Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 114/QĐ-BHXH 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Số hiệu: 114/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành: 19/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Sẽ tích hợp, cung cấp dịch vụ công trên ứng dụng VssID-BHXH số

BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 114/QĐ-BHXH ngày 19/01/2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Theo đó, một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động.

- Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện dự toán năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo đúng tiến độ và quy định của Nhà nước; đưa ra các giải pháp điều hành, kiểm soát có hiệu quả dự toán chi khám chữa bệnh BHYT.

- Thực hiện cung cấp, liên thông 100% dịch vụ công mức độ 4 của Ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tích hợp và cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến trên ứng dụng VssID-BHXH số.

Đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ.

Rà soát, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH (Datawarehouse-DWH) phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, nghiên cứu, dự báo;…

Quyết định 114/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày ký.

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2021 CỦA CHÍNH PHỦ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2021 CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 114/QĐ-BHXH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau:

I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

1. Mục tiêu: Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

2. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:

- Hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao;

- Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, cụ thể: Số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (Nghị quyết số 01/NQ-CP là 35%); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chiếm tỷ lệ 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (Nghị quyết số 01/NQ-CP là 28%); số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 91,56% dân số tham gia BHYT (Nghị quyết số 01/NQ-CP là 91%).

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; các Nghị định, văn bản hướng dẫn về thực hiện các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động và các Luật liên quan đến việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

2. Triển khai và tiếp tục thực hiện các Chương trình, Kế hoạch trọng tâm của BHXH Việt Nam thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ, cụ thể:

- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/03/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Quyết định số 2422/QĐ-BHXH ngày 25/12/2020 của BHXH Việt Nam).

- Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước (Kế hoạch số 5629/KH-BHXH ngày 28/12/2018 của BHXH Việt Nam).

- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Kế hoạch số 5444/KH-BHXH ngày 04/12/2017 của BHXH Việt Nam).

- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Kế hoạch số 5445/KH-BHXH ngày 04/12/2017 của BHXH Việt Nam).

- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 (quyết định số 624/QĐ-BHXH ngày 19/04/2017 của BHXH Việt Nam).

- Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN (Kế hoạch số 519/KH-BHXH ngày 22/02/2017 của BHXH Việt Nam).

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH (Kế hoạch số 1279/KH-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam);

3. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện dự toán năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo đúng tiến độ và quy định của Nhà nước; đưa ra các giải pháp điều hành, kiểm soát có hiệu quả dự toán chi khám chữa bệnh BHYT.

4. Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 102/NQ-CP , Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 125, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Kết nối thông tin, liên thông dữ liệu với bộ, ban, ngành liên quan để quản lý đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới. Tích cực điều tra khảo sát để xác minh số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định từ đó có biện pháp đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động, đồng thời xây dựng lộ trình khai thác mở rộng đối tượng.

5. Tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tổ chức dịch vụ công và các phương tiện thanh toán không sử dụng tiền mặt. Thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động đúng chính sách pháp luật, kịp thời, thuận tiện; hạn chế tình trạng trục lợi quỹ.

Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT.

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính-ngân sách nhà nước, quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Kịp thời triển khai các phương án, kịch bản điều hành các nguồn kinh phí phù hợp để ứng phó với những biến đổi, vấn đề phát sinh mới, đảm bảo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ.

7. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam và kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương, BHXH cấp tỉnh và BHXH cấp huyện; tăng cường phân cấp gắn với quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cấp dưới; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của công chức, viên chức và người lao động; có chế tài xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với trường hợp vi phạm, làm chậm, làm kém hiệu quả.

8. Rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian, hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH.

Tiếp tục nghiên cứu, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

9. Tăng cường công tác thanh tra-kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ của Ngành tại các đơn vị trong Ngành, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và tăng cường theo dõi, đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra của BHXH các tỉnh, thành phố.

Thực hiện việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

10. Đổi mới công tác truyền thông cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp đúng trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tăng cường truyền thông dựa trên nền tảng công nghệ (sản xuất clip ngắn, infographic tuyên truyền trên mạng xã hội,...) song song với tổ chức các hình thức truyền thông trực tiếp (lễ ra quân, tuyên truyền miệng, đối thoại,...), tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin (liên kết giữa Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Tạp chí BHXH, Cổng/Trang thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các trang mạng xã hội) để tạo hiệu ứng lan tỏa các thông điệp tuyên truyền.

11. Thực hiện cung cấp, liên thông 100% dịch vụ công mức độ 4 của Ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tích hợp và cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến trên ứng dụng VssID-BHXH số. Đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ.

Rà soát, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH (Datawarehouse-DWH) phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, nghiên cứu, dự báo; phục vụ cho việc hỗ trợ ra quyết định, xây dựng kế hoạch, chiến lược của ngành BHXH; kết nối, cung cấp thông tin báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia.

12. Xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 theo Chương trình tổng thể hàng năm của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về phòng chống tham nhũng. Đấu tranh phòng chống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Chống và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức gây nhũng nhiễu, gây phiền hà cho đối tượng tham gia, hưởng chính sách, người dân và doanh nghiệp.

13. Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác song phương, đa phương khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực an sinh xã hội; thu hút nguồn lực hỗ trợ của quốc tế để phát triển Ngành; thúc đẩy đào tạo quốc tế phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH hướng tới hiện đại, chuyên nghiệp; đẩy mạnh thông tin đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của BHXH Việt Nam trên trường quốc tế.

14. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 79/CV-TW ngày 29/01/2020 và các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; quán triệt công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành thực hiện các biện pháp phòng, chống và chấp hành chỉ đạo của từng địa phương nơi xẩy ra dịch Covid-19.

III. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào Chương trình hành động này và Chương trình công tác năm 2021 của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị trong tháng 01 năm 2021; trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; gửi BHXH Việt Nam (qua Vụ Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất ngày 28/02/2021 để theo dõi, giám sát.

2. Kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra; tổ chức giao ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình hành động của đơn vị; báo cáo tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của đơn vị năm 2021 gửi BHXH Việt Nam (qua Vụ Kế hoạch và Đầu tư vào hộp thư điện tử: khth.khdt@vss.gov.vn) trước ngày 10 tháng 11 năm 2021 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Xây dựng và triển khai chương trình công tác liên ngành với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, ngành Y tế và các ngành, cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn./.

 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-BHXH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thời gian thực hiện

I

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động

1

Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Ban Thực hiện Chính sách bảo hiểm y tế, Ban Thực hiện Chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

2

Tham gia với Bộ Y tế; các bộ ban ngành có liên quan kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện quản lý trong lĩnh vực khám chữa bệnh BHYT toàn Ngành.

Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

3

Tham gia với Bộ Lao động-Thương binh và xã hội; các bộ, ban, ngành có liên quan để sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách BHXH cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

4

Xây dựng văn bản chỉ đạo BHXH các địa phương để tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách có liên quan thống nhất cả nước.

Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Năm 2021

5

Tổng hợp, đề xuất giải quyết vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện các chế độ BHXH, BHTN

Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Năm 2021

II

Phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu và thu nợ

1

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển bền vững đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Thường xuyên

2

Thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu và khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu dự toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Thường xuyên

3

Đẩy mạnh kết nối, liên thông dữ liệu với bộ, ban ngành liên quan để quản lý đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới; tích cực điều tra khảo sát số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định từ đó có biện pháp đôn đốc, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động

Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Thường xuyên

III

Tăng cường công tác quản lý chi trả và quản lý người hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

1

Ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tổ chức dịch vụ công; vận động, khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Vụ Tài chính - Kế toán

Tổng công ty bưu điện Việt Nam; các Ngân hàng thương mại; BHXH các tỉnh, thành phố

Quý IV/2021

2

Nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHYT. Tăng cường kiểm soát chi phí, chống hiện tượng lạm dụng và trục lợi quỹ KCB BHYT; chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội giám sát, cung cấp thông tin về cơ sở y tế lạm dụng quỹ KCB BHYT

Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Các đơn vị liên quan

Năm 2021

IV

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả

1

Thực hiện xây dựng, phân bổ, điều chỉnh dự toán chi BHXH, BHTN và chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ chính sách hiện hành và Quyết định giao của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức điều hành dự toán năm 2021 ngay từ đầu năm, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Vụ Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan

Năm 2021

2

Đánh giá mức chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2019 - 2021 và cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 và Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019; đề xuất mức chi phí quản lý giai đoạn 2022 - 2024 và cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN

Vụ Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan

Quý II/2021

3

Xây dựng và chỉ đạo địa phương thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh BHYT đúng quy định, chế độ chính sách hiện hành, kiểm soát, xây dựng kế hoạch, giải pháp quản lý nhằm tối ưu hóa sử dụng nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT.

Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Các đơn vị liên quan

Năm 2021

4

Tổ chức, điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ theo đúng Nghị quyết Quốc hội, Quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Năm 2021

5

Thực hiện đúng phương án đầu tư quỹ năm 2021 đảm bảo an toàn, bền vững, hiệu quả, đạt kế hoạch được giao; thường xuyên nắm bắt và kiểm soát chặt chẽ các khoản đầu tư để thu hồi gốc, lãi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Vụ Quản lý Đầu tư quỹ

Các đơn vị liên quan

Năm 2021

6

Tăng cường công tác kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao công tác quản lý, đảm bảo an toàn, tài sản, tài chính của Ngành.

Vụ Kiểm toán nội bộ

Các đơn vị liên quan

3/2021-11/2021

V

Công tác cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ

1

Xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; ban hành các Quyết định công bố Danh mục Dịch vụ công ngành BHXH và Danh mục kết quả thủ tục hành chính điện tử của ngành BHXH

Văn phòng

Các đơn vị có liên quan; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Quý I,II/2021

2

Rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam; tiếp tục nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ

Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ; Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; Vụ Tài chính - Kế toán

Văn phòng; Vụ Pháp chế

Năm 2021

3

Tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức về công tác cải cách hành chính của ngành BHXH; tuyên truyền về việc triển khai và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Ngành

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng

Các đơn vị liên quan; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Năm 2021

4

Rà soát, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (cấp Vụ, Phòng) tại một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đánh giá, theo dõi công chức, viên chức trong hệ thống ngành BHXH.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Quý I/2021

5

Sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam; Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và kế toán trưởng tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Quý IV/2021

6

Thực hiện công tác quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026 đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Quý IV/2021

7

Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Chỉ đạo BHXH các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ kê khai nộp BHXH nhằm tiếp tục cắt giảm thời gian doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về nộp BHXH.

Văn phòng

Các đơn vị liên quan; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Quý I/2021

VI

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

1

Triển khai thực hiện các quy định thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra nhằm làm giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN và lạm dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT; thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Vụ Thanh tra Kiểm tra

Các đơn vị liên quan

Năm 2021

2

Triển khai công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra; phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2021 và thanh tra kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu của Tổng Giám đốc

Vụ Thanh tra Kiểm tra

Các đơn vị liên quan

Năm 2021

VII

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

1

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương pháp tiếp cận người tham gia, phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

Trung tâm Truyền Thông

Các đơn vị liên quan

Năm 2021

2

Đổi mới công tác truyền thông cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp đúng trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trung tâm Truyền Thông

Các đơn vị liên quan

Năm 2021

3

Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tăng cường truyền thông dựa trên nền tảng công nghệ (sản xuất clip ngắn, infographic tuyên truyền trên mạng xã hội,...) song song với tổ chức các hình thức truyền thông trực tiếp (lễ ra quân, tuyên truyền miệng, đối thoại,...), tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin (liên kết giữa Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Tạp chí BHXH, Cổng/Trang thông tin điện tử BHXH các tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương với các trang mạng xã hội) để tạo hiệu ứng lan tỏa các thông điệp tuyên truyền.

Trung tâm Truyền Thông

Các đơn vị liên quan

Năm 2021

VIII

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tin học hóa toàn diện trong việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN

1

Triển khai các nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị: Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Văn phòng Vụ Pháp chế; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Sau khi Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được ban hành

2

Tích hợp, cung cấp dịch vụ công; dịch vụ thanh toán trực tuyến trên ứng dụng VssID

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị: Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Văn phòng, Vụ Pháp chế; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Quý II/2021

3

Kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công mức độ 4 của Ngành trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị: Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Văn phòng, Vụ Pháp chế; Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Năm 2021

4

Hoàn thiện hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu (Datawarehouse - DWH) phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và các hoạt động nghiệp vụ của Ngành

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Quý IV/2021

5

Hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của Ngành

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị: Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Văn phòng, Vụ Pháp chế; Vụ Tài chính - Kế toán; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Quý III/2021

6

Kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các Bộ, ngành; kết nối, cung cấp thông tin báo cáo Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các Bộ ngành liên quan; Các đơn vị: Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Văn phòng, Vụ Pháp chế; Vụ Tài chính - Kế toán; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Quý IV/2021

IX

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng

1

Xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 theo Chương trình tổng thể hàng năm của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính

Vụ Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan

Sau 30 ngày kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể hàng năm

X

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế

1

Xây dựng quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của BHXH Việt Nam

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế; các đơn vị liên quan

Tháng 12/2021

2

Xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

Vụ Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Tháng 9/2021

3

Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn quốc tế nâng cao năng lực Ngành BHXH giai đoạn 2021 - 2025

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Tổ chức cán bộ,Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội; các đơn vị liên quan

Tháng 9/2021

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 114/QĐ-BHXH ngày 19/01/2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.452

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!