Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2016 về quy định danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 1697/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1697/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH DANH MỤC LĨNH VỰC VÀ ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều ca Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008; Nghị định s 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ v Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008;

Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2016, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1601/STC-HCVX ngày 29/7/2016 về việc đề xuất danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng, làm cơ sở để y ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với đt khu vực đô thị cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố; Giám đốc các S: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Các S, ban, ngành, đoàn thể TP;
- CPVP;
- Các CV UBND TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tùng

 

QUY ĐỊNH

DANH MỤC LĨNH VỰC VÀ ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của y ban nhân dân thành ph)

A. DANH MỤC LĨNH VỰC ƯU ĐÃI XÃ HỘI HÓA

I. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo:

- Trường mầm non.

- Trường tiểu hc.

- Trường trung học cơ sở.

- Trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Trường trung cấp chuyên nghiệp.

- Trường cao đẳng, đại học.

II. Lĩnh vực dạy nghề:

- Trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

- Cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật.

III. Lĩnh vực y tế:

- Phòng khám chuyên khoa, Phòng khám đa khoa.

- Bệnh viện chuyên khoa, Bệnh viện đa khoa.

- Cơ sở bảo trợ xã hội.

IV. Lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao:

- Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, gồm: Rạp chiếu phim; trung tâm văn hóa các quận, huyện; trung tâm văn hóa các xã, phường, thị trấn; nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố; nhà hát.

- Hệ thống thể dục - thể thao các cấp, gồm: Hệ thống sân vận động; nhà thi đấu thể thao; nhà luyện tập thể dục, thể thao; bể bơi; công viên.

- Hệ thống nhà văn hóa, thể thao tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

V. Lĩnh vực môi trường:

- Thu gom, vận chuyển rác thải, rác thải nguy hại.

- Thu gom, vận chuyển chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế).

- Xây dựng hệ thống thu gom rác thải, nước thải nông thôn.

- Xử lý rác thải (đô thị, nông thôn); xử lý chất thải quy mô nhỏ phân tán; xử lý rác thải thoạt động sản xuất nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật).

- Xử lý chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế).

- Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; xử lý nưc thải sinh hoạt nông thôn.

- Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các đô thị.

- Sản xuất năng lượng tái tạo từ gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt, năng lượng sinh học, sản xuất năng lượng sạch từ việc tiêu hủy chất thải ô nhiễm môi trường.

- Cung cp nước sạch; cơ sở cung cp nước sinh hoạt nông thôn quy mô nhỏ.

- Quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất thiết bị chuyên dùng cho các hệ thống quan trắc môi trường; sn xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường; sản xuất trang thiết bị chuyên dùng để xử lý (tái chế, tiêu hủy) các loại chất thải.

- Khắc phục sự cố môi trường và các dự án đầu tư xây dựng nhà tang lễ; cơ sở hỏa táng, điện táng.

VI. Lĩnh vực giám định tư pháp:

Các cơ sở giám định tư pháp theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

B. DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI XÃ HỘI HÓA

I. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

Theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

1. Huyện đảo Bạch Long Vỹ.

2. Huyện đảo Cát Hải.

II. Địa bàn huyện:

1. Huyện An Dương.

2. Huyện Thủy Nguyên.

3. Huyện Kiến Thụy.

4. Huyện An Lão.

5. Huyện Tiên Lãng.

6. Huyện Vĩnh Bo.

III. Địa bàn quận:

1. Quận Hồng Bàng.

2. Quận Ngô Quyền.

3. Quận Lê Chân.

4. Quận Kiến An.

5. Quận Hải An.

6. Quận Đồ Sơn.

7. Quận Dương Kinh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2016 về quy định danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


694
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33