Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 44/2011/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP

Số hiệu: 44/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 NGHỊ ĐỊNH SỐ 189/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Kế hoạch.

2. Vụ Tài chính.

3. Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Vụ Pháp chế.

5. Vụ Hợp tác quốc tế.

6. Thanh tra Bộ.

7. Văn phòng Bộ.

8. Vụ Khoa học và Công nghệ.

9. Vụ Công nghiệp nặng.

10. Vụ Công nghiệp nhẹ.

11. Vụ Xuất nhập khẩu.

12. Vụ Thị trường trong nước.

13. Vụ Thương mại miền núi.

14. Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

15. Vụ Thị trường châu Âu.

16. Vụ Thị trường châu Mỹ.

17. Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á.

18. Vụ Chính sách thương mại đa biên.

19. Vụ Thi đua - Khen thưởng.

20. Tổng cục Năng lượng.

21. Cục Quản lý thị trường.

22. Cục Điều tiết điện lực.

23. Cục Xúc tiến thương mại.

24. Cục Công nghiệp địa phương.

25. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

26. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.

27. Cục Quản lý cạnh tranh.

28. Cục Hóa chất.

29. Thương vụ tại các nước và các vùng lãnh thổ.

30. Cơ quan Đại diện của Bộ Công Thương tại thành phố Hồ Chí Minh.

31. Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh.

32. Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp.

33. Viện Nghiên cứu Thương mại.

34. Báo Công thương.

35. Tạp chí Công nghiệp.

36. Tạp chí Thương mại.

37. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 31 Điều này là các tổ chức giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước, các đơn vị quy định từ khoản 32 đến khoản 37 Điều này là các đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc Bộ.

Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cơ quan Đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và các Vụ: Kế hoạch, Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Khoa học và Công nghệ, Công nghiệp nặng, Chính sách thương mại đa biên, Xuất nhập khẩu, Thị trường trong nước, Thị trường châu Á - Thái Bình Dương, Thị trường châu Âu, Thị trường châu Mỹ, Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á và Vụ Thi đua - Khen thưởng được tổ chức phòng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Năng lượng, Cục Điều tiết điện lực, Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý thị trường, cho phép thành lập thương vụ tại các nước và các vùng lãnh thổ, ban hành danh sách đối với các tổ chức sự nghiệp khác còn lại thuộc Bộ.

Các đơn vị giúp việc cho Ủy ban, tổ chức liên ngành thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ khi thành lập Ủy ban, tổ chức liên ngành.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2011.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 44/2011/ND-CP

Hanoi, June 14, 2011

 

DECREE

AMENDING, SUPPLEMENTING ARTICLE 3 OF THE DECREE NO. 189/2007/ND-CP DATED DECEMBER 07, 2007 OF THE GOVERNMENT DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Law on Organization of Government on December 25, 2011; Pursuant to the Decree No. 178/2007/ND-CP dated December 03, 2007 of the Government defining the functions, tasks and organizational structures of Ministries and Ministerial-level agencies;

At the proposal of the Minister of Industry and Trade,

DECREES:

Article 1. Amending, supplementing Article 3, the Decree No. 189/2007/NDCP dated December 27, 2001 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade as following:

“Article 3. Organizational structure

1. The Planning Department.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Organization and Personnel Department.

4. The Legal Department.

5. The International Cooperation Department.

6. The Inspectorate.

7. The Office.

8. The Science and Technology Department.

9. The Heavy Industry Department.

10. The Light Industry Department

11. The Import and Export Department.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. The Mountainous Trade Department.

14. The Asian-Pacific Market Department.

15. The European Market Department.

16. The American Market Department.

17. The Department for African, Eastern Asian and Southern Asian Markets.

18. The Department for Multilateral Trade Policies.

19. The Emulation-Commendation Department.

20. The General Department of Energy.

21. The Market Management Department.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23. The Trade Promotion Department.

24. The Local Industry Department.

25. The Department for Industrial Technical Safety and Environment.

26. The Department for E-Commerce and Information Technology.

27. The Competition Administration Department.

28. The Chemical Department.

29. Commercial Service Bureaus in countries and territories.

30. The Ministry’s representative office in Ho Chi Minh City.

31. The Secretariat of the Competition Council.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

33. The Trade Research Institute.

34. The Industry and Trade newspaper.

35. The Industry review.

36. The Trade review.

37. The Central School for Industrial and Trade Cadres.

The units defined in Clauses 1 thru 31 of this Article shall assist the Minister in performing the state management; the units defined in Clauses 32 thru 37 of this Article are state non-business units under the Ministry.

The Office, the Inspectorate, the Ministry’s representative office in Ho Chi Minh City, and the Departments of Planning; Legal, Organization and Personnel; International Cooperation, Science and Technology; Heavy Industry; Multilateral Trade Policies; Import and Export; Domestic Market; Asian-Pacific Market; European Market; American Market; African, Eastern Asian and Southern Asian Markets; and Emulation-Commendation may organize sections.

The Minister of Industry and Trade shall submit to the Prime Minister for promulgation regulations on the functions, tasks, powers and organizational structures of the Electricity Regulation Department, the Competition Administration Department and the Market Management Department; the establishment of Commercial Service Bureaus in countries and territories; and issue a list of other non-business organizations under the Ministry. Assisting units of inter-branch committees or organizations shall be stipulated in the Prime Ministers decisions upon the establishment of inter-branch committees or organizations.”

Article 2. Implementation effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Implementation responsibility

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal Peoples Committees shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 44/2011/NĐ-CP ngày 14/06/2011 về sửa đổi Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.666

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!