Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT tổ chức lập công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

Số hiệu: 05/2013/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 31/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/2013/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH VÀ CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI; QUY HOẠCH NGÀNH, LĨNH VỰC VÀ SẢN PHẨM CHỦ YẾU

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tng thể phát trin kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính ph vlập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bquy hoạch tng thphát trin kinh tế - xã hội; quy hoạch phát trin ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu (sau đây gọi tt là quy hoạch) theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (Nghị định số 92/2006/NĐ-CP) và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (Nghị định số 04/2008/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch tng thphát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phm chủ yếu.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan tới việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố thông tin về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí những yêu cầu về nội dung nghiên cứu, tchức thực hiện đối với dự án quy hoạch và dự toán các khoản chi tương ứng để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, do cơ quan lập quy hoạch xây dựng và được Người có thẩm quyền phê duyệt.

2. Cơ quan tchức lập quy hoạch là các cơ quan quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 04/2008/NĐ-CP, là cơ quan thực hiện lập quy hoạch quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 04/2008/NĐ-CP; là cơ quan nhà nước có trách nhiệm lập quy hoạch quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; là cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm lập quy hoạch quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch tổng thphát triển kinh tế - xã hội các vùng kinh tế - xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP và các lãnh thổ đặc biệt theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 04/2008/NĐ-CP là Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu quy định tại khoản 14 và mục b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 04/2008/NĐ-CP là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tt là Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ);

c) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, quy hoạch tổng thphát triển kinh tế - xã hội cấp huyện và quy hoạch phát trin ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cp tỉnh là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

3. Cơ quan lập quy hoạch là cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lập quy hoạch quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 04/2008/NĐ-CP, được Cơ quan tchức lập quy hoạch quy định tại khoản 2 Điều này giao nhiệm vụ lập dự án quy hoạch, cụ thể như sau:

a) Đối với dự án quy hoạch do các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức lập, cơ quan lập quy hoạch là cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

b) Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chyếu cấp tỉnh, cơ quan lập quy hoạch là Sở, ngành thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Đi với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cp huyện, cơ quan lập quy hoạch là Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phthuộc tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp huyện).

4. Đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch là cơ quan, đơn vị trực thuộc Cơ quan tổ chức lập quy hoạch và có chức năng, nhiệm vụ quản lý quy hoạch, cụ thể như sau:

a) Đi với quy hoạch do các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tchức lập, đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch là cơ quan, đơn vị được giao chức năng, nhiệm vụ quản lý quy hoạch trực thuộc Bộ, cơ quan thuộc Chính ph;

b) Đi với quy hoạch do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, đơn vị thường trực thm định quy hoạch là Sở Kế hoạch và Đu tư.

5. Tư vn lập quy hoạch là tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân, hội nghề nghiệp, hội ngành nghề (tchức) hoặc chuyên gia được cơ quan lập quy hoạch thuê để lập quy hoạch hoặc thực hiện một số công việc trong quá trình lập quy hoạch theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP .

Chương 2.

TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

MỤC 1. ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ

Điều 4. Căn cứ lập đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí

1. Các văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết, quyết định về chủ trương phát trin kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội và Chính phủ liên quan đến Vùng, địa phương, ngành, lĩnh vực, sản phẩm cn lập quy hoạch;

2. Các văn bản chđạo của Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ quản lý ngành đặt ra yêu cầu phải lập quy hoạch;

3. Các quy hoạch liên quan còn hiệu lực thi hành;

4. Các văn bản hướng dẫn về kinh phí cho công tác quy hoạch và các quy định hiện hành về quản lý tài chính có liên quan.

Điều 5. Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí

1. Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm xây dựng đề cương, nhiệm vụ quy hoạch, dự toán kinh phí và trình phê duyệt theo quy định.

2. Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch của dự án quy hoạch gồm các nội dung chính như sau:

a) Tên dự án quy hoạch;

b) Sự cần thiết, tính cấp bách và ý nghĩa thực tiễn của quy hoạch;

c) Các căn cứ để lập quy hoạch;

d) Phạm vi, thời kỳ lập quy hoạch;

đ) Mục tiêu, yêu cầu và các vấn đề chính cần giải quyết của dự án quy hoạch;

e) Các nội dung chủ yếu của các loại quy hoạch tương ứng theo quy định tại các Điều 16, 19, 22 và 26 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

g) Các yêu cầu về hồ sơ sản phẩm của dự án quy hoạch;

h) Yêu cầu về tiến độ; trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình xây dựng dự án quy hoạch.

3. Dự toán kinh phí đối với dự án quy hoạch được lập theo quy định tại các văn bản hướng dẫn về kinh phí cho công tác quy hoạch và các quy định hiện hành về quản lý tài chính có liên quan.

Điều 6. Thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí

1. Cơ quan tchức lập quy hoạch chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí đối với các dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

a) Việc thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí của dự án quy hoạch thuộc thm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo hình thức thành lập Hội đồng thẩm định.

Số lượng thành viên, cơ cấu, thành phần của Hội đồng thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí của dự án quy hoạch do Thủ trưởng cơ quan tổ chức lập quy hoạch quyết định, nhưng phải có đại diện của Bộ Kế hoạch và Đu tư và Bộ Tài chính (đi với quy hoạch do các Bộ quản lý ngành lập); đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính (đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh).

Điều kiện tiến hành phiên họp, việc biểu quyết đánh giá của Hội đồng thm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí được áp dụng tương ứng đối với Hội đồng thẩm định dự án quy hoạch quy định tại khoản 2 Điều 18 và Điều 19 Thông tư này.

b) Việc thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí của dự án quy hoạch thuộc thm quyền phê duyệt của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Chủ tịch y ban nhân dân cp tỉnh) thực hiện theo hình thức lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản của các cơ quan có liên quan; trong đó phải có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đu tư và Bộ Tài chính (đối với các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ); ý kiến của Bộ quản lý ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính (đối với các quy hoạch ngành của tỉnh); ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính (đi với các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cp huyện)

2. Đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch có nhiệm vụ triển khai công tác thẩm định, cụ thể như sau:

a) Trong trường hợp thành lập Hội đồng thẩm định, đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan tchức lập quy hoạch quyết định danh sách Hội đồng thm định; triển khai họp thm định; tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; phối hợp với cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí và lập Báo cáo kết quả thẩm định.

b) Trong trường hp lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản, đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch chịu trách nhiệm triển khai lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan có liên quan, tổng hợp ý kiến thẩm định; phối hợp với cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí và lập Báo cáo kết quả thẩm định.

3. Báo cáo kết quả thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí bao gồm một số nội dung chủ yếu sau:

a) S phù hp của các căn cứ pháp lý;

b) Scần thiết, tính cấp bách và ý nghĩa thực tiễn của quy hoạch;

c) Sự phù hp về nội dung của đề cương, nhiệm vụ quy hoạch, dự toán kinh phí và nguồn vốn lập quy hoạch;

d) Kết luận của Hội đồng thẩm định (đối với trường hợp thành lập Hội đồng thẩm định) hoặc kiến nghị của đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch (đối với trường hp lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản).

Điều 7. Trình phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí

1. Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm trình phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí.

2. Hsơ trình phê duyệt bao gồm:

a) Tờ trình của cơ quan lập quy hoạch;

b) Báo cáo kết quả thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này.

c) Dự thảo Quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.

Điều 8. Thẩm quyền phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí

1. Bộ trưởng các Bộ phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí đối với các dự án quy hoạch do Bộ tchức lập.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí đối với các dự án quy hoạch do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập.

MỤC 2. LẬP QUY HOẠCH

Điều 9. Căn cứ lập quy hoạch

1. Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí đã được phê duyệt.

2. Các căn cứ lập quy hoạch phù hợp với từng loại quy hoạch theo quy định tại các điều 17, 20, 23, 27 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP và các khoản 10, 11, 12, 13, 15, 16 Điều 1, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP.

Điều 10. Tư vấn lập quy hoạch

1. Việc lựa chọn tổ chức, chuyên gia tham gia tư vấn lập quy hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Các tổ chức, chuyên gia tư vấn lập quy hoạch chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng và tiến độ thực hiện dự án quy hoạch theo Hợp đồng đã ký với cơ quan lập quy hoạch.

3. Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với tư vấn lập quy hoạch trong quá trình lập quy hoạch, đảm bảo tuân thủ đề cương, nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung của dự án quy hoạch.

Điều 11. Báo cáo đánh giá môi trường chiến Iược của dự án quy hoạch

1. Đi với những dự án quy hoạch phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ vđánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường (Nghị định số 29/2011/NĐ-CP), cơ quan lập quy hoạch chịu trách nhiệm lập hoặc thuê tư vấn lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch.

2. Việc lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo quy định của pháp luật vbảo vệ môi trường.

Điều 12. Lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch

1. Cơ quan lập quy hoạch phải gửi lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của các cơ quan liên quan vào dự thảo báo cáo tng hợp quy hoạch đhoàn thiện trưc khi trình thẩm định, cụ th:

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng và lãnh thổ đặc biệt do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tchức lập phải lấy ý kiến các Bộ, ngành và y ban nhân dân cp tỉnh trong vùng quy hoạch.

b) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh phải lấy ý kiến các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lân cận.

c) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện phải lấy ý kiến các Sở, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện lân cận.

d) Quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu do các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức lập phải lấy ý kiến các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

đ) Quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh phải lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành, các Sở, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan trong tỉnh.

2. Ngoài ra, cơ quan lập quy hoạch có thể lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân khác để hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch.

Chương 3.

TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH

MỤC 1. THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH

Điều 13. Thẩm quyền thẩm định quy hoạch

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này có trách nhiệm lập Hội đồng thm định để tổ chức thm định dự án quy hoạch.

Điều 14. Hội đồng thẩm định

1. Thủ trưởng Cơ quan tổ chức lập quy hoạch ra Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định.

2. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai, trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng Cơ quan tổ chức lập quy hoạch về các kết luận thm định.

3. Trong trường hp cần thiết, Cơ quan tổ chức lập quy hoạch có thể thuê các tổ chức tư vấn, cá nhân có năng lực tham gia thẩm định các dự án quy hoạch.

Điều 15. Nhiệm vụ của đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch

1. Kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ trình thẩm định.

2. Căn cứ vào hướng dẫn tại Phụ lục 2, đề xuất số lượng, cơ cấu của Hội đồng thẩm định dự án quy hoạch (Hội đồng thẩm định) và dự thảo quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3), trình Thủ trưởng Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xem xét, quyết định.

3. Xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định thông qua kế hoạch tổ chức thẩm định.

4. Gửi hồ sơ tới các thành viên Hội đồng thm định.

5. Tổng hp ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định.

6. Hướng dẫn cơ quan lập quy hoạch triển khai thực hiện kết luận của Hội đồng thm định và tchức thẩm định lại (nếu có).

7. Dự thảo Báo cáo thm định.

8. Lập Tờ trình phê duyệt quy hoạch và dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác thẩm định dự án quy hoạch theo phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Điều 16. Hồ sơ thẩm định dự án quy hoạch

1. Hồ sơ thm định dự án quy hoạch gồm:

a) Tờ trình của cơ quan lập quy hoạch;

b) Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt quy hoạch (đã hoàn thiện sau khi lấy ý kiến của các cơ quan liên quan) được in trên giấy khổ A4, đóng quyển, trang phụ bìa có chữ ký, đóng du của Thủ trưởng cơ quan lập quy hoạch và tchức tư vấn lập quy hoạch (nếu có);

c) Các báo cáo chuyên đề (ghi rõ tên tác giả); các bảng biểu số liệu (ghi rõ ngun thông tin);

d) Hệ thống bản đồ, sơ đồ theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;

đ) Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo Đánh giá Môi trường Chiến lược (nếu có);

e) Quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí;

g) Các văn bản đóng góp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tchức có liên quan;

h) Báo cáo thẩm định của cp cơ sở (giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan).

2. Số lượng tối thiểu bộ hồ sơ thẩm định quy hoạch quy định như sau:

a) Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ đặc biệt: 20 bộ;

b) Đi với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu do các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức lập: 15 bộ;

c) Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh: 15 bộ;

d) Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện: 12 bộ;

đ) Đối với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh: 12 bộ.

Đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch có thể yêu cầu cơ quan lập quy hoạch cung cấp thêm hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

3. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hsơ, đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch có thông báo bằng văn bản cho cơ quan lập quy hoạch.

Điều 17. Lấy ý kiến trong quá trình tổ chức thẩm định dự án quy hoạch

1. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch gửi hồ sơ thm định dự án quy hoạch tới các thành viên Hội đng thm định đ ly ý kiến đóng góp.

2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hsơ thẩm định dự án quy hoạch, các ủy viên Hội đồng thẩm định phải gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản tới đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch đtổng hợp.

Điều 18. Họp thẩm định dự án quy hoạch

1. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đơn vị thường trực thm định quy hoạch tổng hợp ý kiến và trình Chủ tịch Hội đng thm định vviệc tchức họp thẩm định dự án quy hoạch.

2. Điều kiện tiến hành họp thẩm định dự án quy hoạch:

a) Có ít nhất 2/3 (hai phn ba) số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng thẩm định, một (01) Ủy viên phản biện và Ủy viên thường trực Hội đồng thẩm định;

b) Có đại diện của cơ quan lập quy hoạch và tư vấn lập quy hoạch (nếu có).

3. Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định việc mời đại biểu không phải là thành viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp thẩm định dự án quy hoạch. Đại biểu được mời được tham gia ý kiến tại cuộc họp nhưng không được tham gia biểu quyết.

4. Chương trình họp thẩm định dự án quy hoạch thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 4.

5. Các văn bản được thông qua tại cuộc họp thẩm định dự án quy hoạch bao gồm:

a) Biên bản phiên họp thm định dự án quy hoạch;

b) Biên bản kiểm phiếu đánh giá dự án quy hoạch của Hội đồng thẩm định;

c) Kết luận của Hội đồng thẩm định.

Điều 19. Biểu quyết đánh giá dự án quy hoạch của Hội đồng thẩm định

1. Hội đồng thẩm định biểu quyết đánh giá dự án quy hoạch bằng Phiếu biểu quyết đánh giá của thành viên Hội đồng thẩm định dự án quy hoạch (theo mẫu tại Phụ lục 5).

2. Kết quả đánh giá dự án quy hoạch được tổng hợp theo nguyên tắc sau:

a) Dự án quy hoạch được thông qua khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp thẩm định, nhưng không ít hơn năm mươi phần trăm (50%) số thành viên Hội đồng thẩm định, bỏ phiếu đồng ý thông qua.

Dự án quy hoạch phải chỉnh sửa, bổ sung khi có ít nhất một yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung;

b) Dự án quy hoạch không được thông qua khi có trên một phần ba (1/3) số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp thm định bỏ phiếu không đồng ý thông qua.

Điều 20. Xử lý đối với dự án quy hoạch sau phiên họp thẩm định

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp thm định dự án quy hoạch, đơn vị thường trực thm định gửi văn bản kết luận của Hội đồng thẩm định cho cơ quan lập quy hoạch và phối hợp với cơ quan lập quy hoạch thực hiện một snội dung sau:

1. Trường hợp dự án quy hoạch được thông qua không có yêu cầu chỉnh sửa, bsung, đơn vị thường trực thm định phối hợp với cơ quan lập quy hoạch chun bị hsơ trình phê duyệt quy hoạch.

2. Trường hợp dự án quy hoạch được thông qua phải chỉnh sửa, bổ sung

a) Đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch có trách nhiệm:

- Tiếp nhận hsơ dự án quy hoạch đã chỉnh sửa, bổ sung và gửi xin ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định (nếu Hội đồng thẩm định yêu cầu);

- Nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định (nếu có) và lập báo cáo trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định.

Trong trường hợp dự án quy hoạch chưa đáp ng được yêu cầu, đơn vị thường trực thm định quy hoạch có văn bản yêu cầu cơ quan lập quy hoạch hoàn chỉnh hồ sơ dự án quy hoạch.

b) Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm:

- Hoàn chỉnh hồ sơ dự án quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định;

- Nộp hồ sơ dự án quy hoạch sau khi đã hoàn chỉnh cho đơn vị thường trực thm định quy hoạch kèm theo văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định.

3. Trường hợp dự án quy hoạch không được thông qua, cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm:

- Nghiên cứu xây dựng lại quy hoạch;

- Chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình lập và thẩm định lại dự án quy hoạch.

Điều 21. Báo cáo thẩm định dự án quy hoạch

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc ktừ khi nhận được hsơ dự án quy hoạch đã được cơ quan lập quy hoạch hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch lập Báo cáo thm định với những nội dung chính quy định tại Phụ lc 6 và trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch phê duyệt.

Đối với các dự án quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lập và các dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch y ban nhân dân cấp tỉnh, Báo cáo thm định dự án quy hoạch phải bao gồm cả ý kiến vcác nội dung: Sự phù hợp về mục tiêu, công trình trọng điểm, tính đồng bộ đối với quy mô, tiến độ, bước đi, thứ tự ưu tiên và khả năng đáp ứng nguồn lực cho quy hoạch.

MỤC 2. PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH

Điều 22. Lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án quy hoạch trước khi trình phê duyệt

1. Các dự án cần lấy ý kiến:

a) Các dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;

b) Các dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ.

2. Nội dung lấy ý kiến bao gồm: Sự phù hợp về mục tiêu, công trình trọng điểm, tính đồng bộ đối với quy mô, tiến độ, bước đi, thứ tự ưu tiên và khả năng đáp ứng nguồn lực cho quy hoạch.

3. Hồ sơ do Cơ quan tổ chức lập quy hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến bao gồm:

a) Văn bản gửi lấy ý kiến của cơ quan tổ chức lập quy hoạch;

b) Báo cáo tổng hợp quy hoạch;

c) Hệ thống bản đồ, sơ đồ;

d) Báo cáo thẩm định dự án quy hoạch;

đ) Bản giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan đóng góp cho quy hoạch (có bản sao các văn bản đóng góp ý kiến gửi kèm);

e) Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch (theo mẫu tại Phụ lục 7).

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến bằng văn bản về những nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 23. Trình Hội đồng nhân dân dự án Quy hoạch

Các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh (đã có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Điều 22 Thông tư này) và quy hoạch phát trin ngành, lĩnh vực và sản phm chủ yếu cấp tỉnh (đã có ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định dự án quy hoạch theo quy định tại Điều 21 Thông tư này), trước khi trình phê duyệt phải trình Hội đng nhân dân cp tỉnh xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Điều 24. Trình, phê duyệt quy hoạch

1. Thm quyền phê duyệt quy hoạch

Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội được quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 04/2008/NĐ-CP.

2. Trách nhiệm trình phê duyệt quy hoạch:

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các vùng kinh tế - xã hội và các lãnh thổ đặc biệt do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình phê duyệt;

b) Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ do các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình phê duyệt;

c) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương trình phê duyệt;

d) Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng các Bộ, ngành, do cơ quan, đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch thuộc Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình phê duyệt;

đ) Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tnh, quy hoạch tổng thphát triển kinh tế xã hội cấp huyện do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình phê duyệt.

3. Hồ sơ trình phê duyệt dự án quy hoạch gồm:

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch;

b) Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt quy hoạch đã được hoàn thiện, được in trên giấy khổ A4, đóng quyển, trang phụ bìa có chữ ký và con du của Thủ trưng Cơ quan lập quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch (nếu có);

c) Hệ thống bản đồ, sơ đồ theo quy định;

d) Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo Đánh giá Môi trường Chiến lược (nếu có);

đ) Báo cáo thẩm định dự án quy hoạch;

e) n bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Điều 22 Thông tư này;

g) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về dự án quy hoạch theo quy định tại Điều 23 Thông tư này;

h) Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch.

Chương 4.

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Điều 25. Các trường hợp điều chỉnh quy hoạch

Quy hoạch được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

1. Có sự điều chỉnh về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước, quy hoạch tng thở cấp cao hơn hoặc có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính làm ảnh hưởng lớn đến tính chất, chức năng, quy mô của lãnh thổ lập quy hoạch;

2. Hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố trí các công trình kết cấu hạ tầng;

3. Việc trin khai thực hiện quy hoạch gây ảnh hưởng xấu đến sự phát trin kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trường sinh thái, di sản văn hóa được xác định thông qua rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch và ý kiến cộng đng;

4. Có sự biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn, quốc phòng, an ninh có ảnh hưởng tới mục tiêu, định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương;

5. Theo yêu cầu của người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.

Điều 26. Các hình thức điều chỉnh quy hoạch

1. Điều chỉnh toàn diện quy hoạch:

a) Điều chỉnh toàn diện quy hoạch được tiến hành khi mục tiêu và phương hướng phát triển thay đổi. Thời hạn xem xét điều chỉnh toàn diện quy hoạch định kỳ năm (05) năm một lần, trừ trường hợp đặc biệt phải điều chỉnh quy hoạch theo yêu cầu của Người có thm quyền phê duyệt quy hoạch.

b) Điều chỉnh toàn diện quy hoạch phải bảo đảm đáp ứng được yêu cầu thực tế, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội và tính liên kết, đồng bộ với các quy hoạch có liên quan; bảo đảm tính kế thừa, không ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư phát triển đang triển khai.

2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

a) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch được tiến hành khi nội dung dự kiến điều chỉnh không ảnh hưởng đến mục tiêu và phương hướng phát triển, nội dung và phương án tchức thực hiện quy hoạch phát trin đã được phê duyệt;

b) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phải xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh; bảo đảm tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch, tính liên kết với các quy hoạch khác có liên quan, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc phải điều chỉnh; hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường của việc điều chỉnh; các giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch gây ra.

Điều 27. Đề xuất điều chỉnh quy hoạch

1. Thẩm quyền đề xuất điều chnh

a) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đề xuất điều chỉnh đối với các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;

b) Cơ quan lập quy hoạch đề xuất điều chỉnh quy hoạch đối với các quy hoạch thuộc thm quyền phê duyệt của Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Nội dung đề xuất điều chỉnh bao gồm:

a) Lý do điều chỉnh quy hoạch;

b) Dự kiến nội dung điều chỉnh;

c) Dự toán kinh phí thực hiện điều chỉnh quy hoạch.

3. Chấp thuận đề xuất điều chỉnh quy hoạch

Người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 04/2008/NĐ-CP có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép việc điều chỉnh quy hoạch. Việc chấp thuận cho phép điều chỉnh quy hoạch được thông báo bng văn bản.

Điều 28. Thực hiện điều chỉnh toàn diện quy hoạch

1. Trình tự điều chỉnh toàn diện dự án quy hoạch đưc thực hiện như một dự án quy hoạch mới quy định tại Thông tư này.

2. Cơ quan lập quy hoạch phải lập báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch.

Điều 29. Thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch

1. Cơ quan lập quy hoạch gửi hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch tới đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch để tổ chức lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan.

2. Hồ sơ xin ý kiến thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm:

a) Văn bản chấp thuận cho phép điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Thông tư này;

b) Dự thảo tờ trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch;

c) Báo cáo thuyết minh điều chỉnh cục bộ quy hoạch

d) Hệ thống bản đồ, sơ đồ minh họa việc điều chỉnh quy hoạch.

3. Tổng hợp ý kiến và hoàn chỉnh quy hoạch điều chỉnh cục bộ.

Đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp và phi hợp với cơ quan lập quy hoạch hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Điều 30. Trình, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch

1. Thm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xem xét, quyết định việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ của các quy hoạch tương ứng.

2. Trách nhiệm trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Trách nhiệm trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch được thực hiện tương ứng với trách nhiệm trình phê duyệt quy hoạch quy định tại khoản 2 Điều 24 Thông tư này.

3. Hsơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch;

b) Báo cáo thuyết minh điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được hoàn thiện, được in trên giấy khổ A4, đóng quyển, trang phụ bìa có chữ ký và con du của Thủ trưởng Cơ quan trình phê duyệt, quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch (nếu có);

c) Hệ thống bản đồ, sơ đồ minh họa việc điều chỉnh quy hoạch;

d) Giải trình về việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (có bản sao các văn bản đóng góp ý kiến gửi kèm);

đ) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với điều chỉnh dự án quy hoạch tổng thể phát trin kinh tế - xã hội cấp tỉnh và dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phm chủ yếu cấp tỉnh);

e) Dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch (theo mẫu tại Phụ lục 8).

Chương 5.

CÔNG BỐ QUY HOẠCH

Điều 31. Các hình thức công bố quy hoạch

Việc công bố công khai quy hoạch (trừ quy hoạch có nội dung bí mật không được công bố theo quy định của pháp luật) được thực hiện theo một hoặc một số hình thức như sau:

1. Tổ chức hội nghị, hội thảo, họp báo công bố quy hoạch có sự tham gia của đại diện các tổ chức, cơ quan có liên quan, Mặt trận Tquốc, đại diện nhân dân trong vùng quy hoạch, các cơ quan thông tấn báo chí.

2. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí, các website chính thức của các cơ quan quản lý quy hoạch.

3. In n dưới hình thức sách hoặc đĩa đphát hành rộng rãi nội dung Quy hoạch và hệ thống các Bản đồ quy hoạch, các quy định về quản lý triển khai quy hoạch (nếu có).

Điều 32. Nội dung công bố quy hoạch

Nội dung công bố, công khai dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm:

1. Văn bản quyết định phê duyệt quy hoạch;

2. Các bản đồ quy hoạch;

3. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư (tên dự án, vị trí xây dựng; quy mô/công suất; dự kiến tiến độ...).

Chương 6.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2013.

2. Thông tư này thay thế các Thông tư sau:

a) Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định s92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

b) Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đi, bsung một sĐiều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thphát triển kinh tế - xã hội.

3. Những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều 34. Quy định chuyển tiếp

1. Những dự án quy hoạch đã được phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn trước đây.

2. Những dự án quy hoạch chưa được phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí tại thời điểm Thông tư này có hiệu lực thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trc thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chtịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th;
- Website của Chính phủ; Công báo;
- Các S KH&ĐT các tỉnh, thành phtrực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ QLQH.

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

PHỤ LỤC 1

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ
(Kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013)

……..(1)…….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………/QĐ-……….

……, ngày   tháng   năm 20(2)

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án quy hoạch ... (3) ...

…(4)...

Căn cchức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của ……..;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và qun lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thphát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tng thphát triển kinh tế - xã hội: quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sn phm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số .... /2013/TT-BKHĐT ngày ... tháng ... năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ(các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ quản lý ngành đặt ra yêu cầu phải lập quy hoạch);

Căn cứ kết quả thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí của quy hoạch... (3);

Xét đề nghị của ... (5),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án quy hoạch với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án quy hoạch :... (3) ...

2. Cơ quan lập quy hoạch …….

3. Mục tiêu, yêu cầu của dự án quy hoạch:....

4. Phạm vi, thời kỳ lập quy hoạch.

5. Nhiệm vụ của dự án quy hoạch:

6. Sản phẩm của dự án quy hoạch … (báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề, hệ thống bản đồ ...).

7. Dự toán kinh phí thực hiện: ... (bằng số và chữ).

8. Tiến độ thực hiện:

(Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí gửi kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- …;
- ….;
- Lưu:

…….(4)…….
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch.

(2) Năm phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí.

(3) Tên quy hoạch.

(4) Người có thm quyền phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí.

(5) Cơ quan lập quy hoạch (trình phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí).

 

PHỤ LỤC 2

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TỐI THIỂU, THÀNH PHẦN, CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH
(Kèm theo Thông tư số 052013//TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013)

Loại quy hoạch

Slượng thành viên ti thiểu

Thành phần tham gia

Cơ cu

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp vùng

Mười lăm (15)

- Đại diện các Bộ, ngành có liên quan (cấp Vụ trở lên).

- Đại diện một số Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng (cp Lãnh đạo Sở trở lên).

- Một số chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch.

- Chủ tịch Hội đng: Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Hai (02) ủy viên phản biện là chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, môi trường; có kinh nghiệm trong công tác quy hoạch với ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học; ba (03) năm kinh nghiệm nếu có bng thạc sỹ; một (01) năm nếu có bằng tiến sỹ.

- Một (01) Ủy viên thường trực Hội đồng là lãnh đạo đơn vị thường trực thm định quy hoạch.

- Các ủy viên Hội đồng.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh

Mười một (11)

- Đại diện một số Sở, ngành của tỉnh (cấp Lãnh đạo Phòng trở lên)

- Đại diện UBND cấp huyện (cấp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện).

- Đại diện một số hội nghề nghiệp có liên quan chuyên gia quy hoạch.

- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Hai (02) ủy viên phản biện là chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, môi trường và có kinh nghiệm trong công tác quy hoạch vi ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học; hai (02) năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ; một (01) năm nếu có bằng tiến sỹ;

- Một (01) ủy viên thường trực Hội đồng là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Các ủy viên Hội đồng.

Quy hoạch tổng thể phát trin kinh tế - xã hội cấp huyện

Chín (09)

- Đại diện một số Sở, ngành của tỉnh (Lãnh đạo cấp Phòng tr lên).

- Đại diện một số phòng ban chc năng của huyện.

- Đại diện một số hội nghề nghiệp có liên quan và chuyên gia quy hoạch.

- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cp tỉnh;

- Hai (02) ủy viên phản biện là chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, môi trường và có kinh nghiệm trong công tác quy hoạch;

- Một (01) Ủy viên thường trực Hội đng là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Các ủy viên Hội đồng.

Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu do các Bộ chủ trì tổ chức lập

Mười một (11)

- Đại diện các Bộ, ngành liên quan (cp Vụ tr lên);

- Đại diện UBND cấp tỉnh của một số địa phương liên quan (cấp Lãnh đạo Sở trở lên).

- Một số chuyên gia am hiểu lĩnh vực có liên quan.

- Chủ tịch Hội đng: Lãnh đạo Bộ quản lý ngành;

- Tối thiu hai (02) ủy viên phản biện là chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến ngành, lĩnh vực, sản phẩm được quy hoạch và có kinh nghiệm trong công tác quy hoạch với ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học; hai (02) năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ; một (01) năm nếu có bằng tiến sỹ.

- Một (01) Ủy viên thường trực Hội đồng là lãnh đạo đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch.

- Các ủy viên Hội đồng.

Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh

Chín (09)

- Đại diện một số S, ngành chức năng liên quan của tỉnh, UBND cấp huyện và chuyên gia am hiểu lĩnh vực có liên quan

- Chủ tịch Hội đng: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Tối thiểu hai (02) ủy viên phản biện, có trình độ đại học trở lên về chuyên môn có liên quan đến ngành, lĩnh vực, sản phẩm được quy hoạch và có kinh nghiệm trong công tác quy hoạch với ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học; hai (02) năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ; một (01) năm nếu có bằng tiến sỹ;

- Một (01) Ủy viên thường trực Hội đồng là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Các ủy viên Hội đồng.

Quy hoạch các khu kinh tế quốc phòng và các quy hoạch liên quan trực tiếp đến quốc phòng

Số lượng, thành phần, cơ cấu và hoạt động của Hội đồng thm định do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

 

PHỤ LỤC 3

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH
(Kèm theo Thông tư số 052013//TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013)

……..(1)……..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………/QĐ-….

….., ngày   tháng   năm 20(2)

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập hội đồng thẩm định dự án quy hoạch ... (3) ...

…(4)…

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của ...(1)...

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thphát triển kinh tế - xã hội.

Căn cNghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

Căn cứ Thông tư số .... /2013/TT-BKHĐT ngày ... tháng ... năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu.

Xét đề nghị của …..(5),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch ... (3)... gồm các Ông (Bà) có tên dưới đây (ghi rõ họ tên, cơ quan công tác, chức vụ, chức danh trong Hội đng)

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn ca Hội đồng.

Điều 3. Kinh phí hoạt động.

Điều 4. Hội đồng thẩm định quy hoạch ... (3) ... làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định.…./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (Điều 3);
- …..;
- Lưu:

…….(4)……
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch.

(2) Năm thành lập Hội đồng thẩm định.

(3) Tên dự án quy hoạch.

(4) Thủ trưng hoặc người đứng đầu của (1)

(5) Đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch.

 

PHỤ LỤC 4

CHƯƠNG TRÌNH HỌP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH
(Kèm theo Thông tư số 052013//TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013)

Cuộc họp thẩm định dự án quy hoạch được tiến hành theo các bước chủ yếu như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định khai mạc cuộc họp.

2. Ủy viên thường trực Hội đồng thẩm định đọc quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, giới thiệu thành phần tham dự và báo cáo tóm tắt ý kiến của đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch về hồ sơ dự án quy hoạch.

3. Các thành viên Hội đồng thẩm định và các đại biểu tham dự phiên họp nêu ý kiến về thành phần Hội đồng và hồ sơ dự án.

4. Đại diện có thẩm quyền của cơ quan lập quy hoạch hoặc tổ chức tư vấn được cơ quan lập quy hoạch ủy quyền trình bày tóm tắt nội dung dự án quy hoạch.

5. Các ủy viên phản biện trình bày bản nhận xét, đánh giá về dự án quy hoạch.

6. Các ủy viên Hội đồng thẩm định và các đại biu tham dự phiên họp đóng góp ý kiến về nội dung quy hoạch.

7. Ủy viên thường trực hội đồng đọc bản nhận xét của các y viên vắng mặt; Báo cáo kết quả thẩm định Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC); Báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và ý kiến tham luận tại các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến thẩm định (nếu có).

8. Đại diện cơ quan lập quy hoạch hoặc tổ chức tư vấn có ý kiến giải trình.

9. Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đánh giá dự án quy hoạch (Ủy viên thường trực Hội đồng thẩm định phát Phiếu đánh giá dự án quy hoạch theo mẫu tại Phụ lục 5 với số lượng phiếu bằng so thành viên Hội đồng thẩm định tham dự họp thm định).

10. Hội đồng thông qua các văn bản:

a) Biên bn họp thẩm định dự án quy hoạch;

b) Biên bản kiểm phiếu đánh giá dự án quy hoạch của Hội đồng thẩm định;

c) Kết luận của Hội đồng thẩm định.

11. Chủ tịch Hội dồng tuyên bố kết thúc phiên họp.

 

PHỤ LỤC 5

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH
(Kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013)

……(1)……
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH ...(3)...

……, ngày    tháng    năm 20(2)

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Của thành viên Hội đồng thẩm định Dự án quy hoạch ...(3) ...

Họ và tên người đánh giá:

Chúc vụ:

Chức danh trong Hội đồng:……………………. (theo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án quy hoạch ……(3)...... số…..ngày…tháng…năm….của……(1)……..)

Ý KIẾN BIỂU QUYẾT ĐÁNH GIÁ

1. Nhất trí thông qua dự án quy hoạch không cần chỉnh sửa bổ sung: □

2. Thông qua dự án quy hoạch với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: □

Các yêu cu chỉnh sửa, bổ sung: ......................................................................................

.......................................................................................................................................

3. Không thông qua dự án quy hoạch: □

Lý do không thông qua:.....................................................................................................

4. Kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan, đơn vị tư vấn lập quy hoạch, đơn vị thường trực thẩm định quy hoạch và Người phê duyệt quy hoạch (nếu có):

.......................................................................................................................................

 

 

NGƯỜI BIỂU QUYẾT ĐÁNH GIÁ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Cơ quan được giao tchức thẩm định dự án quy hoạch.

(2) Năm họp thẩm định dự án quy hoạch.

(3) Tên dự án quy hoạch.

 

PHỤ LỤC 6

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH
(Kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013)

Báo cáo thẩm định dự án quy hoạch bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

Phần chung: Giới thiệu tóm tắt về căn cứ thẩm định quy hoạch và quá trình triển khai công tác thẩm định.

I. Tính pháp lý của hồ sơ quy hoạch

1. Nhận xét về hồ sơ trình thẩm định quy hoạch

2. Tính pháp lý của hồ sơ quy hoạch

II. Tóm tắt ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị có liên quan

III. Tóm tắt nội dung của quy hoạch

IV. Nhận xét, đánh giá của Hội đồng thẩm định

1. Về cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, độ tin cậy của các số liệu sử dụng để lập quy hoạch.

2. Sự phù hợp của quy hoạch với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước, các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các cấp và quy hoạch phát trin các ngành và lĩnh vực có liên quan.

3. Về các mục tiêu, ch tiêu chủ yếu của quy hoạch.

4. Tính thống nhất của quy hoạch với các quy hoạch khác liên quan.

5. Về các giải pháp thực hiện quy hoạch.

6. Về các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư.

V. Các kiến nghị, đề xuất.

VI. Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lập) hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) về sự phù hợp về mục tiêu, công trình trọng điểm, tính đồng bộ đối với quy mô, tiến độ, bước đi, thứ tự ưu tiên và khả năng đáp ứng nguồn lực cho quy hoạch.

 

PHỤ LỤC 7

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH
(Áp dụng cho dự án quy hoạch mới và dự án quy hoạch điều chỉnh toàn diện)
(Kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PH
Hoặc…….(1)…….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………/QĐ-…..

……., ngày    tháng    năm 20(2)

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch ...(3)...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ hoặc ....(4)…..

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ (đối với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ);

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của ...(1)…i với Quyết định ca Bộ trưng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

Căn cNghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát trin kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của ....(5),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch (quy hoạch điều chỉnh)…..(3) với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phát triển

2. Mục tiêu phát triển

a) Mục tiêu tổng quát

b) Mục tiêu cụ thể

3. Nội dung quy hoạch

4. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư

5. Các giải pháp thực hiện quy hoạch

Điều 2. Tổ chức thực hiện Quy hoạch

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. (Trường hợp quy hoạch điều chỉnh: và thay thế Quyết định số ……).

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết đnh./.

 

 

Nơi nhận:
- ;
- ……;
- Lưu:

THỦ TƯỚNG hoặc …(4)…
(Ký tên, đóng du)

 

PHỤ LỤC

Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư
(Ban hành kèm theo Quyết định số   ngày   tháng   năm .... của Thủ tướng Chính phủ hoặc của...(4)....)

 

Ghi chú:

(1) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch.

(2) Năm phê duyệt quy hoạch.

(3) Tên quy hoạch.

(4) Người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch

(5) Tên cơ quan trình phê duyệt quy hoạch.

 

PHỤ LỤC 8

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH
(Kèm theo Thông tư số
05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ hoặc …….(1)……
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ….../QĐ-……..

……., ngày    tháng    năm 20(2)

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ...(3)...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ hoặc ....(4)…..

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ (đối với Quyết định của Thủ tướng Chính ph);

Căn cchức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tchức của ...(1)...(đối với Quyết định của Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phvề lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của ...(5)...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ...(3)... với các nội dung sau:

……

Điều 2.

Quyết định này là bộ phận không tách rời của Quyết định số ...(6) ...ngày ... tháng ... năm ... và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định……../.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (Điều 4);
- ……;
- Lưu:

…(1)…
(Ký tên, đ
óng dấu)

Ghi chú:

1. Cơ quan của Người có thm quyền phê duyệt quy hoạch.

2. Năm phê duyệt quy hoạch.

3. Tên quy hoạch.

4. Người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.

5. Tên cơ quan trình phê duyệt quy hoạch.

6. Số quyết định; ngày, tháng, năm phê duyệt quy hoạch (3)

MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----------------

No. 05/2013/TT-BKHDT

Hanoi, October 31, 2013

 

CIRCULAR

GUIDANCE ON DEVELOPMENT, ASSESSMENT, APPROVAL, REVISION, AND ANNOUNCEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT MASTER PLANS AND INDUSTRY, SECTOR AND KEY PRODUCT DEVELOPMENT MASTER PLANS

Pursuant to the Government's Decree No. 116/2008/ND-CP dated November 14, 2008 defining functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Planning and Investment;

Pursuant to the Government's Decree No. 92/2006/ND-CP dated September 07, 2006 on development, approval, and management of socio-economic development master plans;

Pursuant to the Government's Decree No. 04/2008/ND-CP dated January 11, 2008 on amendments to the Government's Decree No. 92/2006/ND-CP on development, approval, and management of socio-economic development master plans;

Pursuant to the Decree No. 29/2011/ND-CP dated April 18, 2011 on strategic environment assessment, environmental impact assessment, and commitment to environment protection;

At the request of Director of Planning Management Authority;

The Minister of Planning and Investment promulgates a Circular to provide guidance on development, assessment, approval, revision, and announcement of socio-economic development master plans and industry, sector and key product development master plans,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular provides guidance on development, assessment, approval, revision, and announcement of socio-economic development master plans, industry, sector and key product development master plan (hereinafter referred to as master plan) according to the Government's Decree No. 92/2006/ND-CP dated September 07, 2006 on development, approval, and management of socio-economic development master plans (hereinafter referred to as Decree No. 92/2006/ND-CP) and the Government's Decree No. 04/2008/ND-CP dated January 11, 2008 on amendments to the Government's Decree No. 92/2006/ND-CP on development, approval, and management of socio-economic development master plans (hereinafter referred to as Decree No. 04/2008/ND-CP).

Article 2. Regulated entities

1. Authorities in charge of management of socio-economic development master plans and industry, sector and key product development master plans.

2. Any organization or individual relevant to development, assessment, approval, revision, and announcement of information about socio-economic development master plans and industry, sector and key product development master plans.

Article 3. Definitions

For the purpose of this Circular, the terms below are construed as follows:

1. Outlines, objectives, and cost estimate are requirements for development and execution of the master plan project, and estimated costs of accomplishment of planning objectives made by a planning authority and approved by a competent person.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Ministry of Planning and Investment is the presiding authority in charge of organizing development of socio-economic development master plans of socio-economic regions specified in Clause 1 Article 15 of Decree No. 92/2006/ND-CP and special territories specified in Clause 9 Article 1 of Decree No. 04/2008/ND-CP;

b) Ministries, ministerial agencies, and Governmental agencies (hereinafter referred to as Ministries and Governmental agencies) are the presiding authorities in charge of organizing development of sector and key product development master plans specified in Clause 14 and Clause 6b Article 1 of Decree No. 04/2008/ND-CP;

c) People’s Committees of central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as the People’s Committees of provinces) are presiding authorities in charge of organizing development of socio-economic development master plans of provinces, socio-economic development master plans of districts, and industry, sector and key product development master plans of provinces.

3. Planning authorities are the authorities and units assigned to develop master plans as set out in Clause 5 Article 1 of Decree No. 04/2008/ND-CP, assigned by presiding authorities specified in Clause 2 of this Article to develop master plan projects. To be specific:

a) For master plan projects developed by Ministries and Governmental agencies, planning authorities are agencies and units affiliated to such Ministries and Governmental agencies;

b) For socio-economic development master plans of provinces, industry, sector and key product development master plans of provinces, planning authorities are Services and regulatory bodies of such provinces;

c) For socio-economic development master plans of districts, planning authorities are the People’s Committees of such districts.

4. Master plan assessment units are agencies and units affiliated to the presiding authority and in charge of master plan management. To be specific:

a) For master plans developed by Ministries and Governmental agencies, master plan assessment units are agencies and units affiliated to such Ministries and Governmental agencies and in charge of master plan management;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Consultant means an advisory organization which has a legal status and is a member of a professional association, or an expert hired by a planning authority to develop the master plan or perform certain tasks during the process of planning development as prescribed in Clause 2 Article 10 of Decree No. 92/2006/ND-CP.

Chapter 2.

ORGANIZATION OF MASTER PLAN DEVELOPMENT

SECTION 1. PLANNING OUTLINES, OBJECTIVES, AND COST ESTIMATE

Article 4. Basis for making planning outlines, objectives, and cost estimate

1. Legislative documents, resolutions, decisions on socio-economic development of Communist Party, the National Assembly, and the Government related to the region, province, industry, sector, or product that need planning;

2. Instructional documents of the Government, provincial governments or managing Ministries that require planning;

3. Relevant effective master plans;

4. Instructional documents on funding for planning works and relevant applicable regulations on financial management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The planning authority shall prepare the planning outlines, objectives, and cost estimate and submit them for approval as prescribed.

2. The planning outlines and objectives of a master plan project consist of:

a) Name of the master plan project;

b) Necessity, urgency, and practicality of the master plan;

c) Bases for developing the master plan;

d) Scope and period of the master plan;

dd) Targets, requirements, and main issues of the master plan project;

e) Main contents of corresponding types of master plans specified in Article 16, 19, 22 and 26 of Decree No. 92/2006/ND-CP;

g) Requirements for product documents of the master plan project;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Cost estimate of the master plan project shall be made in accordance with instructional documents on funding for planning works and relevant applicable regulations on financial management.

Article 6. Assessment of planning outlines, objectives, and cost estimate

1. The presiding authority shall organize the assessment of planning outlines, objectives, and cost estimate of the master plan projects under its management. To be specific:

a) An assessment council shall be established to assess planning outlines, objectives, and cost estimate of the master plan projects within the competence of the Prime Minister.

The composition of the assessment council shall be decided by the head of the presiding authority and has to include representatives of the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance (for master plans developed by managing Ministries); representatives of the Ministry of Planning and Investment, the Department of Planning and Investment and Departments of Finance (for socio-economic development master plans of provinces).

Conditions for initiating meetings and voting of the assessment council are similar to those of master plan project assessment council specified in Clause 2 Article 18 and Article 19 hereof.

b) The assessment of planning outlines, objectives, and cost estimate of master plan projects within the competence of the Ministers, Heads of ministerial agencies and Governmental agencies, Presidents of the People’s Committees of provinces shall be carried out by seeking written opinions from relevant agencies, including the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance (for master plans within the competence of Ministries, Heads of ministerial agencies and Governmental agencies); managing Ministries, the Department of Planning and Investment and Department of Finance (for industry development master plans of provinces); the Department of Planning and Investment and Department of Finance (for socio-economic development master plans of districts).

2. Master plan assessment units shall carry out the assessment as follows:

a) Where an assessment council is established, the master plan assessment unit shall advise the head of the presiding authority to decide a list of members of the assessment council; convene a meeting; gather opinions of council members; cooperate with the planning authority in completing the planning outlines, objectives, and cost estimate, and make an assessment report.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Main contents of the assessment report:

a) Relevance of legal basis;

b) Necessity, urgency, and practicality of the master plan;

c) Appropriateness of the planning outlines, objectives, cost estimate, and source of capital for master plan development;

d) Conclusion of the assessment council (in case of establishment of one) or proposals of the master plan assessment unit (in case of seeking written opinions).

Article 7. Submission of planning outlines, objectives, and cost estimate for approval

1. The planning authority shall submit the planning outlines, objectives, and cost estimate for approval.

2. Documents to be submitted include:

a) A petition prepared by the planning authority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A draft decision on approval for planning outlines, objectives, and cost estimate (the specimen is provided in Appendix 1).

Article 8. Power to approve planning outlines, objectives, and cost estimate

1. Ministers shall approve planning outlines, objectives, and cost estimate of master plan projects developed by their Ministries.

2. Presidents of the People’s Committees of provinces shall approve planning outlines, objectives, and cost estimate of master plan projects developed by the People’s Committees of provinces.

SECTION 2. MASTER PLAN DEVELOPMENT

Article 9. Basis for master plan development

1. The approved planning outlines, objectives, and cost estimate.

2. The basis for development of each type of master plans is specified in Article 17, 20, 23, 27 of Decree No. 92/2006/ND-CP and Clause 10, 11, 12, 13, 15, 16 Article 1 of Decree No. 04/2008/ND-CP.

Article 10. Consultancy on master plan development

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The master plan development consultant is responsible for the content, quality, and progress of the master plan project under the contract with the planning authority.

3. The planning authority shall cooperate with the master plan development consultant during the process of master plan development ensuring compliance to planning outlines and objectives approve, and bear responsibility for the entire content of the master plan project.

Article 11. Strategic environment assessment report of master plan project

1. For master plan projects required to have strategic environment assessment reports as prescribed in the Decree No. 29/2011/ND-CP, the planning authority shall make the report or hire a consultant to make it during the process of master plan development.

2. The preparation, verification, and approval of the strategic environment assessment report shall comply with regulations of law on environmental protection.

Article 12. Including opinions in master plan development report

1. the planning authority shall include written opinions provided by relevant agencies in the master plan development report before submitting it for approval. To be specific:

a) A socio-economic development master plan of a region or specific territory development by the Ministry of Planning and Investment shall contain opinions of Ministries, regulatory bodies, and the People’s Committees of provinces within the planning area.

b) A socio-economic development master plan of a province shall contain opinions of Ministries, regulatory bodies, and the People’s Committees of adjacent provinces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) An industry, sector and key product development master plan development by a Ministry or Governmental agency shall contain opinions of relevant Ministries and the People’s Committees of relevant provinces.

dd) An industry, sector and key product development master plan of a province shall contain opinions of the managing Ministry, Services and regulatory bodies of the province, and the People’s Committees of relevant districts within the province.

2. In addition, the planning authority may seek opinions from other entities to complete the master plan development report.

Chapter 3.

ORGANIZATION OF MASTER PLAN ASSESSMENT AND APPROVAL

SECTION 1. MASTER PLAN ASSESSMENT

Article 13. Power to assess master plans

Each presiding authority specified in Clause 2 Article 3 of this Circular shall establish an assessment council to assess their master plan projects.

Article 14. Assessment council

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The assessment council shall discuss publicly, directly and take responsibility to the head of the presiding authority for its conclusions.

3. Where necessary, the presiding authority may hire capable consultants to participate in the assessment of its master plan projects.

Article 15. Duties of master plan assessment units

1. Examine the legitimacy and completeness of the documents submitted for assessment.

2. Follow instructions in Appendix 2 to propose the composition of the assessment council and draft a decision on establishment of the assessment council (the specimen is provided in Appendix 3), then submit it to the head of the presiding authority for consideration.

3. prepare and submit the assessment plan to the chairperson of the assessment council for approval.

4. Send documents to members of the assessment council.

5. Collect opinions from members of the assessment council.

6. Instruct the planning authority to implement the conclusion of the assessment council and organize re-assessment (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Make a request for master plan approval and draft the decision on master plan approval.

9. Perform other tasks related to assessment of the master plan project given by the chair person of the assessment council.

Article 16. Master plan project documents to be assessed

1. Master plan project documents to be assessed include:

a) A petition prepared by the planning authority;

b) A general report and brief report on the master plan (completed after obtaining opinions from relevant agencies) on A4 papers, bound; the sub-cover shall contain the signatures and seals of the head of the planning authority and the consultant (if any);

c) Thematic reports (specifying their makers); data sheets (specifying sources of data);

d) Maps and diagrams specified in Decree No. 92/2006/ND-CP;

dd) Report on verification of strategic environment assessment report (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Written opinions provided by relevant Ministries, regulatory bodies, and local governments, and organizations;

h) Internal assessment report (in response to opinions provided by relevant agencies and units).

2. Minimum quantities of master plan document sets:

a) For socio-economic development master plan of a region or special territory: 20 sets;

b) For an industry, sector and key product development master plan developed by a Ministry or Governmental agency: 15 sets;

c) For a socio-economic development master plan of a province: 15 sets;

d) For a socio-economic development master plan of a district: 12 sets;

dd) For an industry, sector and key product development master plan of a province: 12 sets.

The master plan assessment unit may request the planning authority to provide additional sets of documents at the request of the assessment council.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Seeking opinions during the process of master plan project assessment

1. Within 05 working days from the issuance date of the decision on establishment of the assessment council, the master plan assessment unit shall send master plan project documents to members of the assessment council to seek opinions.

2. Within 15 working days from the day on which master plan project documents are received, members of the assessment council shall send their written opinions of the master plan assessment unit.

Article 18. Meeting of assessment council

1. Within 15 working days from the day on which written opinions from members of assessment council are received, the master plan assessment unit shall request the chairperson of the assessment council to convene a meeting to assess the master plan project.

2. Conditions for initiating a meeting:

a) The meeting is participated by at least two third of the assessment council members, including the chairperson, 01 critic, and 01 standing member of the assessment council;

b) The meeting is attended by a representative of the planning authority and the consultant (if any).

3. Chairperson of the assessment council shall decide whether to invite people other than assessment council members to attend the meeting. Invited participants may offer their opinions during the meeting but shall not vote.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Documents to be approved at the meeting include:

a) The meeting minutes of the assessment council;

b) Record on vote counting;

c) Conclusion of the assessment council.

Article 19. Vote on master plan project

1. Assessment council members shall take a vote on the master plan project (the vote specimen is provided in Appendix 5).

2. Result of master plan project assessment:

a) The master plan project is approved it is assessed by at least two third of the assessment council members and voted for by at least 50% of the assessment council members.

The master plan project has to be adjusted if there is a request for adjustment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 20. Tasks to be performed after the assessment council meeting

Within 10 working days from the end of the assessment council meeting, the assessment unit shall send the written conclusion of the assessment council to the planning authority and cooperate with it in performing the following tasks:

1. if the master plan project is approved without necessary adjustments, the assessment unit shall cooperate with the planning authority in compiling the application for master plan approval.

2. The master plan project is approved with adjustments:

a) The master plan assessment unit shall:

- Receive adjusted master plan project documents seek opinions from assessment council members (if required by the assessment council);

- Examine documents, aggregate opinions of assessment council members (if any), and submit a report to the chairperson of the assessment council for decision.

If the master plan project is not satisfactory, the master plan assessment unit shall request the planning authority in writing to complete the master plan project documents.

b) The planning authority shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Submit the complete master plan project documents to the master plan assessment unit enclosed with an explanation for opinions provided by the assessment council.

3. If the master plan project is not approved, the planning authority shall:

- Study the re-development of the master plan;

- pay the costs incurred during the process of re-development and re-assessment of the master plan project.

Article 21. Master plan project assessment report

Within 10 working days from the day on which master plan project documents are completed by the planning authority at the request of the assessment council, the master plan assessment unit shall make an assessment report, the main content of which is specified in Appendix 6, and submit it to the chair person of the assessment council for approval.

For master plan projects developed by the Ministry of Planning and Investment and master plan projects within the competence of President of the People’s Committees of provinces, the master plan project assessment report shall contain opinions about: appropriateness of the key works or targets, suitability for the scale, progress, priority, and available resources.

SECTION 2. MASTER PLAN APPROVAL

Article 22. Seeking opinions from the Ministry of Planning and Investment about master plan project before submitting it for approval

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Master plan projects within the competence of the Prime Minister;

b) Master plan projects within the competence of Ministers, Heads of ministerial agencies and Governmental agencies.

2. Opinions are about: appropriateness of the key works or targets, suitability for the scale, progress, priority, and available resources.

3. Documents submitted by the presiding authority to the Ministry of Planning and Investment for opinions include:

a) An enquiry sheet;

b) The master plan development report;

c) Maps and diagrams;

d) A master plan project assessment report;

dd) Explanation for opinions provided by relevant agencies (enclosed with their copies);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Within 15 working days from the day on which documents are received, the Ministry of Planning and Investment offers its opinions in writing about the issues specified in Clause 2 of this Article.

Article 23. Submission of master plan project to the People’s Council

Before the socio-economic development master plan project of a province (opinions on which have been provided by the Ministry of Planning and Investment as prescribed in Article 22 hereof) or an industry, sector and key product development master plan of a province (opinions on which have been provided by the Department of Planning and Investment in the master plan project assessment report as prescribed in Article 21 hereof) is submitted for approval, it must be submitted to the People’s Council of the province in accordance with Article 11 of the Law on Organization of the People’s Councils and the People’s Committees.

Article 24. Master plan submission and approval

1. Power to approve master plans

Power to approve socio-economic development master plans is specified in Clause 18 Article 1 of Decree No. 04/2008/ND-CP.

2. Responsibility to submit master plans for approval:

a) The Ministry of Planning and Investment shall submit socio-economic development master plans of socio-economic regions and special territories;

b) Ministries and Governmental agencies shall submit industry, sector and key product development master plans within the competence of the Prime Minister;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Industry, sector and key product development master plans within the competence of Ministries, regulatory bodies shall be submitted by master plan assessment units affiliated to such Ministries and Governmental agencies;

dd) Industry, sector and key product development master plans of provinces and socio-economic development master plans of districts shall be submitted by Departments of Planning and Investment.

3. An application for master plan project approval consists of:

a) An application form;

b) A complete general report and brief report on the master plan on A4 papers, bound; the sub-cover of which shall contain the signatures and seals of the head of the planning authority and the consultant (if any);

c) Mandatory maps and diagrams;

d) Report on verification of strategic environment assessment report (if any);

dd) A master plan project assessment report;

e) A document of the Ministry of Planning and Investment specified in Article 22 hereof;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) A draft decision on master plan approval.

Chapter 4.

MASTER PLAN ADJUSTMENTS

Article 25. Cases of master plan adjustments

A master plan is adjusted in the following cases:

1. There is changes to the nationwide socio-economic development strategy or a master plan of a higher level, or changes to administrative division that greatly affect the nature, functions, or scale of the planning area;

2. Establishment of key projects of national importance greatly affects land use, environment, placement of infrastructural works;

3. The master plan implementation has negative effects on socio-economic development, national defense and security, social security, environment, or cultural heritage according to assessment of master plan implementation and public comments;

4. There are fluctuation in climate, geology, hydrography, or National defense and security that affect the target or development orientation of the industry, sector, area;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 26. Forms of master plan adjustments

1. Overall adjustments:

a) Overall adjustments to a master plan shall be made when the targets and development orientation are changed. overall adjustments shall be periodically considered every 05 years and at the request of the person having the power to approve the master plan.

b) Overall adjustments to the master plan must satisfy requirements in reality, suitable for socio-economic development tendency, ensures connectivity and harmony with relevant master plans; ensure continuity and no major impacts on development investment projects being executed.

2. Partial adjustments:

a) Partial adjustments shall be made when the adjustments do not affect the development orientation and targets, the content and plan for implementation of the development master plan approved;

b) It is required that the scope and extent of partial adjustments be specific, continuity and harmony of the master plan, connectivity with relevant master plans be ensured; reasons for adjustments, socio-economic-environmental effects of adjustments, solutions for issues arising from such adjustments be clarified.

Article 27. Proposing master plan adjustments

1. Power to propose adjustments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The planning authority shall propose adjustments to master plans within the competence of Ministers, Heads of ministerial agencies and Governmental agencies, and Presidents of the People’s Committees of provinces.

2. Proposal contents:

a) Reasons for adjustments;

b) Proposed adjustments;

c) Estimated cost of adjustments.

3. Approving adjustments

The person having the power to approve the master plan specified in Clause 18 of Decree No. 04/2008/ND-CP also has the power to approve adjustments to such master plan. The approval for adjustments to a master plan shall be notified in writing.

Article 28. Making overall adjustments

1. Procedures for making overall adjustments are the same as those for developing a new master plan specified in this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 29. Assessment of partial adjustments

1. The planning authority shall send documents about partial master plan adjustments to the master plan assessment unit to seek opinions from relevant agencies.

2. Documents about partial master plan adjustments include:

a) The written approval for master plan adjustments specified in Clause 3 Article 27 hereof;

b) A draft partial master plan adjustments;

c) A report containing explanation for partial master plan adjustments

d) Maps and diagrams to illustrate the adjustments;

3. Gathering opinions and completing documents.

the master plan assessment unit shall gather opinions and cooperate with the planning authority in completing documents about partial master plan adjustments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Power to approve partial master plan adjustments

The person having the power to approve a master plan shall consider approving partial adjustments to such master plan.

2. Responsibility to submit partial master plan adjustments

The responsibility to submit partial master plan adjustments is the same as that to submit the master plan for approval specified in Clause 2 Article 24 hereof.

3. Application for approval for partial master plan adjustments

a) A written request for approval for partial master plan adjustments;

b) A report containing explanation for the partially adjusted master plan on A4 papers, bound; the sub-cover of which shall contain the signatures and seals of the head of the planning authority and the consultant (if any);

c) Maps and diagrams to illustrate the adjustments;

d) Report on adoption of opinions provided by relevant agencies (enclosed with their copies);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) A draft decision on approval for partial master plan adjustments (the specimen is provided in Appendix 8).

Chapter 5.

MASTER PLAN ANNOUCEMENT

Article 31. Forms of master plan announcement

The announcement of a master plan (except for those containing classified contents prescribed by law) shall be carried out in one or some of the following manners:

1. Convention, conference, press conference participated by representatives of relevant organizations, Fatherland Front agencies, representatives of the people in the planning areas, and press agencies.

2. announcement through mass media such as radio, television, newspapers, official websites of master plan management authorities.

3. Publications in the form of books or discs containing the master plan, maps, and regulations on management and implementation of the master plan (if any).

Article 32. Content of master plan announcement

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The decision on master plan approval;

2. Planning maps;

3. List of investment projects given priority (names, locations; scales/capacities; estimated progress, etc.).

Chapter 6.

IMPLEMENTATION

Article 33. Effect

1. This Circular comes into force from December 15, 2013.

2. This Circular replaces:

a) Circular No. 01/2007/TT-BKH dated February 07, 2007 of the Ministry of Planning and Investment on guidelines for some Article of Decree No. 92/2006/ND-CP;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. All previous regulations that contradict this Circular are annulled.

Article 34. Transition

1. The master plan projects whose planning outlines, objectives, and cost estimate are approved before the effective date of this Circular may be carried on in accordance with previous guidance.

2. The master plan projects whose planning outlines, objectives, and cost estimate have not been approved by the effective date of this Circular shall follow guidance in this Circular.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Planning and Investment for consideration./.

 

 

MINISTER
Bui Quang Vinh

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

……..(1)…….
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No.  ………/QD-……….

[location and date (2)]

 

DECISION

APPROVAL FOR PLANNING OUTLINES, OBJECTIVES, AND COST ESTIMATE OF MASTER PLAN … (3) ...

…(4)...

Pursuant to functions, duties, and organizational structure of … ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government's Decree No. 04/2008/ND-CP dated January 11, 2008 on amendments to the Government's Decree No. 92/2006/ND-CP on development, approval, and management of socio-economic development master plans;

Pursuant to Circular No. 01/2012/TT-BKHDT dated February 09, 2012 of the Minister of Planning and Investment providing guidance on determination of costs of development, assessment, approval, and announcement of socio-economic development master plans and industry, sector and key product development master plans;

Pursuant to Circular No. … /2013/TT-BKHDT of the Minister of Planning and Investment providing guidance on development, assessment, approval, revision, and announcement of socio-economic development master plans and industry, sector and key product development master plans;

Pursuant to … (instructional documents of the Government, provincial governments or managing Ministries that require planning);

In consideration of result of assessment of planning outlines, objectives, and cost estimate of master plan … (3);

At the request of … (5),

DECIDES:

Article 1. Planning outlines, objectives, and cost estimate of master plan with the details below are approved:

1. Name of the master plan project: … (3) ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Targets and requirements of the master plan project: …

4. Scope and period of the master plan.

5. Objectives of the master plan project:

6. Products of the master plan project … (general report, thematic reports, maps, etc.).

7. Estimated cost of implementation: … (in numbers and in words).

8. Implementation schedule: …

(Enclosed with planning outlines, objectives, and cost estimate)

Article 2. This decision comes into force from the day on which it is signed.

Article 3. Responsibility of relevant agencies for implementation of this Decision./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

…….(4)…….
(signature and seal) 

Notes:

(1) The planning authority.

(2) The year in which planning outlines, objectives, and cost estimate are approved.

(3) Name of the master plan.

(4) The person having the power to approve planning outlines, objectives, and cost estimate.

(5) The planning authority (which submits the planning outlines, objectives, and cost estimate for approval).

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

COMPOSITION OF MASTER PLAN PROJECT ASSESSMENT COUNCIL
(Enclosed with Circular No.  05/2013/TT-BKHDT dated October 31, 2013)

Type of master plan

Minimum number of members

Participants

Composition

Socio-economic development master plan of a region

15

- Representatives of relevant Ministries and regulatory bodies (affiliated to Ministries)

- Representatives of the People’s Committees of some provinces in the region (Directors of Services or above).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Chairperson: Senior officer of the Ministry of Planning and Investment.

- 02 critics: experts in economics, science, environment; having worked in planning area for at least 05 years if possessing a bachelor’s degree, 03 years if possessing a master’s degree, 01 year if possessing a doctoral degree.

- (01) standing member who is the head of the master plan assessment unit.

- Council members.

Socio-economic development master plan of a province

11

- Representatives of some Services of the provinces (Department managers or above).

- Representatives of the People’s Committees of districts (senior officers).

- Representatives of some relevant professional associations and planning experts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 02 critics: experts in economics, science, environment; having worked in planning area for at least 04 years if possessing a bachelor’s degree, 02 years if possessing a master’s degree, 01 year if possessing a doctoral degree;

- (01) standing member who is a senior officer of the Department of Planning and Investment.

- Council members.

Socio-economic development master plan of a district

09

- Representatives of some Services of the provinces (Department managers or above).

- Representatives of some departments of the district.

- Representatives of some relevant professional associations and planning experts

- Chairperson: Senior officer of the People’s Committee of the province;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- (01) standing member who is a senior officer of the Department of Planning and Investment.

- Council members.

Industry, sector and key product development master plan developed by a Ministry

11

- Representatives of relevant Ministries and regulatory bodies (affiliated to Ministries);

- Representatives of the People’s Committees of some provinces in the region (Directors of Services or above).

- Some experts in relevant fields

- Chairperson: Senior officer of the managing Ministry;

- At least 02 critics who are experts in the field, sector, or product and having worked in planning area for at least 04 years if possessing a bachelor’s degree, 02 years if possessing a master’s degree, 01 year if possessing a doctoral degree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Council members.

Industry, sector and key product development master plan of a province

09

- Representatives of some Services and regulatory bodies of the provinces, the People’s Committees of districts, and experts in relevant fields

- Chairperson: Senior officer of the People’s Committee of the province.

- At least 02 critics who are have at least bachelor’s degrees in the field, sector, or product and having worked in planning area for at least 03 years if possessing a bachelor’s degree, 02 years if possessing a master’s degree, 01 year if possessing a doctoral degree.

- (01) standing member who is a senior officer of the Department of Planning and Investment.

- Council members.

Master plan for defense economic zone and other master plans directly related to national defense

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX 3

……..(1)……..
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No.  ………/QD-……….

[location and date (2)]

 

DECISION ON ESTABLISHMENT OF MASTER PLAN PROJECT ASSESSMENT COUNCIL (3) ...

…(4)…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government's Decree No. 92/2006/ND-CP dated September 07, 2006 on development, approval, and management of socio-economic development master plans;

Pursuant to the Government's Decree No. 04/2008/ND-CP dated January 11, 2008 on amendments to the Government's Decree No. 92/2006/ND-CP on development, approval, and management of socio-economic development master plans;

Pursuant to Circular No. … /2013/TT-BKHDT of the Minister of Planning and Investment providing guidance on development, assessment, approval, revision, and announcement of socio-economic development master plans and industry, sector and key product development master plans;

At the request of … (5),

DECIDES:

Article 1. A master plan project assessment council … (3)… which consists of the persons below (specific names, workplaces, positions in the council required) is established

Article 2. Duties and entitlements of the council.

Article 3. Funding

Article 4. The assessment council …(3) works part-time and automatically dissolves after its duties are fulfilled.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

…….(4)……
(signature and seal)

 

 

 

Notes:

(1) The planning authority.

(2) The year in which the assessment council is established.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(4) Head of (1)

(5) Master plan assessment unit.

 

APPENDIX 4

MASTER PLAN PROJECT ASSESSMENT MEETING AGENDA
(Enclosed with Circular No.  05/2013/TT-BKHDT dated October 31, 2013)

A master plan project assessment meeting shall have the following steps:

1. The chairperson opens the meeting.

2. The standing member of reads out loud the decision on establishment of the assessment council, introduce the participants, and briefly reports the opinions of the master plan assessment unit about the master plan project documents.

3. Assessment council members and participants offer opinions about the composition of the council and project documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Critics make comments on the master plan project.

6. Assessment council members and participants offer opinions about the master plan.

7. The standing member of the council reads out loud the comments of absent members, report on verification of strategic environment assessment, report on opinions of relevant agencies, consultancy at other conventions and conferences (if any).

8. The representative of the planning authority or advisory organization provides explanation.

9. Assessment council members take a vote on the master plan project (The standing member hand out a number of votes equal to the number of council members who attend the meeting. The specimen of the vote is provided in Appendix 5).

10. The council approves the following documents:

a) The meeting minutes of the assessment council;

b) Record on vote counting;

c) Conclusion of the assessment council.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX 5

SPECIMEN OF THE VOTE OF ASSESSMENT COUNCIL MEMBERS
 (Enclosed with Circular No.  05/2013/TT-BKHDT dated October 31, 2013)

……(1)……
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

ASSESSMENT COUNCIL OF MASTER PLAN PROJECT …(3)…

[location and date (2)]

 

VOTE OF ASSESSMENT COUNCIL MEMBER

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Voter’s name:

Position:

Position in the council: ……………………. (Under decision on establishment of master plan project assessment council ……(3)......  No. … dated … by … (1) …)

Voter’s choice

1. Approve the master plan project without adjustments: □

2. Approve the master plan project with some adjustments: □

Proposed adjustments: ......................................................................................

.......................................................................................................................................

3. Do not approve the master plan project: □

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Recommendations to relevant agencies, consulting unit, master plan assessment unit, and the person having the power to approve the master plan (if any):

.......................................................................................................................................

 

 

VOTER
(signature and full name) 

Notes:

(1) The authority assigned to assess the master plan project.

(2) The year in which the master plan project is assessed.

(3) Name of the master plan project.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 6

MAIN CONTENT OF REPORT ON MASTER PLAN PROJECT ASSESSMENT
(Enclosed with Circular No.  05/2013/TT-BKHDT dated October 31, 2013)

Main contents of the report on master plan project assessment:

Brief introduction of the basis for assessing the master plan and assessment progress.

I. Legality of master plan documents

1. Comments on the master plan documents submitted for assessment

2. Legality of master plan documents

II. Summary of opinions of relevant agencies and units

III. Summary of the master plan content

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. About the legal, scientific basis, reliability of data used for developing the master plan.

2. Suitability of the master plan for the nationwide socio-economic development strategy, socio-economic development master plans at various levels, and master plans for development of relevant industries and sectors.

3. About primary targets and objectives of the master plan.

4. About the harmony of the master plan with other relevant master plans.

5. About the solutions for implementation of the master plan.

6. About programs and projects given priority.

V. Recommendations and proposals

VI. Opinions of the Ministry of Planning and Investment (if the master plan is developed by the Ministry of Planning and Investment) or the Department of Planning and Investment (if the master plan is within the competence of the People’s Committee of the province) about the appropriateness of the key works or targets, suitability for the scale, progress, priority, and available resources.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE PRIME MINISTER
or …(1)…

--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No.  ………/QD-……….

[location and date (2)]

 

DECISION ON MASTER PLAN APPROVAL

...(3)...

THE PRIME MINISTER or …(4)…

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001 (if the Decision is issued by the Prime Minister);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government's Decree No. 92/2006/ND-CP dated September 07, 2006 on development, approval, and management of socio-economic development master plans;

Pursuant to the Government's Decree No. 04/2008/ND-CP dated January 11, 2008 on amendments to the Government's Decree No. 92/2006/ND-CP on development, approval, and management of socio-economic development master plans;

At the request of … (5),

DECIDES:

Article 1. Master plan …(3)… with the main contents below is approved:

1. Viewpoint on development

2. Development targets

a) Overall targets

b) Specific targets

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. List of projects given priority

5. Solutions for implementation of the master plan

Article 2. Implementation of the master plan

Article 3. This decision comes into force from the day on which it is signed. (in case of adjusted master plan: and replaces Decision No. …)

Article 4. Responsibility of relevant agencies for implementation of this Decision./.

 

 

THE PRIME MINISTER or …(4)…
(signature and seal) 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

List of programs/projects given priority
(enclosed with Decision No. … dated … by the Prime Minister or …(4)…)

 

Notes:

(1) The planning authority.

(2) The year in which the master plan is approved.

(3) Name of the master plan.

(4) The person having the power to approve the master plan

(5) The authority that submits the master plan for approval.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE PRIME MINISTER
or …(1)…

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No.  ………/QD-……….

[location and date (2)]

 

DECISION ON APPROVAL FOR PARTIAL MASTER PLAN ADJUSTMENTS

...(3)...

THE PRIME MINISTER or …(4)…

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001 (if the Decision is issued by the Prime Minister);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government's Decree No. 92/2006/ND-CP dated September 07, 2006 on development, approval, and management of socio-economic development master plans;

Pursuant to the Government's Decree No. 04/2008/ND-CP dated January 11, 2008 on amendments to the Government's Decree No. 92/2006/ND-CP on development, approval, and management of socio-economic development master plans;

At the request of … (5),

DECIDES:

Article 1. Partial adjustments to …(3)… with the main contents below are approved:

……

Article 2.

This decision is an integral part of Decision No. …(6)… dated … and comes into force from the day on which it is signed.

Article 3. Responsibility of relevant agencies for implementation of this Decision./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

…(1)…
(signature and seal)

 

 

Notes:

1. Workplace of the person having the power to approve the master plan.

2. The year in which the master plan is approved.

3. Name of the master plan.

4. The person having the power to approve the master plan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Number and date of the decision on master plan approval (3)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


56.837

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72