Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 763/QĐ-UBND quy hoạch phát triển xuất bản in phát hành xuất bản phẩm Phú Thọ 2016

Số hiệu: 763/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 01/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 763/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 01 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xuất bản số 19/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định 04/2008/NĐ-CP sửa đổi một số điều của nghị định 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định Quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 77/BC-SKH&ĐT ngày 24/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Đề cương, nhiệm vụ “Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 13/TTr-STTTT ngày 28/3/2016 về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ “Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, với các nội dung chính như sau:

1.Tên quy hoạch: “Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

2. Cơ quan chủ trì lập quy hoạch: Sở Thông tin và Truyền thông

3. Mục tiêu lập quy hoạch:

- Xây dựng quy hoạch nhằm định hướng phát triển lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm phù hợp quy hoạch quốc gia và thực tiễn tại địa phương.

- Phát hành các xuất bản phẩm đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, nhằm phổ biến, giới thiệu về đời sống văn hóa, giá trị văn hóa dân tộc cũng như tuyên truyền phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, đặc biệt tại các địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Đánh giá thực trạng năng lực, quy mô ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm gắn với các điều kiện kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Phú Thọ, điều kiện hội nhập quốc tế của cả nước.

4. Sự cần thiết của quy hoạch:

- Xuất bản, in, phát hành thuộc lĩnh vực văn hoá - tư tưởng, là công cụ tuyên truyền chính trị hiệu quả, sắc bén, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cần được định hướng phát triển để phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

- Trong những năm qua, các loại hình xuất bản, in, phát hành đã và đang thay đổi nhanh chóng, cần thiết phải có định hướng, chính sách phát triển mới nhằm tranh thủ những thành tựu khoa học - công nghệ, đảm bảo tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Ngành xuất bản, in, phát hành của tỉnh đã được quan tâm đầu tư, nhưng phát triển chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chưa theo kịp so với mặt bằng chung cả nước.

- Để cụ thể hóa Luật Xuất bản và Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 cũng như xây dựng có hệ thống phát triển lĩnh vực xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, nhằm định hướng và tạo môi trường pháp lý, điều kiện thuận lợi để hoạt động xuất bản, in, phát hành đi đúng định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì việc xây dựng quy hoạch là cần thiết.

5. Nội dung chủ yếu của Quy hoạch:

- Phần thứ nhất: Hiện trạng lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ.

- Phần thứ hai: Quy hoạch phát triển phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Phần thứ ba: Giải pháp và tổ chức thực hiện.

- Phần phụ lục: Danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư.

6. Sản phẩm quy hoạch: Thuyết minh đồ án quy hoạch (gồm báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt);  Sơ đồ, bản vẽ và phụ lục kèm theo (bao gồm các hệ thống bảng biểu); Bản đồ quy hoạch (bản đồ theo tỉ lệ 1/5.000 - 1/25.000 hoặc bản đồ số); Bộ đĩa CD hoặc USB lưu trữ các tài liệu trên.

7. Dự toán lập quy hoạch:

Cơ sở lập dự toán: Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học công nghệ.

Giá trị dự toán (tạm tính): 296.366.000 đồng

(Chi tiết theo biểu kèm theo)

8. Nguồn vốn lập quy hoạch: Nguồn vốn ngân sách  nhà nước (vốn ngân sách tỉnh).

9. Tiến độ thực hiện: trong năm 2016

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ nội dung đề cương và dự toán kinh phí được phê duyệt tại Điều 1, chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai xây dựng hoàn chỉnh “Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT (Ô San);
- CVP, PCVP ( Ô Anh);
- Lưu: VT, VX4 (10b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ

Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ - UBND ngày     /3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Nội dung

Số liệu

I

Kinh phí theo định mức

 

1

Gchuẩn   (1.870.680.000 đồng)

 

2

Hệ số cấp độ địa bàn quy hoạch (H1)

1,00

3

Hệ số điều kiện làm việc và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (H2)

1,40

4

Hệ số quy mô diện tích tự nhiên (H3)

1,2

5

Hệ số điều chỉnh lương tối thiểu và mặt bằng giá tiêu dùng (K)

1,31

6

Hệ số quy hoạch ngành (Qn)

0,10

7

Định mức chi phí cho dự án quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành của tỉnh Phú Thọ (GQHN = Gchuẩn x H1 x H2 x H3 x Qn x K)

187.068.000

II

Chi phí bổ sung dự toán chi tiết theo nhiệm vụ quy hoạch

95.186.000

 

Chi phí mua bản đồ địa hình, hành chính

42.780.000

 

Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu

0

 

Chi phí thuê chuyên gia xây dựng, đo vẽ chỉnh sửa các bản đồ

52.406.190

III

Thuế GTGT (5%)

14.112.700

IV

Tổng kinh phí xây dựng quy hoạch

296.366.000

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 763/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


844

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!