Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 1113/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính tháng 8 năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1113/BC-BYT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Chí Liêm
Ngày ban hành: 20/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1113/BC-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 8 NĂM 2008

(Từ ngày 16/08/2008 đến 20/10/2008)

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 409/BNV-CCHC ngày 12 tháng 02 năm 2007 về báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính hàng tháng,Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính đến ngày 20 tháng 10 năm 2008như sau:

1. Công tác xây dựng thể chế:

a. Tình hình xây dựng và trình các Đề án:

Trong tháng 9, Bộ Y tế đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ02 văn bản:

- Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 1011/TTr-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2008 về Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số năm 2003.

- Công văn số 7100/BYT-TCDS ngày 16/10/2008 về đề nghị chỉnh sửa Khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách DS&KHHGĐ.

b. Tình hình ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật: Từ 16/8/2008 đến 20/10/2008 Bộ Y tế đã ban hành 05 Quyết định và 01 Thông tư liên tịch, gồm :

- Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT ngày 22/8/2008 về việc công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã hết hiệu lực pháp luật.

- Quyết định số 32/2008/QĐ-BYT ngày 16/9/2008 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời phương pháp điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Y tế quản lý.

- Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Quyết định số 34/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 về việc Ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật.

- Quyết định số 35/2008/QĐ-BYT ngày 7 tháng 10 năm 2008 về việc bói bỏ Thụng tư số 06/BYT-TT ngày 5 tháng 4 năm 1990 của Bộ Y tế quy định việc lấy mẫu, gửi mẫu kiểm tra chất lượng thuốc.

- Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

c. Tình hình rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành:

Chuyên mục “Cải cách hành chính” và “Bạn hỏi, Bộ Y tế trả lời” trên trang tin điện tử của Bộ (www.moh.gov.vn) đang hoạt động tốt để thu thập và trả lời ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp và cá nhân về những vấn đề liên quan đến ngành y tế.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (được ban hành theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ), ngày 13 tháng 10 năm 2008 Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Bộ Y tế đã gửi Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về danh mục mẫu đơn, mẫu tờ khai thủ tục hành chính tại công văn số 7022/BYT-TCTĐA30.

2. Tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Triển khai Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 24/01/2008 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế. Số liệu các đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 không thay đổi.

Về thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP , tính đến nay, trừ Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Cục, Tổng Cục của Bộ Y tế thực hiện theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP , các đơn vị trực thuộc còn lại của Bộ đều đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kính phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Theo quyết định số 1455/QĐ-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Y tế được giao tổng số biên chế hành chính là 492 người và số công chức dự bị là 25 người. Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 507/QĐ-BYT ngày 08/02/2007 về việc giao dự toán chi (phần kinh phí giao tự chủ) năm 2007 cho Văn phòng Bộ Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã ban hành Quyết định số 3249/QĐ-BYT ngày 30/8/2006 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Bộ Y tế.

Trong năm 2008, Văn phòng Bộ Y tế và các Cục thuộc Bộ Y tế tiếp tục khoán chi kinh phí cho các hoạt động quản lý hành chính.

So với các tháng trước, việc thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ở Bộ Y tế chưa có sự thay đổi. Căn cứ vào thực tế triển khai, Bộ Y tế kính đề nghị Bộ Nội vụ cho phép báo cáo nội dung này trong các Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm.

4. Tình hình thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTG ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 vào hoạt động của đơn vị

Việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 đang được thực hiện ở 16 đơn vị của Cơ quan Bộ Y tế, trừ Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình mới được thành lập nên chưa áp dụng. Bộ Y tế đã ban hành và đang áp dụng 14 quy trình ISO áp dụng chung cho các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Trong tháng 9 và tháng 10/2008, cơ quan tư vấn đã tiến hành đánh giá giám sát định kỳ lần I Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại 5 đơn vị áp dụng đầu tiên hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000, gồm Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý dược, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Cục Phòng chống HIV/AIDS.

Đối với 11 đơn vị còn lại, Bộ Y tế đang tiến hành các thủ tục thuê tư vấn để hoàn thiện nội dung và trình Lãnh đạo Bộ ban hành 28 quy trình đã được góp ý trong các hội thảo được tổ chức năm 2007 và tiếp tục xây dựng 51 quy trình đã đăng ký triển khai áp dụng trong năm 2008.

Bộ Y tế cũng đang tích cực triển khai Quyết định số 5487/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến ngành y tế.

Trên đây là báo cáo tháng 8/2008 về công tác cải cách hành chính tính đến ngày 20/10/2008, Bộ Y tế xin gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Chí Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo số 1113/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính tháng 8 năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.129
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13