Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 889/QĐ-BCT năm 2012 phê duyệt Chương trình theo dõi thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 889/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 29/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 889/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình theo dõi thi hành pháp luật năm 2012 của Bộ Công Thương (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Sở Công Thương;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC (05b)

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

CHƯƠNG TRÌNH

THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2012 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 889/QĐ-BCT ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Thực hiện quy định tại Điều 63 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Điều 25 Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Công Thương xây dựng Chương trình theo dõi thi hành pháp luật năm 2012 của Bộ Công Thương với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Đánh giá thực trạng các điều kiện thi hành văn bản quy phạm luật trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên cả 02 phương diện: nội dung văn bản và các điều kiện bảo đảm cho việc thực thi pháp luật trên thực tế. Trên cơ sở đó, kiến nghị các phương án sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện có chế hỗ trợ điều kiện bảo đảm thi hành pháp luật vê công nghiệp và thương mại.

II. NỘI DUNG

Các Vụ, Cục, Tổng cục và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các hoạt động: Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ và đúng tiến độ của Chương trình theo dõi thi hành pháp luật năm 2012 theo từng lĩnh vực được phân công với các nội dung sau:

a) Tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và của cơ quan nhà nước cùng cấp có thẩm quyền:

Số lượng, hình thức văn bản cần được xây dựng, ban hành theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và của cơ quan nhà nước cùng cấp có thẩm quyền; Đánh giá tính kịp thời, của ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và sự phù hợp với văn bản cấp trên.

b) Mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân:

Các quy định của pháp luật không được tuân thủ hoặc mức độ tuân thủ không cao trên thực tế; Số lượng, hình thức và mức độ vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Tình hình xử lý đối với từng loại vi phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện; Nguyên nhân của tình trạng không tuân thủ hoặc mức độ tuân thủ không cao các quy định của pháp luật.

c) Hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật:

Tác động của công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức và công dân; Tình hình công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; Các trường hợp vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật; Kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

d) Tính hợp lý của các quy định pháp luật:

Đánh giá sự phù hợp của các quy định pháp luật với các vấn đề sau đây: Điều kiện kinh tế-xã hội; Yêu cầu thực tiễn đặt ra.

đ) Các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật và các điều kiện bảo đảm cho việc thi hành pháp luật:

Các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật; Kinh phí dành cho việc tổ chức triển khai thực hiện pháp luật; Thực trạng về tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức làm công tác thi hành pháp luật trong việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất bảo đảm việc thi hành pháp luật; Những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành pháp luật; quản lý và sử dụng kinh phí; tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ thi hành pháp luật.

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Mỗi một chuyên đề, các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả đánh giá theo dõi thi hành pháp luật theo các nội dung tại Mục II và các đề xuất kiến nghị các phương án sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện cơ chế hỗ trợ điều kiện bảo đảm thi hành pháp luật.

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp kết quả báo cáo trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt gửi Bộ Tư pháp theo quy định của Thông tư số 25/2011/TT-BCT và Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện có trách nhiệm chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ đề ra của Chương trình.

Lãnh đạo Vụ Pháp chế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình.


PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2012 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-BCT ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình theo dõi thi hành pháp luật năm 2012 của Bộ Công Thương)

STT

Nội dung theo dõi thi hành pháp luật

Đối tượng theo dõi thi hành pháp luật

Cách thức theo dõi thi hành pháp luật

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Thông tư 47/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm

Điều tra khảo sát

Vụ Công nghiệp nhẹ

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học công nghệ;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Cục Quản lý thị trường.

Quý 2 đến Quý 4

 

2.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc lá theo quy định của Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 về sản xuất và kinh doanh thuốc lá; Thông tư 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật

Vụ Công nghiệp nhẹ

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Cục Quản lý thị trường;

- Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam.

Quý 2 đến Quý 4

 

3.

Theo dõi việc thực hiện quy hoạch phát triển Ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2005 được phê duyệt tại Quyết định số 2435/QĐ-BCT ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công Thương

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các doanh nghiệp sản xuất rượu bia và nước giải khát

Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật

Vụ Công nghiệp nhẹ

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Kế hoạch;

- Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp;

- Hiệp hội Bia, Rượu và Nước giải khát

Quý 2, Quý 3

 

4.

Theo dõi thi hành pháp luật về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới theo quy định tại Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn

Sở Công Thương 03 tỉnh biên giới tại 03 miền: Bắc, Trung, Nam

Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật

Vụ Pháp chế

- Vụ Thương mại miền núi;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Cục Quản lý thị trường;

- Vụ Xuất nhập khẩu;

- Đại diện các cơ quan đơn vị liên quan

Quý 3, Quý 4

Theo đề nghị của Vụ Thương mại miền núi

5.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về kinh doanh xăng dầu và Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và các văn bản hướng dẫn nhằm đánh giá, nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 84/2009/NĐ-CP và Nghị định số 107/2009/NĐ-CP

Sở Công Thương, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tổng đại lý, đại lý trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Bắc (Thái Nguyên, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội)

Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật

Vụ Thị trường trong nước

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Kế hoạch;

- Vụ Xuất nhập khẩu;

- Cục Quản lý thị trường.

Quý 4

 

6.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử

Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Kiểm tra, thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

Các Sở Công Thương

Cả năm 2012

 

7.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Sở Công Thương;

- Các UBND cấp huyện

- Các Hội Bảo vệ người tiêu dùng trên cả nước.

- Các cá nhân, tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung

- Các UBND cấp xã, các Ban quản lý chợ, thương nhân kinh doanh chợ, trung tâm thương mại

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật;

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật;

- Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

Cục quản lý cạnh tranh

Các Sở Công Thương

Cả năm 2012

 

8.

Theo dõi việc áp dụng và tuân thủ pháp luật liên quan đến quá trình tổ chức mạng lưới bán hàng đa cấp theo quy định của Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thực hiện

Doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật;

- Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật;

- Điều tra và xử lý các hành vi vi phạm

Cục quản lý cạnh tranh

 

Cả năm 2012

 

9.

Theo dõi việc áp dụng và tuân thủ pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp liên quan đến công tác cấp giấy đăng ký và tiếp nhận thông báo tổ chức bán hàng đa cấp và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thực hiện; văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Các Sở Công Thương

Thu thập, xử lý thông tin về tình hình áp dụng và tuân thủ pháp luật

Cục Quản lý cạnh tranh

 

Cả năm 2012

 

10.

Theo dõi việc áp dụng và tuân thủ pháp luật kiểm soát các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí thống lĩnh, lạm dụng vị trí độc quyền theo quy định của Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành

Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật;

- Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật;

- Điều tra và xử lý các hành vi vi phạm

Cục Quản lý cạnh tranh

 

Cả năm 2012

 

11.

Theo dõi việc áp dụng và tuân thủ pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành

Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực

Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động tập trung kinh tế

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật;

- Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật;

- Điều tra và xử lý các hành vi vi phạm

Cục Quản lý cạnh tranh

 

Cả năm 2012

 

12.

Theo dõi việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý cạnh tranh

Các cơ quan nhà nước có liên quan

Thu thập, xử lý thông tin về hoạt động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Cục Quản lý cạnh tranh

Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Cả năm 2012

 

13.

Theo dõi tình hình thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu tại một số doanh nghiệp

Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật;

- Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật;

Vụ Pháp chế

- Vụ Xuất Nhập khẩu;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Cục Quản lý thị trường

Quý II

Theo đề nghị của Vụ Xuất nhập khẩu

14.

Theo dõi tình hình thực hiện quy định Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

Sở Công thương một số tỉnh miền Nam

Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật;

- Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật;

Vụ Pháp chế

- Vụ Xuất Nhập khẩu;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Đại diện một số cơ quan liên quan

Quý III

 

15.

Theo dõi thi hành Nghị định 189/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 189/2007/NĐ-CP nhằm đánh giá, nghiên cứu đề xuất xây dựng Nghị định thay thế

Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan

Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành Nghị định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan

Quý IV

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 889/QĐ-BCT năm 2012 phê duyệt Chương trình theo dõi thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.845
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122