Pursuant to Law on Local Governmental Organization dated June 19, 2015; Law on amendments to Law on Government Organization and Law on Local Governmental Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to Law on Prevention of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to Decree No. 101/2010/ND-CP dated September 30, 2010 of the Government on elaborating to Law on Preventing Infectious Diseases regarding adoption of medical quarantine, enforced medical quarantine, and specific disease prevention during epidemic period;

Pursuant to Decision No. 447/QD-TTg dated April 1, 2020 of Prime Minister declaring COVID-19 Epidemic;

Pursuant to Official Telegram No. 914/CD-TTg dated July 6, 2021 of Prime Minister enhancing COVID-19 epidemic management measures for implementation of double objectives;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Decision No. 2686/QD-BCDQG dated May 31, 2021 of National Steering Committee for COVID-19 epidemic management on Regulations on risk assessment and respective administrative measures in COVID-19 epidemic management;

Pursuant to Decision No. 2787/QD-BYT dated June 5, 2021 of Ministry of Health issuing “Guidelines on epidemic management measures for COVID-19 cases in manufacturing facilities and industrial parks”;

Pursuant to Document No. 2242/LDTBXH-TLD-PTM dated July 14, 2021 of Ministry of Labor – War Invalids and Social Affairs, Vietnam General Confederation of Labor, and Vietnam Chamber of Commerce and Industry guiding simultaneous quarantine and business operation in enterprises and manufacturing facilities;

Pursuant to Decision No. 3638/QD-BYT dated July 30, 2021 of Ministry of Health issuing “Provisional guidelines on supervision and management of COVID-19 epidemic”;

Pursuant to Official Dispatch No. 3373/BXD-GD dated August 23, 2021 of Ministry of Construction enhancing COVID-19 epidemic management on construction site;

At request of Director of Department of Construction under Presentation No. 8922/TTr-SXD-TT dated September 15, 2021 and remarks of Director of Department of Health under Official Dispatch No. 6575/SYT-NVY dated September 14, 2021.

HEREBY DECIDES:

Article 1. The Classification criteria for structures permitted for construction and guidelines on COVID-19 epidemic management in structures in Ho Chi Minh City are attached hereto.

Article 2. This Decision comes into effect from the day of signing. Based on implementation, Steering Committee for COVID-19 epidemic management of Ho Chi Minh City shall review and revise criteria to match epidemic management in the city.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PP. DIRECTOR OF STEERING COMMITTEE
VICE DIRECTOR OF STEERING COMMITTEE
VICE CHAIRPERSON OF PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
Le Hoa Binh

 

CLASSIFICATION CRITERIA

STRUCTURES PERMITTED FOR CONSTRUCTION AND GUIDELINES ON EPIDEMIC MANAGEMENT IN STRUCTURES
(Attached to Decision No. 3327/QD-BCD dated September 15, 2021 of Director of Steering Committee for COVID-19 Epidemic Management of the City)

1. Classification criteria for structures permitted for construction

a) For areas under “New normal1”/Green zone

- Structures serving epidemic management;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Structures serving industrial production, transport, agriculture, and rural development, structures providing facilities and technical infrastructure on the outskirts of urban areas and away from concentrated residential areas;

- Structures under construction and close of completion which will play major socio-economic role once brought into operation (finished workload exceeds 80%); structures under construction which must be finished to guarantee technical affairs and safety for the community or prevent loss of safety to adjacent structures;

- Structures constructed in industrial parks, industrial complexes, export-processing zones, hi-tech zones; structures that are repaired and/or renovated workshop and/or equipment within the premise of enterprises.

- Other local construction, public structures, industrial structures, and traffic structures.

b) For areas under “Very high risk”, “High risk”, “Risk”

All structures in areas classified with “Very high risk”, “High risk”, or “Risk” must cease all construction activities on the premises, except for structures serving epidemic management and structures under emergency construction demand of the City.  

2. Safety requirements for continued construction

2.1. All workers allowed to work at the construction must obtain “COVID Green card” 2, comply with 5K principle, and take antigen test on a regular basis.  Entities working directly on construction site must commit to use 100% of human resources granted with “COVID Green card” or equivalent requirements.

- Individuals granted with “COVID Green card” are allowed to participate in business operations and social activities depending on epidemic management level of the City.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. Eligibility for “COVID Green card”

- An individual shall be granted “COVID Green card” after satisfying all of the following requirements:

 (1) Result of SARS-CoV-2 test (either quick test or RT-PCR) is negative for professions that requires testing as per the law.

 (2) Has received vaccination or has been infected with COVID-19 and is relieved.

 (3) Do not make close contact with any F0 in 14 days.

Regarding the vaccination eligibility: Have at least 1 shot for vaccines that require 2 shots. 2 weeks after vaccination; for vaccine that requires 1 shot, 2 weeks after vaccination. Individuals who have received 1 shot (for vaccines that require 2 shots) shall have their range of activity and contact limited compared to those of individuals who have received 2 shots.

Regarding the eligibility of having COVID-19 and having relieved: Individuals who are infected with SARS-CoV-2 and have relieved of COVID-19 must obtain hospital dismissal notice or documents verifying completion of quarantine period of Steering Committees for Epidemic Management of wards, communes.  Documents verifying completion of quarantine period shall be issued to F0 who finish quarantine at home as per the law or cases where F0 conduct test, quarantine at home, and obtain confirmation of heads of neighborhood or medical teams providing care for F0 at home, “ATM Oxy” charity organization, volunteers who are retired doctors, etc. Other cases where confirmation cannot be provided, vaccination is required.

2.3. Implementation methods

- Prior to implementing activities on construction site, project developers and contractors shall prepare epidemic management solutions at construction site and submit to People’s Committees of wards and communes where structures are constructed.  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Construction organization must guarantee epidemic management, protect health and working environment for workers. Project developers and contractors participating in activities on construction site shall hold legal responsibilities when allowing the epidemic to spread on construction site.

- In case organizations and individuals participating in construction activities that fail to satisfy requirements above must cease of activities to guarantee absolute safety in epidemic management./.

 

____________________

1 Identify according to Decision No. 2686/QD-BCDQG dated May 31, 2021 of National Steering Committee for COVID-19 epidemic management on Regulations on risk assessment and respective administrative measures in COVID-19 epidemic management.

2 COVID Green card is a confirmation of COVID-19 vaccination or SARS-CoV-2 infection and relief of an individual integrated on electronic medical declaration software of Ho Chi Minh City.

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3327/QĐ-BCĐ ngày 15/09/2021 về Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.945

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!