Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 59/2014/NĐ-CP sửa đổi 69/2008/NĐ-CP khuyến khích giáo dục dạy nghề y tế văn hóa thể thao môi trường

Số hiệu: 59/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 59/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2008/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 như sau:

“1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định

Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất

1. Các Bộ, ngành chuyên quản trong lĩnh vực xã hội hóa và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ khả năng ngân sách và nhu cầu khuyến khích xã hội hóa thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình xã hội hóa hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có để cho cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê có thời hạn.

2. Trường hợp ngân sách nhà nước không bố trí hoặc bố trí không đủ để đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình xã hội hóa cho thuê thì các Bộ, ngành chuyên quản trong lĩnh vực xã hội hóa, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thỏa thuận với cơ sở thực hiện xã hội hóa về việc cơ sở thực hiện xã hội hóa ứng trước tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa để có nguồn vốn thực hiện việc đầu tư xây dựng.

Số tiền thuê ứng trước được quy đổi ra số năm, số tháng đã hoàn thành nghĩa vụ về tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa.

3. Giá cho thuê cơ sở hạ tầng và một phần hoặc toàn bộ công trình xã hội hóa được các Bộ, ngành chuyên quản trong lĩnh vực xã hội hóa và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi thỏa thuận với cơ sở thực hiện xã hội hóa và theo nguyên tắc: Giá thuê được xác định phù hợp với mức giá thuê phổ biến trên thị trường có tính đến yếu tố khuyến khích của địa phương tại thời điểm ký hợp đồng thuê nhưng phải bảo đảm việc bảo toàn chi phí hình thành nên tài sản thuê.

4. Cơ sở thực hiện xã hội hóa đã trả hoặc ứng trước tiền thuê cơ sở hạ tầng và công trình xã hội hóa có các quyền sau đây:

a) Được tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án xã hội hóa để thực hiện sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê cơ sở hạ tầng và một phần công trình xã hội hóa;

b) Được hạch toán phần tiền thuê cơ sở hạ tầng và công trình xã hội hóa (đã trả hoặc đã ứng trước) vào chi phí dự án theo quy định;

c) Được tính phần giá trị đầu tư thêm (nếu có) vào vốn đầu tư của dự án và được dùng phần tài sản đầu tư thêm này làm tài sản thế chấp để vay vốn.

5. Trường hợp có nhu cầu góp vốn, liên doanh, liên kết để thành lập cơ sở thực hiện xã hội hóa, các Bộ, ngành chuyên quản trong lĩnh vực xã hội hóa và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thỏa thuận với nhà đầu tư việc sử dụng số tiền cho thuê cơ sở hạ tầng và công trình xã hội hóa hoặc giá trị tài sản đã đầu tư trên đất để góp vốn, liên doanh, liên kết với cơ sở thực hiện xã hội hóa này theo quy định của pháp luật.

6. Hết thời hạn thuê, góp vốn hoặc việc thuê, góp vốn theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều này chấm dứt trước hạn theo quy định của pháp luật, cơ sở thực hiện xã hội hóa chuyển giao cho Nhà nước toàn bộ cơ sở hạ tầng và công trình kiến trúc trên đất.

7. Trình tự, thủ tục về cho thuê cơ sở hạ tầng và công trình xã hội hóa, góp vốn bằng tiền thuê để thực hiện dự án xã hội hóa được thực hiện theo quy định tại Nghị định này và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng trường học, bệnh viện, khu vui chơi, khu thể thao, bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa, rạp hát, rạp chiếu phim hoặc các công trình xã hội hóa khác theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Điều này.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6

“Điều 6. Cho thuê đất

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình xã hội hóa thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

2. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực. Mức tối đa là miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án; mức tối thiểu bằng mức ưu đãi theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư.

Chậm nhất sáu (06) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, căn cứ vào lĩnh vực và khu vực địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và công bố công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất nêu trên sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Định kỳ ba (03) năm một lần, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát để sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương cho phù hợp.

3. Trường hợp nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình xã hội hóa mà phải chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai và được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, cụ thể:

a) Trường hợp nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian của dự án thì số tiền nhà đầu tư đã trả để nhận quyền sử dụng đất được tính vào chi phí đầu tư của dự án;

b) Trường hợp nhà đầu tư chỉ được miễn tiền thuê đất cho một số năm thì khoản tiền nhà đầu tư đã trả để nhận quyền sử dụng đất được coi là khoản tiền thuê đất mà nhà đầu tư đã trả trước cho Nhà nước để được thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai. Khoản tiền này được xác định trên cơ sở giá đất theo mục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm có quyết định của cơ quan nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không vượt quá tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

c) Khoản tiền nhà đầu tư đã trả để nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điểm b Khoản này được xác định theo nguyên tắc sau đây:

- Trường hợp giá đất để tính tiền thuê đất được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì giá của loại đất nhận chuyển nhượng cũng được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất;

- Trường hợp giá đất để tính tiền thuê đất được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư thì giá của loại đất nhận chuyển nhượng cũng được xác định theo các phương pháp này tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Việc xác định giá đất tính thu tiền thuê đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất hoặc theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

4. Việc miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án xã hội hóa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án mà nội dung dự án đã được phê duyệt đáp ứng danh mục các loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định thì được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai theo quy định tại Nghị định này kể từ thời điểm có quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Trường hợp sau khi dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra và xác định cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng quy định về tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung đã cam kết thì cơ sở thực hiện xã hội hóa phải nộp tiền thuê đất đã được miễn, giảm theo chính sách và giá đất tại thời điểm được hưởng ưu đãi về đất quy định tại Điểm a Khoản này và tiền chậm nộp tính trên số tiền thuê đất được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

c) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và loại hình dự án xã hội hóa, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan thuế chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về xã hội hóa và các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, xác định việc đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định của cơ sở thực hiện xã hội hóa tại thời điểm dự án hoàn thành đưa vào hoạt động;

d) Việc kiểm tra, xác định theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản này được thực hiện như sau:

- Sau khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, trong khoảng thời gian quy định tại danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của từng lĩnh vực xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định, cơ sở thực hiện xã hội hóa phải gửi văn bản đến cơ quan thuế để thông báo dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan để cơ quan thuế xem xét ra quyết định miễn, giảm tiền thuê đất chính thức;

- Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ sở thực hiện xã hội hóa, cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản này. Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định thì cơ quan thuế có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý theo quy định tại Điểm b Khoản này.

5. Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng ngân sách địa phương để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư thuê để thực hiện dự án xã hội hóa;

b) Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cân đối được ngân sách địa phương để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư thuê để thực hiện dự án xã hội hóa thì việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện như sau:

- Trường hợp thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện của dự án thì cơ sở thực hiện xã hội hóa hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào ngân sách nhà nước và khoản chi phí này được tính vào vốn đầu tư của dự án;

- Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm một phần hoặc không được miễn, giảm tiền thuê đất thì cơ sở thực hiện xã hội hóa hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào ngân sách nhà nước và khoản chi phí này được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp (đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê) hoặc được quy đổi ra số năm, tháng đã nộp tiền thuê đất (đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm) theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng không vượt quá tiền thuê đất phải nộp hoặc thời gian phải nộp tiền thuê đất của dự án. Số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án.

c) Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thì việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng như sau:

- Trường hợp thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện của dự án thì cơ sở thực hiện xã hội hóa được tính chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào vốn đầu tư của dự án;

- Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm một phần hoặc không được miễn, giảm tiền thuê đất thì cơ sở thực hiện xã hội hóa được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào số tiền thuê đất phải nộp (đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê) hoặc được quy đổi ra số năm, tháng đã nộp tiền thuê đất (đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm) theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng không vượt quá tiền thuê đất phải nộp hoặc thời gian phải nộp tiền thuê đất của dự án. Số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án.

d) Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản này gồm tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

6. Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án hoặc được miễn tiền thuê đất cho một số năm theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này nhưng có nguyện vọng được nộp tiền thuê đất (không áp dụng chính sách ưu đãi) thì tiền thuê đất phải nộp được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép nộp tiền. Tiền thuê đất được xác định cho thời hạn sử dụng đất là thời gian còn lại của dự án đầu tư. Cơ sở thực hiện xã hội hóa có các quyền đối với giá trị quyền thuê đất của thời hạn sử dụng đất còn lại theo quy định của pháp luật về đất đai tương ứng với hình thức sử dụng đất.

Trong trường hợp này, cơ sở thực hiện xã hội hóa được trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt còn lại (chưa phân bổ vào chi phí dự án) vào tiền thuê đất phải nộp, tối đa không vượt quá tiền thuê đất phải nộp; được tính giá trị quyền sử dụng đất thuê vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và có các quyền và nghĩa vụ như tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thời hạn sử dụng đất còn lại theo quy định của pháp luật về đất đai.

7. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa thì thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng cao nhất các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo quy định tại pháp luật về đấu thầu và pháp luật về đất đai.

8. Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất hợp pháp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; được Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp, quyền sở hữu nhà và tài sản theo quy định của pháp luật. Trình tự và thủ tục cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

9. Việc sử dụng đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch và đúng các quy định của pháp luật về đất đai. Khi hết thời hạn thuê đất nếu cơ sở thực hiện xã hội hóa không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc bị giải thể hoặc chuyển đi nơi khác thì phải trả lại đất đã được giao cho Nhà nước; trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích thì Nhà nước sẽ thu hồi.

10. Tính giá trị quyền sử dụng đất thuê vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và các quyền về đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa:

a) Khi được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án hoặc cho thuê đất dưới hình thức thu tiền thuê hàng năm thì cơ sở thực hiện xã hội hóa không được tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và không được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất thuê; không được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê;

b) Khi được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và được miễn tiền thuê đất trong một số năm thì cơ sở thực hiện xã hội hóa được tính giá trị quyền sử dụng đất thuê theo số tiền thuê đất đã nộp vào giá trị tài sản của dự án đầu tư. Cơ sở thực hiện xã hội hóa chỉ được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất thuê; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê trong phần giá trị quyền sử dụng đất thuê tương ứng với số tiền thuê đất phải nộp.

11. Chuyển nhượng dự án xã hội hóa:

a) Trong quá trình thực hiện dự án, vì lý do khách quan không thể tiếp tục thực hiện dự án trên đất đã được Nhà nước cho thuê đất thì cơ sở thực hiện xã hội hóa được chuyển nhượng dự án này theo pháp luật về kinh doanh bất động sản nếu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển nhượng dự án bằng văn bản. Người nhận chuyển nhượng dự án phải bảo đảm tiếp tục thực hiện dự án xã hội hóa theo đúng mục tiêu và mục đích sử dụng đất của dự án;

b) Giá trị dự án chuyển nhượng do hai bên thỏa thuận, bao gồm:

- Tài sản trên đất đối với trường hợp dự án được miễn toàn bộ tiền thuê đất hoặc trong trường hợp thuê đất nộp tiền thuê hàng năm;

- Tài sản trên đất và toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất đối với trường hợp dự án phải nộp toàn bộ (không được miễn, giảm) tiền thuê đất trong trường hợp thuê đất nộp tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê;

- Tài sản trên đất và một phần giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần tiền thuê đất đã nộp ngân sách nhà nước đối với trường hợp dự án được giảm một phần tiền thuê đất.

c) Việc hoàn tất thủ tục về cho thuê đất giữa chủ đầu tư cũ và chủ đầu tư mới khi chuyển nhượng dự án xã hội hóa thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

12. Đối với đất nhận chuyển nhượng hợp pháp từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà không phải chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cơ sở thực hiện xã hội hóa được tính giá trị quyền sử dụng đất đang sử dụng vào tài sản của dự án đầu tư và được phân bổ vào chi phí để thu hồi vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

13. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều này.”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 18 như sau:

“Điều 18. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

9. Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Chỉ đạo Cục thuế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở chuyên ngành về xã hội hóa có liên quan tiến hành giám sát việc thực hiện của các dự án xã hội hóa theo đúng điều kiện và tiêu chí đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp phát hiện, cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bãi bỏ các ưu đãi theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

1. Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất ở, đất đô thị thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP thì cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng mức miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này kể từ ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

2. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa đã được Nhà nước giao đất mà được miễn tiền sử dụng đất hoặc được giảm tiền sử dụng đất và đã nộp phần tiền sử dụng đất không được giảm theo quy định tại pháp luật về khuyến khích xã hội hóa trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất. Trường hợp chuyển sang thuê đất thì không phải nộp tiền thuê đất trong thời hạn đã được giao đất.

3. Cơ sở thực hiện xã hội hóa đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hưởng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP từ ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến trước ngày 01 tháng 8 năm 2014 mà Nhà nước không yêu cầu nộp tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì cơ sở thực hiện xã hội hóa không phải hoàn trả Nhà nước số tiền này.

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Điều này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

2. Bãi bỏ các quy định tại Khoản 3 Điều 4 và Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 59/2014/ND-CP

Hanoi, June 16, 2014

 

DECREE

ON AMENDMENTS TO THE DECREE NO. 69/2008/ND-CP DATED MAY 30, 2008 OF THE GOVERNMENT ON INCENTIVE POLICIES ON PRIVATE SECTOR INVOLVEMENT IN EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING, HEALTH CARE, CULTURE, SPORTS AND ENVIRONMENT

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on Investment dated November 29, 2005;

Pursuant to the Law on Tax administration dated November 29, 2006; the Law on the amendments to the Law on Tax administration dated November 20, 2012;

Pursuant to the Law on land dated November 29, 2013;

At the request of the Minister of Finance,

The Government issues a Decree on amendments to the Decree No. 69/2008/ND-CP dated May 30, 2008 of the Government on incentive policies on private sector involvement (PSI) in education, vocational training, health care, culture, sports and environment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Clause 1 of Article 1 shall be amended as follows:

“1. Scope of the Decree

The fields that need PSI include: education and training, vocational training, health care, culture, sports, environment, and judicial expertise.”

2. The Article 5 shall be amended as follows:

“Article 5. Lease and construction of facilities

1. Ministries or agencies in charge of private sector involvement (hereinafter referred to as PSI authorities) and the People’s Committee of central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as the provinces) shall invest in infrastructure, construct a part of or all of PSI works, or use the existing housing or infrastructure in order to lease them out to private sector investors (hereinafter referred to as investors) for limited term according to the government budget and policies on private sector involvement.

2. In case the government budget is not allocated or not sufficiently allocated to invest in infrastructure or PSI works, PSI authorities, People’s Committee of the province shall reach an agreement with investors on the advance of the rents of infrastructure or buildings related to private sector involvement in order to invest in construction.

The advance rents shall be converted into number of years or months in which the rents for infrastructure or PSI works are paid.

3. The rents for infrastructure and a part of or all of PSI works shall be decided by PSI authorities and the People’s Committee of the province after reaching an agreement with the investors under following rule: The rent shall be determined conformably with the rent on the market with due account taken of the incentive policies of the local government on the date on which the lease contract is concluded provided that the cost covered the leased property is included.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Keep investing in completion of the project for private sector involvement to carry on business as prescribed in regulations of law if the investor rents infrastructure or a part of PSI works;

b) Include the rent for infrastructure and PSI works (which is paid or paid an advance) in the project cost as prescribed;

c) Include the additional investment in the investment capital of the project and use the additional investment property as collateral for a loan.

5. If PSI authorities and the People’s Committee of the province wish to contribute capital, or join in joint venture in order to establish an investor, they may conclude an agreement with the investor on use of the rents for infrastructure and PSI works or the value of assets on land.

6. When the lease term or capital contribution expires or the lease or capital contribution as prescribed in Clause 1 and Clause 4 of this Article terminates ahead of the deadline as prescribed in regulations of law, the investor shall transfer the whole infrastructure and building on land to the State.

7. Procedures for the lease of infrastructure and PSI works, use of the rent for capital contribution to carry out the project for private sector involvement shall comply with regulations of this Decree and law on the management and use of state-owned property.

8. The People’s Committee of the province must enable the investors to invest in construction of schools, hospitals, recreational centers, sports centers, museums, libraries, culture club, theaters, cinemas or other PSI works according to the planning approved by the competent authorities.

9. The Ministry of Finance shall provide guidance on this Article.”

3. The Article 6 shall be amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. An investor is eligible to be leased a piece of land which is completed the land clearance subject to land rents over entire lease term by the State to construct PSI works except cases prescribed in Clause 2 of this Article.

The compensation for land clearance to construct PSI works shall be provided as prescribed in Clause 5 of this Article.

2. With regard to the investor in the urban areas, the People’s Committee of the province shall issue regulations on exemption from or reduction in land rents in every area or sector according to the actual condition of the local government. The maximum incentive is the exemption of land rents over the entire lease term of the project; the minimum incentive is the incentive prescribed in regulations on law on land and law on investment.

At least 06 months from the effective date of this Decree, the People’s Committee of the province shall issue and announce the regulations on exemption or reduction in aforesaid land rents with the consent of the Standing of the People’s Council of province according to the sector and administrative divisions receiving preferential treatment for PSI.

Every 03 years, the People’s Committee of the province may amend the List of PSI fields and administrative divisions receiving PSI preferential treatment in the local governments.

3. In case an investor is transferred a piece of land to carry out the investment project for PSI works without any change in land use purposes in accordance with land-use planning, the investor is eligible to be leased the piece of land by the State as prescribed in law on land and receive preferential treatment for exemption or reduction of land rents as prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article, in particular:

a) In case the investor is exempt from the land rents over entire lease term of the project, the amount of money paid for the piece of land shall be concluded in the investment cost of the project;

b) In case the investor is only exempt from the land rents for a year, the amount of money paid for the piece of land shall be considered as the advance of land rents which is paid to the State by the investor as prescribed in law on land. This amount of money shall be determined according to the use purpose of the transferred land on the date on which the permission for change in land use purposes is made by the regulatory agencies provided that it does not exceed the compensation equivalent to the compensation paid by the State when the land is withdrawn as prescribed in law on land.

c) The amount of money paid for the piece of land by the investors as prescribed in Point b of this Clause shall be determined according to the following rules:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In case the land prices subject to the land rents are determined according to direct comparison method, subtraction method, income-based method, or surplus-based method, the price of the type of transferred land shall be also determined according that method on the date on which the permission for change in land use purposes is made.

In case the land prices subject to the land rents are determined according to the coefficient-based method, or direct comparison method, subtraction method, income-based method, or surplus-based method as prescribed in the Decree of the Government on collection of land rents or water surface rents.

4. The land rents prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article shall be exempt or reduced as follows:

a) The investor has PSI project(s) approved by the competent authorities as prescribed and eligible to rent land from the State to carry out the project and the approved project satisfying requirements pertaining to types, scope, and criteria regulated by the Prime Minister shall benefit from incentive policies on land as prescribed in this Decree from the date on which the permission for land lease or change in land use purposes is issued by the competent authority.

b) After the project is completed and put into operation, if the entity investor fails to meet requirements pertaining to types, scope or criteria as prescribed in the Decision of the Prime Minister according to the inspection of the competent authority, the investor must pay land rents which are exempt or reduced according to the policies and land prices on the date on which they receive preferential treatment for land as prescribed in Point a of this Clause and late payment interest subject to the land rents exempt or reduced as prescribed in law on tax administration;

c) According to the actual condition of the local government and types of the PSI project, the People’s Committee of the province shall assign the tax authority to take charge and cooperate with the PSI authorities and relevant authorities to inspect and determine the satisfaction of requirements pertaining to types, scope, or criteria as prescribed in the Decision of the Prime Minister taken by the investor on the date on which the completed project is put into operation;

d) The inspection and determination as prescribed in Point b and Point c of this Clause shall be carried out as follows:

- After the completed project is put into operation, within the period prescribed in the List of types, criteria, or scope of the fields that need PSI decided by the Prime Minister, the investor must notify the tax authority of that the operation of the completed project and send it relevant documents or materials in order for tax authority to consider making the official decision on exemption or reduction in land rents;

- At least 30 days from the date on which the notification of the investor is received, the tax authority shall cooperate with relevant authorities to implement the regulations of Point c of this Clause. In case the investor fails to meet requirements pertaining to criteria or scope decided by the Prime Minister, the tax authority must request the People’s Committee of the province for handling as prescribed in Point b of this Clause.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The People’s Committee of the province shall provide compensation for land clearance and allocate the land after finishing the land clearance in order for the investors to rent for PSI project according to the local budget;

b) In case the People’s Committee of the province fails to provide compensation for land clearance and allocate the land after land clearance in order for the investors to rent for PSI project because of unbalanced local budget, the compensation for land clearance shall be provided as follows:

- In case the investor is eligible for exemption from land rents over entire lease term, it must make a refund of expenditure on compensation for land clearance according to the plan approved by the competent authority and this expenditure shall be included in the investment capital of the project;

- In case the investor is eligible for a part of exemption or reduction in land rents or is not eligible for exemption or reduction in land rents, the entity must make a refund of expenditure on compensation for land clearance according to the plan approved by the competent authority and this expenditure shall be subtracted from the payable land rents (if the land rents are paid over the entire lease term) or converted into number of years or months in which the land rents are paid (if the land rents are paid annually) as prescribed in law on collection of land rents and water face rents provided that they do not exceed the payable land rents or deadline for the payable land rents of the project. The remaining amount of money (if any) shall be included in the investment capital of the project.

c) In case the investor which is eligible for land lease by the State voluntarily pays the advance of compensation for land clearance to the State in order to enhance the progress of land clearance, the compensation for land clearance shall be provided as follows:

- In case the investor is eligible for exemption from land rents over the entire lease term, the expenditures on compensation for land clearance according to the plan approved by the competent authority shall be included in the investment capital of the project;

- In case the investor is eligible for a part of exemption or reduction in land rents or is not eligible for exemption or reduction in land rents, the expenditures on compensation for land clearance shall be subtracted from the payable land rents (if the land rents are paid over the entire lease term) according to the plan approved by the competent authority or converted into number of years or months in which the land rents are paid (if the land rents are paid annually) as prescribed in law on collection of land rents and water face rents provided that they do not exceed the payable land rents or deadline for the payable land rents of the project. The remaining amount of money (if any) shall be included in the investment capital of the project.

d) The compensation for land clearance prescribed in Point b and Point c of this Clause includes compensation, support, and resettlement and expenditures on organization of compensation for land clearance.

6. In case the investor is leased a piece of land subject to lump-sum payment over the entire lease term and it is exempt from the land rents over the entire period of project or exempt from the land rents for a number of years as prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article but it wishes to pay the land rents (not applicable to incentive policy), the payable land rents shall be determined according to policy and land prices on the date on which the competent authority permits the payment. The land rents shall be subject to land use term which is the remaining term of the project of investment. The investor shall have rights related to the piece of leased land for the remaining land use term as prescribed in law on land in proportion to the type of land use.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. In case there are two investors or more who register one place where the PSI project is carried out, the investor who satisfy requirements pertaining to scope, quality, effect the best as prescribed in law on tender and law on land.

8. The investor using the piece of land lawfully shall be granted Certificate of land use rights, ownership of land and property on land; shall be protected their lawful rights to use land, ownership of land and property on land as prescribed. Procedures for land lease, issuance of the Certificate shall comply with regulations of law on land.

9. The investor must use land for proper purposes, conform to the planning and comply with regulations of law on land. When the land lease term expires, if the investor does not wish to keep using or it is dissolved or it has moved to another place, it is required to return the land to the State; if it uses the piece of land for improper purposes, its piece of land shall be withdrawn.

10. The inclusion of the piece of leased land of investor in the value of assets of the project of investment:

a) In case the investor is leased a piece of land subject to lump-sum payment over the entire lease term from the State and it is exempt from the land rents over the entire period of project or the piece of leased land subject to annual payment, the piece of land shall not be included in the value of assets of project of investment and it is not exchanged, transferred, given, or leased; the piece of leased land is not also mortgaged, guaranteed, or contributed as capital;

b) In case the investor is leased a piece of land subject to lump-sum payment over the entire lease term or exempt from the land rents for a number of years, the value of the piece of leased land equivalent to the payable land rents shall be included in the value of assets of project of investment. The investor may only transfer, give, or lease the piece of leased land; mortgage, guarantee, or contribute the piece of leased land in the proportion to the payable land rents.

11. Transfer of project related private sector involvement:

a) During carrying out the project, if the investor fails to keep carrying out the project on the piece of leased land by the State due to objective reasons, it may transfer this project as prescribed in law on trading in real estate if the People’s Committee of the province approves the policies on transfer of project in writing. The transferee of the project must keep carrying out the PSI project for the proper objectives and land purposes;

b) The value of the transferred project shall be dealt by the parties, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The property on land and the total value of the piece of land if the total land rents (without any exemption or reduction) are required with regard to the land subject to lump-sum payment over entire lease term;

- The property and a portion of value of the piece of land in proportion to the land rents paid to government budget with regard to the land subject to reduction in land rents.

c) The procedures for the land lease between the old investor and the new investor when transferring the PSI project shall comply with law on land.

12. With regard to the land which is lawfully transferred from organizations, households or individuals without any change in land use purposes as prescribed in Clause 2 of this Article, the investor may include the value of the piece of land in the value of assets of the project of investment and the capital recovery costs as prescribed in regulations of law.

13. The Ministry of Finance shall provide guidance on this Article.”

4. The Clause 9 Article 18 shall be amended as follows:

“Article 18. Responsibility of the People’s Committee of the province

9. Responsibility for inspection and observation

Direct Department of Taxation to take charge and cooperate with the Services of Planning and Investment, Services of Finance, the Service of Natural Resources and Environment and relevant Services in charge of PSI in observation of the implementation of PSI projects according to the requirements approved by the competent authority. If the entities related to private sector involvement fail to meet requirements approved by the competent authority, the People’s Committee of the province shall consider deciding to remove incentives as prescribed in regulations of law".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. In case the investors use residential land, urban area land subject to the List of types, criteria, scope and standards decided by the Prime Minister, but the People’s Committee of the province has not promulgated regulations on exemption and reduction of land levies or land rents as prescribed in Clause 1 Article 6 of the Decree No. 69/2008/ND-CP, the investors shall be exempt from or reduced in the land rents as prescribed in this Decree from the effective date of the Decree No. 69/2008/ND-CP.

2. If the investors are allocated land subject to exemption from land levies or reduction in land levies and they have paid the remaining land rents as prescribed in law on encouragement to private PSI before the effective date of this Decree, they may keep using the land for the remaining land use term but it they are not required to rent the piece of land. If they change to rent the piece of land, they shall be exempt from the land rents within the term in which the piece of land is allocated.

3. In case investors are allocated or leased pieces of land subject to land clearance and they may benefit from incentive policies as prescribed in the Decree No. 69/2008/ND-CP from the effective date of the Decree No. 69/2008/ND-CP to the preceding date of August 1, 2014, and the State does not request to pay the compensation for land clearance, they are not required to make a refund of this compensation to the State.

4. The Ministry of Finance shall provide guidance on this Article.

Article 3. Implementation

1. This Decree shall take effect from August 1, 2014.

2. The Clause 2 of Article 4 and Clause 3 of Article 18 of the Decree No. 69/2008/ND-CP shall be annulled from May 30, 2008 of the Government.

3. Ministers, Heads of ministerial agencies, Heads of Governmental agencies, the President of the People’s Committee of central-affiliated cities and provinces shall be responsible for implementation of this Decree./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ON THE BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 sửa đổi Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


105.533

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!