Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2016 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 136/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Thọ
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/2015/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan hữu quan, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và thẩm tra của các ban HĐND thành phố; đồng thời nhấn mạnh một số điểm sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

Quán triệt sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thành ủy và Nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Kết quả, hoàn thành 11/11 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND thành phố giao, đặc biệt tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) đạt 9,8% so với năm 2014, mức cao nhất trong những năm qua và thu ngân sách nhà nước vượt gần 12% dự toán; giải quyết dứt điểm nợ đất tái định cư từ năm 2013 trở về trước. Chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” được triển khai thực hiện nghiêm túc và tạo chuyển biến tích cực về trật tự mỹ quan đô thị, trật tự xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục duy trì chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”, đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện; Đề án giảm nghèo theo chuẩn thành phố đến năm 2017 hoàn thành sớm trước 2 năm; thực hiện vượt kế hoạch Đề án sửa chữa nhà ở và trao tặng tivi cho 1.189 gia đình người có công với cách mạng và hộ đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ và lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho 5.788 hộ dân nghèo. Thực hiện nghiêm túc quy định không tuyển sinh trái tuyến. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn; chất lượng, sức cạnh tranh của kinh tế thành phố còn hạn chế. Giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt thấp, một số công trình, dự án trọng điểm triển khai chậm; thu thuế xuất nhập khẩu không đạt dự toán (92%); việc xử lý, thu hồi dự án khu công nghệ thông tin tập trung, một số dự án ven biển và khu vực trung tâm chậm triển khai, còn kéo dài. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, tài nguyên khoáng sản, môi trường còn hạn chế. Một số điểm nóng về ô nhiễm môi trường, ngập úng cục bộ chưa được xử lý dứt điểm. Việc thực hiện chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” vẫn còn một số điểm hạn chế. Công tác cải cách hành chính, nhất là việc phối hợp giữa các cấp, các ngành trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; tình hình các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng.

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2016

1. Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015; thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tập trung các giải pháp hướng đến xây dựng thành phố an bình.

Tiếp tục thực hiện chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

(1) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 9 - 10%;

(2) Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 10 - 11%;

(3) Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 10,5 - 11,5%/năm (trong đó, công nghiệp tăng 11 - 12%);

(4) Giá trị sản xuất thủy sản - nông - lâm tăng 2 - 3%;

(5) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 15 - 16%;

(6) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 5% so với dự toán Trung ương giao;

(7) Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 9 - 10%;

(8) Mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,1%o;

(9) Tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm 4 - 5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 47% và tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 3,8%;

(10) Tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động đến cuối năm (theo chuẩn mới thành phố) còn 6,11%;

(11) Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu do UBND thành phố trình tại kỳ họp, HĐND thành phố nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, trọng tâm là triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện 3 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt chủ động kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Điều chỉnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 quyết liệt ngay từ đầu năm. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác giữa thành phố với các cơ quan Trung ương; giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

2. Về lĩnh vực kinh tế

a) Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh: Triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trên lĩnh vực thuế, hải quan, đất đai và các thủ tục đầu tư. Phổ biến thông tin, duy trì tổ chức đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng, vốn vay với lãi suất phù hợp, khuyến khích đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng thị trường. Phát huy vai trò Quỹ đầu tư phát triển thành phố, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quỹ phát triển khoa học công nghệ. Có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong nước chủ động thực hiện và chuẩn bị thực hiện có hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế.

b) Phát triển dịch vụ: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch Đà Nẵng đến năm 2020. Chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch mới, các giải pháp để xây dựng Đà Nẵng thành thành phố sự kiện; trước mắt tập trung xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2017 (DIFC 2017). Chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5), Cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper Race 2016 và Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Duy trì, củng cố và xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng; nâng cấp các đường bay thuê chuyến thành các đường bay thường kỳ đến Đà Nẵng từ Osaka (Nhật Bản), Bangkok (Thái Lan), Đài Loan, xúc tiến đường bay trực tiếp Nga - Đà Nẵng... Tập trung xử lý tốt nạn đeo bám, chèo kéo du khách, đảm bảo trật tự an toàn và văn minh trong giao tiếp, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, nhất là dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Tăng cường kiểm tra, xử lý đối với tình trạng tổ chức du lịch không phép, nhất là đối với người nước ngoài.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và đầu cơ nâng giá. Đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, ưu tiên các thị trường trọng điểm.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu vực trung tâm thành phố và ven biển theo cam kết; tiến độ đầu tư Cảng Tiên Sa giai đoạn 2. Triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp thiết bị vận hành tuyến xe buýt nhanh BRT và các tuyến phụ trợ thuộc Dự án Phát triển bền vững.

c) Phát triển công nghiệp và công nghệ thông tin: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và đổi mới chính sách thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao; thúc đẩy triển khai Khu đô thị công nghệ FPT. Tổng kết, đánh giá mô hình hoạt động các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố. Đẩy mạnh xuất khẩu phần mềm, tập trung vào các thị trường tiềm năng.

d) Thu hút đầu tư trong, ngoài nước và liên kết, hi nhập: Tổng kết, đánh giá công tác xúc tiến đầu tư thời gian qua. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thu hút đầu tư nước ngoài; tăng cường xúc tiến đầu tư trong nước. Công khai hóa các cơ chế, chính sách, quy hoạch, đất đai, tiềm năng và lợi thế của thành phố phục vụ công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan xúc tiến, cấp phép và quản lý đầu tư trong và ngoài nước. Xây dựng các quy định và công bố danh mục các dự án đầu tư theo hình thức PPP, dự án sử dụng đất để thu hút đầu tư. Tập trung xác định ít nhất 01 nhà đầu tư tiềm năng, chiến lược để tiếp cận, vận động đầu tư. Tập trung quản lý và hỗ trợ sau đầu tư đối với các doanh nghiệp đã được cấp phép và triển khai thực hiện. Tranh thủ ảnh hưởng tích cực từ các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 để thu hút và huy động các nguồn vốn FDI, ODA, NGO. Triển khai Kế hoạch liên kết vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2016 và 5 năm 2016-2020.

đ) Phát triển nông-lâm-thủy sản và nâng cao chất lượng Chương trình nông thôn mới: Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tiếp tục thực hiện chính sách của Chính phủ và thành phố về hỗ trợ ngư dân. Đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Khu Âu thuyền Thọ Quang; nâng cấp, mở rộng Cảng cá Thọ Quang và quy hoạch Trung tâm nghề cá gắn kết với bảo vệ môi trường theo đúng quy hoạch được duyệt.

Khuyến khích, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh thâm canh, tổ chức lại việc sản xuất và kết nối tiêu thụ tại các dự án đã được đầu tư theo tiêu chuẩn VietGAP. Nâng cấp quy mô hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới; tiếp tục đầu tư nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Tập trung quản lý bảo vệ và phòng chống cháy rừng.

e) Về công tác điều hành ngân sách nhà nước: Tăng cường quản lý và điều hành thu, chi ngân sách đảm bảo cân đối, hiệu quả. Huy động tối ưu các nguồn thu; tăng cường các biện pháp thu nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất; chống thất thu, nhất là nguồn thu từ hoạt động kinh doanh các nhà hàng, khách sạn… phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu năm 2016. Tiếp tục quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo dự toán được giao và đảm bảo nguyên tắc chi trên cơ sở tiến độ thu và khả năng cân đối nguồn thu.

g) Về công tác quy hoạch và quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, giải tỏa đền bù, tái định cư và vệ sinh môi trường:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để phát triển các khu đô thị ở phía Tây, Tây Bắc và phía Nam thành phố. Rà soát, bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch ngành trong quy hoạch tổng thể, đồng thời chú trọng thực hiện khớp nối các dự án trên địa bàn thành phố. Xây dựng và ban hành các quy định, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và thiết kế đô thị. Rà soát, thu hồi các dự án đầu tư chậm và không triển khai. Hoàn thành và công bố quy hoạch chi tiết cảnh quan hai bờ sông Hàn, cảnh quan ven biển phía Đông. Nghiên cứu phương án tổ chức giao thông qua Sông Hàn đoạn giữa cầu sông Hàn và cầu Thuận Phước; có giải pháp trước mắt và lâu dài xử lý các điểm đen, điểm giao cắt phức tạp về giao thông. Có giải pháp hữu hiệu giải quyết tình trạng đậu đỗ xe ô tô với mật độ cao ở các tuyến đường trung tâm thành phố; nghiên cứu quy hoạch, xây dựng các bãi đỗ xe ô tô. Nâng cấp kiệt, hẻm, cải tạo nhà tập thể xuống cấp khu vực trung tâm thành phố, thảm nhựa các tuyến đườngtỷ lệ dân cư sinh sống từ 50% trở lên và các tuyến đường cấp thiết. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo mạng lưới giao thông nội thị, ngầm hóa đường dây điện, hệ thống cáp quang, điện thoại tại một số tuyến đường khu vực trung tâm.

Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Đà Nẵng 2016-2020 và ban hành Quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố giai đoạn 2016-2020 theo hướng phân cấp cho các quận, huyện, sở, ngành. Xây dựng và ban hành cơ chế công khai về chủ trương đầu tư đối với các dự án lớn, các dự án nhạy cảm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả các dự án sử dụng từ nguồn vốn vay. Tổng kết, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên.

Ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình lớn và trọng điểm chuyển tiếp năm 2015 và nhóm các trọng điểm năm 2016. Tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình văn hóa, thể thao: Nhà Trưng bày Hoàng Sa, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, khu di tích lịch sử K20; Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên tại Hòa Xuân.

Đẩy nhanh công tác đền bù, giải toả để bàn giao mặt bằng, thi công các dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Tuý Loan, tuyến đường gom dân sinh dọc đường sắt đoạn từ Ngã ba Huế đến cầu vượt Hoà Cầm. Huy động các nguồn lực đầu tư, kể cả vốn nước ngoài dưới hình thức hợp tác công tư (PPP) để xúc tiến xây dựng một số dự án như: Nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 1, dự án xử lý chất thải rắn, Cảng Liên Chiểu giai đoạn 1

Tiếp tục giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đất tái định cư của các hộ giải tỏa. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bố trí đất thực tế cho các hộ giải toả tại khu số 2, khu số 7 Trung tâm đô thị mới Tây Bắc. Triển khai giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư đối với khu vực ngập úng đã được khớp nối theo quy hoạch; đồng thời có cơ chế, chính sách và giải pháp xử lý phù hợp đối với các khu dân cư chỉnh trang, diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng bởi các dự án lân cận. Tiếp tục rà soát và có giải pháp khai thác hiệu quả quỹ đất tái định cư, thực hiện hiệu quả Quy trình quản lý đất và bố trí tái định cư. Tổng kết, đánh giá công tác giải tỏa, đền bù và chỉnh trang đô thị trong hơn 10 năm qua.

Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Giải quyết cơ bản và kiểm soát tình trạng ngập úng, ô nhiễm và xử lý nước thải tại các khu dân cư, bãi biển, các lô đất trống, các khu, cụm công nghiệp, không để phát sinh các điểm ô nhiễm mới. Có giải pháp trước mắt và lâu dài để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn, đồng thời nghiên cứu chủ trương đầu tư bãi rác mới thay cho bãi rác Khánh Sơn, xem xét hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ dân khu vực này; đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý môi trường sông Phú Lộc, trạm xử lý nước thải Sơn Trà. Mở rộng thu gom rác thải theo giờ tại các quận Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ. Giám sát chặt chẽ và có phương án kịp thời kiểm soát ô nhiễm tại các trạm xử lý nước thải tập trung. Tiếp tục triển khai xã hi hóa đối với lĩnh vực cây xanh trên địa bàn thành phố.

3. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội

a) Về khoa học và công nghệ - giáo dục và đào tạo:

Quan tâm phát triển khoa học - công nghệ; rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng, khoán chi qua Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố.

Phấn đấu tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học. Tập trung đầu tư để hoàn thiện cơ sở vật chất cho các trường tiểu học đảm bảo học 02 buổi/ngày, giải quyết tình trạng quá tải ở một số trường. Có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các cấp ở các trường, các địa bàn, tiến tới thu hẹp sự chênh lệch chất lượng giáo dục ở các khu vực. Thực hiện các giải pháp giúp đỡ, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học theo Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy. Tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Thực hiện sáp nhập và củng cố hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề. Tăng cường đảm bảo điều kiện chăm sóc y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non. Triển khai Đề án Sữa học đường và chủ trương của Chính phủ về xây dựng và hỗ trợ nhà trẻ, trường mầm non tại các khu công nghiệp.

b) Về y tế: Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống khám chữa bệnh và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế. Sắp xếp lại các trung tâm chuyên môn thuộc Sở Y tế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Xây dựng phương án quản lý các trạm y tế xã, phường và đảm bảo 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế. Nâng cao hiệu quả hoạt động Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; xúc tiến đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng giai đoạn 2 và Bệnh viện quốc tế chất lượng cao... Chủ động kiểm tra và có phương án xử lý kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh.

c) Về văn hóa, thể thao: Nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các cơ sở văn hóa trên địa bàn thành phố. Thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp hiện có. Rà soát, đẩy nhanh công tác đầu tư, đưa vào sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá - thể thao, góp phần nâng cao mức thụ hưởng văn hóa cho người dân thành phố; khuyến khích phát triển văn hóa đọc. Đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng “Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn mới về xét chọn gia đình văn hóa gắn với việc thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.

d) Về lao động, thương binh, xã hội: Phát triển thị trường lao động, chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm và đẩy mạnh đào tạo nghề. Nghiên cứu các giải pháp tăng cường đào tạo nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Đề án sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho các đối tượng chính sách năm 2016, Đề án nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ giai đoạn 2016-2018. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình “Thành phố 5 không” và “Thành phố 3 có”. Triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2016 một cách bền vững. Tuyên truyền, vận động và quản lý chặt chẽ đối tượng nghiện ma túy.

4. Về xây dựng chính quyền, nội chính, thanh tra và tư pháp

Triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tổ chức sắp xếp bộ máy, đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành. Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại công chức, viên chức, hoàn thiện vị trí việc làm, quản lý hiệu quả biên chế, vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp. Nghiên cứu và tổ chức phân cấp về quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổng kết, đánh giá mô hình hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Lập thủ tục đề nghị chia tách một số đơn vị hành chính cấp phường, xã do điều kiện dân số đông, diện tích rộng và Đề án chia tách địa giới hành chính huyện Hòa Vang và tổ chức hành chính của đơn vị hành chính huyện Hoàng Sa.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục cải thiện và duy trì thứ hạng các chỉ số đã đạt được như: Cải cách hành chính (PAR), Sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) và Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Mở rộng cơ chế một cửa liên thông, liên kết giữa các cơ quan, đơn vị và hoàn thiện mô hình một cửa tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố. Phấn đấu 100% phường, xã thực hiện mô hình “Phường, xã điện tử”; 100% các quận, huyện ứng dụng hệ thống xác thực điện tử và 40% hồ sơ liên thông giữa các cơ quan, đơn vị luân chuyển trực tuyến.

Nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý, thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

5. Về quốc phòng - an ninh

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuyên truyền, kiên quyết đấu tranh, khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia ở biển Đông. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các dịp lễ, tết và các sự kiện quan trọng khác. Tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất và kiện toàn các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; quản lý chặt chẽ người nước ngoài, người địa phương khác đến cư trú trên địa bàn thành phố. Đảm bảo an toàn giao thông, giảm dần tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

IV. VỀ THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT TẠI PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

1. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, xác định lại mức lãi suất về nợ đất tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trả nợ. Khẩn trương ban hành quyết định sửa đổi mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với hộ giải tỏa chưa bố trí tái định cư, áp dụng từ tháng 01 năm 2016.

2. Tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tiếp tục xử lý, thu hồi các dự án đầu tư chậm triển khai đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả cụ thể với HĐND thành phố.

3. Đẩy mạnh việc bán nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó nghiên cứu mức giá hợp lý nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

4. Tiếp tục nghiên cứu thực hiện hiệu quả việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất còn lại trên địa bàn thành phố. Thực hiện sớm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cán bộ, công chức và người dân đã trúng đấu giá đợt 1 và đợt 2 năm 2015.

5. Giải quyết dứt điểm việc giải tỏa, đền bù của các hộ dân tại khu vực dự án công viên Châu Á.

6. Ban hành và triển khai thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo đúng quy định.

7. Chỉ đạo các ngành tăng cường phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nghiên cứu đầu tư trang thiết bị để kiểm soát, kiểm tra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử phạt và công bố các trường hợp vi phạm trên các phương tiện truyền thông.

8. Chỉ đạo quyết liệt việc thu hồi và xử lý nghiêm túc theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tự ý chuyển trả 37,2 tỷ đồng của Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.

9. Chỉ đạo rà soát, tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả về các nội dung chưa thực hiện hoặc triển khai chậm trong nghị quyết HĐND thành phố khóa VIII.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao UBND thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Giao Thường trực, các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị UBMTTQVN thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Thành ủy, các ban của Đảng;
- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;
- UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể TP;
- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQ các quận, huyện;
- Thường trực HĐND 11 xã;
- Báo ĐN, Báo CATP, Đài PT-TH ĐN,
TT TTVN tại ĐN, Cổng TTĐT TP;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VP Thành ủy, VP UBND TP;
- Lưu: VT, TTTH, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Thọ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2016 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.764

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36