Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 144/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 144/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH :

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm các nội dung liên quan đến việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện và đánh giá, cấp giấy chứng nhận đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước sau đây:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ các cơ quan quy định tại khoản 2 của Điều này);

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

c) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Các cơ quan hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh có thể áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này phục vụ cho yêu cầu hoạt động của mình theo hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên.

3. Khuyến khích Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan sự nghiệp trực tiếp phục vụ quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp khác của nhà nước (các viện, trường, bệnh viện,...) xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo Quyết định này.

Điều 3. Mục tiêu của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (dưới đây gọi chung là hệ thống quản lý chất lượng) được tiến hành thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Điều 4. Thời hạn thực hiện

Trong giai đoạn từ 2006 đến 2010, các cơ quan hành chính nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định này phải hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Chương 2:

NỘI DUNG VỀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Điều 5. Các bước thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện theo 4 bước cơ bản như sau:

Bước 1. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

Căn cứ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan hành chính nhà nước xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu, các quy trình xử lý công việc hợp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bước 2. Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng

Sau khi hoàn chỉnh hệ thống văn bản tài liệu, quy trình theo quy định tại bước 1 và được lãnh đạo cơ quan phê duyệt, hệ thống văn bản và quy trình có hiệu lực áp dụng chung trong hoạt động của cơ quan.

Hệ thống văn bản, quy trình này được rà soát, bổ sung thường xuyên qua thực tế áp dụng và kết quả đánh giá nội bộ cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của cơ quan.

Bước 3. Đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

a) Sau khi áp dụng có hiệu quả hệ thống văn bản được ban hành, lãnh đạo cơ quan đề nghị một tổ chức chứng nhận thực hiện việc đánh giá và xác nhận mức độ phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng so với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

Hoạt động đánh giá và các điều kiện hoạt động của tổ chức chứng nhận thực hiện việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan hành chính được quy định tại Điều 7 của Quyết định này;

b) Sau khi hoàn thành việc đánh giá, tổ chức chứng nhận cần gửi hồ sơ đánh giá về Cơ quan cấp giấy chứng nhận (quy định tại Điều 8 của Quyết định này) để được xem xét và cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

Bước 4. Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng

Việc duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng là hoạt động thường xuyên của cơ quan hành chính sau khi đã xây dựng, thực hiện và được cấp giấy chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng. Hoạt động này nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng luôn được soát xét, bổ sung, sửa đổi và cải tiến phù hợp với tiến trình cải cách hành chính.

Điều 6. Hoạt động tư vấn, điều kiện hoạt động của tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn.

1. Hoạt động tư vấn là hoạt động hướng dẫn, trợ giúp của tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn độc lập đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.

2. Điều kiện hoạt động và yêu cầu đối với tổ chức tư vấn

Tổ chức tư vấn được thực hiện tư vấn khi có đủ các điều kiện sau:

a) Là doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ hoặc tổ chức khác có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000;

c) Có ít nhất 02 chuyên gia tư vấn đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 của Điều này;

d) Đã đăng ký tham gia hoạt động tư vấn với Bộ Khoa học và Công nghệ và được cấp giấy xác nhận.

3. Điều kiện hoạt động và yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn

Chuyên gia tư vấn được thực hiện hoạt động tư vấn độc lập khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã tốt nghiệp đại học;

b) Đã được đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng;

c) Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về quản lý hành chính nhà nước;

d) Có tư cách đạo đức tốt; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

đ) Đã đăng ký tham gia hoạt động tư vấn với Bộ Khoa học và Công nghệ và được cấp giấy xác nhận.

Điều 7. Hoạt động đánh giá, cấp giấy chứng nhận, duy trì và giám sát hệ thống quản lý chất lượng

1. Hoạt động đánh giá

Hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước do tổ chức chứng nhận thực hiện, nhằm xem xét, phân tích một cách có hệ thống, khách quan để xác định mức độ phù hợp của hệ thống đang thực hiện với các yêu cầu được quy định trong tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

2. Hoạt động chứng nhận, duy trì hệ thống quản lý chất lượng và giám sát sau chứng nhận

a) Việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước do Cơ quan cấp giấy chứng nhận (quy định tại Điều 8 của Quyết định này) thực hiện trên cơ sở xem xét kết quả đánh giá, hoặc kết quả giám sát sau chứng nhận của tổ chức chứng nhận.

Khi được yêu cầu, tổ chức chứng nhận cần tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan hành chính nhà nước trong thời hạn không quá 01 tháng. Kết thúc hoạt động đánh giá, tổ chức chứng nhận phải gửi báo cáo kết quả đánh giá cùng hồ sơ tài liệu liên quan về Cơ quan cấp giấy chứng nhận để được xem xét. Cơ quan hành chính nhà nước sẽ được cấp giấy chứng nhận nếu đạt yêu cầu;

b) Sau khi được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và chịu sự đánh giá giám sát định kỳ hàng năm;

c) Tổ chức chứng nhận thực hiện việc đánh giá giám sát sau chứng nhận và gửi báo cáo giám sát về Cơ quan cấp giấy chứng nhận.

3. Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận

Tổ chức chứng nhận là tổ chức độc lập có đủ năng lực tiến hành đánh giá và xác nhận hệ thống quản lý chất lượng của một cơ quan hành chính nhà nước phù hợp với các yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

Tổ chức chứng nhận phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Có tư cách pháp nhân;

b) Hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, được thành lập theo quy định của pháp luật;

c) Có chứng chỉ công nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5956:1995 hoặc tương đương được cấp bởi tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế IAF (International Accreditation Forum);

d) Có ít nhất 02 chuyên gia đánh giá có trình độ đại học trở lên, đã được đào tạo và có chứng chỉ về đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, đã được đào tạo và có chứng chỉ đào tạo về quản lý hành chính, có tư cách đạo đức tốt, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

đ) Đã đăng ký tham gia chứng nhận tại Bộ Khoa học và Công nghệ và được cấp giấy xác nhận.

Điều 8. Thẩm quyền cấp và thu hồi giấy chứng nhận

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, thu hồi giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trên cơ sở xem xét, thẩm định kết quả đánh giá hoặc kết quả giám sát sau chứng nhận của tổ chức chứng nhận.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Kinh phí thực hiện

Các cơ quan hành chính nhà nước lập dự toán kinh phí cho hoạt động này. Kinh phí thực hiện các hoạt động này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương.

Điều 10. Nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Trong quý III năm 2006, xác định và lập danh sách các cơ quan và đơn vị trực thuộc để xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn 2006 - 2010.

Tổ chức việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc, ưu tiên thực hiện trước đối với các cơ quan, đơn vị có hoạt động liên quan trực tiếp đến nhiều tổ chức, cá nhân, từ đó rút kinh nghiệm mở rộng đến các đơn vị khác; khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Điều 11. Nhiệm vụ của Bộ Tài chính:

Chủ trì và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, hướng dẫn cụ thể về chế độ chi tiêu tài chính trong việc triển khai xây dựng, thực hiện, đánh giá, cấp giấy chứng nhận, duy trì và giám sát hệ thống quản lý chất lượng.

Điều 12. Nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ:

1. Biên soạn và phổ biến các tài liệu hướng dẫn cụ thể về xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng; tổ chức đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn và chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

2. Đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ở các Bộ, ngành và địa phương; định kỳ 6 tháng, 01 năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình xây dựng, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan hành chính nhà nước kèm theo đề nghị khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động này theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; đề xuất kiến nghị những chủ trương, biện pháp cần thiết để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Quy định rõ thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động cho các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn, tổ chức chứng nhận.

Tổ chức việc cấp đăng ký, theo dõi, giám sát hoạt động của các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn, tổ chức chứng nhận và công bố danh sách đã được cấp đăng ký để các cơ quan hành chính nhà nước lựa chọn.

4. Chủ trì và phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ thành lập Hội đồng liên bộ để định kỳ xem xét, đánh giá việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 13. Nhiệm vụ của Bộ Văn hoá - Thông tin:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tổ chức công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Điều 14. Nhiệm vụ của Bộ Nội vụ:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ quản lý hành chính cho các chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá theo quy định tại Quyết định này.

2. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính huy động nguồn lực quốc tế để thực hiện Quyết định này.

Điều 15. Nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ:

Giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi Quyết định này có hiệu lực, các cơ quan hành chính nhà nước đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phải thực hiện việc chuyển đổi chứng chỉ theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 17. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
 Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CCHC (5b). A.

 THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 144/2006/QD-TTg

Hanoi, June 20, 2006

 

DECISION

ON APPLICATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS COMPLIANT WITH TCVN ISO 9001:2000 STANDARD TO THE OPERATION OF STATE ADMINISTRATIVE AGENCIES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
At the proposal of the Minister of Science and Technology,

DECIDES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Subjects of application

1. This Decision applies to the following state administrative agencies:

a/ Ministries, and ministerial-level and government­attached agencies (other than agencies specified in Clause 2 of this Article);

b/ People's Committees of provinces and centrally­run cities and People's Committees of districts, towns and provincial cities;

c/ Specialized agencies of provincial/municipal People's Committees.

2. State administrative agencies operating in defense and security domains may apply this quality management system to serve their operation under the guidance of their managing agencies.

3. To encourage People's Committees of communes, wards and townships, non-business agencies in direct service of the state management,

and other non-business units of the State (institutes, schools, hospitals...) to establish and apply quality management systems under this Decision.

Article 3.- Objectives of the application of quality management systems compliant with TCVN ISO 9001:2000 standard

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- Implementation duration

In the 2006-2010 period, state management agencies defined in Clause 1, Article 2 of this Decision shall have to complete the application of quality management systems.

Chapter II

CONTENTS OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM APPLICATION

Article 5.- Steps for the quality management system application

Application of a quality management system shall be carried out in four major steps as follows:

Step 1: Establishment of quality management systems

On the basis of TCVN ISO 9001 :2000 standard and guiding documents of the Ministry of Science and Technology, state administrative agencies shall establish a system of documents, materials and appropriate work-handling processes to perform their assigned functions and tasks.

Step 2: Implementation of the established quality management system

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.This system of documents and processes shall be reviewed and supplemented regularly through actual practice and internal assessment results to fit the agency's operation.

Step 3: Assessment and certification of quality management systems

a/ After having efficiently applied the system of documents, the agency leadership may request a certification organization to assess and certify the quality management system's compliance with TCVN ISO 9001 :2000 standard.

The maintenance and improvement of quality management systems shall be a regular work of state administrative agencies after they have established, implemented and received the certificate of the quality management system. This activity aims to ensure regular review, supplementation, adjustment and improvement of the quality management system in Assessment activities of and operation conditions for certification organizations assessing administrative agencies' quality management systems are stipulated in Article 7 of this Decision;

b/ After completing the assessment, the certification organization shall send the assessment dossier to the Certificate Issuance Agency (stipulated in Article 8 of this Decision) for consideration and issuance of a quality management system certificate.

Step 4: Maintenance and improvement of the quality management system accordance with the administrative reform process.

Article 6.- Consultancy activities and conditions for operation of consultancy organizations and consultants

1. Consultancy activities are consultancy organizations' or independent consultants' activities of guiding and assisting state administrative agencies in establishing and implementing quality management systems.

2. Operation conditions and requirements for consultancy organizations

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Being legally-established enterprises, scientific and technological organizations or other organizations professionally capable and experienced in consultancy on establishment of quality management systems;

b/ Having applied a quality management system compliant with TCVN ISO 9001 :2000 standard;

c/ Having at least 2 qualified consultants as prescribed in Clause 3 of this Article;

d/ Having registered for consultancy activities with the Ministry of Science and Technology and been granted a registration certificate.

3. Operation conditions and requirements for consultants

Consultants are allowed to provide consultancy independently when they meet all the following conditions:

a/ Being university graduates;

b/ Having been trained in quality management systems;

c/ Having been trained in and granted a certificate of state administrative management;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ Having registered for consultancy activities with the Ministry of Science and Technology and been granted a registration certificate.

Article 7.- Assessment, issuance of certificates, maintenance and monitoring of quality management systems.

1. Assessment activities

Activities of assessment of state administrative agencies' quality management systems shall be carried out by certification organizations, aiming to systematically and objectively examine and analyze the applied quality management systems to identify its level of compliance with requirements defined in TCVN ISO 9001 :2000 standard.

2. Activities of certification, maintenance of quality management systems and post-certification monitoring

a/ The issuance and withdrawal of quality management system certificates to/from state administrative agencies shall be conducted by the Certificate Issuance Agency (defined in Article .8 of this Decision) on the basis of considering assessment results or post-certification monitoring results of certification organizations.

At request, certification organizations shall assess the quality management systems in state administrative agencies within one month. After completing the assessment, certification organizations shall have to send assessment reports together with related dossiers to the Certificate Issuance Agency for consideration. State administrative agencies shall be granted a certificate if they are qualified.

b/ After receiving the quality management system certificate, state administrative agencies shall have to implement, maintain and improve quality management systems and be subject to annual monitoring assessment;

c/ Certification organizations shall conduct post­certification monitoring assessment and send monitoring reports to the Certificate Issuance Agency.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Certification organizations shall have to meet the following requirements:

a/ Having the legal person status;

b/ Operating in quality management system certification and being legally established;

c/ Having a certificate of compliance with TCVN 5956: 1995 standard or equivalent granted by a lawful Vietnamese accreditation organization or an accreditation organization being members of IAF (International Accreditation Forum);

d/ Having at least 2 appraisers who possess a university degree or higher, have been trained in and granted certificates of quality management system assessment and administrative management; and have good ethics and full civil act capacity;

e/ Having registered for certification activities with the Ministry of Science and Technology and been granted a registration certificate.

Article 8.- Competence to grant and withdraw certificates

The General Department of Standardization, Metrology and Quality Control of the Ministry of Science and Technology shall grant and withdraw certificates of quality management systems compliant with TCVN ISO 9001 :2000 standard on the basis of considering and appraising assessment results or post-certification monitoring results of certification organizations.

Chapter III

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 9.- Implementation expenses

State administrative agencies shall estimate expenses for these activities. Expenses for these activities shall be incorporated in the annual budget estimates of ministries, branches and localities.

Article 10.- Tasks of ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, and provincial/municipal People's Committees:

1. In the third quarter of 2006, to identify and draw up a list of member agencies and units planned for establishment and application of quality management systems in the 2006-2010 period.

To organize the application of quality management systems in member agencies and units with implementation priority given to agencies and units which directly deal with many organizations and individuals; to draw experience from such application for application to other units; to promptly commend and reward organizations and individuals that have recorded many achievements in applying quality management systems according to emulation and commendation regulations.

2. To biannually and annually report to the Prime Minister on the status and results of quality management systems application.

Article 11.- Tasks of the Ministry of Finance

To assume prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Science and Technology in, developing and providing specific guidance on the financial spending regime for the establishment, implementation, assessment, certification, maintenance and monitoring of quality management systems.

Article 12.- Tasks of the Ministry of Science and Technology

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To urge and guide the establishment and implementation of quality management systems in ministries, branches and localities; biannually and annually report to the Prime Minister on the situation of establishment and implementation of quality management systems in state administrative agencies while proposing commendation and reward of agencies, organizations and individuals having recorded outstanding achievements in this activity according to emulation and commendation regulations; and propose necessary policies and measures to the Prime Minister for consideration and decision.

3. To specify procedures for issuance and withdrawal of quality management system certificates, and issuance of operation registration certificates to certification organizations, consultants and accreditation organizations.

To organize the issuance of operation registration certificates; monitor consultancy and accreditation organizations' operations; and publicize the list of organizations having acquired registration certificates for state administrative agencies to select.

4. To assume prime responsibility for, and coordinate with the Government Office and the Ministry of Home Affairs in, establishing an inter-ministerial council to regularly examine and assess the quality management system application in state administrative agencies.

Article 13.- Tasks of the Ministry of Culture and Information

To assume prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Science and Technology and concerned agencies in, organizing propaganda about the application of quality management systems in the mass media.

Article 14.- Tasks of the Ministry of Home Affairs

1. To devise plans and programs and organize training courses on administrative management for consultants and appraisers under this Decision.

2. To coordinate with the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance in mobilizing international resources for implementation of this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To assist the Prime Minister in inspecting the implementation of this Decision.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 16.- This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO".

Within 12 months from the date this Decision takes effect, state administrative agencies having had quality management system certificates shall have to convert such certificates under the guidance of the Ministry of Science and Technology.

Article 17.- Ministers, heads of ministerial-level and government-attached agencies, and presidents of provincial/municipal People's Committees shall have to implement this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/06/2006 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.342

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204