Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1345/2001/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày ban hành: 29/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1345/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1345/2001/QĐ-NHNN NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN TẠI QUY CHẾ THU ĐỔI NGÂN PHIẾU THANH TOÁN QUÁ THỜI HẠN LƯU HÀNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 324/1999/QĐ-NHNN6 NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 1999

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 91/CP ngày 25/11/1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại "Quy chế thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành" ban hành kèm theo Quyết định số 324/1999/QĐ-NHNN6 ngày 15 tháng 9 năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, như sau:

1. Điều 3 được sửa đổi như sau:

"Điều 3. Đối với số ngân phiếu thanh toán tồn quỹ đến cuối ngày hết hạn thanh toán và số ngân phiếu thanh toán thu nhận theo Điều 2 Quy chế này (số liệu phải được thể hiện trên sổ sách kế toán của đơn vị và báo cáo về Ngân hàng Nhà nước, nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch chính) các Tổ chức tín dụng, Kho bạc nhà nước được nộp miễn phí trong vòng 10 ngày sau thời điểm hết hạn thanh toán vào Sở giao dịch NHNN; Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố nơi đơn vị mở tài khoản".

2. Điều 5 được sửa đổi như sau:

"Điều 5. Đối với NPTT quá thời hạn lưu hành trong phạm vi 1 năm:

Sở giao dịch NHNN, Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, nếu xác định đủ điều kiện được đổi thì thu đổi cho khách hàng không đòi hỏi thủ tục đơn từ".

3. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 6. Đối với NPTT quá thời hạn lưu hành từ trên 1 năm:

1. Khách hàng phải làm giấy xin đổi NPTT quá thời hạn lưu hành, theo phụ lục số 1 kèm theo Quy chế này, gửi Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn hoặc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

2. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tiếp nhận giấy xin đổi NPTT quá hạn lưu hành của khách hàng (chưa nhận NPTT), hàng tháng tổng hợp, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ) theo mẫu biểu G06 tại Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc NHNN.

3. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ tổng hợp, kiểm tra (loại NPTT, ngày hết hạn, số sêri đã phát hành), cân đối số lượng NPTT phát hành ra và thu hồi về để:

a. Trực tiếp xử lý đối với các loại NPTT quá thời hạn lưu hành từ trên 1 năm đến 3 năm;

b. Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý đối với các loại NPTT quá thời hạn lưu hành từ trên 3 năm.

4. Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ thông báo kết quả bằng văn bản cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước làm căn cứ thực hiện thu đổi. Chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện việc thu đổi hoặc thông báo lý do không thu đổi cho khách hàng".

4. Điều 7 được sửa đổi như sau:

"Điều 7:

1. Đối với NPTT không đủ tiêu chuẩn lưu thông, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận kiểm tra và thu đổi cho khách hàng theo các quy định hiện hành về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (riêng trường hợp tờ NPTT 2 nửa khác sêri không được chấp nhận thanh toán).

2. Trường hợp NPTT vừa không đủ tiêu chuẩn lưu thông vừa quá thời hạn lưu hành thì được thu đổi theo các quy định tại Khoản 1 điều này và thu phí theo quy định tại Điều 8 Quy chế này".

5. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 8:

1. Phí thu đổi NPTT quá thời hạn lưu hành, được tính theo tỉ lệ phần trăm trên tổng giá trị NPTT quá thời hạn lưu hành được chấp nhận thanh toán, cụ thể như sau:

- NPTT quá hạn từ 1 ngày đến 15 ngày (trừ số NPTT được thu nhận theo Điều 2 Quy chế này), thu phí 0,5%.

- NPTT quá hạn từ 16 ngày đến 1 tháng, thu phí 1%.

- NPTT quá hạn từ trên 1 tháng đến 2 tháng, thu phí 1,5%.

- NPTT quá hạn từ trên 2 tháng đến 3 tháng, thu phí 2%.

- NPTT quá hạn từ trên 3 tháng đến 6 tháng, thu phí 3%.

- NPTT quá hạn từ trên 6 tháng đến 1 năm, thu phí 4%.

- NPTT quá hạn từ trên 1 năm, thu phí 5%.

2. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thu thêm 1% tổng giá trị NPTT quá thời hạn lưu hành được chấp nhận thanh toán đối với các trường hợp quy định tại Điều 7 Quy chế này".

6. Thay thế phụ lục số 1 kèm theo Quyết định số 324/1999/QĐ-NHNN6 ngày 15 tháng 9 năm 1999 bằng phụ lục số 1 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước; Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1345/2001/QD-NHNN

Hanoi, October 29th , 2001

 

DECISION

ON THE AMENDMENT OF SOME PROVISIONS OF THE REGULATION ON THE EXCHANGE OF THE EXPIRED PAYMENT NOTES ISSUED IN CONJUNCTION WITH THE DECISION NO. 324/1999/QD-NHNN6 DATED 15 SEPTEMBER, 1999

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH110 dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree of the Government No. 15-CP dated 02 March, 1993 on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministry-level agencies;
Pursuant to the Decree No. 91-CP dated 25 November, 1993 of the Government on the organization of the non-cash payment;
Upon proposal by the Director of the Issuing and Vault Department,

DECIDES

Article 1.

To amend, supplement some provisions of " the Regulation on the exchange of the expired payment notes " issued in conjunction with the Decision No. 324/1999/QD-NHNN6 dated 15 September, 1999 of the Governor of the State Bank as follows:

1. Article 3 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Article 5 is amended as follows:

"Article 5. For payment notes which have expired for a period of less than one year:

The Banking Operation Department of the State Bank of Vietnam, State Bank branches in provinces and cities shall be responsible for the receipt, verification and exchange without any further procedure of application if the payment notes are determined to satisfy exchange requirements".

3. Article 6 is amended as follows:

"Article 6. For payment notes which have expired for a period of more than one year:

1. Customers shall submit an application for exchange of the expired payment notes in accordance with the Appendix 1 attached to this Regulation to State Bank branches in provinces or cities in their respective location or the Banking Operation Department of the State Bank of Vietnam.

2. State Bank branches in provinces or cities, the Banking Operation Department of the State Bank of Vietnam shall receive applications for exchange of the expired payment notes from customers (but not accept the payment notes) and submit a monthly report to the State Bank of Vietnam (the Issuing and Vault Department) in accordance with the pro-forma G06 of the Decision No. 516/2000/QD-NHNN1 dated 18 December, 2000 of the Governor of the State Bank of Vietnam.

3. Within 15 days from the date of receiving reports from State Bank branches in provinces or cities, the Banking Operation Department of the State Bank of Vietnam, the Issuing and Vault Department shall consolidate and verify (types of the payment note, their expiry dates, the serial number of the issues), reconcile the number of payment notes which are issued with those which are withdrawn in order to

a. To directly deal with payment notes which have expired for a period of more than 1 year and up to 3 years.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The Issuing and Vault Department of the State Bank of Vietnam shall inform State Bank branches in provinces, cities, the Banking Operation Department of the results in writing which are used as the basis for the exchange. Within 5 working days from the date of receiving the notice at the latest, State Bank branches in provinces, cities, the Banking Operation Department of the State Bank of Vietnam shall conduct the exchange or inform customers of reasons for non-acceptance".

4. Article 7 is amended as follows:

"Article 7.

1. For sub-standard payment notes, State Bank branches in provinces, cities, the Banking Operation Department shall receive, verify and exchange for customers in accordance with current provisions of the State Bank of Vietnam on the receipt and exchange of sub-standard paper money (However, payment notes formed from two parts of different series shall not be accepted for exchange).

2. Payment notes which are sub-standard for circulation and have expired shall be received and exchanged in accordance with provisions of paragraph 1 of this Article and subject to fee payment in accordance with provisions of the Article 8 of this Regulation".

5. Article 8 is amended, supplemented as follows:

"Article 8.

1. Fees for exchange of the expired payment notes shall be calculated as a percentage of the total value of respective expired payment notes that are accepted for payment as follows:

- For expired payment notes which have expired for a period of 1 to 15 days (except the payment notes which are received in accordance with the Article 2 of this Regulation), the fee shall be 0,5%.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For the expired payment notes which have expired for a period of 1 month to 2 months, the fee shall be 1.5%.

- For the expired payment notes, which have expired for a period of 2 months to 3 months, the fee shall be 2%.

- For the expired payment notes, which have expired which have expired for a period of 3 months to 6 months, the fee shall be 3%.

- For the expired payment notes, which have expired for a period of 6 months to 1 year, the fee shall be 4%.

- For the expired payment notes, which have expired for a period of more than 1 year, the fee shall be 5%.

2. State Bank branches in provinces, cities, the Banking Operation Department shall collect further 1% of the total value of expired payment notes that have been accepted for payment for cases provided for in Article 7 of this Regulation".

6. To replace the Appendix No. 1 attached to the Decision No. 324/1999/QD-NHNN6 dated 15, September with the Appendix No. 1 attached to this Regulation.

Article 2. This Decision shall be effective after 15 days from the date of signing.

Article 3. The Director of the Administrative Department; the Director of the Issuing and Vault Department; the Director of the Finance and Accounting Department; the Director of the General Control Department; Heads of relevant units of the State Bank; General Managers of State Bank branches in provinces, cities; the Director of the Banking Operation Department; General Directors (Directors) of credit institutions shall be responsible for implementation of this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Thi Kim Phung

 

APPENDIX 1

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

 

APPLICATION

FOR THE EXCHANGE OF THE EXPIRED PAYMENT NOTES

To:-------------------------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Address:-------------------------------------------------------------------------------------------

Personal identification:--------------------------------------------------------------------------

Type of payment notes:-------------------------------------------------------------------VND

The expiry date:----------------------------------------------------------------------------------

Number of the note: -----------------------------------------------------------------------------

Serial number:------------------------------------------------------------------------------------

The value of the payment notes:---------------------------------------------------------VND

(in words)-----------------------------------------------------------------------------------------

Reasons causing the expiry:--------------------------------------------------------------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Date:--------------------

Applicant
(Sign, full name)

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1345/2001/QĐ-NHNN ngày 29/10/2001 sửa đổi Quy chế thu hồi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành kèm theo Quyết định 324/1999/QĐ-NHNN6 do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.014

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233