Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1839/2005/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1839/2005/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU ĐỔI NGÂN PHIẾU THANH TOÁN QUÁ THỜI HẠN LƯU HÀNH

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ,
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc thu đổi ngân phiếu thanh toán (NPTT) quá thời hạn lưu hành của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức và cá nhân (dưới đây gọi là khách hàng).

Điều 2. Điều kiện NPTT quá thời hạn lưu hành được xem xét thu đổi

1. Là NPTT do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành;

2. Còn nguyên hình dạng, kích thước của tờ NPTT. Trường hợp tờ NPTT bị hư hỏng, rách nát phải đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước đối với tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông được thu đổi;

3. Trường hợp can dán, chỉ xem xét thu đổi đối với tờ NPTT được can dán từ hai mảnh của cùng một tờ và có diện tích lớn hơn 90% so với tờ NPTT mẫu cùng loại.

Điều 3. Thủ tục thu đổi NPTT quá thời hạn lưu hành

1. Khách hàng có nhu cầu đổi NPTT quá thời hạn lưu hành cần nộp giấy đề nghị (Phụ lục kèm theo Quyết định này) và NPTT quá thời hạn lưu hành cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (dưới đây gọi là đơn vị thu đổi).

2. Đơn vị thu đổi có trách nhiệm kiểm tra NPTT quá thời hạn lưu hành của khách hàng, nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định này thì tạm thu nhận hiện vật và xác nhận vào giấy đề nghị của khách hàng (được lập hai bản có giá trị như nhau, đơn vị thu đổi giữ một bản và khách hàng giữ một bản); hàng tháng, tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phát hành và Kho quỹ) theo Chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định này thì trả lại ngay cho khách hàng và giải thích rõ lý do không thu đổi.

3. Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của đơn vị thu đổi, Cục Phát hành và Kho quỹ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu số lượng NPTT đã phát hành, thu hồi để quyết định việc chấp nhận (hoặc không chấp nhận) thanh toán NPTT quá thời hạn lưu hành của khách hàng và thông báo kết quả bằng văn bản cho đơn vị thu đổi.

4. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được thông báo của Cục Phát hành và Kho quỹ, đơn vị thu đổi phải thông báo cho khách hàng để thực hiện thu đổi NPTT quá thời hạn lưu hành và thu phí theo quy định tại Điều 5 Quyết định này hoặc thông báo lý do không thu đổi.

Điều 4. Xử lý NPTT giả, nghi giả

Trường hợp phát hiện NPTT xin thu đổi là giả hoặc nghi giả, đơn vị thu đổi xử lý theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước như đối với tiền giả, tiền nghi giả.

Điều 5. Phí thu đổi NPTT quá thời hạn lưu hành

Phí thu đổi NPTT quá thời hạn lưu hành là 5% (năm phần trăm) tổng giá trị NPTT quá thời hạn lưu hành được chấp nhận thu đổi và được hạch toán vào thu nghiệp vụ của đơn vị thu đổi.

Điều 6. Đóng gói, giao nhận NPTT quá thời hạn lưu hành

Việc kiểm đếm, đóng gói, giao nhận và bảo quản NPTT quá thời hạn lưu hành sau khi thu đổi được thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.

Điều 7. Thời hạn chấm dứt thu đổi NPTT quá thời hạn lưu hành

Quy định thu đổi NPTT quá thời hạn lưu hành theo quyết định này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2007; kể từ ngày 01/01/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấm dứt thu đổi NPTT quá thời hạn lưu hành.

Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 324/1999/QĐ-NHNN6 ngày 15/9/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành; Quyết định số 1345/2001/QĐ-NHNN ngày 29/10/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi bổ sung một số điều khoản tại Quy chế thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành ban hành kèm theo Quyết định số 324/1999/QĐ-NHNN6 ngày 15/9/1999.

2. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);                                         
- Bộ Tư Pháp (để kiểm tra);
- Lưu VP, PC, PHKQ.

KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC
 

 
Nguyễn Thị Kim Phụng

 

Phụ lục :

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỔI NGÂN PHIẾU THANH TOÁN QUÁ THỜI HẠN LƯU HÀNH

 

    Kính gửi: ...........................................................................

 

Tên khách hàng: .....................................................................................................

Số CMND (hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác): .....................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Điện thoại: ..............................................................................................................

Bảng kê ngân phiếu thanh toán (NPTT) quá thời hạn lưu hành:

 

TT

Loại NPTT

Ngày hết hạn lưu hành

Số tờ

Thành tiền

Số sêri

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Thành tiền bằng chữ: ..............................................................................................

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước …...………………………………………….......... xem xét, thu đổi.

 

 

 

 

Ngày .... tháng .... năm ........

Người đề nghị

(khách hàng ký, ghi rõ họ tên)

Ngân hàng Nhà nước ……………………… ………………… tạm thu nhận số NPTT quá thời hạn lưu hành theo bảng kê trên để báo cáo Ngân hàng Nhà nước Trung ương xem xét thu đổi.

Giám đốc

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

(Lưu ý: Giấy đề nghị được lập 2 bản, khách hàng giữ 1 bản và Ngân hàng giữ 1 bản để đối chứng. Tối đa sau thời gian 60 ngày, kể từ ngày nhận giấy đề nghị và NPTT, Ngân hàng có trách nhiệm thu đổi hoặc thông báo lý do không thu đổi cho khách hàng. Sau khi thực hiện thu đổi, Ngân hàng phải thu lại giấy đề nghị của khách hàng)

 

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
-----------------

No. 1839/2005/QD-NHNN

Hanoi, December 19, 2005

 

DECISION

ON THE EXCHANGE OF EXPIRED PAYMENT NOTES

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam issued in 1997; the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on the State Bank of Vietnam issued in 2003;
- Pursuant to the Decree No. 86/2002/ND-CP dated 05 November 2002 of the Government providing for the function, assignment, authority and the organizational structure of Ministries, ministerial level agencies;
- Pursuant to the Decree No. 52/2003/ND-CP dated 19 May 2003 of the Government providing for the function, assignment, authority and the organizational structure of the State Bank of Vietnam;
- Pursuant to the Decree No. 64/2001/ND-CP dated 20 September 2001 of the Government on the payment activity through payment services suppliers;
- Upon the proposal of the Director of Issuing and Vault Department,

DECICES:

Article 1. Governing scope

This Decision provides for the exchange of the expired payment notes (PN) of the State Bank for organizations and individuals (hereinafter referred to as customers).

Article 2. Conditions for the expired PN to be considered for exchange

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The shape and size of the PN must remain intact. In case where the PN is ruined, torn to pieces, conditions under current provisions of the State Bank for the exchange of paper notes which are not qualified for circulation must be ensured;

3. In case where the PN is broadened, stuck, only PN which is broadened, stuck from the two pieces of the same note and has area of more than 90% against the PN of the same type shall be considered for exchange.

Article 3. Procedures for the exchange of the expired PNs

1. Customers who have a demand for the exchange of the expired PNs should submit an application (Appendix attached to this Decision) and the expired PNs to the State Bank branches in provinces, cities under the Central Governments management or the Banking Operation Department (hereinafter referred to as exchanging unit).

2. The exchanging unit shall be responsible for the inspection of the expired PNs of the customers, if they satisfy the conditions provided for in Article 2 of this Decision, the exchanging unit shall temporarily accept those PNs and confirm in the application of the customers (drawn in two copies with the same validity, one kept by the exchanging unit and one kept by the customer); on the monthly basis, consolidate and make a report to the State Bank of Vietnam (the Issuing and Vault Department) in accordance with the Statistic Reporting Regime of the State Bank. In case where a customer does not satisfy the conditions provided for in Article 2 of this Decision, the exchanging unit shall immediately return the PN to the customer and clearly state the reason thereof.

3. Within the period of 07 working days since the receipt of the report from the exchanging unit, the Issuing and Vault Department shall be responsible for the verification, reconciliation of the number of PNs which has been issued, then revoke them and decide on the payment acceptance (or non-acceptance) for the expired PNs of the customers and give a written notice of the result to the exchanging unit.

4. Within the period of 05 working days since the receipt of the notice of the Issuing and Vault Department, the exchanging unit must inform the customer to perform the exchange of the expired PNs against a fee in accordance with provisions in Article 5 of this Decision or inform the reason for not exchange.

Article 4. Dealing with the PNs which are counterfeit, or suspected to be counterfeit

In case where a PN applied for exchange is detected to be counterfeit or suspected to be counterfeit, the exchanging unit shall deal with it in accordance with current provisions of the State Bank like dealing with the counterfeit money or money which is suspected to be counterfeit

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Fee for the exchange of the expired PNs shall be 5% (five percent) of the total value of the expired PNs which are accepted for exchange and shall be recorded to the operational income of the exchanging unit.

Article 6. Package, delivery and receipt of the expired PNs

The post-exchange counting, package, delivery, receipt and preservation of the expired PNs shall be implemented in compliance with current provisions of the State Bank on the delivery, receipt, preservation, transportation of cash, precious assets, valuable papers.

Article 7. The period for terminating the exchange of the expired PNs

Provisions on the exchange of the expired PNs under this decision shall be implemented till the end of 31st December 2007; from 01 January 2008 onwards, the State Bank of Vietnam shall terminate the exchange of the expired PNs.

Article 8. Effectiveness and responsibility for implementation

1. This Decision shall be effective after 15 days since its publication in the Official Gazette and replace the Decision No. 324/1999/QD-NHNN6 dated 15/9/1999 of the Governor of the State Bank on the issuance of the Regulation on the exchange of the expired payment notes; the Decision No.1345/2001/QD-NHNN dated 29/10/2001 of the Governor of the State Bank on the amendment, supplement of several articles in the Regulation on exchange of the expired payment notes issued in conjunction with the Decision No. 324/1999/QD-NHNN6 dated 15/9/1999.

2. The Director of the Administrative Department, the Director of the Issuing and Vault Department, Heads of related units of the State Bank, the Director of the Banking Operation Department, General Managers of the State Bank branches in provinces, cities under the Central Governments management shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Thi Kim Phung

 

APPENDIX

APPLICATION FOR THE EXCHANGE OF THE EXPIRED PAYMENT NOTES

To:...................................................................

Name of the customer:...........................................................................................................

Number of Identity Card (or other valid personal papers):............................................................

Address:...............................................................................................................................

Phone number:......................................................................................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Order

Type of PNs

Expiry date

Quantity

Value

Series

1

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

2

 

 

 

 

 

...

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Total

 

 

 

Value in word:........................................................................................................................

Request the State Bank ..................................................................... to consider for exchange

Date ,.......................

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.APPLICANT
(Customer signs and states clearly full name)

GENERAL MANAGER
(sign, clearly state full name and seal)

(Note: The application shall be drawn in two copies, one kept by the customer and one kept by the Bank for the reconciliation. After 60 days at the maximum since the receipt of the application and the PNs, the Bank shall be responsible for the exchange or giving a notice of the reasons for not exchanging to the customer. After the exchange, the Bank must revoke the application of the customer)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1839/2005/QĐ-NHNN ngày 19/12/2005 về việc thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.452

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!