Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3755/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) của tỉnh Bình Định

Số hiệu: 3755/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 11/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3755/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA) CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 69/TTr-SCT ngày 01/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, công việc tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương và các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, K6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA) CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản đề ra trong Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện EVFTA của tỉnh Bình Định.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức triển khai thực hiện EVFTA.

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc.

- Trong quá trình thực hiện, phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn đảm bảo hiệu quả của việc triển khai thực hiện EVFTA.

3. Lộ trình thực hiện

- Giai đoạn 1 (năm 2020) tập trung vào các nhiệm vụ sau:

+ Tập trung hoàn tất các công việc liên quan đến việc ban hành các văn bản cần thiết để thực hiện EVFTA trên địa bàn tỉnh.

+ Quán triệt về sự cần thiết và lợi ích của việc thực hiện EVFTA trong toàn bộ các sở, ban, ngành của tỉnh và yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch riêng của ngành mình trong việc triển khai thực hiện EVFTA.

- Giai đoạn 2 (từ năm 2021 - 2025) tập trung vào các nhiệm vụ sau:

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền có hệ thống, bài bản về EVFTA ở các cấp độ khác nhau, đặc biệt lưu ý các nội dung có tính chuyên sâu, mang tính cấp thiết với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân, hạn chế các hoạt động tuyên truyền khái quát chung chung.

+ Tiếp tục thực hiện việc tập huấn, đào tạo các cán bộ làm việc tại các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp về EVFTA, có cơ chế đánh giá hiệu quả của việc tập huấn, đào tạo.

+ Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, ban hành các văn bản cần triển khai có tính thiết thực để thực hiện EVFTA.

+ Xây dựng các chương trình hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp các ngành hàng trong tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường của các nước tham gia Hiệp định

a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Thiết lập đầu mối thông tin về EVFTA tại Sở Công Thương để cung cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề có liên quan đến Hiệp định.

- Hàng năm, tăng cường phổ biến EVFTA cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như hiệp hội ngành hàng, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người dân… thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh và truyền hình, các lớp tập huấn, hội thảo chuyên sâu về chuyên ngành cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả EVFTA.

- Đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về các thị trường xuất nhập khẩu, thị trường trong nước của các cơ quan nhà nước có chức năng cung cấp thông tin về thương mại, đầu tư để các doanh nghiệp Việt Nam có thể kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước EU.

- Thường xuyên thông báo đến các doanh nghiệp trong tỉnh, thông tin về các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước nhằm giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường.

b) Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

Phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh kết nối cơ quan ngoại giao các nước trong Khối EU để đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại - đầu tư nhằm tìm hiểu thị trường, quảng bá sản phẩm tại các nước EU.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí để bảo đảm thực hiện các mục tiêu tuyên truyền đã đặt ra thông qua việc cung cấp tài liệu tuyên truyền về EVFTA.

- Phối hợp tuyên truyền và xuất bản các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu và nghiên cứu về EVFTA và việc tham gia của Việt Nam, định hướng dư luận xã hội tiếp cận tích cực với những thay đổi khi tham gia EVFTA.

2. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi và bổ sung các cơ chế, chính sách kinh tế của tỉnh và cải cách thủ tục hành chính khi tham gia EVFTA

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Tổ chức thực hiện rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành, có nội dung liên quan đến EVFTA. Qua đó, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với EVFTA.

- Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật trực tiếp liên quan đến EVFTA.

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành sau khi các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh, phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và đề nghị xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh để phù hợp với những yêu cầu của các FTA mà Việt Nam đã ký kết. Kịp thời phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp lý, thủ tục hành chính liên quan đến công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tại địa phương.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực

a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích xuất khẩu; nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng kênh phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; tăng cường công tác xây dựng và bảo hộ thương hiệu. Phát triển mạnh hệ thống bán buôn, bán lẻ trong tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn.

- Triển khai thực hiện các quy hoạch như: Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến nhiên liệu sinh học rắn và các sản phẩm sau dăm trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035; Chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ của tỉnh; Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025; Đề án Bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025; Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025.

- Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho các doanh nghiệp có xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường có tham gia trong EVFTA với Việt Nam. Kịp thời cung cấp thông tin liên quan việc cấp C/O cho doanh nghiệp xuất khẩu.

- Tập trung hỗ trợ nguồn lực cho phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học, công nghệ, sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn, có lợi thế cạnh tranh, sử dụng công nghệ cao. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thêm nhiều sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

b) Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ đối ngoại, kiến thức đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại ngữ, nghi thức lễ tân, đàm phán, giao tiếp quốc tế, các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết…cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại nhằm cập nhật bối cảnh, tình hình khu vực và thế giới, nâng tầm kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thiết lập các kênh và thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch của tỉnh ở trong và ngoài nước một cách hiệu quả nhất; tiếp xúc, hướng dẫn nhà đầu tư trong việc tiếp cận, nghiên cứu, triển khai dự án trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chính đáng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Tăng cường công tác nghiên cứu, nắm bắt thông tin kinh tế đối ngoại, cơ hội hợp tác đầu tư, chính sách ưu đãi, bảo hộ mậu dịch và tình hình an ninh - chính trị,… của các nước, kịp thời phổ biến đến các cơ quan, doanh nghiệp biết để có kế hoạch ứng phó phù hợp.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và các ngành công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào các dự án thân thiện với môi trường, có công nghệ tiên tiến, tạo ra phương thức sản xuất kinh doanh mới mang lại giá trị gia tăng và có cam kết chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hoàn thành các mục tiêu phấn đấu đã đề ra trong Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 03/8/2015. Tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn thông qua việc thực hiện các quy hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất: Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, chủ yếu là nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất; đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả của ngành; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Hỗ trợ phát triển các hợp tác xã: khuyến khích và hỗ trợ phát triển các hợp tác xã kiểu mới sản xuất kinh doanh theo quy mô lớn; hợp tác xã đóng vai trò đại diện cho nông dân ký hợp đồng, liên kết với doanh nghiệp; tổ chức các dịch vụ chung như cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ bảo vệ thực vật, tìm đầu ra cho sản phẩm... nhằm tăng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và tăng thu nhập cho từng hộ nông dân.

- Đẩy mạnh việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): hướng dẫn, theo dõi triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh; phối hợp tư vấn hoàn thiện hồ sơ sản phẩm OCOP, tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

Xây dựng, phát triển “Khu đô thị Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” nhằm thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút các nhà đầu tư trên lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ cao, hướng đến xây dựng nền kinh tế số tăng trưởng bền vững với năng suất lao động cao, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

e) Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

Tiếp tục đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tập quán tốt đẹp của mỗi địa phương và từng vùng, miền. Đầu tư, xây dựng, tôn tạo, bảo vệ các di tích văn hóa lịch sử, di tích cách mạng, kháng chiến và các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”.

Thực hiện xã hội hóa đầu tư, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, thắng cảnh; bảo tồn, duy trì và nâng cao chất lượng các lễ hội văn hóa - thể thao miền biển, miền núi, các hoạt động văn hóa dân gian, các làng nghề truyền thống phục vụ phát triển du lịch.

g) Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

Phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, trong đó ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao và bền vững, tạo thương hiệu cạnh tranh lâu dài. Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng và thu hút các nguồn lực xã hội, nhà đầu tư có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

Thực hiện chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch trọng tâm, trọng điểm theo thị trường khách du lịch. Hoàn thiện và quảng bá Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Quy Nhơn - Bình Định; tiến hành đồng bộ từ quy hoạch địa điểm, quy hoạch sản phẩm đến đầu tư, quản lý hoạt động du lịch hướng đến phát triển bền vững. Tích cực quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước, lấy điểm nhấn là: “Quy Nhơn - thành phố du lịch sạch ASEAN”, “Quy Nhơn - điểm đến du lịch”; thể hiện rõ hình ảnh du lịch Bình Định: an toàn, thân thiện, hấp dẫn; có chính sách ưu đãi để thu hút những doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Phát triển nguồn nhân lực du lịch theo cơ cấu hợp lý, bảo đảm số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, hội nhập; chú trọng đào tạo kỹ năng nghề và kỹ năng mềm cho lực lượng lao động trực tiếp phục vụ du lịch, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch tại điểm; nhân lực phục vụ các thị trường khách quốc tế theo định hướng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng dân cư tham gia kinh doanh du lịch và góp phần quảng bá điểm đến, hình ảnh du lịch của tỉnh.

h) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, tạo lập đồng bộ các yếu tố của thị trường lao động trong tỉnh gắn với hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng dự báo và thông tin thị trường lao động; tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định, đặc biệt là phát huy vai trò của trung tâm kết nối giữa các địa phương có nhu cầu về nguồn lao động với các địa phương có nguồn lao động lớn; đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm; tăng tần suất, nâng cao hiệu quả tổ chức sàn giao dịch việc làm.

- Hướng dẫn các trường thuộc Sở chú trọng đào tạo các ngành kỹ thuật – công nghệ có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung ứng nguồn lao động có chất lượng cao cho doanh nghiệp.

- Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng, tạo điều kiện cho người lao động có điều kiện học nghề, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

i) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp ngành xây dựng tham gia các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh do các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng, năng lực tổ chức.

- Khuyến khích đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động tại các doanh nghiệp xây dựng.

- Khuyến khích các doanh nghiệp ngành xây dựng có chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

k) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Tập trung phát triển hạ tầng, dịch vụ, nguồn nhân lực thông tin và truyền thông; từng bước hoàn chỉnh cơ chế, chính sách quản lý phát triển thông tin và truyền thông. Xây dựng chính quyền điện tử hướng đến xây dựng Chính quyền số phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số.

- Thông tin đối ngoại: thu hút các chính sách đầu tư, các thế mạnh của tỉnh về điều kiện khí hậu, đất đai, nguồn lực, quảng bá đất và người Bình Định; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả, đưa thông tin chính thống ra bên ngoài, hạn chế những tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

l) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp để hướng dẫn hoặc đề xuất UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực thi chủ trương, chính sách; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hàng năm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng các hoạt động giải đáp pháp luật; tọa đàm, đối thoại, tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp để hướng dẫn hoặc đề xuất UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

4. Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Tổ chức triển khai, tuyên truyền kịp thời các quy định của pháp luật về lao động, nhất là Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2019, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và các quy định mới ban hành.

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về đăng ký nội quy lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể, quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

- Đổi mới nội dung và phương thức, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

5. Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

a) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Thực hiện việc tuyên truyền và hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động theo Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nhân lực doanh nghiệp.

- Tư vấn người lao động học nghề chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp; tăng cường công tác tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động trong trường hợp bị mất việc do các doanh nghiệp giải thể, thu hẹp sản xuất vì không đứng vững trong quá trình cạnh tranh.

- Thường xuyên khảo sát, thống kê, đánh giá tác động của EVFTA đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội để kiến nghị có giải pháp thực hiện hiệu quả EVFTA.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức và công dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo cân bằng sinh thái và an sinh xã hội.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương thẩm định, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường khi các dự án này đi vào hoạt động. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các khu, cụm, điểm công nghiệp, các làng nghề, bãi rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt,... Kiểm soát và ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp.

- Tăng cường ứng dụng hệ thống thông tin, dữ liệu để quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tiếp tục vận hành ổn định hệ thống tiếp nhận dữ liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục đảm bảo quy trình kỹ thuật để tiếp nhận dữ liệu quan trắc từ các doanh nghiệp.

- Căn cứ nhu cầu sử dụng đất để xây dựng, mở rộng các khu, cụm công nghiệp theo Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp của tỉnh, tổ chức hướng dẫn đưa vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện làm cơ sở triển khai công tác giao đất, thuê đất phục vụ đầu tư xây dựng khu, cụm công nghiệp.

- Rà soát lại các thủ tục hành chính về đất đai, đề xuất sửa đổi theo hướng đơn giản, cắt giảm các nội dung, giấy tờ không cần thiết, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đảm bảo phù hợp tinh thần của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; từng bước nâng cao ý thức bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, không sử dụng nghề cấm, công cụ cấm, đưa tàu ra vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản bất hợp pháp.

- Bắt buộc chủ tàu cá khai thác xa bờ hoặc thuyền trưởng phải thực hiện ghi, nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình theo quy định, bật thiết bị 24/24 giờ và kết nối trạm bờ của Chi cục thủy sản.

- Phối hợp cùng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và các cơ quan liên quan đẩy mạnh triển khai các biện pháp chống lại các hành vi đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không đúng quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện: Nguồn từ Ngân sách Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền bố trí giao trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo tiêu chuẩn định mức và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; nguồn xã hội hóa của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nguồn huy động hợp pháp khác.

- Việc quản lý và sử dụng kinh phí phải đảm bảo có hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hàng năm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm (trước ngày 25 tháng 11) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện hàng năm và định kỳ để báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh Bình Định; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các sở, ngành phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3755/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) của tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


27

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78