Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3900/QĐ-UBND 2021 biện pháp thích ứng an toàn kiểm soát dịch COVID19 Hồ Chí Minh

Số hiệu: 3900/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Văn Mãi
Ngày ban hành: 16/11/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3900/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI CÁC BIỆN PHÁP “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 3515/KH-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 8487/TTr-SYT ngày 13 tháng 11 năm 2021 và ý kiến của các sở, ban, ngành Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Quyết định này thay thế các quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại: khoản 3, khoản 4 Mục II Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021; khoản 1 Phụ lục ban hành kèm Kế hoạch số 3515/KH-UBND ; Công văn số 3231/UBND-ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021; Công văn số 3232/UBND-ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021 về phối hợp vận chuyển người lao động từ các tỉnh, thành phố đến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Công văn số 3250/UBND-ĐT ngày 01 tháng 10 năm 2021; Công văn số 3251/UBND-ĐT ngày 01 tháng 10 năm 2021 về phối hợp, hỗ trợ người dân lưu thông trong trường hợp cần thiết; Công văn số 3252/UBND-ĐT ngày 01 tháng 10 năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển, khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn; Công văn số 3569/UBND-KT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Kế hoạch số 3515/KH-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố không bị thay thế tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định này và đảm bảo các quan điểm, nguyên tắc sau:

a) Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Về ứng dụng mã QR cá nhân, từ ngày 16 tháng 11 năm 2021, người dân sử dụng ứng dụng “PC-COVID” của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia các hoạt động được quy định tại Quyết định này.

b) Các hoạt động kinh tế - xã hội tuân thủ quy định của các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

c) Việc áp dụng các biện pháp, hoạt động kinh tế - xã hội căn cứ trên cơ sở đánh giá, diễn biến tình hình dịch bệnh.

d) Phát huy tính chủ động của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương ban hành hướng dẫn chi tiết triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định này tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách; quản lý và tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm theo quy định.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh Quyết định này phù hợp tình hình diễn biến thực tế của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Vũ Đức Đam;
(để b/c)
- Các Bộ: Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công Thương; (để b/c)
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- BCĐ PCD COVID-19 TP;
- Các tổ chức chính trị - xã hội TP;
- Trung tâm Báo chí TP;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Các Phòng NCTH;
- Lưu: VT (TH/T.Duy).
(kèm Phụ lục I, II, III)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Văn Mãi

 

PHỤ LỤC I

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA HOẠT ĐỘNG KHI ÁP DỤNG BIỆN PHÁP THEO TỪNG CẤP ĐỘ DỊCH TRÊN PHẠM VI TOÀN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

1. Người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất 01 liều vắc xin (đối với vắc xin yêu cầu tiêm 02 liều) sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

2. Người thuộc diện phải tiêm vắc xin nhưng không thể tiêm do có chống chỉ định: phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế về chống chỉ định (thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế).

3. Trẻ em chưa đến tuổi tiêm vắc xin: được tham gia các hoạt động khi đi kèm với người lớn đã tiêm vắc xin.

4. Các yêu cầu về xét nghiệm còn hiệu lực, thực hiện theo quy định của từng hoạt động cụ thể tại Phụ lục II, III.

 

PHỤ LỤC II

QUY ĐỊNH TẠM THỜI CÁC BIỆN PHÁP ÁP DỤNG THEO TỪNG CẤP ĐỘ DỊCH TRÊN PHẠM VI TOÀN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

* Đối với hoạt động của cơ quan, công sở, giao thông, giáo dục:

BIỆN PHÁP

CẤP 1

CẤP 2

CẤP 3

CẤP 4

1. Hoạt động cơ quan, công sở

Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

(*) Giảm số lượng người làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, tăng cường làm việc trực tuyến theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố. Hoạt động cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Nội vụ; trừ lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo phân công.

(**) Chỉ bố trí tối đa 2/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị.

(***) Chỉ bố trí tối đa 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu hoặc các đơn vị đặc thù cần bố trí nhiều hơn số lượng quy định phải được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động hạn chế (*)(**)

Hoạt động hạn chế (*)(***)

2. Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải về hoạt động vận tải hành khách và đáp ứng điều kiện:

(*) Hoạt động theo quy định của Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố (trừ giãn cách chỗ ngồi trên phương tiện).

(**) Hoạt động khi đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Thực hiện giãn cách người trên phương tiện.

(***) Hoạt động tối đa không quá 50% số chuyến hoặc bố trí không quá 50% số phương tiện hoạt động (trừ xe vận chuyển công nhân viên và chuyên gia, xe phục vụ vận chuyển người bệnh, người dân cách ly y tế và các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải). Khi hoạt động phải đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố (đặc biệt lưu ý việc tuân thủ nguyên tắc 5K và vận chuyển không quá 50% số người trên phương tiện).

(****) Dừng hoạt động vận tải khách bằng xe buýt, tuyến cố định, xe trung chuyển, vận chuyển khách theo hợp đồng, du lịch, vận tải khách thủy nội địa và hàng hải. Xe taxi, xe dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử, xe vận chuyển công nhân viên và chuyên gia, xe phục vụ vận chuyển người bệnh, người dân cách ly y tế và các nhiệm vụ khác được hoạt động theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải. Khi hoạt động phải đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố (đặc biệt lưu ý việc tuân thủ nguyên tắc 5K và vận chuyển không quá 50% số người trên phương tiện).

Sở Giao thông vận tải thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thành phố phù hợp với cấp độ dịch được công bố.

Hoạt động (*)

Hoạt động có điều kiện (**)

Hoạt động hạn chế, có điều kiện (***)

Hoạt động hạn chế, có điều kiện (****)

3. Vận tải khách đường hàng không và đường sắt

Đảm bảo biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và đáp ứng:

(*) Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

(**) Hoạt động theo kế hoạch (số chuyến và tần suất), hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

(***) Hoạt động hạn chế theo yêu cầu cấp bách, công vụ và các trường hợp đặc biệt khác theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Hoạt động

Hoạt động có điều kiện (*)

Hoạt động hạn chế, có điều kiện (**)

Hoạt động hạn chế, có điều kiện (***)

4. Vận chuyển hành khách bằng xe mô tô:

 

 

 

 

4.1. Xe mô tô có sử dụng công nghệ có đăng ký

(*) Hoạt động đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.

(**) Hoạt động hạn chế không quá 50% số xe của từng đơn vị và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải thông báo tổ chức hoạt động cụ thể phù hợp với cấp độ dịch được công bố.

Hoạt động có điều kiện (*)

Hoạt động hạn chế, có điều kiện (**)

Không hoạt động

Không hoạt động

4.2. Xe mô tô không sử dụng công nghệ (xe ôm truyền thống)

(*) Hoạt động đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.

Hoạt động có điều kiện (*)

Không hoạt động

Không hoạt động

Không hoạt động

5. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoặc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành phố và ngược lại

Hoạt động vận tải hàng hóa được lưu thông thông suốt theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, khi lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố phải tuân thủ theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về hạn chế và cấp phép xe ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh và đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

(*) Đối với Người vận chuyển hàng bằng xe mô tô có sử dụng công nghệ có đăng ký: chhoạt động trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh theo diễn biến của dịch bệnh, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải thống nhất số lượng phương tiện của từng đơn vị tham gia lưu thông trong cùng một thời điểm và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với hoạt động này.

Sở Giao thông vận tải thông báo tổ chức hoạt động cụ thể và triển khai hướng dẫn các biện pháp an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động có điều kiện (*)

6. Lưu thông, đi lại của người dân

Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Khử khuẩn - Không tụ tập đông người); Khi tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng PC-COVID.

(*) Khi di chuyển liên tỉnh phải đáp ng yêu cầu về tiêm vắc xin và xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, thành phố (nơi đến).

(**) Hạn chế di chuyển liên tỉnh; khi di chuyển phải đáp ứng yêu cầu về tiêm vắc xin, xét nghiệm và tuân thủ các biện pháp giám sát y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế hoặc tỉnh, thành phố nơi đến (nơi đến).

Không hạn chế

Không hạn chế

Hoạt động có điều kiện (*)

Hoạt động hạn chế (**)

7. Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

(*) Tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố (không hạn chế số người tham gia, nhưng bảo đảm giữ khoảng cách an toàn).

(**) Tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố (số người tập trung tối đa không quá 50% sức chứa tối đa tại phòng học, phòng thi và trên phương tiện).

(***) Tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố (số người tập trung tối đa không quá 25% sức chứa tối đa tại phòng học, phòng thi và trên phương tiện).

(****) Công tác cấp đổi giấy phép lái xe tổ chức đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải. Khuyến khích triển khai áp dụng dịch vụ công cấp độ 4.

Hoạt động (*)

Hoạt động có điều kiện (**)

Hoạt động hạn chế, có điều kiện (***)

Không hoạt động (trừ công tác cấp đổi giấy phép lái xe) (****)

8. Hoạt động vận chuyển bưu chính

Hoạt động phải đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, Thành phố.

Hoạt động cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền Thông.

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động có điều kiện (*)

9. Hoạt động giáo dục, đào tạo (tổ chức dạy học trực tiếp)

(*) Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

(**) Thời gian, số lượng học sinh, ngừng một số hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết hợp với dạy, học trực tuyến và qua truyền hình.

Hoạt động cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hoạt động (*)

Hoạt động (*)(**)

Hoạt động hạn chế (*)(**)

Không hoạt động

 

PHỤ LỤC III

QUY ĐỊNH TẠM THỜI CÁC BIỆN PHÁP ÁP DỤNG THEO TỪNG CẤP ĐỘ DỊCH TRÊN PHẠM VI PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

* Đối với các hoạt động khác

BIỆN PHÁP

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch (trừ các hoạt động khác đã được quy định tại các mục trong các phần sau)

 

 

 

 

1.1. Đối với các hoạt động trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo, hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, đám cưới, đám tang,...)

Hoạt động phải đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, Thành phố.

“Sức chứa tối đa” là số lượng người tối đa có thể hiện diện cùng lúc, được bố trí bảo đảm khoảng cách người - người là 1 m.

(*) Không hạn chế số người tham gia, nhưng không vượt quá sức chứa tối đa; Bảo đảm giữ khoảng cách ≥ 1m.

(**) Số người tập trung tối đa không quá 50% sức chứa tối đa; Bảo đảm giữ khoảng cách ≥ 2m.

(***) Số người tập trung tối đa không quá 25% sức chứa tối đa; Bảo đảm giữ khoảng cách ≥ 2m.

Hoạt động (*)

Hoạt động hạn chế, có điều kiện (**)

Hoạt động hạn chế, có điều kiện

(***)

Không hoạt động

1.2. Đối với các hoạt động ngoài trời (bao gồm hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, đám cưới, đám tang,...)

Hoạt động phải đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, Thành phố.

“Sức chứa tối đa” là số lượng người tối đa có thể hiện diện cùng lúc, được bố trí bảo đảm khoảng cách người - người là 1m.

(*) Không hạn chế số người tham gia, nhưng không vượt quá sức chứa tối đa; Bảo đảm giữ khoảng cách ≥ 1m.

(**) Số người tập trung cùng một thời điểm không quá 75% sức chứa tối đa; Bảo đảm giữ khoảng cách ≥ 1.5m.

(***) Số người tập trung cùng một thời điểm không quá 50% sức chứa tối đa; Bảo đảm giữ khoảng cách ≥ 2m.

(****) Số người tập trung cùng một thời điểm không quá 25% sức chứa tối đa; Bảo đảm giữ khoảng cách ≥ 2m.

Hoạt động (*)

Hoạt động hạn chế, có điều kiện (**)

Hoạt động hạn chế, có điều kiện (***)

Hoạt động hạn chế, có điều kiện (****)

2. Hoạt động của đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông (bao gồm công tác bảo trì), xây dựng

(*) Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Hoạt động phải đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, Thành phố.

- Nhóm 1: tiêu chí bắt buộc áp dụng đối với tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố, cụ thể:

+ Đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ: áp dụng Tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5 ban hành kèm theo Quyết định số 3619/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

+ Đối với công trình xây dựng khác: áp dụng Tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 ban hành kèm theo Quyết định số 3619/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

+ Đối với hoạt động xây dựng công trình giao thông (bao gồm công tác bảo trì) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn triển khai đối với trường hợp địa bàn có cấp độ dịch đạt ở cấp 3 và 4.

(**) Nhóm 2: tiêu chí áp dụng đối với vùng có cấp độ dịch 3, 4 ngoài áp dụng các tiêu chí tại Nhóm 1 các công trình xây dựng phải áp dụng các tiêu chí 7, 8, 9 ban hành kèm theo Quyết định số 3619/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

Hoạt động cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Hoạt động (*)

Hoạt động (*)

Hoạt động hạn chế (*)(**)

Hoạt động hạn chế (*)(**)

3. Cơ sở sản xuất

(*) Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Hoạt động phải đảm bảo theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn Thành phố và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, cơ quan chuyên môn có liên quan.

Hoạt động cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công Thương.

Hoạt động (*)

Hoạt động (*)

Hoạt động (*)

Hoạt động (*)

4. Siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm

(*) Hoạt động có điều kiện đảm bảo theo các Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm trên địa bàn Thành phố và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, cơ quan chuyên môn có liên quan.

(**) Hoạt động hạn chế, tuân thủ các điều kiện theo các Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm trên địa bàn Thành phố và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, cơ quan chuyên môn có liên quan; tối đa 50% công suất tại cùng một thời điểm.

Hoạt động cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công Thương.

Hoạt động (*)

Hoạt động (*)

Hoạt động (*)

Hoạt động hạn chế (**)

5. Chợ truyền thống

(*) Hoạt động có điều kiện đảm bảo theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, cơ quan chuyên môn có liên quan.

(**) Hoạt động hạn chế, tuân thủ các điều kiện theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, cơ quan chuyên môn có liên quan. Đồng thời, quy định hạn chế số lượng người hoạt động cùng một thời điểm: chỉ cho phép hoạt động đối với các ngành hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm trong chợ, giảm công suất phục vụ của chợ; tăng cường hình thức bán hàng trực tuyến; thực hiện biện pháp giảm số lượng tiểu thương, người phụ việc, khách mua sắm... tại chợ trong cùng một thời điểm, phù hợp với tình hình thực tế.

Hoạt động cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công Thương.

Hoạt động (*)

Hoạt động (*)

Hoạt động (*)

Hoạt động hạn chế (**)

6. Chợ đầu mối

(*) Hoạt động có điều kiện đảm bảo theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, cơ quan chuyên môn có liên quan.

(**) Hoạt động hạn chế, tuân thủ các điều kiện theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, cơ quan chuyên môn có liên quan. Đồng thời, quy định hạn chế số lượng người hoạt động cùng một thời điểm: tăng cường thực hiện giao dịch, bán hàng trực tuyến, hạn chế số lượng thương nhân và khách đến giao dịch trực tiếp tại chợ; thực hiện biện pháp giảm số lượng người phụ việc, người bốc dỡ hàng hóa,... cùng một thời điểm, phù hợp với tình hình thực tế. Hoạt động cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công Thương.

Hoạt động (*)

Hoạt động (*)

Hoạt động (*)

Hoạt động hạn chế (**)

7. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ như: massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke

Hoạt động phải đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, Thành phố.

(*) Người làm việc phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; Người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

(**) Hoạt động tối đa 50% công suất tại cùng một thời điểm.

(***) Hoạt động tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm; không hoạt động các dịch vụ: bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke.

Hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Hoạt động (*)

Hoạt động hạn chế (*)(**)

Hoạt động hạn chế (*)(***)

Không hoạt động

8. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại chỗ

(*), (**) Hoạt động thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Công Thương, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố.

Hoạt động có điều kiện (*)

Hoạt động có điều kiện (*)

Hoạt động hạn chế, có điều kiện (**)

Hoạt động hạn chế, có điều kiện (**)

9. Cơ sở làm tóc (bao gồm cắt tóc)

Hoạt động phải đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, Thành phố.

(*) Người làm việc phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

(**) Tối đa 75% công suất tại cùng một thời điểm.

(***) Tối đa 50% công suất tại cùng một thời điểm.

(****) Tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm.

Hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Hoạt động (*)

Hoạt động hạn chế (*)(**)

Hoạt động hạn chế (*)(***)

Hoạt động hạn chế (*)(****)

10. Đại lý internet và trò chơi điện tử trực tuyến

Hoạt động phải đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, Thành phố.

(*) Người tham gia phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ.

(**) Tối đa 75% công suất tại cùng một thời điểm.

(***) Tối đa 50% công suất tại cùng một thời điểm.

(****) Tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm.

Hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền Thông.

Hoạt động (*)

Hoạt động hạn chế (*)(**)

Hoạt động hạn chế (*)(***)

Hoạt động hạn chế (*)(****)

11. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo

Hoạt động phải đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, Thành phố.

(*) Người tham gia phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Hoạt động

Hoạt động có điều kiện (*)

Không hoạt động

Không hoạt động

12. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự

Hoạt động phải đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, Thành phố.

“Sức chứa tối đa” là số lượng người tối đa có thể hiện diện cùng lúc, được bố trí bảo đảm khoảng cách người - người là 1 m.

(*) Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

(**) Không hạn chế số người tham gia, nhưng không vượt quá sức chứa tối đa; Bảo đảm giữ khoảng cách ≥ 1 m.

(***) Số người tập trung tối đa không quá 50% sức chứa tối đa; Bảo đảm giữ khoảng cách ≥ 2m.

(****) Số người tập trung tối đa không quá 25% sức chứa tối đa; Bảo đảm giữ khoảng cách ≥ 2m.

Hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của Ban Tôn giáo Thành phố (Sở Nội vụ).

Hoạt động (*)(**)

Hoạt động hạn chế, có điều kiện (*)(***)

Hoạt động hạn chế, có điều kiện (*)(****)

Không hoạt động

13. Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao

 

 

 

 

13.1. Đối với cơ sở lưu trú du lịch (cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ)

(*) Hoạt động phải đảm bảo theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương; Quyết định số 3578/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

(**) Tối đa 50% công suất tại cùng một thời điểm.

(***) Tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm.

Hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của Sở Du lịch.

Hoạt động (*)

Hoạt động (*)

Hoạt động hạn chế (*)(**)

Hoạt động hạn chế (*)(***)

13.2. Đối với khu, điểm du lịch

(*) Hoạt động phải đảm bảo theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương; Quyết định số 3578/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

(**) Tối đa 50% công suất tại cùng một thời điểm và tham quan theo nhóm không quá 25 người.

Hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của Sở Du lịch.

Hoạt động (*)

Hoạt động (*)

Hoạt động hạn chế (*)(**)

Không hoạt động

13.3. Hoạt động thư viện, phòng đọc sách; rạp chiếu phim, điện ảnh; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, trò chơi điện tử (không có kết nối mạng)

(*) Đảm bảo tuân thủ Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố.

(**) Tối đa 50% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ.

(***) Tối đa 25% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ.

Hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao.

Hoạt động (*)

Hoạt động hạn chế (*)(**)

Hoạt động hạn chế (*)(***)

Không hoạt động

13.4. Hoạt động các di tích, bảo tàng; địa điểm triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật

(*) Đảm bảo tuân thủ Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố.

(**) Tối đa 75% công suất tại cùng một thời điểm và mỗi đoàn tham quan không quá 20 người/đoàn.

(***) Tối đa 50% công suất tại cùng một thời điểm và mỗi đoàn tham quan không quá 10 người/đoàn.

Hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao.

Hoạt động (*)

Hoạt động hạn chế (*)(**)

Hoạt động hạn chế (*)(***)

Không hoạt động

14. Hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời, nơi công cộng

(*) Thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch theo Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(**) Thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch theo Quyết định số 3581/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

Hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao.

Hoạt động (*)

Hoạt động (*)

Hoạt động hạn chế (**)

Không hoạt động tại các khu vực công cộng

15. Hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà

(*) Thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(**) Thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch theo Bộ tiêu chí số 3581/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

Hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao.

Hoạt động (*)

Hoạt động (*)

Hoạt động hạn chế (**)

Không hoạt động tại các cơ sở cung ứng dịch vụ tập luyện thể dục thể thao trong nhà

 

 

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 3900/QĐ-UBND

Ho Chi Minh City, November 16, 2021

 

DECISION

PROVISIONAL MEASURES FOR "SAFE, FLEXIBLE ADAPTATION TO AND EFFECTIVE CONTROL OF COVID-19" IN HO CHI MINH CITY

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY

Pursuant to the Law on Local Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law dated November 22, 2019 on amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 on provisional regulations on "Safe, flexible adaptation to and effective control of Covid-19";

Pursuant to Decision No. 4800/QĐ-BYT dated October 12, 2021 of the Ministry of Health on Provisional guidelines on medical specialty for implementation of Resolution No.128/NQ-CP;

Pursuant to Directive No. 18/CT-UBND dated September 30, 2021 of the President of the People’s Committee of Ho Chi Minh City on continuation of Covid-19 control, revisions to anti-Covid measures and step-by-step economic recovery and development in Ho Chi Minh City;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the request of the Director of Department of Health in Document No. 8487/TTr-SYT dated November 13, 2021 and opinions of other Departments and authorities of Ho Chi Minh City.

DECIDES:

Article 1. Provisional Regulations on Measures for "Safe, Flexible Adaptation to and Effective Control of Covid-19" in Ho Chi Minh City are promulgated together with this Decision (in the Appendix enclosed herewith).

Article 2. Effect

1. This Decision comes into force from the day on which it is signed.

2. The Decision replaces regulations of the People’s Committee of Ho Chi Minh City and the President of the People’s Committee of Ho Chi Minh City in: Clause 3 and Clause 4 Section II of Directive No. 18/CT-UBND dated September 30, 2021; Clause 1 of the Appendix of Plan No. 3515/KH-UBND; Official Dispatch No. 3231/UBND-ĐT dated September 30, 2021; Official Dispatch No. 3232/UBND-ĐT dated September 30, 2021 on cooperation in transport of workers from other provinces to Ho Chi Minh City in new situations; Official Dispatch No. 3250/UBND-ĐT dated October 01, 2021; Official Dispatch No. 3251/UBND-ĐT dated October 01, 2021 on cooperation and assistance for necessary travel of people; Official Dispatch No. 3252/UBND-ĐT dated October 01, 2021 on enabling commute, safe restoration of production and business; Official Dispatch No. 3569/UBND-KT dated October 27, 2021 of the People’s Committee of Ho Chi Minh City on food and beverage services.

Article 3. Organization of implementation

1. Chief of Office of the People’s Committee of Ho Chi Minh City, heads of Departments and authorities of the City, Presidents of the People’s Committees of districts and Thu Duc City; Presidents of the People’s Committees of  communes, relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Decision; Continue to strictly implement the contents of Directive No. 18/CT-UBND dated September 30, 2021 of the President of the People’s Committee of Ho Chi Minh City and Plan No. 3515/KH-UBND No. 3515/KH-UBND dated October 22, 2021 of the People’s Committee of Ho Chi Minh City that are not replaced in Clause 2 Article 2 of this Decision, and adhere to the following principles:

a) Strictly implement directives of the Government, the Prime Minister, the National Steering Committee for Covid-19 Control, regulations and instructions of the Ministry of Health. From November 16, 2021, the people shall use the application "PC-COVID" of the National Steering Committee for Covid-19 Control when participating in the activities specified in this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The application of measures and socio-economic activities shall be based upon evaluation of Covid-19 situation.

d) The people, enterprises and authorities are encouraged to take initiatives in Covid-19 prevention and control, socio-economic recovery and development of the City.

2. Heads of Departments and authorities of the City shall, within the scope of their functions and tasks, promptly provide guidance on implementation of this Decision in their organizations and their field; carry out management, inspection, supervision and taking of actions against violations as per regulations.

3. Department of Health shall take charge and cooperate with relevant units in proposing revisions to this Decision to the People’s Committee of Ho Chi Minh City according to developments Covid-19 situation in the City./.

 

 

ON BEHALF OF
THE PEOPLE’S COMMITTEE
PRESIDENT
Phan Van Mai

 

APPENDIX I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The participant shall have received at least 01 dose of Covid-19 vaccine (for vaccines that require 02 doses) for more than 14 days or has been recovered from Covid-19.

2. In case a person cannot be vaccinated against Covid-19 due to contraindications, it is required to have a confirmation of contradictions issued by a heath authority (according to instructions of Department of Health).

3. Children under the vaccination age may participate in the same activities when accompanied by vaccinated adults.

4. Effective testing requirements shall be applied to specific activities specified in Appendix II and Appendix III.

 

APPENDIX II

PROVISIONAL PROVISIONS FOR CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN CERTAIN ACTIVITIES AT VARIOUS EPIDEMIC LEVELS IN HO CHI MINH CITY
(Promulgated together with Decision No. 3900/QĐ-UBND dated November 16, 2021 of the People’s Committee of Ho Chi Minh City)

* Operation of workplaces and offices, transport, education:

MEASURES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level 2

Level 3

Level 4

1. Operation of offices

Have a plan and implement anti-Covid measures.

(*) Reduce the number of people working at the office; increase the online work as prescribed by the People’s Committee of Ho Chi Minh City. Specific activities shall be prescribed by the People’s Committee of Ho Chi Minh City and the Department of Internal Affairs, except the forces assigned to participate in Covid-19 control under.

(**) Only allow up to 2/3 of the total number of officials, civil servants and employees at the workplace.

(****) Only allow up to 1/2 of the total number of officials, civil servants and employees at the workplace.

An organization or unit that wishes to have more employees at the workplace has to obtain a written approval from the People’s Committee of Ho Chi Minh City.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowed

Allowed with restrictions
(*)(**)

Allowed with restrictions
(*)(***)

2. Public road transport, inland waterway transport, maritime transport

Implement anti-Covid measures specified by the Ministry of Transport during passenger transport and satisfy the following conditions:

(8) Operate according to the Criteria for safe transport against Covid-19 in Ho Chi Minh City (except social distancing in vehicles).

(**) Operate according to the Criteria for safe transport against COVID-19 in Ho Chi Minh City; practice social distancing in vehicles.

(***) Run up to 50% of the total trips, or allow up to 50% of the vehicles to operate (except vehicles for transport of employees and experts; vehicles for transport of patients, quarantined people and performance of other duties as instructed by the Department of Transport). During operation, fulfill the Criteria for safe transport against COVID-19 in Ho Chi Minh City (especially 5K rules and up to 50% passenger capacity of the vehicle).

(****) Suspend public transport by bus, fixed routes, transit vehicles, passenger transport under contracts, tourism, inland waterway and maritime passenger transport. Taxies, vehicles with fewer than 9 seats operating under electronic contracts, vehicles for transport of employees and experts, patients, quarantined people, and performance of other duties assigned by Department of Transport. During operation, fulfill the Criteria for safe transport against COVID-19 in Ho Chi Minh City (especially 5K rules and up to 50% passenger capacity of the vehicle).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowed (*)

Allowed with conditions
(**)

Allowed with restrictions
(***)

Allowed with restrictions and conditions
(****)

3. Air and railway passenger transport

Implement anti-Covid measures specified by the Government, the Prime Minister and the Ministry of Transport during passenger transport, and satisfy the following conditions:

(*) Fulfill the Criteria for safe transport against COVID-19 in Ho Chi Minh City.

(**) Operate according to the plan (for specific number of trips and frequencies), instructions of the Ministry of Transport and the Criteria for safe transport against COVID-19 in Ho Chi Minh City.

(***) Restricted operation serving urgent or official duties, and other cases according to regulations of the Ministry of Transport and the Criteria for safe transport against COVID-19 in Ho Chi Minh City.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowed with conditions
(*)

Allowed with restrictions and conditions
(**)

Allowed with restrictions
(***)

4. Passenger transport by motorbikes:

 

 

 

 

4.1. Operation of registered ride-hailing motorbike taxis

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(*) Operate up to 50% of the motorbikes of each unit and implement anti-Covid measures instructed by the Department of Transport.

Department of Transport shall announce permissible operations according to announced epidemic levels.

Allowed with conditions
(*)

Allowed with restrictions and conditions
(**)

Not allowed

Not allowed

4.2. Traditional motorbike taxis

(*) Comply with instructions on Covid-19 safety of the Department of Transport.

Allowed with conditions
(*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Not allowed

Not allowed

5. Transport of goods within Ho Chi Minh City of from Ho Chi Minh City to other provinces and vice versa

Transport of goods is permitted according to the Ministry of Transport. Transport of goods in urban areas of Ho Chi Minh City shall comply with Decision No. 23/2018/QĐ-UBND dated July 19, 2018 on restricted operation of cargo vehicles and trucks and grant of licenses for operation thereof in urban areas of Ho Chi Minh City and the Criteria for safe transport against COVID-19 in Ho Chi Minh City.

(*) Registered tech-based delivery drivers (shippers) may only operate within Ho Chi Minh City according to Covid-19 situation. The Department of Industry and Trade shall take charge and cooperate with the Department of Transport in imposing the maximum quantity of operating vehicles of each unit at a time and provide guidance on implementation of anti-Covid measures during their operation.

The Department of Transport shall announce specific permissible activities and provide instructions on implementation of anti-Covid safety measures in the City.

Allowed

Allowed

Allowed

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. The people's travel and commute

Strictly comply with 5K rules (Facemask – Distance – Health declaration – Disinfection – No gathering); use QR codes while using public roads in PC-COVID application.

(*) People that participate in inter-provincial travel shall be fully vaccinated and tested according to instructions of the Ministry of Health, implement anti-Covid measures of the province of destination.

(**) Avoid inter-provincial travel; people who participate in inter-provincial travel shall be fully vaccinated and tested and implement medical monitoring measure according to instructions of the Ministry of Health or the province of destination.

No restrictions

No restrictions

Allowed with conditions
(*)

Allowed with restrictions
(**)

7. Driver training, driving test and issuance of driving licenses

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(**) Driver training, driving test and issuance of driving licenses shall fulfill the Criteria for safe transport against COVID-19 in Ho Chi Minh City (up to 50% of capacity of class rooms, test rooms and in vehicles).

(**) Driver training, driving test and issuance of driving licenses shall fulfill the Criteria for safe transport against COVID-19 in Ho Chi Minh City (up to 25% of capacity of class rooms, test rooms and in vehicles).

(****) Issuance and replacement of driving licenses shall satisfy Covid-19 safety requirements according to instructions of the Department of Transport. Application of level 4 public services is recommended.

Allowed (*)

Allowed with conditions
(**)

Allowed with restrictions and conditions
(***)

Not allowed (except issuance of driving licenses) (****)

8. Postal transportation

Fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against Covid-19 of central authorities and the City.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowed

Allowed

Allowed

Allowed with conditions
(*)

9. Education and training (face-to-face teaching)

(*) Ensure Covid-19 safety as instructed by the Ministry of Education and Training and the Ministry of Health.

(**) Teaching time, student quantity and suspension of certain activities shall comply with instructions of the Ministry of Education and Training. Combine face-to-face teaching with online teaching and teaching on TV.

Specific activities shall be prescribed by the People’s Committee of Ho Chi Minh City and the Department of Education and Training.

Allowed (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowed with restrictions
(*)(**)

Not allowed

 

APPENDIX III

PROVISIONAL PROVISIONS FOR CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN CERTAIN ACTIVITIES AT VARIOUS EPIDEMIC LEVELS WITHIN WARDS, COMMUNES AND COMMUNE-LEVEL TOWNS
(Promulgated together with Decision No. 3900/QĐ-UBND dated November 16, 2021 of the People’s Committee of Ho Chi Minh City)

* Other activities:

MEASURES

Level 1

Level 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level 4

1. Crowded indoor and outdoor activities shall ensure Covid-19 safety (except other activities specified in later parts)

 

 

 

 

1.1. Indoor activities (meetings, training, conventions, festivals, art performances, sport events, weddings, funerals, etc.)

Fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against Covid-19 of central authorities and Ho Chi Minh City.

"Maximum capacity" means the maximum number of people that may be present at a time with a distance between two people of at least 1 m.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(**) Not exceeding 50% of maximum capacity; ensure the distance of ≥ 2m.

(***) Not exceeding 25% of maximum capacity; ensure the distance of ≥ 2m.

Allowed (*)

Allowed with restrictions and conditions
(**)

Allowed with restrictions and conditions

(***)

Not allowed

1.2. Outdoor activities (festivals, art performance, sport events, weddings, funerals, etc.)

Fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against Covid-19 of central authorities and Ho Chi Minh City.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(*) Unlimited number of participants but must not exceed maximum capacity; ensure the distance of ≥ 1m.

(**) Not exceeding 75% of maximum capacity; ensure the distance of ≥ 1.5m.

(***) Not exceeding 50% of maximum capacity; ensure the distance of ≥ 2m.

(****) Not exceeding 25% of maximum capacity; ensure the distance of ≥ 2m.

Allowed (*)

Allowed with restrictions and conditions (**)

Allowed with restrictions and conditions (***)

Allowed with restrictions and conditions (****)

2. Operation of units executing construction projects, traffic works (including maintenance), construction works

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Group 1: Mandatory for all construction works in the city, to be specific:

+ For detached house construction works: Apply Criterion No. 1, 2, 3, 4, 5 promulgated together with Decision No. 3619/QĐ-BCĐ dated October 15, 2021 of HCMC Steering Committee for Covid-19 control.

+ For other construction works: Apply Criterion No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 promulgated together with Decision No. 3619/QĐ-BCĐ dated October 15, 2021 of HCMC Steering Committee for Covid-19 Control.

+ Construction of traffic works (including maintenance) (***) shall comply with instructions of the Ministry of Transport and the Criteria for Safe Transport Against COVID-19 in Ho Chi Minh City. The Department of Transport shall provide guidance on implementation in areas with epidemic level 3 and level 4.

(**) Group 2: In addition to the criteria applied to Group 1, Criteria No. 7, 8, 9 promulgated together with Decision No. 3619/QĐ-BCĐ dated October 15, 2021 of HCMC Steering Committee for Covid-19 Control shall also apply to construction works in areas with epidemic level 3 and level 4.

Specific activities shall be prescribed by the Department of Construction.

Allowed (*)

Allowed (*)

Allowed with restrictions
(*)(**)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Manufacturing facilities

(*) Have a plan and take responsibility for implementation of anti-Covid measures. Make sure the operation fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against Covid-19 in manufacturing facilities in Ho Chi Minh City, regulations and guidance of central authorities and relevant authorities.

Specific activities shall be prescribed by the Department of Industry and Trade.

Allowed (*)

Allowed (*)

Allowed (*)

Allowed (*)

4. Supermarkets, shopping malls, mini supermarkets, convenience stores, food retailing stores

(*) Make sure the operation fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against COVID-19 in supermarkets, shopping malls, mini supermarkets, convenience stores, food retailing stores in Ho Chi Minh City, regulations and guidance of central authorities and relevant authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Specific activities shall be prescribed by the Department of Industry and Trade.

Allowed (*)

Allowed (*)

Allowed (*)

Allowed with restrictions
(**)

5. Traditional markets

(*) Make sure the operation fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against COVID-19 in traditional markets in Ho Chi Minh City, regulations and guidance of central authorities and relevant authorities.

(**) Operation is restricted and must fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against COVID-19 in traditional markets in Ho Chi Minh City, regulations and guidance of central authorities and relevant authorities. Limit the number of people being present at a time: only allow food vendors in the market, reduce capacity of the market; increase online sale; reduce the number of vendors, assistants, customers, etc. at a time according to actual situation.

Specific activities shall be prescribed by the Department of Industry and Trade.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowed (*)

Allowed (*)

Allowed with restrictions
(**)

6. Wholesale markets

(*) Make sure the operation fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against COVID-19 in traditional markets in Ho Chi Minh City, regulations and guidance of central authorities and relevant authorities.

(**) Operation is restricted and must fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against COVID-19 in wholesale markets in Ho Chi Minh City, regulations and guidance of central authorities and relevant authorities. Limit the number of people present at a time: only allow food vendors in the market, reduce capacity of the market; increase online sale; reduce the number of vendors and customers at the market; reduce the number of assistants, porters, etc. present at a time according to actual situation. Specific activities shall be prescribed by the Department of Industry and Trade.

Allowed (*)

Allowed (*)

Allowed (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Facilities providing services such as: massage parlors, spas, beauty salons, bars, dance halls, karaoke parlors

Fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against Covid-19 of central authorities and Ho Chi Minh City.

(*) Employees must be fully vaccinated or have recovered from Covid-19; Participants must be fully vaccinated or have recovered from Covid-19 or have negative test results within 72 hours.

(**) Operate up to 50% of capacity at a time.

(***) Operate up to 25% of capacity at a time; the following services are not allowed: bars, dance halls, karaoke parlors.

Specific activities shall be prescribed by Department of Health.

Allowed (*)

Allowed with restrictions
(*)(**)

Allowed with restrictions
(*)(***)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Dine-in food and beverage establishments

(*), (**) Operate in accordance with specific instructions of the People’s Committee of Ho Chi Minh City, the Department of Industry and Trade, and Food Safety Management Authority of Ho Chi Minh City.

Allowed with conditions
(*)

Allowed with conditions
(*)

Allowed with restrictions and conditions
(**)

Allowed with restrictions and conditions
(**)

9. Hairdressing establishments (including barbershops)

Fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against Covid-19 of central authorities and Ho Chi Minh City.

(*) Workers shall be fully vaccinated or have recovered from Covid-19.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(***) Up to 50% of capacity at a time.

(****) Up to 25% of capacity at a time.

Specific activities shall be prescribed by Department of Health.

Allowed (*)

Allowed with restrictions
(*)(**)

Allowed with restrictions
(*)(***)

Allowed with restrictions
(*)(****)

10. Internet cafés and gaming lounges

Fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against Covid-19 of central authorities and Ho Chi Minh City

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(**) Up to 75% of capacity at a time.

(***) Up to 50% of capacity at a time.

(****) Up to 25% of capacity at a time.

Specific activities shall be prescribed by Provincial Department of Information and Communications.

Allowed (*)

Allowed with restrictions
(*)(**)

Allowed with restrictions
(*)(***)

Allowed with restrictions
(*)(****)

11. Street vendors and lottery ticket peddlers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(*) Participants shall be fully vaccinated or have recovered from COVID-19.

Specific activities shall be prescribed by Department of Health.

Allowed

Allowed with conditions
(*)

Not allowed

Not allowed

12. Religious establishments

Fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against Covid-19 of central authorities and Ho Chi Minh City

"Maximum capacity" means the maximum number of people that may be present at the same time with a distance between two people of at least 1 m.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(**) Unlimited number of participants but must not exceed maximum capacity; ensure the distance of ≥ 1 m.

(***) Not exceeding 50% of maximum capacity; ensure the distance of ≥ 2m.

(****) Not exceeding 25% of maximum capacity; ensure the distance of ≥ 2m.

Specific activities shall be prescribed by the Religion Board (Department of Internal Affairs).

Allowed (*)(**)

Allowed with restrictions and conditions
(*)(***)

Allowed with restrictions and conditions
(*)(****)

Not allowed

13. Operation of resorts, hotels, hostels, tourism, art performances, sports

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

13.1. Tourist accommodations (resorts, hotels, hostels)

(*) Fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against Covid-19 of central authorities; Decision No. 3578/QĐ-BCĐ dated October 15, 2021 of HCMC Steering Committee for Covid-19 Control.

(**) Up to 50% of capacity at a time.

(***) Up to 25% of capacity at a time.

Specific activities shall be prescribed by the Department of Tourism.

Allowed (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowed with restrictions
(*)(**)

Allowed with restrictions
(*)(***)

13.2. Tourist attractions

(*) Fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against Covid-19 of central authorities; Decision No. 3578/QĐ-BCĐ dated October 15, 2021 of HCMC Steering Committee for Covid-19 Control.

(**) Up to 50% of capacity at a time and in groups of not exceeding 25 people.

Specific activities shall be prescribed by the Department of Tourism.

Allowed (*)

Allowed (*)

Allowed with restrictions
(*)(**)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.3. Operation of libraries, reading rooms; cinemas; art performance centers, gaming centers (without network connection)

(*) Fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against COVID-19 of Ho Chi Minh City

(**) Up to 50% of capacity.

(***) Up to 25% of capacity.

Specific activities shall be prescribed by the Department of Culture, Sports and Tourism

Allowed (*)

Allowed with restrictions
(*)(**)

Allowed with restrictions
(*)(***)

Not allowed

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(*) Fulfill the Criteria for Evaluation of Safety against COVID-19 of Ho Chi Minh City

(**) Up to 75% of capacity at a time and not exceeding 20 people/group.

(***) Up to 50% of capacity at a time and not exceeding 10 people/group.

Specific activities shall be prescribed by the Department of Culture, Sports and Tourism.

Allowed (*)

Allowed with restrictions
(*)(**)

Allowed with restrictions
(*)(***)

Not allowed

14. Sport and exercise activities in public places and outdoor

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(**) Implement the anti-Covid measures in Decision No. 3581/QĐ-BCĐ dated October 15, 2021 of HCMC Steering Committee for Covid-19 Control.

Specific activities shall be prescribed by the Department of Culture, Sports and Tourism.

Allowed (*)

Allowed (*)

Allowed with restrictions
(**)

Not allowed in public places

15. Indoor sport and exercise

(*) Implement the anti-Covid measures in Guidance No. 3862/HD-BVHTTDL dated October 18, 2021 of the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

(**) Implement the anti-Covid measures in Decision No. 3581/QĐ-BCĐ dated October 15, 2021 of HCMC Steering Committee for Covid-19 Control.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowed (*)

Allowed (*)

Allowed with restrictions
(**)

Indoor sport services are not allowed

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3900/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 về Quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.772

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!