Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 64/2001/NĐ-CP hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Số hiệu: 64/2001/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2001

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 64/2001/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUA CÁC TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Nghị định này quy định về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, bao gồm:

a) Mở tài khoản, thực hiện dịch vụ thanh toán, tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

b) Mở tài khoản, sử dụng dịch vụ thanh toán của người sử dụng dịch vụ thanh toán.

2. Nghị định này áp dụng cho các hoạt động thanh toán trong nước và quốc tế qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Mọi hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải tuân thủ các quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Quản lý Nhà nước về hoạt động thanh toán

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán :

1. Nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thanh toán theo thẩm quyền.

3. Cấp phép, đình chỉ hoạt động thanh toán đối với các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác.

4. Kiểm tra, thanh tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và người sử dụng dịch vụ thanh toán.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Hoạt động thanh toán là việc mở tài khoản, thực hiện dịch vụ thanh toán, tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và việc mở tài khoản, sử dụng dịch vụ thanh toán của người sử dụng dịch vụ thanh toán.

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (dưới đây gọi là Ngân hàng Nhà nước), ngân hàng, tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán.

3. Người sử dụng dịch vụ thanh toán là tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

4. Giao dịch thanh toán là việc thực hiện nghĩa vụ trả tiền hoặc chuyển tiền giữa tổ chức, cá nhân.

5. Dịch vụ thanh toán là việc cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện giao dịch thanh toán trong nước và quốc tế, thực hiện thu hộ, chi hộ và các loại dịch vụ khác do Ngân hàng Nhà nước quy định của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ thanh toán.

6. Tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán là tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện một hoặc một số dịch vụ thanh toán.

7. Phương tiện thanh toán là tiền mặt và các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được sử dụng nhằm thực hiện giao dịch thanh toán.

8. Tài khoản thanh toán là tài khoản do người sử dụng dịch vụ thanh toán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để thực hiện giao dịch thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

9. Chủ tài khoản là người đứng tên mở tài khoản. Đối với tài khoản của cá nhân, chủ tài khoản là cá nhân đứng tên mở tài khoản. Đối với tài khoản của tổ chức, chủ tài khoản là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của tổ chức mở tài khoản.

10. Đồng chủ tài khoản là hai hay nhiều người cùng đứng tên mở tài khoản.

11. Lệnh thanh toán là lệnh của chủ tài khoản đối với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán dưới hình thức chứng từ giấy, chứng từ điện tử hoặc các hình thức khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để yêu cầu tổ chức đó thực hiện giao dịch thanh toán.

12. Thấu chi là việc người sử dụng dịch vụ thanh toán chi vượt số tiền mình có trên tài khoản thanh toán khi sử dụng dịch vụ thanh toán.

Điều 4. Áp dụng điều ước quốc tế, tập quán quốc tế trong hoạt động thanh toán với nước ngoài

1. Trong hoạt động thanh toán quốc tế, trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định trong Nghị định này, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

2. Các bên tham gia hoạt động thanh toán quốc tế có thể thoả thuận áp dụng tập quán quốc tế nếu tập quán đó không trái pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương 2:

MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Điều 5. Mở tài khoản thanh toán

1. Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản thanh toán cho các tổ chức tín dụng trong nước, các tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán và các ngân hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước được mở tài khoản thanh toán tại các ngân hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế.

2. Các tổ chức tín dụng là ngân hàng mở tài khoản thanh toán cho các tổ chức tín dụng khác, tổ chức khác và cá nhân. Ngân hàng thương mại nhà nước mở tài khoản thanh toán cho Kho bạc Nhà nước ở huyện, thị xã không phải là tỉnh lỵ.

Tổ chức tín dụng mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng. Tổ chức tín dụng là ngân hàng được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế.

3. Kho bạc Nhà nước mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước. ở huyện, thị xã không phải là tỉnh lỵ, Kho bạc Nhà nước mở tài khoản thanh toán tại một ngân hàng thương mại nhà nước.

4. Các tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán mở tài khoản thanh toán cho người sử dụng dịch vụ thanh toán theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Người sử dụng dịch vụ thanh toán có quyền chọn ngân hàng và các tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán để mở tài khoản thanh toán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 6. Sử dụng tài khoản và uỷ quyền sử dụng tài khoản

1. Chủ tài khoản có quyền sử dụng số tiền trên tài khoản thanh toán thông qua các lệnh thanh toán phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật khác có liên quan.

2. Chủ tài khoản có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan trong việc sử dụng tài khoản thanh toán.

3. Chủ tài khoản được ủy quyền cho người khác bằng văn bản sử dụng tài khoản theo quy định của pháp luật. Người được uỷ quyền có quyền hạn và nghĩa vụ như chủ tài khoản trong phạm vi được uỷ quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Điều 7. Sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản của đồng chủ tài khoản

Ngoài các quy định tại Điều 6 trên đây, việc sử dụng tài khoản và ủy quyền sử dụng tài khoản của đồng chủ tài khoản còn phải tuân theo các quy định sau :

1. Mọi giao dịch thanh toán trên tài khoản chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của tất cả những người là đồng chủ tài khoản.

2. Đồng chủ tài khoản được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp một đồng chủ tài khoản bị chết, bị tuyên bố mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì quyền sử dụng tài khoản và nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản của người đó được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Tài khoản thanh toán, điều kiện, thủ tục mở và sử dụng tài khoản thanh toán

Loại tài khoản thanh toán, tính chất tài khoản thanh toán, điều kiện, thủ tục mở và sử dụng tài khoản thanh toán do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Điều 9. Phong toả tài khoản

1. Tài khoản thanh toán bị phong toả một phần hoặc toàn bộ số tiền có trên tài khoản trong các trường hợp sau :

a) Khi có thoả thuận giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

b) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Các trường hợp khác do pháp luật quy định;

2. Việc phong toả tài khoản thanh toán chấm dứt khi :

a) Kết thúc thời hạn thoả thuận phong toả tài khoản giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

b) Người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ra quyết định hoặc yêu cầu chấm dứt việc phong toả;

c) Theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Đóng tài khoản

1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đóng tài khoản thanh toán trong các trường hợp sau :

a) Khi chủ tài khoản yêu cầu;

b) Khi cá nhân có tài khoản bị chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

c) Khi tổ chức có tài khoản chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quyền quyết định việc đóng tài khoản khi chủ tài khoản vi phạm pháp luật trong thanh toán hoặc vi phạm thoả thuận với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; hoặc khi tài khoản có số dư thấp và không hoạt động trong thời hạn nhất định theo quy định của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

3. Sau khi tài khoản được đóng, số dư còn lại trên tài khoản được xử lý như sau :

a) Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế trong trường hợp chủ tài khoản là cá nhân chết hoặc người giám hộ trong trường hợp chủ tài khoản là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự;

b) Chi trả theo quyết định của toà án;

c) Quản lý theo quy định của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đối với trường hợp tài khoản bị đóng theo quy định tại khoản 2 Điều này mà chủ tài khoản, người được thừa kế, đại diện thừa kế hoặc người giám hộ không nhận lại số tiền còn lại trên tài khoản sau khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã thông báo về việc đóng tài khoản bằng văn bản cho chủ tài khoản, người được thừa kế, đại diện thừa kế hoặc người giám hộ biết.

Chương 3:

SỬ DỤNG VÀ THỰC HIỆN DỊCH VỤ THANH TOÁN

Điều 11. Dịch vụ thanh toán

1. Các dịch vụ thanh toán bao gồm :

a) Cung ứng phương tiện thanh toán;

b) Dịch vụ thanh toán trong nước;

c) Dịch vụ thanh toán quốc tế;

d) Dịch vụ thu hộ, chi hộ;

đ) Dịch vụ thanh toán khác do Ngân hàng Nhà nước quy định.

2. Các dịch vụ thanh toán thực hiện theo quy định sau :

a) Ngân hàng Nhà nước được thực hiện toàn bộ các dịch vụ thanh toán tại khoản 1 Điều này cho các tổ chức tín dụng trong nước, các tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán và ngân hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế;

b) Ngân hàng được thực hiện các dịch vụ thanh toán sau đây :

Thực hiện dịch vụ thanh toán quy định tại các điểm a, b, d khoản 1 Điều này cho các tổ chức tín dụng khác, tổ chức và cá nhân;

Thực hiện dịch vụ thanh toán quy định tại điểm c khoản 1 Điều này cho các tổ chức tín dụng khác, tổ chức và cá nhân nếu được Ngân hàng Nhà nước cho phép;

Thực hiện dịch vụ thanh toán khác quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

c) Các tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện một hoặc một số dịch vụ thanh toán quy định tại khoản 1 Điều này cho các tổ chức, cá nhân nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây :

Việc thực hiện dịch vụ thanh toán là cần thiết và có liên quan chặt chẽ với hoạt động chính;

Đáp ứng các điều kiện vật chất phù hợp với yêu cầu của việc thực hiện dịch vụ thanh toán;

Có đội ngũ cán bộ am hiểu về hoạt động thanh toán.

Điều 12. Phương tiện thanh toán

Các phương tiện thanh toán bao gồm :

a) Tiền mặt;

b) Séc;

c) Lệnh chi hoặc ủy nhiệm chi;

d) ủy nhiệm thu;

đ) Thẻ ngân hàng;

e) Các phương tiện thanh toán khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Cung ứng tiền mặt

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu gửi và rút tiền mặt của người sử dụng dịch vụ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 14. Sử dụng dịch vụ thanh toán

Người sử dụng dịch vụ thanh toán được lựa chọn và sử dụng các dịch vụ thanh toán do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 15. Đảm bảo khả năng thanh toán

Người sử dụng dịch vụ thanh toán phải bảo đảm có đủ tiền trên tài khoản thanh toán để thực hiện lệnh thanh toán mà mình đã lập, trừ trường hợp có thoả thuận thấu chi với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Điều 16. Thực hiện lệnh thanh toán

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, kịp thời lệnh thanh toán của người sử dụng dịch vụ thanh toán phù hợp với quy định hoặc thoả thuận của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đối với người sử dụng dịch vụ thanh toán nhưng không trái pháp luật.

Điều17. Phí dịch vụ thanh toán

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quyền thu phí của người sử dụng dịch vụ thanh toán. Mức phí dịch vụ thanh toán do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định và niêm yết công khai.

Điều 18. Bồi thường thiệt hại

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, người sử dụng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu gây thiệt hại cho bên liên quan do vi phạm quy định hoặc thoả thuận giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và người sử dụng dịch vụ thanh toán.

Điều 19. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp có tranh chấp giữa người sử dụng dịch vụ thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trước tiên các bên liên quan cần giải quyết tranh chấp bằng thoả thuận. Trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thoả thuận, việc giải quyết tranh chấp thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Đảm bảo an toàn trong thanh toán

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quy định các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán. Người sử dụng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định.

Chương 4:

TỔ CHỨC VÀ THAM GIA CÁC HỆ THỐNG THANH TOÁN

Điều 21. Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ

1. Ngân hàng được tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ nhằm thực hiện dịch vụ thanh toán giữa các đơn vị phụ thuộc của ngân hàng đó.

Điều kiện, quy trình, thủ tục tham gia hệ thống thanh toán nội bộ, các biện pháp đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống thanh toán nội bộ do ngân hàng tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ quy định.

2. Việc tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ của các tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 22. Tổ chức và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng

1. Ngân hàng Nhà nước tổ chức hệ thống thanh toán liên ngân hàng để thực hiện dịch vụ thanh toán giữa các thành viên là Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán.

Điều kiện, quy trình, thủ tục tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng, các biện pháp bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống thanh toán liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước quy định.

2. Ngân hàng được tổ chức thanh toán liên ngân hàng theo thoả thuận giữa các bên phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Các tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán được phép tổ chức và tham gia thanh toán liên ngân hàng khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Điều 23. Tham gia hoạt động thanh toán quốc tế

1. Ngân hàng Nhà nước được tham gia thanh toán quốc tế để thực hiện các thoả thuận về thanh toán với ngân hàng nước ngoài và tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế theo quy định của pháp luật.

2. Ngân hàng, tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán tham gia hệ thống thanh toán quốc tế phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Chương 5:

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán về thông tin, báo cáo

1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có quyền yêu cầu người sử dụng dịch vụ thanh toán cung cấp thông tin có liên quan khi sử dụng dịch vụ thanh toán.

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ thông tin định kỳ cho chủ tài khoản về những giao dịch thanh toán và số dư trên tài khoản của họ.

3. Trường hợp chủ tài khoản có yêu cầu, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có thể cung cấp thông tin đột xuất về những giao dịch thanh toán và số dư trên tài khoản của họ.

4. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là ngân hàng, tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước các thông tin liên quan đến hoạt động thanh toán tại tổ chức đó theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 25. Bảo mật thông tin

Việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp các thông tin liên quan đến tiền gửi của người sử dụng dịch vụ thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương 6:

VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 26. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Làm giả phương tiện thanh toán.

2. Lưu giữ, lưu hành, chuyển nhượng, sử dụng phương tiện thanh toán giả.

3. Sửa chữa, tẩy xoá phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán nhằm mục đích lừa đảo.

4. Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập, phá hoại, làm thay đổi trái phép chương trình hoặc cơ sở dữ liệu trong mạng máy tính sử dụng trong thanh toán.

5. Cung cấp thông tin không trung thực, làm giả chứng từ khi yêu cầu được sử dụng dịch vụ thanh toán hoặc trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán.

6. Cung cấp thông tin có liên quan đến tiền gửi của chủ tài khoản tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không đúng theo quy định của pháp luật.

7. Che dấu, hoặc thực hiện dịch vụ thanh toán đối với những khoản tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp.

Điều 27. Xử lý vi phạm

Tổ chức cá nhân vi phạm các quy định tại Nghị định này tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

2. Bãi bỏ Nghị định số 91/CP ngày 25 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt.

3. Những quy định trước đây về thanh toán trái với quy định của Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 29. Trách nhiệm thi hành

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 64/2001/ND-CP

Hanoi, September 20, 2001

 

DECREE

ON PAYMENT ACTIVITIES VIA PAYMENT SERVICE-PROVIDING ORGANIZATIONS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam of December 12, 1997;
Pursuant to the Law on Credit Institutions of December 12, 1997;
At the proposal of the Governor of the State Bank of Vietnam,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Objects and scope of application

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Opening accounts, providing payment services, organizing and joining payment systems of payment service-providing organizations;

b/ Opening accounts, using payment services by payment service users.

2. This Decree applies to domestic and international payment activities carried out via payment service-providing organizations on the Vietnamese territory. All payment activities via payment service-providing organizations must comply with the provisions of this Decree and other relevant legislations.

Article 2.- The State management over payment activities

The State Bank of Vietnam exercises the function of State management over payment activities via payment service-providing organizations by:

1. Studying and proposing policies to promote the expansion and development of non-cash payment.

2. Promulgating legal documents on payment according to its competence.

3. Granting permits for, and suspending payment operations of credit institutions and other organizations.

4. Examining, inspecting and handling law-breaking acts committed by payment service providing organizations and payment service users.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In this Decree, the following terms and expressions are construed as follows:

1. Payment activities mean the opening of accounts, provision of payment services, organization of and joining in payment systems of payment service-providing organizations as well as the opening of accounts and use of payment services by payment service users.

2. Payment service-providing organizations are the State Bank of Vietnam (hereinafter called the State Bank for short), banks and other organizations permitted to provide payment services.

3. Payment service users are organizations and individuals conducting payment transactions via payment service-providing organizations.

4. Payment transactions are the performance of the obligation to pay or transfer money among organizations and/or individuals.

5. Payment services mean the supply of payment instruments, the conduct of domestic and international payment transactions, and the performance of authorized collection and/or expenditure and other types of services as specified by the State Bank, which are carried out by payment service-providing organizations at requests of payment service users.

6. Other organizations permitted to provide payment services are organizations permitted by the competent State agencies to perform one or several payment services.

7. Payment instruments are cash and non-cash payment instruments, which are used to effect payment transactions.

8. Payment accounts are those opened by payment service users at payment service-providing organizations to effect payment transactions according to the State Bank’s regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.10. Account joint-holders are two or more persons who jointly open an account under their names.

11. Payment orders are orders made by account holders to payment service-providing organizations in form of paper vouchers, electronic vouchers or other forms under the regulations of competent State agencies, requesting such organizations to conduct payment transactions.

12. Overdraft means the expenditure by payment service users in excess of money amounts they have on their payment accounts when using payment services.

Article 4.- Application of international agreements and international practices in payment activities with foreign countries

1. In international payment activities, in cases where an international agreement, which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to, contains provisions different from those of this Decree, the provisions of such international agreement shall apply.

2. Parties participating in international payment activities may agree upon the application of international practices, provided that those practices are not contrary to the law of the Socialist Republic of Vietnam.

Chapter II

OPENING AND USE OF PAYMENT ACCOUNTS

Article 5.- Opening of payment accounts

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The State Bank is entitled to open payment accounts at foreign banks, international monetary organizations and banks.

2. Credit institutions being banks shall open payment accounts for other credit institutions, other organizations and individuals. The State-run commercial banks shall open payment accounts for the State Treasury offices in districts and provincial towns other than provincial capitals.

Credit institutions shall open payment accounts at the State Bank and banks. Credit institutions being banks shall be entitled to open payment accounts at foreign banks as soon as they are permitted by the State Bank to provide international payment services.

3. The State Treasury shall open payment accounts at the State Bank. In districts and provincial towns other than provincial capitals, the State Treasury shall open payment accounts at State-run commercial banks.

4. Other organizations which are permitted to provide payment services shall open payment accounts for payment service users under the regulations of competent State agencies.

5. Payment service users have the right to choose banks and other organizations permitted to provide payment services to open their payment accounts, except otherwise provided for by law.

Article 6.- Use of accounts and authorized use of accounts

1. Account holders have the right to use money amounts on their payment accounts by means of payment orders placed in compliance with the State Bank’s regulations and other relevant legislations.

2. Account holders are obliged to abide by the provisions of this Decree and other relevant legislations on the use of payment accounts.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7.- The use and authorized use of accounts by joint-holders

Besides the provisions of above-said Article 6, the use of accounts and authorized use of accounts by joint-holders must also comply with the following regulations:

1. All payment transactions on the accounts shall be conducted only when so consented by all account joint-holders.

2. Account joint-holders may authorize others to use the accounts within the ambit of their rights and obligations. The authorization must be made in writing according to the provisions of law.

3. In cases where an account joint-holder dies, is declared missing or losing his/her civil act capacity, the right to use the account and the obligation(s) arising from the use of such person’s account shall comply with the provisions of law.

Article 8.- Payment accounts, the conditions and procedures for opening and using payment accounts

Types and characteristics of payment accounts, conditions and procedures for opening and use of payment accounts shall be prescribed by the payment service providing organizations in compliance with the regulations of the State Bank and other relevant provisions of law.

Article 9.- Blockade of accounts

1. Part or the whole money amount on a payment account shall be blockaded in the following cases where:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ There is a decision or written request of a competent person according to the provisions of law;

c/ Other cases prescribed by law.

2. The payment account blockade shall terminate when:

a/ The account blockade duration agreed upon between the account holder and the payment service-providing organization expires;

b/ The competent person defined by law issues a decision on or requests the blockade termination;

c/ According to the provisions of law.

Article 10.- Closure of accounts

1. A payment service-providing organization shall close a payment account in the following cases where:

a/ The account holder so requests;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The organization holding such account terminates its operation according to the provisions of law.

2. Payment service-providing organizations can decide the closure of accounts when holders of such accounts commit law violations in payment activities or breach agreements with payment service-providing organizations; or when such accounts have low balance and remained dormant for a certain period of time as prescribed by the payment service-providing organizations.

3. After an account is closed, the balance remaining thereon shall be handled as follows:

a/ To be disbursed at request of the account holder or his/her heir or inheritance representative in cases where the account holder being an individual dies or his/her guardian in cases where the account holder being an individual loses his/her civil act capacity;

b/ To be disbursed under the court’s decision;

c/ To be managed according to regulations of the payment service-providing organization for cases where the account is closed according to Clause 2 of this Article, but the account holder, his/her heir, inheritance representative or guardian does not receive the money amount remaining on the account after the payment service-providing organization notifies in writing the account holder, his/her heir, inheritance representative or guardian of the account closure.

Chapter III

USE AND PERFORMANCE OF PAYMENT SERVICES

Article 11.- Payment services

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Supply of payment instruments;

b/ Domestic payment services;

c/ International payment services;

d/ Authorized collection and expenditure services;

e/ Other payment services prescribed by the State Bank.

2. Payment services shall be performed in compliance with the following regulations:

a/ The State Bank is entitled to provide all the payment services prescribed in Clause 1 of this Article for domestic credit institutions, other organizations permitted to provide payment services and foreign banks, international monetary institutions and banks.

b/ Banks are permitted to provide the following payment services:

- Providing payment services prescribed at Points a, b and d, Clause 1 of this Article for other credit institutions, organizations and individuals;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Providing other payment services prescribed at Point e, Clause 1, Article 1 of this Article according to the provisions of the State Bank.

c/ Other organizations shall be permitted by the State Bank to provide one or several payment services prescribed in Clause 1 of this Article for organizations and individuals if they fully meet the following conditions:

- The provision of payment services is necessary and closely related to the main activity;

- They have material conditions suited to requirements of the provision of payment services;

- They have contingents of personnel knowledgeable about payment activities.

Article 12.- Payment instruments

Payment instruments include:

a/ Cash;

b/ Check;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Accreditative collection;

e/ Bank card;

f/ Other payment instruments provided for by law.

Article 13.- Cash supply

Payment service-providing organizations are obliged to fully and promptly meet the cash-depositing and -withdrawing requests of payment service users in compliance with the provisions of law.

Article 14.- Use of payment services

Payment service users are entitled to choose and use payment services provided by payment service-providing organizations in compliance with provisions of law.

Article 15.- Assurance of solvency

Payment service users must assure enough money on payment accounts to execute payment orders they have placed, except for cases where there are overdraft agreements with payment service-providing organizations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Payment service-providing organizations are obliged to execute fully and promptly payment orders of payment service users in compliance with regulations or agreements between payment service-providing organizations and payment service users not in contravention of law.

Article 17.- Payment service charges

Payment service-providing organizations are entitled to collect charges from payment service users. The payment service charge levels shall be set by payment service-providing organizations and publicly posted up.

Article 18.- Damage compensations

If payment service-providing organizations and/or payment service users cause damage to relevant parties due to their breaches of regulations or their mutual agreements, they shall have to pay compensations therefor.

Article 19.- Settlement of disputes

Any dispute arising between a payment service user and a payment service-providing organization shall be, first of all, settled through conciliation between the involved parties. In cases where the dispute cannot be settled through conciliation, the dispute settlement shall be made under the provisions of law.

Article 20.- Assurance of payment safety

Payment service-providing organizations are entitled to prescribe measures to ensure safety in payment activities. Payment service users are obliged to abide by measures to ensure safety in payment activities, which are prescribed by payment service-providing organizations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.ORGANIZATION OF AND PARTICIPATION IN PAYMENT SYSTEMS

Article 21.- Organization of internal payment systems

1. Banks are entitled to organize their own internal payment systems to perform payment services among their attached units.

Conditions, order and procedures for participating in internal payment systems as well as measures to ensure safety for the operation of internal payment systems shall be prescribed by banks organizing such internal payment systems.

2. The organization of internal payment systems by other organizations permitted to provide payment services shall comply with the regulations of competent State agencies.

Article 22.- Organization of and participation in inter-bank payment systems

1. The State Bank organizes the inter-bank payment system to perform payment services among such system’s members being the State Bank, credit institutions and other organizations permitted to provide payment services.

Conditions, order and procedures for participating in the inter-bank payment system as well as measures to ensure safety for the operation of the inter-bank payment system shall be prescribed by the State Bank.

2. Banks are entitled to organize the inter-bank payment according to agreements reached between the involved parties and in compliance with the State Bank’s regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 23.- Participation in international payment activities

1. The State Bank is entitled to participate in international payment activities to perform agreements on payment with foreign banks and international monetary institutions and banks according to the provisions of law.

2. Banks and other organizations, which are permitted to provide payment services, shall participate in the international payment system when being permitted by the State Bank.

Chapter V

NOTIFICATION AND REPORTING REGIME AND INFORMATION CONFIDENTIALITY

Article 24.- Rights and obligations of payment service-providing organizations regarding notification and reporting

1. Payment service-providing organizations are entitled to request payment service users to supply relevant information when using payment services.

2. Payment service-providing organizations are obliged to periodically notify account holders of payment transactions and balance on their accounts.

3. When account holders request, the payment service-providing organizations may supply extraordinary information on payment transactions and balance on their accounts.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 25.- Information confidentiality

The secrecy, archival and supply of information related to deposits of payment service users at payment service-providing organizations shall comply with the provisions of law.

Chapter VI

VIOLATIONS AND HANDLING THEREOF

Article 26.- Strictly-prohibited acts

1. Counterfeiting payment instruments;

2. Keeping, circulating, transferring and using counterfeit payment instruments;

3. Modifying, erasing payment instruments and vouchers for deceitful purposes;

4. Intruding or seeking to intrude into, spoiling or illegally changing programs or databases in computer networks used in payment activities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. Supplying information related to deposits of account holders at payment service-providing organizations not in compliance with the provisions of law.

7. Covering up or performing payment services on, money amounts already proved having illegal origin.

Article 27.- Handling of violations

Organizations and individuals that violate the provisions of this Decree shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined, administratively sanctioned or examined for penal liability. If damage is caused, they shall have to pay the compensations therefor according to the provisions of law.

Chapter VII

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 28.- Implementation effect

1. This Decree takes effect as from January 1, 2002.

2. To annul the Government’s Decree No.91/CP of November 25, 1993 on organization of non-cash payment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 29.- Implementation responsibilities

The State Bank Governor shall have to guide the implementation of this Decree.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 64/2001/NĐ-CP ngày 20/09/2001 về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


48.784

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.27