Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3986/KH-BHXH năm 2020 về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3986/KH-BHXH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đào Việt Ánh
Ngày ban hành: 16/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3986/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA)

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Công văn số 6548/VPCP-QHQT ngày 10/08/2020 của Văn phòng Chính phủ ban hành Phụ lục kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA như sau:

I. Mục tiêu

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA theo chức năng nhiệm vụ của BHXH Việt Nam trên cơ sở phân công, phối hợp, chỉ đạo, điều hành trong toàn Ngành và phối hợp với các cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung công việc có liên quan.

II. Những nhiệm vụ chủ yếu

Để đạt được mục tiêu nêu trên, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) tiếp tục bám sát các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và cụ thể hóa, triển khai một số nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA, Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của BHXH Việt Nam đối với công chức, viên chức trong toàn Ngành, các chủ sử dụng lao động, người lao động và các chủ thể tham gia BHXH thông qua các phương tiện truyền thông của Ngành (Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, hệ thống Cổng thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố, Tạp chí BHXH, các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, các lớp tập huấn, hội thảo,...) nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết và những công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả cũng như hạn chế tối thiểu các thách thức mà việc thực hiện Hiệp định EVFTA mang lại.

- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến các cấp, các ngành, người lao động và nhân dân, đặc biệt quan tâm đến người sử dụng lao động và người lao động thuộc khu vực kinh tế tư nhân; Tập trung tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và lợi ích, vai trò, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tổ chức tư vấn, giải đáp về chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho tổ chức, cá nhân nước ngoài ở Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt đối với những đối tượng chịu sự ảnh hưởng trực tiếp khi Việt Nam ký kết Hiệp định EVFTA với EU.

2. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế

- Rà soát các quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của BHXH Việt Nam để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với Hiệp định EVFTA nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các cam kết, nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA.

- Phối hợp với các tổ chức an sinh xã hội của các quốc gia thành viên EVFTA nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp thực thi các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA có liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của BHXH Việt Nam.

- Tham gia đàm phán và thực hiện các Hiệp định song phương về BHXH, BHYT tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài dễ dàng tiếp cận các chế độ, chính sách an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài; thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực

- Phối hợp có hiệu quả giữa các đơn vị trong và ngoài Ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Chú trọng việc rà soát, cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam, kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh thêm các thủ tục hành chính ngoài quy định.

- Tiếp tục chuẩn hóa, hoàn thiện thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng.

- Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính liên quan đến cấu phần “Nộp BHXH” nhằm nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và BHXH" đạt mục tiêu Chính phủ đề ra (định hướng đến năm 2021 lên 30 đến 40 bậc so với công bố báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2018).

- Thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu và các giải pháp vận động khuyến khích phát triển đẩy mạnh thanh toán điện tử (theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ); phấn đấu đến năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất,... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ).

- Triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành BHXH, phấn đấu đến năm 2021 hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu của các bộ ngành để liên thông thực hiện các thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Ngành BHXH chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách BHXH, BHTN, BHYT trong điều kiện thực thi Hiệp định EVFTA.

- Tăng cường hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng dịch vụ của BHXH Việt Nam. Thu hút các nguồn tài trợ cho đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Nâng cao trình độ ngoại ngữ của công chức, viên chức thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

4. Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

- Tham gia với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tiếp tục đánh giá, định lượng các tác động của Hiệp định EVFTA đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội... và việc xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách về hỗ trợ tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm, trợ cấp thất nghiệp để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững trong quá trình cạnh tranh.

- Tham gia với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nghiên cứu, sửa đổi Bộ Luật Lao động theo cam kết tại Hiệp định EVFTA.

- Tiếp tục mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHTN.

- Nghiên cứu, tham gia với cơ quan có thẩm quyền về xây dựng chính sách điều chỉnh lương hưu phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội khi thực hiện chế độ tiền lương mới.

- Tham gia với Bộ Y tế trong việc xây dựng và thực hiện chính sách đảm bảo điều kiện và sức khỏe tại nơi làm việc cho người lao động.

- Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, xây dựng lộ trình điều chỉnh mức đóng BHYT gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế.

III. Tổ chức thực hiện

1. Giao Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối, phối hợp các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh trong việc triển khai, đôn đốc, theo dõi thực hiện Kế hoạch; phối hợp với cơ quan đầu mối quốc gia trong việc thực thi Hiệp định EVFTA.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí theo quy định từ nguồn chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN hàng năm được BHXH Việt Nam giao cho các đơn vị.

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục của Kế hoạch này tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch vào Báo cáo hàng năm theo quy định của Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của BHXH Việt Nam, gửi Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện của BHXH Việt Nam gửi Bộ Công thương tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

4. BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam (qua Vụ Hợp tác quốc tế) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công thương (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam (để t/h);
- BHXH các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, HTQT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

PHỤ LỤC

NHỮNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH EVFTA
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3986/KH-BHXH ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thi gian hoàn thành

1

Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA

1.1

Phổ biến kiến thức về Hiệp định EVFTA cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành BHXH và các đối tượng có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết và những công việc cần triển khai để thực thi có hiệu quả Hiệp định EVFTA

Vụ Hợp tác quốc tế

Trung tâm truyền thông, Vụ Pháp chế, BHXH các tỉnh, thành phố

Hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

1.2

Tuyên truyền về Hiệp định EVFTA thông qua các phương tiện truyền thông, Cổng thông tin điện tử, Báo Tạp chí của Ngành và Trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố

Trung tâm Truyền thông

Vụ Hợp tác quốc tế, Báo BHXH, Tạp chí BHXH, BHXH các tỉnh, thành phố

Tin, bài và các ấn phẩm truyền thông, tài liệu truyền thông

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

1.3

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về các nội dung liên quan đến Hiệp định EVFTA

Vụ Hợp tác quốc tế

Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố

Hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn;

Tin, bài và các ấn phẩm truyền thông, tài liệu truyền thông

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

2

Công tác xây dựng pháp luật, thể chế

2.1

Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của BHXH Việt Nam để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với Hiệp định EVFTA nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các cam kết, nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA

Vụ Pháp chế

Vụ Hợp tác quốc tế, Ban THCS BHXH, Ban THCS BHYT, Ban Quản lý Thu-Sổ, thẻ, Vụ Tài chính - Kế toán

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021

2.2

Phối hợp với các tổ chức an sinh xã hội các quốc gia thành viên EVFTA nghiên cứu đề xuất cơ chế phối hợp thực thi các cam kết có liên quan về an sinh xã hội trong khuôn khổ của Hiệp định EVFTA

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Pháp chế, Ban THCS BHXH, Ban THCS BHYT

Biên bản ghi nhớ hợp tác; Kế hoạch hành động

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

2.3

Tham gia đàm phán và thực hiện các Hiệp định song phương về BHXH, BHYT; đề xuất tổ chức thực hiện sau khi Hiệp định ký kết, tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài dễ dàng tiếp cận các chế độ, chính sách an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài; Thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Pháp chế, Ban THCS BHXH, Ban THCS BHYT

Biên bản ghi nhớ Hợp tác; Kế hoạch hành động

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

3

Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực

3.1

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính liên quan đến cấu phần “Nộp BHXH” nhằm nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và BHXH” đạt mục tiêu Chính phủ đề ra (định hướng đến năm 2021 lên 30 đến 40 bậc so với công bố báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2018)

Văn phòng

Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

3.2

Phối hợp có hiệu quả giữa các đơn vị trong và ngoài ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Văn phòng

Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

3.3

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Chú trọng việc rà soát, cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam, kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh thêm các thủ tục hành chính ngoài quy định

Văn phòng

Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

3.4

Tiếp tục chuẩn hóa, hoàn thiện thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng

Vụ Tài chính - Kế toán

Ban THCS BHXH, Ban THCS BHYT, Trung tâm CNTT, Vụ Pháp chế, BHXH các tỉnh, thành phố, Các đơn vị, tổ chức liên quan

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

3.5

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

3.6

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu của các bộ ngành để liên thông thực hiện các thủ tục hành chính

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

3.7

Thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu và các giải pháp vận động khuyến khích phát triển đẩy mạnh thanh toán điện tử (theo QĐ số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ), phấn đấu đến năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ)

Vụ Tài chính - Kế toán

Trung tâm Công nghệ thông tin, Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021

3.8

Triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Ngành BHXH, phấn đấu đến năm 2021 hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4

Trung tâm công nghệ thông tin

Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021

3.9

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Ngành BHXH chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT trong điều kiện thực thi Hiệp định EVFTA

Vụ Tổ chức cán bộ

Trường đào tạo BHXH, Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

3.10

Tăng cường Hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức đối với vấn đề đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ. Thu hút các nguồn tài trợ cho đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Nâng cao trình độ ngoại ngữ của công chức, viên chức thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Tổ chức cán bộ, Trường đào tạo nghiệp vụ BHXH, Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

4

Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

4.1

Tham gia với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tiếp tục đánh giá, định lượng các tác động của Hiệp định EVFTA đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội... và việc xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách về hỗ trợ tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm, trợ cấp thất nghiệp để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững trong quá trình cạnh tranh

Ban THCS

BHXH

Ban Quản lý Thu-Sổ, thẻ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Trung tâm Công nghệ thông tin

Văn bản tham gia ý kiến

Trong quá trình thực thi Hiệp định

4.2

Tham gia với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các tổ chức chính trị- xã hội trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Bộ Luật Lao động theo cam kết tại Hiệp định EVFTA

Ban THCS BHXH

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Ban Quản lý Thu-Sổ, thẻ, Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021

4.3

Tiếp tục mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHTN

Ban Quản lý Thu-Sổ, thẻ, Ban THCS BHXH, Ban THCS BHYT

Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính - Kế toán

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

4.4

Nghiên cứu, tham gia với cơ quan có thẩm quyền về xây dựng chính sách điều chỉnh lương hưu phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội khi thực hiện chế độ tiền lương mới.

Ban Quản lý Thu-Sổ, Thẻ, Ban THCS BHXH, Ban THCS

BHYT

Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính - Kế toán

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

4.5

Tham gia với Bộ Y tế xây dựng và thực hiện chính sách đảm bảo điều kiện và sức khỏe tại nơi làm việc cho người lao động

Ban THCS BHYT

Ban THCS BHXH

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021

4.6

Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, xây dựng lộ trình điều chỉnh mức đóng BHYT gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế

Ban Quản lý Thu-Sổ, Thẻ, Ban THCS BHXH, Ban THCS BHYT

Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính - Kế toán

Văn bản kiến nghị đề xuất; Văn bản tham gia ý kiến

Năm 2020-2021 và trong quá trình thực thi Hiệp định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3986/KH-BHXH năm 2020 về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


283

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184