Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 1324/NHCS-TDNN năm 2010 thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 1592/QĐ-TTg tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Số hiệu: 1324/NHCS-TDNN Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội Người ký: Hà Thị Hạnh
Ngày ban hành: 04/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1324/NHCS-TDNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHO VAY VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1592/QĐ-TTG NGÀY 12/10/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT SẢN XUẤT, ĐẤT Ở VÀ NƯỚC SINH HOẠT ĐẾN NĂM 2010 CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO, ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN

Thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn (Sau đây gọi tắt là Quyết định 1592); Tổng giám đốc hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau đây:

Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn là đối tượng đang thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi như: chương trình cho vay hộ nghèo; chương trình cho vay xuất khẩu lao động; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình học sinh sinh viên; chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định 32/2007/QĐ-TTg; chương trình cho vay hộ nghèo tại 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ,.. .và một số chương trình tín dụng chính sách khác.

Năm 2010, các chi nhánh tiếp tục thực hiện các chính sách tín dụng theo các quy định hiện hành cho đồng bào dân tộc thiểu số là hộ nghèo. Đồng thi thực hiện Quyết định 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện một số chính sách trong năm 2010 về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt và chuyển đổi ngành nghề cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, cụ thể:

1. Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long được thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm theo quy định tại Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 01/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Việc cho vay thực hiện Quyết định này theo văn bản số 3106/NHCS-TD ngày 06/11/2008 của Tổng giám đốc.

2. Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc các tỉnh, thành phố (trừ các tỉnh vùng đồng bằng Sông Cửu Long) sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có hoặc chưa đủ đất sản xuất theo quy định; chưa có đất ở; có khó khăn về nhà ở và nước sinh hoạt, chưa được hưng các chính sách quy định tại Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ thì được thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm theo quy định tại Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

a. Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất

Đối với hộ có nhu cầu về đất sản xuất (điểm a, khoản 1, điều 2 Quyết định 1592): Mức hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương và vay tín dụng cho mỗi hộ để có đất sản xuất không quá 20 triệu đồng/hộ. Trong đó, ngân sách Trung ương cấp 10 triệu đồng/hộ và vay tín dụng NHCSXH với mức không quá 10 triệu đồng/hộ thời gian vay 5 năm, lãi suất 0%.

b. Hỗ trợ để chuyển đổi ngành nghề (điểm c, khoản 1, điều 2 Quyết định 1592): Đối với những hộ có lao động nhưng không có nhu cầu học nghề hoặc đã được hỗ trợ học nghề chuyển đổi ngành nghề sau khi học có nhu cầu vốn đ mua sắm nông cụ máy móc làm dịch vụ cho các hộ sản xuất nông nghiệp hoặc làm các ngành nghề khác được vay vốn tín dụng tối đa 10 triệu đồng/hộ trong thời gian 3 năm với mức lãi suất bằng 0%.

c. Hỗ trợ để xuất khẩu lao động (điểm d, khoản 1, điều 2 Quyết định 1592): Đối với lao động đi xuất khẩu lao động, trước khi đi xuất khẩu lao động được vay vốn tín dụng NHCSXH với mức vay căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của người vay nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/người.

3. Điều kiện, lãi suất cho vay, mức cho vay và quy trình, thủ tục cho vay

a. Điều kiện vay vốn

- Những hộ được xét cho vay vốn để phát triển sản xuất, chuyển đổi ngành nghề thuộc đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 2 Quyết định 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể tại tiết a, b điểm 2 của công văn này phải có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể được chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã xác nhận hoặc hỗ tr gia đình lập. Những người đi xuất khẩu lao động vay vốn tại tiết c điểm 2 công văn này, ngoài xác nhận của chính quyền xã phải có xác nhận của doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo chính sách hiện hành về xuất khẩu lao động.

- Hộ vay vốn phải có trong danh sách được UBND cấp tỉnh phê duyệt thuộc Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sạch và giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của địa phương.

b. Mức cho vay

Những hộ dân tộc thiểu số nghèo trước đây đang có dư nợ vay vốn các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH nay thuộc đối tượng vay vốn tại Quyết định 1592 này có nhu cầu vẫn được tiếp tục vay vốn theo Quyết định 1592 (theo hướng dẫn tại điểm 2 của nội dung công văn này). Mỗi hộ có thể vay 1 ln hoặc vay nhiều lần nhưng tổng mức vay các lần không được vượt quá mức quy định (tức là không vượt quá 10 triệu đồng/hộ đối với hỗ trợ đất sản xuất, không vượt quá 10 triệu đồng/hộ đối với chuyển đổi ngành nghề và mua sắm nông cụ; không vượt quá 30 triệu đồng/người đối với xuất khẩu lao động).

c. Lãi suất cho vay

Người vay không phải trả lãi trong thời gian vay (lãi suất cho vay bằng 0%).

d. Quy trình, thủ tục, nghiệp vụ cho vay

- Đối với cho vay để có đất sản xuất và chuyển đi ngành nghề: Áp dụng quy trình, thủ tục, nghiệp vụ cho vay như cho vay hộ nghèo hiện hành theo văn bản số 316/NHCS-TD ngày 02/5/2003 về Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo, văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 về việc sửa đổi một số điểm của văn bản 316/NHCS-KH và các nội dung liên quan đến cho vay hộ nghèo tại các văn bản hiện hành khác.

- Đối với cho vay đi xuất khẩu lao động: Áp dụng quy trình, thủ tục, nghiệp vụ cho vay như cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thi hạn ở nước ngoài theo văn bản số 1034/NHCS-TD ngày 21/4/2008 của Tổng giám đốc.

Trường hợp, người có tên trong Danh sách hộ dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện được vay vốn theo hướng dẫn tại công văn này đã được UBND cấp tnh phê duyệt đang vay vốn thuộc các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH không trùng với tên chủ hộ đã đứng tên vay trong S vay vốn thì đề nghị UBND cấp xã xác nhận quan hệ của người đ nghị vay vốn (là vợ, chng, b, mẹ,... của chủ hộ) có trong cùng hộ khu của gia đình.

4. Phương thức cho vay

- Áp dụng phương thức cho vay ủy thác từng phần thông qua các tổ chức chính trị - xã hội như cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định hiện hành của NHCSXH.

- NHCSXH thực hiện trả phí dịch vụ ủy thác cho tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và hoa hng cho Tổ Tiết kiệm và vay vốn 01 quý một lần tính trên số dư nợ bình quân với mức:

+ Phí dịch vụ ủy thác trả cho tổ chức chính trị - xã hội cấp xã là 0,03%/tháng;

+ Hoa hồng trả cho Tổ Tiết kiệm và vay vốn là 0,05%/tháng.

5. Nguồn vốn vay

Ngân sách Trung ương cấp 70%, NHCSXH huy động 30% được Ngân sách cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định hiện hành.

6. Thi hạn trin khai: Triển khai cho vay đến ngày 31/12/2010.

7. Tổ chức thực hiện

7.1. Công tác kế hoạch

Đ có cơ sở triển khai thực hiện, Ngân hàng cơ sở phối hợp với Ban Dân tộc cùng cấp lập kế hoạch nhu cầu vốn cho vay đối với chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định 1592 gửi Ngân hàng cấp trên để được duyệt chỉ tiêu kế hoạch và nguồn vốn cho vay chương trình này.

7.2. Hạch toán kế toán

Sử dụng tài khoản cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg để hạch toán các khoản cho vay theo Quyết định 1592.

7.3. Chế độ báo cáo, thống kê

Hàng tháng, trước ngày 07 chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh lập Báo cáo kết quả cho vay hộ dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định 1592 theo mẫu số 02.2/BCTD đính kèm và đồng thời bổ sung kết quả cho vay hộ dân tộc thiểu số nghèo vào 2 Báo cáo hiện hành có liên quan, gồm:

- Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (mẫu số 01/BCTD đính kèm).

- Báo cáo phân loại dư nợ cho vay theo đơn vị ủy thác (mẫu biểu số 05/BCTD đính kèm).

7.4. Quyết định 1592 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện trong năm 2010. Vì vậy, NHCSXH các địa phương có trách nhiệm báo cáo UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp tỉnh, cấp huyện để triển khai Quyết định 1592 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tổ chức phổ biến ngay nội dung Quyết định 1592 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản hướng dẫn số 880/UBDT-CSDT ngày 05/11/2009 của Ủy ban dân tộc và nội dung Văn bản hướng dẫn cho vay này tới cán bộ NHCSXH, cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay và cán bộ Tổ TK&VV để triển khai chương trình cho vay này theo đúng quy định. Đồng thời tổ chức tuyên truyền và công khai chủ trương, chính sách, công khai đối tượng thụ hưởng và Danh sách hộ được vay tới đông đảo quần chúng nhn biết để thực hiện.

7.5. Giám đốc các chi nhánh tỉnh, thành phố nghiên cứu nội dung Quyết định 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản hướng dẫn số 880/UBDT-CSTD ngày 05/11/2009 của Ủy ban Dân tộc và hướng dẫn quy trình, thủ tục, nghiệp vụ cho vay tại văn bản này để tổ chức thực hiện.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố (kèm danh sách các tỉnh, thành phố có hộ dân tộc thiểu số nghèo) triển khai thực hiện.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, chi nhánh báo cáo Tổng giám đốc xem xét, giải quyết./.

(Gửi kèm Quyết định 1592 ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hưng dẫn s 880/UBDT-CSTD ngày 05/11/2009 của Ủy ban Dân tộc).

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ; Để báo cáo
- Ban Dân vận TW; Để báo cáo
- Ủy ban Dân tộc; Để báo cáo
-
Hội Liên hiệp Phụ nữ VN; Đ phối hợp thực hiện
-
Hội Nông dân VN; Đ phối hợp thực hiện
- Hội CCB VN; Đ phối hợp thực hiện
- TW Đoàn TNCS HCM; Đ phối hợp thực hiện
-
Chủ tịch và các thành viên HĐQT NHCSXH;
- TGĐ, các Phó TGĐ NHCSXH, Kế toán trưởng;
- Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH các tỉnh, TP thực hiện QĐ 1592;
-
CN NHCSXH các tỉnh, TP thực hiện QĐ 1592 theo danh sách đính kèm;
-
Các phòng, Ban tại HSC NHCSXH;
- Trung tâm Đào tạo, TT Công nghệ thông tin (truyền Fastnet);
-
Website NHCSXH;
- Lưu VT, phòng TDNN.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Thị Hạnh

 


Mẫu biểu số: 01/BCTD

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Chi nhánh tỉnh, tp ………..

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHO VAY HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH

Tháng... Năm ……..

Đơn vị: triệu đng, hộ

TT

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY

DOANH SỐ CHO VAY

DOANH SỐ THU NỢ

XÓA NỢ

TNG DƯ NỢ

TRONG ĐÓ

Dư nợ trung, dài hạn

Số khách hàng còn dư nợ

Số tiền dư nợ của người DTTS

S tiền dư n thuộc các xã 135

S tiền dư nợ của hộ DTTS định canh, định

Lũy kế s khách hàng vay vốn từ đu năm

Tháng này

Lũy kế từ đầu năm

Tháng này

Lũy kế từ đầu năm

Tháng này

Lũy kế từ đầu năm

Nợ trong hạn

Nợ quá hạn

Nợ khoanh

Tổng số

Tr.đó quá hạn

Tổng số

Tr.đó quá hạn

Tng số

Tr.đó quá hạn

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Hộ nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Giải quyết việc làm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Các ĐTCS đi l/đ có thời hạn ở nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Trả chậm nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

NS & VSMTNT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Doanh nghiệp vừa và nhỏ KFW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Hộ ĐB DTTS ĐBKK (QĐ 32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

HGĐ, cơ sở, DN sd LĐ sau cai nghiện ma túy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Hộ ĐB DTTS nghèo ĐSKK (QĐ 74 hoặc 1592)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Dự án tín dụng Unilever

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Hộ nghèo về nhà ở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Thương nhân HĐTM tại vùng khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Xuất khẩu lao động tại huyện nghèo (QĐ 71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Dự án IFAD, RIDP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Dự án CWPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Cho vay khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 


Lập biu
(ký, ghi rõ họ tên)


Kiểm soát
(ký, ghi rõ họ tên)

….., ngày … tháng … năm 2010
Giám đc
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số: 02.2/TDNN

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Chi nhánh tỉnh, TP ………..

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY HỘ ĐBDTTS NGHÈO, ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN
(Theo quyết định số 1592/QĐ-TTg)

Tháng... năm ……..

Đơn vị: triệu đng, hộ, lao động, ha

TT

Diễn giải

Doanh số cho vay

Doanh số thu n

Xóa nợ

Tổng dư nợ

Trong đó

Dư nợ trung, dài hạn

Số khách hàng còn dư nợ

S tiền dư n của người DTTS

Số tiền dư nợ thuộc các xã CT 135

Số tiền dư n các hộ DTTS định canh, định cư

Lũy kế số lượt hộ được vay vốn từ đầu năm

Lũy kế số lao động đi XKLĐ từ đầu năm

Lũy kế diện tích đất sn xuất (ha) mua t vn vay NHCSXH từ đu năm

Lũy kế số hộ chuyn đổi ngành ngh từ đu năm

Lũy kế số hộ mua đất SX từ đu năm

Tháng này

Lũy kế từ đầu năm

Tháng này

Lũy kế từ đầu năm

Tháng này

Lũy kế từ đầu năm

Ntrong hạn

Nquá hạn

Nợ khoanh

Tổng số

Trong đó nợ quá hạn

Tổng số

Trong đó quá hạn

Tổng số

Trong đó quá hạn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

Cho vay UT qua các TCCTXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cho vay trực tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lập biu
(ký, ghi rõ họ tên)


Kiểm soát
(ký, ghi rõ họ tên)

….., ngày … tháng … năm 2010
Giám đc
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu biểu số: 05/BCTD

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Chi nhánh tỉnh, tp ………..

BÁO CÁO PHÂN LOẠI DƯ NỢ CHO VAY THEO ĐƠN VỊ NHẬN ỦY THÁC

Tháng... năm 2010

Đơn vị: triệu đng, tổ, hộ

Tiêu chí

 

 

 

 

 

 

Tổ chức hội

Tổng số tTK&VV còn dư nợ

Tổng số hộ còn dư nợ

Dư nợ

Trong đó dư nợ

Tổng số

Trong đó: Nợ quá hạn

Hnghèo

Giải quyết việc làm

HSSV

XKLĐ

Hộ gia đình SXKD tại vùng KK

Nước sạch và VSMTNT

Hộ đồng bào DTTS ĐBKK (QĐ32)

Hộ DTTS nghèo đời sống khó khăn (QĐ 74 hoặc QĐ 1592)

Hộ nghèo về nhà ở

Nhà trả chậm ĐBSCL

Thương nhân tại vùng khó khăn

Chương trình, dự án khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. Hội Nông Dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hội Phụ Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hội Cựu chiến binh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Đoàn Thanh niên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mặt trận tổ quốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Trung đoàn KT quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột 17 gồm Dự án phát triển lâm nghiệp, Hộ gia đình sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy, cho vay khác bằng nguồn vốn địa phương, Dự án IFAD, RIDP, CWPD

 

Lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 1324/NHCS-TDNN năm 2010 thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 1592/QĐ-TTg tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249