Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 241/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng với các dịch vụ công

Vừa qua, Thủ tướng ban hành Quyết định 241/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội (ASXH).

Theo đó, Đề án hướng tới mục tiêu chung đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả ASXH qua ngân hàng, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Đề án phấn đấu đến năm 2020 đạt được các mục tiêu chủ yếu sau:

+ 80% giao dịch nộp thuế tại các thành phố trực thuộc TW, trực thuộc tỉnh được thực hiện qua ngân hàng;

+ 70% công ty điện lực, công ty nước chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện, nước qua ngân hàng.

Và để đạt được mục tiêu nêu trên, Thủ tướng đề ra các giải pháp, như:

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách về thanh toán qua ngân hàng;

- Nghiên cứu xây dựng biện pháp trao đổi, chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công với ngân hàng…

Quyết định 241/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 23/02/2018.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG: THUẾ, ĐIỆN, NƯỚC, HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ VÀ CHI TRẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 175/TTr-NHNN ngày 21 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020 đạt được các mục tiêu chủ yếu sau:

a) Đối với dịch vụ thu ngân sách: 80% giao dịch nộp thuế tại các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Kho bạc Nhà nước quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước;

b) Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện: 70% công ty điện lực chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện qua ngân hàng; tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phấn đấu 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng;

c) Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước: 70% công ty nước chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng; 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng;

d) Đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: 100% trường đại học, cao đẳng chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 80% số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng;

đ) Đối với dịch vụ thanh toán viện phí: phấn đấu 50% bệnh viện tại các thành phố lớn chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng;

e) Đối với dịch vụ chi trả an sinh xã hội: tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

II. CÁC GIẢI PHÁP

1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách về thanh toán qua ngân hàng

a) Rà soát và nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản nhằm tạo hành lang pháp lý cho các ngân hàng cung ứng đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại;

b) Nghiên cứu, ban hành văn bản quy định về hệ thống thanh toán bù trừ tự động cho các giao dịch bán lẻ nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc tham gia, quản lý và vận hành hệ thống; từ đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng, trong đó, bao gồm các khoản thuế, các loại hóa đơn định kỳ (điện, nước, học phí);

c) Tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quy định về cơ chế thu, trả phí đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt nhằm khuyến khích thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng;

d) Rà soát và sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản hướng dẫn về cơ chế tài chính cho phép các đơn vị cung ứng dịch vụ công được chi trả phí dịch vụ thanh toán cho ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khi triển khai việc thanh toán qua ngân hàng.

2. Triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội

a) Tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước, các bệnh viện, trường học đphục vụ thanh toán qua ngân hàng;

b) Áp dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp, thuận lợi cho khách hàng trong thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn định kỳ (tiền điện, tiền nước, học phí), viện phí, chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội; chú trọng phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại nhưng dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và có tháp dụng đối với những đối tượng khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng;

c) Nghiên cứu, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong giải pháp xác thực, nhận biết khách hàng bằng phương thức điện tử cho phép ngân hàng có thể nhận diện chính xác được khách hàng, từ đó phát triển thêm các phương tiện thanh toán mới tạo thuận lợi cho khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thanh toán của ngân hàng;

d) Phát triển thêm các sản phẩm thẻ ngân hàng đa năng, đa dụng cho phép thực hiện các giao dịch thu, nộp thuế, thu phí cầu đường, nhận tiền bảo hiểm xã hội, nộp học phí, viện phí với nhiều hình thức thanh toán: thanh toán trực tuyến, thanh toán trên ứng dụng điện thoại di động, thanh toán không tiếp xúc, thanh toán trường gần trên di động (NFC) và các dịch vụ thanh toán hiện đại khác;

đ) Khuyến khích các mô hình hợp tác giữa ngân hàng với các tổ chức trung gian thanh toán để cung cấp các sản phẩm dịch vụ thanh toán phù hợp với đặc thù dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội;

e) Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thanh toán bù trừ tự động cho các giao dịch bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán mọi thời điểm (24/7) của các tổ chức và cá nhân.

3. Nghiên cứu xây dựng biện pháp trao đổi, chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công với ngân hàng

a) Xây dựng và chuẩn hóa thông tin thu nộp ngân sách nhà nước kết hợp với việc nâng cấp và triển khai đồng bộ hệ thống trao đổi thông tin dữ liệu về thu, nộp ngân sách giữa các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước đáp dụng thống nhất việc định danh các khoản thu (mã giao dịch - ID) nhằm đơn giản hóa thông tin luân chuyn giữa các cơ quan, góp phần đy nhanh tốc độ thanh toán các giao dịch nộp thuế điện tử;

b) Nghiên cứu và xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu khách hàng kết hợp mở rộng và phát trin việc kết nối liên thông giữa các ngân hàng với các đơn vị điện, nước, trường học, bệnh viện, bảo hiểm xã hội để thực hiện việc xử lý và đối chiếu thông tin dưới dạng dữ liệu điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và quản lý các khoản thu, chi với khách hàng được nhanh chóng, chính xác.

4. Tăng cường chỉ đạo triển khai thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng

a) Bộ Tài chính:

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước) hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tập trung cho các giao dịch thu, nộp ngân sách;

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục triển khai kết nối hạ tầng dịch vụ thuế điện tử với hạ tầng thanh toán điện tử để phục vụ việc nộp thuế điện tử; thống nhất các giải pháp trao đổi thông tin, dữ liệu thuế điện tử giữa hệ thống ngân hàng, các cơ quan Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước đhỗ trợ công tác quản lý, thu thuế.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức, hoàn thiện hạ tầng thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng để phục vụ cho việc thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội;

- Chỉ đạo các ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ kết nối với các đơn vị cung ứng dịch vụ công; đa dạng các dịch vụ, phương thức thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội.

c) Bộ Công Thương: tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam mở rộng triển khai mô hình thanh toán tiền điện qua ngân hàng; nghiên cứu chun hóa thông tin dữ liệu khách hàng, tạo thuận lợi cho việc truy xuất thông tin đthực hiện thanh toán;

d) Bộ Y tế: chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực hợp tác với ngân hàng triển khai thanh toán viện phí qua ngân hàng; tăng cường lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ tại các cơ sở y tế phục vụ việc thanh toán viện phí được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian khám chữa bệnh;

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích cực phối hợp với các ngân hàng triển khai thanh toán học phí qua ngân hàng; tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích học sinh, sinh viên thực hiện thanh toán học phí qua ngân hàng;

e) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với các ngân hàng trong việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng thụ hưởng, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng;

g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: chỉ đạo các Sở, ban ngành, tổ chức cung ứng dịch vụ công trên địa bàn triển khai đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng.

5. Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo niềm tin cho khách hàng

a) Cập nhật và áp dụng các biện pháp tiên tiến bảo đảm an ninh, an toàn cho các hệ thống thanh toán, các sản phẩm dịch vụ thanh toán;

b) Tăng cường sự giám sát của cơ quan quản lý, sự phối hợp giữa ngân hàng với các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn;

c) Thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ về an ninh, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin nhằm hạn chế các rủi ro; đồng thời phát hiện sớm các vi phạm để chấn chỉnh đảm bảo tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán;

d) Kiểm tra, rà soát hệ thống máy giao dịch tự động (ATM) và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS); tăng cường hệ thống đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch qua ATM, POS và các giải pháp xác thực khách hàng để phòng, chống các hành vi gian lận;

đ) Chủ động theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mắc, sai sót; đồng thời có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng phòng tránh các rủi ro, thủ đoạn gian lận.

6. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền

a) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng: thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ và quy trình, thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt; những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện nộp thuế, trả tiền điện, nước, học phí, viện phí và chi trả an sinh xã hội;

b) Các đơn vị cung ứng dịch vụ công phối hợp với các ngân hàng, đơn vị truyền thông để xây dựng và lồng ghép các nội dung về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong các chương trình phổ biến kiến thức, giáo dục tài chính cho người dân (đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn); thực hiện chương trình tiếp thị, phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến tốt trên thế giới, cung cấp tư vấn, các chương trình quản lý rủi ro.

7. Các giải pháp hỗ trợ khác

a) Các ngân hàng chú trọng phát triển các chương trình hướng dẫn, hỗ trợ đào tạo khách hàng về quy trình thanh toán tạo thói quen cho khách hàng trong việc thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng;

b) Khuyến khích các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công triển khai các hình thức ưu đãi cho khách hàng thực hiện thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng;

c) Có cơ chế biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công tích cực triển khai thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Đán được bố trí từ các nguồn: Ngân sách nhà nước; vay ưu đãi, tài trợ của các tổ chức quốc tế và trong nước; kinh phí của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện các nội dung của Đề án.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, theo dõi đôn đốc thực hiện Đề án; tổng hợp, đề xuất các biện pháp tháo gỡ, xử lý những khó khăn, vướng mắc báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tổng kết vào cuối năm 2020.

2. Các cơ quan liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể của ngành, địa phương để triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án và báo cáo kết quả thực hiện gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp;

b) Chịu trách nhiệm triển khai kịp thời và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án; lồng ghép các nội dung về đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội vào các đề án, dự án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan;

c) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Đề án ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ki
m toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b
).

THỦ TƯỚNG
N
guyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG: THUẾ, ĐIỆN, NƯỚC, HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ VÀ CHI TRẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Rà soát và nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản nhm tạo hành lang pháp lý cho các ngân hàng cung ứng đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các đơn vị liên quan

2018-2019

2

Nghiên cu, ban hành văn bản quy định về hệ thống thanh toán bù trừ tự động cho các giao dịch bán lẻ nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc tham gia, quản lý và vận hành hệ thống, từ đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng, trong đó, bao gồm các khoản thuế, các loại hóa đơn định kỳ (điện, nước, học phí).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các đơn vị liên quan

2018

3

Tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quy định về cơ chế thu, trả phí đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt nhm khuyến khích thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các đơn vị liên quan

2018

4

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản hướng dẫn về cơ chế tài chính cho phép các đơn vị cung ứng dịch vụ công được chi trả phí dịch vụ thanh toán cho ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khi triển khai việc thanh toán qua ngân hàng.

Bộ Tài chính

Các đơn vị liên quan

2018

5

Xây dựng và chuẩn hóa thông tin thu nộp ngân sách nhà nước kết hợp với việc nâng cấp và triển khai đồng bộ hệ thống trao đổi thông tin dữ liệu về thu, nộp ngân sách giữa các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước để áp dụng thống nhất việc định danh các khoản thu (mã giao dịch - ID) nhằm đơn giản hóa thông tin luân chuyển giữa các cơ quan.

Bộ Tài chính

Các đơn vị liên quan

2019

6

Chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam mở rộng triển khai mô hình thanh toán tiền điện qua ngân hàng và xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu khách hàng để kết nối chia sẻ với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng.

Bộ Công Thương

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan

2018-2019

7

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích cực phối hợp với ngân hàng triển khai thanh toán học phí qua ngân hàng và xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu học sinh, sinh viên để kết nối chia sẻ với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ thanh toán tiền học pqua ngân hàng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan

2018-2019

8

Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tích cực phối hợp với ngân hàng triển khai thanh toán viện phí qua ngân hàng và xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu người bệnh để kết nối chia sẻ với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ thanh toán tiền viện phí qua ngân hàng.

Bộ Y tế

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan

2018-2019

9

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội qua ngân hàng phù hợp với điều kiện và nhu cầu đối tượng thụ hưởng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan

2019

10

Nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội để kết nối chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua ngân hàng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan

2018-2019

11

Xây dựng và triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền về các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ nộp thuế, nộp tiền điện, nước, học phí, viện phí, chi trả an sinh xã hội: các hình thức thanh toán, quy trình thủ tục thanh toán đối với từng hình thức, những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện nộp thuế, trả tiền điện, tiền nước, học phí, viện phí, chi trả an sinh xã hội.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các đơn vị liên quan

2018-2020

12

Vận động, khuyến khích các cán bộ công chức thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công.

Các Bộ, ban ngành

Các đơn vị liên quan

2018

13

Chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn triển khai thu thuế, thanh toán tiền điện, tiền nước, học phí, viện phí và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng; vận động, khuyến khích các cán bộ công chức thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan

2018

 

THE PRIME MINISTER
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No.: 241/QD-TTg

Hanoi, February 23, 2018

 

DECISION

APPROVING THE SCHEME FOR INTENSIFYING PAYMENT FOR PUBLIC SERVICES, INCLUDING TAX, ELECTRICITY, WATER, TUITION FEES AND HOSPITAL CHARGES, AND SOCIAL SECURITY PROGRAMS VIA BANKS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credits Institutions dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on amendments to the Law on Credit Institutions dated November 20, 2017;

In consideration of the request of the Governor of the State Bank of Vietnam at the Official Dispatch No. 175/TTr-NHNN dated December 21, 2017,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. The Scheme, including the following contents, for intensifying payment for public services, including tax, electricity, water, tuition fees and hospital charges, and social security programs via banks is hereby given approval.

I. OBJECTIVES

1. General objectives

Intensify payments for public services and social security programs via banks so as to make contribution to the establishment and development of e-Government, and improve the ability to access bank services and non-cash payment services.

2. Specific objectives

The following specific objectives are expected to be achieved by 2020:

a) For state budget services: 80% of payments for taxes is made via banks at central-affiliated cities and provincial cities; 100% of State Treasuries of provinces and central-affiliated cities, State Treasuries of districts, cities and towns affiliated to provinces or central-affiliated cities shall be equipped with point-of-sale (POS) terminals to serve payments to state budget;

b) For payments for electricity bills: 70% of electricity companies shall accept payments for electricity bills via banks; 70% of electricity bills is expected to be paid via banks in cities, districts and towns affiliated to central-affiliated cities or provinces;

c) For payments for water bills: 70% of water supply companies shall accept payments for water bills via banks; 50% of individuals and households in big cities shall make payments for water bills via banks;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) For payments for hospital charges: 50% of hospitals in big cities shall accept payments for hospital charges via banks;

e) For payments for social security benefits: 20% of total social security benefit amount is expected to be paid via banks in cities, districts and towns affiliated to central-affiliated cities or provinces.

II. SOLUTIONS

1. Improvement of legal framework and policies for payments by bank transfer:

a) Review and do researches on amendments and supplements to or promulgate legislative documents so as to establish legal corridor regulating banks in provision of diversified payment products and services with the application of advanced technologies;

b) Do research and promulgate legislative documents about automated clearing system for retail transactions so as to establish a legal corridor for participation, management and operation of the system which shall facilitate organizations and individuals in making payments by bank transfer for taxes and periodical bills such as electricity bills, water bills and tuition fees;

c) Continue doing researches on amending regulations on fees payments for non-cash payment services with the aim of encouraging payment for public services and social security benefits via banks;

d) Review and amend, supplement or promulgate guidelines on financial mechanism allowing public service providers to pay payment service fees to banks and intermediary payment service providers when accepting payments via banks.

2. Development and employment of new and modern forms and methods to serve payments for public services and social security benefits via banks:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Apply non-cash payment services that are suitable and convenient for customers in collecting and paying taxes as well as paying periodical electricity bills, water bills, tuition fees, hospital charges, pensions and social insurance benefits; attach special importance to payment services and products which are modern but easy to use and suitable for users in rural areas, remote and isolated areas, as well as users who do not yet open bank accounts;

c) Do research and improve the application of advanced technologies to solutions for customer verification and identification by electronic means, hence banks are able to exactly identify their customers and develop new payment facilities as well as facilitate their customers in using payment services;

d) Develop multi-functional or multi-purpose bank cards allowing card users to make payments for taxes and tolls, receive social insurance benefits, and make payments for tuition fees or hospital charges in different forms such as online payment, payments via mobile apps, contactless payment, near field communications (NFC) and other modern payment services;

dd) Encourage the cooperation between banks and intermediary payment service providers so as to provide payment facilities suitable for payments for public services and social security benefits;

e) Complete and put the automated clearing system for retail transactions into official operation with its 24/7 availability.

3. Development of information exchange or information sharing methods between public service providers and banks:

a) Establish and standardize information about state budget collections in combination with the upgrading and synchronous development of information exchange systems regarding state budget collections between tax agencies, customs agencies and state treasuries so as to consistently apply transaction ID numbers, and thus simplify the information exchange processing between relevant agencies as well as speed up electronic tax payments;

b) Do research and formulate plan for standardizing customer information in combination with the expansion and development of connections between banks and electricity companies, water supply companies, schools, health facilities and social insurance agencies so as to handle and collate information in electronic format, and thus, facilitate the monitoring and management of collections and payments in a prompt and accurate manner.

4. Instructions for intensifying payments for public services and social security benefits via banks:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Instruct its affiliates, including the General Department of Taxation, General Department of Customs and State Treasury, to improve their infrastructural facilities to serve state budget collections;

- Cooperate with the State Bank of Vietnam in continuously developing the sharing between electronic taxes infrastructure and electronic payment infrastructure so as to serve e-payments for taxes; reaching an agreement on methods for online exchange of taxation information and data between banks, tax agencies, customs agencies and state treasuries so as to assist the tax management and collection works.

b) The State Bank of Vietnam shall:

- Instruct the organization and improvement of electronic payment infrastructure system for banks so as to serve payments for public services and social security benefits;

- Instruct banks in making investments in infrastructure facilities and technologies for communicating with public service providers; diversifying payment services and methods for public services and social security benefits.

c) Ministry of Industry and Trade shall instruct Vietnam Electricity (EVN) to accept and develop payments for electricity bills via banks; do research on standardization of customer information so as to facilitate the information retrieval for making payments;

d) Ministry of Health shall instruct health facilities to actively cooperate with banks in making payments for hospital charges via banks; intensify the installation of POS terminals at health facilities so as to speed up and facilitate payments for hospital charges as well as to save times of medical services;

dd) Ministry of Education and Training shall instruct education institutions to actively cooperate with banks in accepting payments for tuition fees via bank; intensify dissemination activities and encourage learners to make payments for tuition fees by bank transfer;

e) Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs shall instruct Vietnam Social Security Authority to cooperate with banks in making payments for pensions and social benefits to eligible beneficiaries in conformity with reality and their demands;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Improvement of security and safety of payments so as to gain customers’ confidence:

a) Update and adopt advanced measures for ensuring security and safety of payment systems and facilities;

b) Intensify the supervision by regulatory authorities and the cooperate between banks and relevant entities in ensuring security and safety;

c) Frequently check, review, supplement and improve operational procedures and internal rules on security and safety of information technology systems so as to minimize risks; quickly detect violations and take corrective actions in accordance with regulations on security and safety of payments;

d) Inspect and review ATMs and POS terminals; intensify systems for ensuring safety and confidentiality of transactions made through ATMs and POS terminals as well as customer identification solutions so as to prevent frauds;

dd) Actively monitor and deal with any queries or errors; implement measures for warning and instructing customers to prevent potential risks and frauds.

6. Improvement of propagation activities:

a) The Ministry of Information and Communications shall take charge and cooperate with relevant authorities and units to actively carry out propagation activities about payments for public services and social security benefits via banks such as disseminating information about non-cash payment products or services and procedures thereof, benefits and effectiveness of using non-cash payment services for paying taxes, electricity bills, water bills, tuition fees, hospital charges and social security benefits;

b) Public service providers shall cooperate with banks and communications companies to formulate and aggregate contents concerning non-cash payment services in programs for improvement of financial knowledge for people, especially residents in rural areas, isolated and remote areas; implement marketing programs, programs for dissemination of world great initiatives and experiences, consulting programs and risk management programs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Banks should attach special importance to organization of programs for giving instructions or training customers in payment procedures so as to make them fall into the habit of making payments for public services and social security benefits via banks;

b) Encourage banks and public service providers to offer incentives to customers who make payments for public services and social security benefits via banks;

c) Adopt mechanism for commending and rewarding banks and public service providers that proactively accept and use payments for public services and social security benefits via banks.

III. FUNDING FOR IMPLEMENTATION

Funding for implementing the Scheme shall be covered by the following sources: Funding from state budget; concessional loans and grants offered by domestic and foreign organizations; funding of payment service providers and intermediary payment service providers and other legal sources of funding. Ministries, central-level authorities and local governments shall use their annual estimates of state budget expenditures to implement duties of the Scheme.

IV. IMPLEMENTION ORGANIZATION

1. The State Bank of Vietnam shall take charge and cooperate with relevant authorities and units to organize, monitor and expedite the implementation of the Scheme; summarize and suggest solutions for dealing with problems or difficulties that arise from the implementation of the Scheme to the Prime Minister; organize summary of implementation results at the end of 2020.

2. Within the ambit of assigned functions and duties, relevant agencies shall:

a) Formulate specific local and sectorial action plans for implementing assigned duties of the Scheme and submit annual reports on implementation results to the State Bank of Vietnam by December 15;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Organize the implementation of assigned duties of the Plan for implementation of certain key duties of the Scheme enclosed herewith.

Article 2. This Decision comes into force from the date on which it is signed.

Article 3. Governor of the State Bank of Vietnam, Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of the Government’s affiliates, and Chairpersons of People’s Committees of central-affiliated cities or provinces shall be responsible for implementing this Decision./.

 

 

THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

PLAN

FOR IMPLEMENTATION OF KEY DUTIES OF THE SCHEME FOR INTENSIFYING PAYMENT FOR PUBLIC SERVICES, INCLUDING TAX, ELECTRICITY, WATER, TUITION FEES AND HOSPITAL CHARGES, AND SOCIAL SECURITY PROGRAMS VIA BANKS
 (Enclosed with the Decision No. 241/QD-TTg dated February 23, 2018)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Duties

Responsible unit

Cooperating units

Period for implementation

1

Review and do researches on amendments and supplements to or promulgate legislative documents so as to establish legal corridor regulating banks in provision of diversified payment products and services with the application of advanced technologies.

The State Bank of Vietnam

Relevant units

2018-2019

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Do research and promulgate legislative documents about automatic offset payment system for the retail banking transactions so as to establish a legal corridor for participation, management and operation of the system which shall facilitate organizations and individuals in making payments by bank transfer for taxes and periodical bills such as electricity bills, water bills and tuition fees.

The State Bank of Vietnam

Relevant units

2018

3

Continue doing researches on amending regulations on fees payments for non-cash payment services with the aim of encouraging payment for public services and social security benefits via banks.

The State Bank of Vietnam

Relevant units

2018

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Review and amend, supplement or promulgate guidelines on financial mechanism allowing public service providers to pay payment service fees to banks and intermediary payment service providers when accepting payments via banks.

Ministry of Finance

Relevant units

2018

5

Establish and standardize information about state budget collections in combination with the upgrading and synchronous development of information exchange systems regarding state budget collections between tax agencies, customs agencies and state treasuries so as to consistently apply transaction ID numbers, and thus simplify the information exchange processing between relevant agencies.

Ministry of Finance

Relevant units

2019

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Instruct the EVN to improve the model of paying electricity bills by bank transfer and formulate the plan for standardizing customer information so as to make the connection and exchange of information with payment service providers and/or intermediary payment service providers for serving payments for electricity bills via banks.

Ministry of Industry and Trade

The State Bank of Vietnam and relevant units

2018-2019

7

Instruct educational institutions to actively cooperate with banks in accepting payments for tuition fees by using bank services, and formulate the plan for standardizing learner-related information so as to make the connection and exchange of information with payment service providers and/or intermediary payment service providers for serving payments for tuition fees via banks.

Ministry of Education and Training

The State Bank of Vietnam and relevant units

2018-2019

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Instruct hospitals and other health facilities to actively cooperate with banks in accepting payments for hospital charges by using bank services, and formulate the plan for standardizing patient-related information so as to make the connection and exchange of information with payment service providers and/or intermediary payment service providers for serving payments for hospital charges via banks.

Ministry of Health

The State Bank of Vietnam and relevant units

2018-2019

9

Review, amend and supplement or promulgate legislative documents providing guidance for making payments for social insurance benefits and social benefits via banks in conformity with the actual conditions and demands of beneficiaries.

Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs

The State Bank of Vietnam and relevant units

2019

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Do research and formulate the plan for standardizing information concerning beneficiaries receiving pensions or social benefits so as to make the connection and exchange of information with payment service providers and/or intermediary payment service providers for serving payments for pensions and social benefits via banks.

Vietnam Social Security Authority

The State Bank of Vietnam and relevant units

2018-2019

11

Formulate and implement plans for dissemination of information about non-cash payment services in making payments for taxes, electricity bills, water bills, tuition fees, hospital charges and social security benefits, including information about payment methods and procedures for each payment method, benefits and effectiveness of non-cash payment services in making payments for taxes, electricity bills, water bills, tuition fees, hospital charges and social security benefits.

Ministry of Information and Communications

Relevant units

2018-2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Encourage officials and public employees to make payments for public services via banks.

Ministries and regulatory authorities

Relevant units

2018

13

Instruct local agencies in using and accepting payments for taxes, electricity bills, water bills, tuition fees, hospital charges and social security benefits via banks; encourage local officials and public employees to make payments for public services via banks.

People’s Committees of provinces

The State Bank of Vietnam and relevant units

2018

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.989
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211