Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn năm 2016-2020

Số hiệu: 934/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Thân Đức Hưởng
Ngày ban hành: 31/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 934/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 31 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-CP NGÀY 11/9/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Thực hiện Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 233/TTr-SNV ngày 18/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn năm 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Tỉnh đoàn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-CP NGÀY 11/9/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 934/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện kế hoạch này gắn với các giải pháp của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để thực hiện có hiệu quả nhằm phát triển toàn diện thế hệ thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, đảm bảo nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phải cụ thể, kịp thời, đạt hiệu quả và hướng đến mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên.

II. NỘI DUNG

1. Giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho thanh niên nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội;

- Cụ thể hóa nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho phù hợp với giới trẻ, gắn với việc xây dựng nếp sống v ăn minh đô thị trong thanh niên;

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử và truyền thống văn hóa, ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho thanh niên;

- Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững quốc phòng, an ninh. Nâng cao sự hiểu biết của thanh niên về tình hình đất nước, khu vực và thế giới và các vấn đề mà các thế lực thù địch muốn lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước;

- Tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, hướng đến xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, tăng cường giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng;

- Hàng năm phấn đấu đạt chỉ tiêu sau:

+ 90% thanh niên trên địa bàn tỉnh được học nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên;

+ 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức được học nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Hàng năm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ít nhất 3.000 thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế; tư vấn pháp luật cho ít nhất 5.000 thanh niên nông thôn, hải đảo, dân tộc thiểu số;

+ 95% thanh niên lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện tốt chương trình huấn luyện, tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương;

+ 100% thanh niên học sinh, sinh viên được học tập chương trình giáo dục quốc phòng trong nhà trường.

2. Về nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho thanh niên

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2011 - 2020” trong trường phổ thông và cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011- 2020;

- Tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho thanh niên thông qua hệ thống trường học, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng, giúp thanh niên có nhận thức, định hướng đúng đắn về nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập;

- Tăng cường công tác giáo dục thể chất, thể dục thể thao; giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trong lứa tuổi thanh niên từ trong nhà trường;

- Phấn đấu đạt những chỉ tiêu sau:

+ Hàng năm, 75% học sinh, sinh viên thuộc lứa tuổi thanh niên được học nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập;

+ Đến năm 2020, 100% học sinh, sinh viên trong lứa tuổi thanh niên được hướng nghiệp trong nhà trường;

+ Đến năm 2020, có khoảng 300 sinh viên trên 10.000 dân;

+ Đến năm 2020, có 80% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương;

+ Hàng năm, có 100% học sinh, sinh viên thuộc lứa tuổi thanh niên được giáo dục thể chất, thể dục thể thao, trang bị kỹ năng sống trong nhà trường.

3. Chú trọng và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển của đất nước

- Đẩy mạnh chuyển giao việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống cho thanh niên; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên; tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao;

- 40% thanh niên nông thôn được phổ biến, hướng dẫn về ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

4. Về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý giỏi trong cơ quan nhà nước và các tổ chức khác

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

- Tăng cường công tác đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trẻ, đặc biệt tập trung đào tạo về lý luận chính trị, hành chính;

- Phấn đấu hàng năm đạt chỉ tiêu: 20% cán bộ, công chức trẻ cấp xã được bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhà nước.

5. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tăng cường công tác tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động (trong đó có thanh niên), góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Từng bước đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp;

- Phấn đấu đạt những chỉ tiêu sau:

+ Mỗi năm giải quyết việc làm cho ít nhất 17.000 thanh niên; trên 80% thanh niên được tư vấn nghề nghiệp và việc làm; giảm tỷ lệ thất nghiệp cho thanh niên đô thị xuống dưới 3% và giảm tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn xuống dưới 3,5%;

+ Đào tạo nghề cho thanh niên trong lực lượng lao động đến năm 2020 khoảng 70.000 người;

+ 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người l ao động, người sử dụng lao động.

6. Nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 20/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020;

- Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2016 - 2020;

- Phấn đấu đạt những chỉ tiêu sau:

+ Đến năm 2020, có ít nhất 80% thanh niên và nam nữ chuẩn bị kết hôn được cung cấp thông tin và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình phù hợp, thân thiện và thuận tiện;

+ Hàng năm, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho ít nhất 4.300 thanh niên;

+ Đến năm 2020 chiều cao bình quân của nam thanh niên là 1,67m và chiều cao bình quân của nữ thanh niên là 1,56m.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện và tổ chức kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo nội dung Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nội dung về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý giỏi trong cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước và các tổ chức sự nghiệp khác.

2. Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nội dung giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nội dung về nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp cho thanh niên; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên.

4. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nội dung chuyển giao việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cho thanh niên.

5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nội dung về dạy nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên.

6. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nội dung về nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; thực hiện chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số.

7. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ quan báo, đài tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 – 2020.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục duy trì phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; nâng cao chất lượng phong trào thể thao học đường, thể thao quần chúng… đặc biệt trong đối tượng sinh viên, học sinh và thanh niên. Xây dựng mô hình gia đình trẻ văn minh, tiến bộ, hạnh phúc.

9. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh chủ động lồng ghép nhiệm vụ và các chỉ tiêu về phát triển thanh niên có liên quan đến lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách vào chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị.

10. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế ở địa phương, xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2016 – 2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn năm 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


827

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55