Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 07/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

Điều 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 của cơ quan mình cho phù hợp với Kế hoạch này.

Điều 3. Chấm dứt hoạt động của Ban Điều hành Đề án và Tổ Thư ký giúp việc Ban Điều hành Đề án quy định tại điểm 4 mục IV  đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 phê duyệt kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Văn phòng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Kế hoạch này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Bộ trưởng, Chủ nhiệmVăn phòng Chính phủ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên BĐH và Tổ thư ký Đề án 30;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CCHC (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC 1

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Vị trí, chức năng

- Là tổ chức độc lập do Thủ tướng Chính phủ thành lập, làm việc chuyên trách trong thời hạn 3 năm (2008 - 2010).

- Chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ và được sử dụng con dấu của Văn phòng Chính phủ.

- Quản lý và điều phối việc thống kê các thủ tục giữa các Bộ và các tỉnh, thành.

- Thiết lập một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính và công khai trên internet.

- Thu thập thông tin liên quan đến việc rà soát thủ tục hành chính từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

- Rà soát và đưa ra kiến nghị độc lập về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của Tổ công tác chuyên trách.

- Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó; 01 Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính làm Tổ phó chuyên trách trực tiếp điều hành, tổ chức công việc của Tổ công tác.

 - Nhân sự chuyên trách khoảng 20 người, có trình độ chuyên môn về luật, kinh tế; nòng cốt là nhóm cán bộ theo dõi cải cách thủ tục hành chính của Vụ Cải cách hành chính Văn phòng Chính phủ và trưng tập một số cán bộ từ một số Vụ chức năng của Văn phòng Chính phủ, làm việc chuyên trách trong suốt thời hạn thực hiện Kế hoạch.

- Tổ công tác chuyên trách được quyền huy động các chuyên gia quản lý, các nhà khoa học trong nước tham gia vào quá trình rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (khoảng 50 người) theo hình thức hợp đồng. Nhiệm vụ cụ thể do lãnh đạo Tổ công tác chuyên trách giao.

3. Trách nhiệm

- Tập hợp, thống kê toàn bộ thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo mẫu chuẩn do Tổ công tác chuyên trách xây dựng.

- Rà soát độc lập các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính sau khi các Bộ, địa phương đã tiến hành rà soát.

- Kiến nghị lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bãi bỏ, huy bỏ hoặc đơn giản hóa các thủ tục mà các bộ, địa phương không chứng minh được là hợp pháp, cần thiết và thân thiện với người dân và doanh nghiệp.

- Hướng dẫn các Bộ, địa phương thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo quy định.

- Tập huấn cho cán bộ giúp việc của Hội đồng Tư vấn cải cách thể chế và các Bộ, địa phương để tổ chức thực hiện Đề án 30.

- Thu thập thông tin cần thiết cho cải cách thủ tục hành chính từ các Bộ, tỉnh, thành, cộng đồng doanh nghiệp, công dân.

- Tham vấn các hiệp hội và đảm bảo tính minh bạch của quá trình rà soát thủ tục hành chính.

- Tạo cơ sở dữ liệu điện tử hoàn chỉnh về các thủ tục hành chính.

- Nhập và quản lý dữ liệu trên phần mềm điện tử máy xén thủ tục hành chính.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ của các nhà tài trợ.

- Xây dựng kiến nghị về đơn giản hoá thủ tục hành chính, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Huy động sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, hiệp hội và cá nhân vào quá trình thực hiện Đề án 30.

- Hướng dẫn và đào tạo các cơ quan nhà nước và hỗ trợ các cơ quan này tuân thủ kế hoạch cải cách thủ tục hành chính.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ về tiến độ thực hiện Đề án theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thông báo cho cá nhân, tổ chức và khuyến khích họ tham gia đóng góp cho quá trình cải cách thủ tục hành chính.

- Tổ chức hội thảo, thuyết trình, họp, v.v... để tham vấn ý kiến.

- Công bố các quy định và thông tin trên internet.

- Thu thập ý kiến của công dân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

- Thiết lập và duy trì trang web cải cách thủ tục hành chính.

- Chuẩn bị cơ sở dữ liệu điện tử về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

- Xây dựng các biểu mẫu và hướng dẫn các Bộ, địa phương, cá nhân, tổ chức trong việc rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai.

4. Quan hệ công tác

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Tổ công tác chuyên trách.

- Tổ công tác chuyên trách điều phối, thu thập thông tin từ các bộ, địa phương và chịu trách nhiệm rà soát thủ tục hành chính và kiến nghị độc lập lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đại diện Tổ công tác chuyên trách báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả hoạt động ít nhất 2 lần/tháng.

- Đại diện Tổ công tác chuyên trách họp 1 tuần một lần với bộ phận thư ký giúp việc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính để thảo luận về các vấn đề cần giải quyết.

- Văn phòng làm việc của Tổ công tác chuyên trách nằm trong Văn phòng Chính phủ.

- Nhân viên Tổ công tác chuyên trách chịu trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Tổ công tác chuyên trách.

- Tổ công tác chuyên trách được chia thành các nhóm phụ trách một Bộ, địa phương hoặc một nhóm các Bộ, địa phương cụ thể.

- Lãnh đạo của Tổ công tác chuyên trách hoặc đại diện nhóm công tác của Tổ công tác sẽ trao đổi, làm việc trực tiếp, thường xuyên với Tổ trưởng và nhân viên Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của các Bộ, địa phương để đảm bảo các biểu mẫu được điền kịp thời và hiệu quả.

- Nhân viên Tổ công tác chuyên trách có thể hỗ trợ các Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của các Bộ, địa phương và nhân viên của bộ phận thư ký giúp việc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính trong việc rà soát nếu được lãnh đạo Tổ công tác chuyên trách đồng ý.

- Nhân viên Tổ công tác chuyên trách tiến hành tham vấn độc lập với các hiệp hội chuyên ngành của Chính phủ hoặc phi Chính phủ theo yêu cầu công tác.

5. Kỹ năng và trình độ chuyên môn

- Bằng đại học hành chính công, luật, kinh tế hoặc tương đương trong ngành liên quan.

- Kỹ năng phân tích tốt, bao gồm kinh nghiệm sử dụng các phương pháp kinh tế học. Đã áp dụng các phương pháp đó trong thực tế.

- Kinh nghiệm làm việc trong quản lý cải cách hành chính.

- Kiến thức chung tốt về hệ thống quản lý nhà nước, các vấn đề về quản lý hành chính công và hệ thống pháp lý. Có khả năng liên hệ với các bộ phận khác của Chính phủ, khối tư nhân, học giả trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính.

- Kỹ năng truyền đạt tốt, kỹ năng soạn thảo tốt các văn bản chính xác, dễ hiểu và thu hút người đọc.

- Kỹ năng báo cáo tốt.

- Khả năng vi tính tốt, bao gồm xử lý văn bản, đồ thị và internet.

- Khả năng học hỏi, ứng dụng các giải pháp mang tính sáng tạo, mới.

- Tính linh hoạt và thích nghi cao theo yêu cầu công việc.

- Chứng tỏ hoặc biểu thị được quyết tâm thực hiện Đề án 30 và các mục tiêu của Đề án./.

 

PHỤ LỤC 2

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Vị trí, chức năng

- Là tổ chức tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, hoạt động trong thời hạn 3 năm (2008 - 2010).

- Đại diện cho khối doanh nghiệp, các nhà khoa học, hiệp hội để phản biện và đóng góp ý kiến kịp thời và hiệu quả cho cải cách thủ tục hành chính.

- Cung cấp thông tin phù hợp, kịp thời và cho ý kiến về tính hợp pháp, cần thiết và tính đơn giản của các thủ tục hành chính.

2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

a) Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Hội đồng.

- Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Văn phòng Chính phủ là Ủy viên.

- 10 đến 15 đại diện của khối doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, viện nghiên cứu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, một số Phòng Thương mại nước ngoài, chuyên gia có uy tín, học giả và các bên tham gia khác.

b) Tổ Thư ký

Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ bố trí một nhóm chuyên chuyên viên làm nhiệm vụ Thư ký giúp việc Hội đồng, do một lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính làm Tổ trưởng.

3. Trách nhiệm

a) Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

- Phát hiện các thủ tục còn chưa được thống kê đầy đủ và các lĩnh vực ưu tiên để xem xét.

- Cung cấp bằng chứng thực tế về các thủ tục gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

- Giám sát, tư vấn việc cải cách thủ tục hành chính trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Quảng bá các mục tiêu của cải cách thủ tục hành chính và tăng cường mức độ tham gia của khối doanh nghiệp và nhân dân.

b) Tổ Thư ký

- Hàng ngày hợp tác trực tiếp với Tổ công tác chuyên trách.

- Trả lời cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các thủ tục cụ thể.

- Xác định vấn đề, các thủ tục ưu tiên cải cách.

- Đảm bảo chất lượng cao trong hoạt động rà soát và điền vào biểu mẫu.

- Kiến nghị lập và điều phối hoạt động của các nhóm công tác giúp việc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

- Báo cáo tiến độ thực hiện lên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính và Tổ công tác chuyên trách, giới truyền thông .

- Hỗ trợ Tổ công tác chuyên trách thực hiện rà soát và đưa ra kiến nghị cải cách thủ tục hành chính.

- Đảm bảo phản hồi kịp thời từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

- Hỗ trợ Tổ công tác chuyên trách huy động chuyên gia làm việc bán thời gian từ các công ty tư nhân để tham gia rà soát các thủ tục hành chính.

- Hỗ trợ Tổ công tác chuyên trách huy động sự hỗ trợ của các nhà tài trợ.

- Hỗ trợ Tổ công tác chuyên trách xây dựng danh sách chuyên gia giỏi trong nước có khả năng tham gia.

4. Quan hệ công tác

- Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính họp mỗi tháng 1 lần (tối thiểu) để thảo luận tiến độ và các vấn đề cần giải quyết.

- Tổ trưởng Tổ thư ký báo cáo tiến độ thực hiện và vấn đề cần giải quyết lên Hội đồng.

- Tổ trưởng Tổ Thư ký họp 1 lần/tuần với đại diện Tổ công tác chuyên trách để thảo luận về các vấn đề cần giải quyết.

- Nhân viên Tổ Thư ký có trách nhiệm hợp tác với nhân viên Tổ công tác chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Nhân viên Tổ Thư ký chịu trách nhiệm báo cáo Tổ trưởng Thư ký (hoặc người được chỉ định bởi Tổ trưởng).

- Tổ Thư ký làm việc cùng Văn phòng với Tổ công tác chuyên trách.

- Tổ trưởng Tổ Thư ký xây dựng danh sách các nhóm công tác thích hợp bao gồm các chuyên gia cho giai đoạn rà soát.

- Nhân viên Tổ Thư ký có thể trợ giúp nhân viên Tổ công tác chuyên trách nếu được sự đồng ý của Tổ trưởng Tổ thư ký.

- Nhân viên Tổ Thư ký tham vấn độc lập với các hiệp hội chuyên ngành theo yêu cầu.

5. Kỹ năng và trình độ chuyên môn

- Bằng đại học hành chính công, luật, kinh tế hoặc tương đương.

- Kỹ năng phân tích tốt, bao gồm kinh nghiệm sử dụng các phương pháp kinh tế học.

- Kinh nghiệm làm việc với các cơ quan hành chính.

- Kinh nghiệm quốc tế về cải cách tại các nước trong khu vực.

- Hiểu biết sâu sắc về khối doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân.

- Kiến thức chung tốt về hệ thống quản lý hành chính và hệ thống pháp luật.

- Kỹ năng tương tác tốt; có khả năng làm việc với cơ quan hành chính nhà nước, nhân viên Tổ công tác chuyên trách, khối tư nhân, học giả.

- Kỹ năng truyền đạt tốt, kỹ năng soạn thảo tốt các văn bản chính xác, dễ hiểu và thu hút người đọc.

- Kỹ năng tiếng Anh tốt.

- Khả năng vi tính tốt, bao gồm xử lý văn bản, đồ thị và internet.

- Khả năng học hỏi, ứng dụng các giải pháp mang tính sáng tạo, mới, có tính linh hoạt, thích nghi cao theo yêu cầu công việc.

- Khả năng phản hồi nhanh và hiệu quả với các yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách./.

 

PHỤ LỤC 3

TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Vị trí, chức năng

- Là tổ chức do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập, làm việc chuyên trách trong thời hạn 3 năm (2008 - 2010), đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Sử dụng mẫu biểu và các hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách, thu thập số liệu thống kê đầy đủ của tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý và cung cấp cho Tổ công tác chuyên trách.

- Rà soát tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý theo mẫu biểu và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách; đưa ra kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, đơn giản hóa hoặc giữ nguyên các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính với Tổ công tác chuyên trách.

2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính tại Bộ, ngành, địa phương mình.

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30: Tổ trưởng do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bổ nhiệm; có từ 04 đến 08 cán bộ (chuyên gia kinh tế, luật và các lĩnh vực khác) sẽ được trưng tập từ các đơn vị chức năng của Bộ, ngành, địa phương; làm việc chuyên trách trong thời hạn 3 năm (2008 - 2010).

3. Trách nhiệm

- Điền vào các mẫu biểu và nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu điện tử.

- Chuyển danh sách toàn bộ các thủ tục thuộc thẩm quyền và đính kèm tất cả các mẫu đơn, mẫu tờ khai, vấn đề phí, lệ phí.

- Tạo sự phối hợp nội bộ tốt với các chuyên viên kỹ thuật của Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm nhập dữ liệu.

- Đảm bảo các chuyên viên kỹ thuật của Bộ, địa phương cung cấp các dữ liệu thích hợp hiệu quả và kịp thời.

- Rà soát tất cả các thủ tục hành chính liên quan và đưa ra kiến nghị dựa trên các mẫu biểu.

- Xác định vấn đề và thủ tục ưu tiên.

- Đảm bảo chất lượng cao trong rà soát dưới mẫu biểu theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách.

- Tham gia các khóa đào tạo của Tổ công tác chuyên trách.

- Trao đổi thường xuyên với Tổ công tác chuyên trách.

- Đảm bảo phản hồi kịp thời và đáp ứng các yêu cầu về thời hạn của Tổ công tác chuyên trách.

- Đảm bảo tính minh bạch và sẵn sàng tham vấn với Tổ công tác chuyên trách và các bên tham gia khác.

- Đảm bảo chất lượng cao của các thông tin cung cấp trong các mẫu biểu thống kê và rà soát.

- Đảm bảo luôn sẵn sàng hỗ trợ Tổ công tác chuyên trách.

4. Quan hệ công tác

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về việc tham gia vào quá trình cải cách thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

- Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nhân viên Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trao đổi với Tổ công tác chuyên trách để được hỗ trợ và hướng dẫn

- Việc thực hiện quan hệ công tác với Tổ công tác chuyên trách chủ yếu thông qua một cán bộ đầu mối của Tổ công tác chuyên trách.

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 có thể tổ chức họp và tham vấn với cán bộ của Tổ công tác chuyên trách theo yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách hoặc khi cần.

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 có thể đề nghị Tổ công tác chuyên trách tổ chức tham vấn các nhóm lợi ích liên quan.

5. Kỹ năng và trình độ chuyên môn

- Bằng đại học theo các chuyên ngành được đào tạo.

- Kỹ năng phân tích tốt và có kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Có kinh nghiệm làm việc trong quản lý cải cách hành chính.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng liên hệ với Tổ công tác chuyên trách và các bên tham gia khác của hệ thống cải cách hành chính.

- Kỹ năng truyền đạt và báo cáo tốt.

- Khả năng phản hồi nhanh và hiệu quả với các yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách ./.


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

A. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1 VÀ TIỂU ĐỀ ÁN 3

STT

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Cơ quan thực hiện

Kết quả

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VỀ TỔ CHỨC

1

Xây dựng dự thảo Quyết định và Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (sau đây gọi tắt là Đề án 30).

19/11/2007

15/12/2007

Văn phòng Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 30

2

Xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Tổ công tác chuyên trách với chức năng, nhiệm vụ và thành phần được quy định tại Phụ lục I kèm theo.

15/12/2007

15/01/2008

Văn phòng Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

3

Xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính với chức năng, nhiệm vụ và thành phần được quy định tại Phụ lục II kèm theo.

15/12/2007

30/01/2008

Văn phòng Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

4

Xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ cho hoạt động của Tổ công tác chuyên trách, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính và Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng.

15/12/2007

15/01/2008

Văn phòng Chính phủ

Cam kết hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

5

Chuẩn bị các điều kiện vật chất cho hoạt động của Tổ công tác chuyên trách, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính và Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng.

15/01/2008

15/02/2008

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tổ công tác chuyên trách

Văn phòng làm việc, điện thoại, máy vi tính, mạng LAN và các trang thiết bị văn phòng cần thiết khác.

6

Chuẩn bị về nhân sự: lựa chọn và đào tạo cán bộ cho Tổ công tác chuyên trách.

15/01/2008

29/02/2008

Tổ công tác chuyên trách

Kiện tòan nhân sự của Tổ công tác chuyên trách.

7

Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập các Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30. Chức năng, nhiệm vụ và thành phần của Tổ công tác này được quy định tại Phụ lục III kèm theo.

15/01/2008

29/02/2008

Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành lập Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 và gửi danh sách thành viên Tổ công tác cho Tổ công tác chuyên trách

8

Lập bộ phận trợ giúp tại Tổ công tác chuyên trách để giải đáp và trợ giúp các Bộ, địa phương và cá nhân, tổ chức về các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 30.

15/02/2008

29/02/2008

Tổ công tác chuyên trách

Thiết lập số điện thoại chuyên dùng.

9

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông trong suốt quá trình thực hiện Kế hoạch.

15/01/2008

15/02/2008

Tổ công tác chuyên trách

Nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm, tham gia của toàn xã hội

10

Mua sắm máy chủ và phần mềm chuyên dùng, lắp đặt, điều chỉnh và chạy thử nghiệm và tập huấn cho cán bộ Tổ công tác chuyên trách về các sử dụng.

15/01/2008

30/3/2008

Tổ công tác chuyên trách

Có phần mềm chuyên dùng sẵn sàng phục vụ cho hoạt động thống kê, rà soát các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

11

Thiết lập Trang tin điện tử (website) của Tổ công tác chuyên trách để phục vụ cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

15/01/2008

30/3/2008

Tổ công tác chuyên trách

Hình thành Trang tin điện tử trên mạng Internet.

12

Xây dựng tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính triển khai thực hiện việc thống kê, rà soát các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính;

Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ của Tổ công tác chuyên trách và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính phục vụ cho việc thống kê, rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

15/01/2008

15/3/2008

Tổ công tác chuyên trách

Gửi văn bản hướng dẫn cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ cách thức tổ chức nhân sự, triển khai các nội dung công việc, điền vào các biểu mẫu và thời hạn cụ thể phải hoàn thành.

13

Tổ chức các lớp tập huấn đào tạo cho chuyên viên chuyên trách thực hiện Đề án 30 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Tổ chức các lớp tập huấn đào tạo cho bộ phận giúp việc của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

15/3/2008

30/3/2008

Tổ công tác chuyên trách

Các học viên tham gia khóa đào tạo nắm vững những kỹ năng và yêu cầu cần thiết phục vụ cho việc thống kê, rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

14

Mua sắm phần mềm, các trang thiết bị cần thiết và đào tạo cán bộ phục vụ cho việc công khai cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thống nhất trên toàn quốc.

01/10/2008

31/12/2010

Tổ công tác chuyên trách

Công khai bộ cơ sở dữ liệu thống nhất trên toàn quốc về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trên Trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách.

II. TRIỂN KHAI THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH Ở CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

15

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tiến hành thống kê thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách.

01/4/2008

30/10/2008

Bộ, cơ quan ngang Bộ

Các biểu mẫu thống kê đã được hoàn thành theo hướng dẫn và định kỳ gửi về Tổ công tác chuyên trách.

16

Thu nhận các biểu mẫu thống kê nhận được từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ và nạp dữ liệu vào phần mềm chuyên dùng.

01/4/2008

15/11/2008

Tổ công tác chuyên trách

Xây dựng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

17

Chuyển kết quả thống kê của các Bộ, cơ quan ngang Bộ để Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đánh giá độc lập về chất lượng thống kê (sự đầy đủ, tính chính xác).

01/4/2008

15/11/2008

Tổ công tác chuyên trách

Kết quả đánh giá độc lập của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

18

Tiếp nhận kết quả đánh giá độc lập của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và ý kiến của cá nhân, tổ chức về những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai còn thiếu hoặc chưa chính xác.

Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ xác minh, hoàn thiện công tác thống kê.

01/4/2008

30/11/2008

Tổ công tác chuyên trách; Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính; Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

19

Công bố cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trên Trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách.

01/12/2008

31/12/2008

Tổ công tác chuyên trách

Công khai cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

20

Cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính cho đến khi kết thúc Đề án 30.

01/4/2008

31/12/2010

Tổ công tác chuyên trách

Nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

III. TRIỂN KHAI RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH Ở CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

21

Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính xác định các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính cần ưu tiên rà soát trước.

01/02/2008

15/3/2008

Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Danh sách các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính cần ưu tiên rà soát trước.

22

Theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tiến hành rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc các lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh và các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

01/11/2008

31/12/2009

Bộ, cơ quan ngang Bộ

Các biểu mẫu rà soát đã được hoàn thành theo hướng dẫn và định kỳ gửi về Tổ công tác chuyên trách.

23

Thu nhận các biểu mẫu rà soát nhận được từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ và nạp dữ liệu vào phần mềm chuyên dùng.

01/11/2008

30/1/2010

Tổ công tác chuyên trách

Mỗi thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc các lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh và các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ được bổ sung kết quả rà soát tương ứng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

24

Chuyển kết quả rà soát của các Bộ, cơ quan ngang Bộ cho Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính để nghiên cứu, đánh giá độc lập về kết quả rà soát này.

01/11/2008

30/01/2010

Tổ công tác chuyên trách

Kết quả đánh giá độc lập của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

25

Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính nghiên cứu và điền vào các biểu mẫu rà soát theo yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách về các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

Nghiên cứu, đánh giá kết quả rà soát của các Bộ, cơ quan ngang Bộ do Tổ công tác chuyên trách chuyển tới.

01/11/2008

28/02/2010

Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Gửi cho Tổ công tác chuyên trách:

Các biểu mẫu rà soát đã được hoàn thành theo hướng dẫn;

Đánh giá kết quả rà soát của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

26

Trên cơ sở kết quả rà soát của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và ý kiến của cá nhân, tổ chức về những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai, Tổ công tác chuyên trách tổ chức nghiên cứu, đánh giá và đưa ra các kiến nghị nhằm đơn giản hoá các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

01/11/2008

30/6/2010

Tổ công tác chuyên trách

Báo cáo kết quả rà soát  thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, trình Chính phủ vào tháng 6/2009, tháng 12/2009 và tháng 6/2010

27

Tiếp thu ý kiến của Chính phủ, hoàn chỉnh các kiến nghị và chuyển đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiến nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

01/6/2009

31/12/2010

Tổ công tác chuyên trách

Ban hành văn bản đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

28

Công bố Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

01/6/2009

30/8/2010

Tổ công tác chuyên trách

Công khai trên Trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách vào các thời điểm tương ứng.

29

Xây dựng dự thảo và trình thông qua văn bản đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng dùng một văn bản để sửa đổi nhiều văn bản khác.

01/6/2009

31/12/2010

Văn phòng Chính phủ; Tổ công tác chuyên trách

Ban hành văn bản đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

30

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, xây dựng dự thảo văn bản đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc thẩm quyền ban hành.

01/6/2009

31/12/2010

Bộ, cơ quan ngang Bộ

Ban hành văn bản đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

IV. TRIỂN KHAI THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

31

Xây dựng tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện việc thống kê, rà soát các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

01/4/2008

30/5/2008

Tổ công tác chuyên trách

Gửi văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cách thức tổ chức nhân sự, triển khai các nội dung công việc, điền vào các biểu mẫu và thời hạn cụ thể phải hoàn thành.

32

Tổ chức các lớp tập huấn đào tạo cho chuyên viên chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

01/6/2008

30/6/2008

Tổ công tác chuyên trách

Các học viên tham gia khóa đào tạo nắm vững những kỹ năng và yêu cầu cần thiết phục vụ cho việc thống kê, rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

33

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tiến hành thống kê thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách.

01/7/2008

31/12/2008

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các biểu mẫu thống kê đã được hoàn thành theo hướng dẫn và định kỳ gửi về Tổ công tác chuyên trách.

34

Thu nhận các biểu mẫu thống kê nhận được từ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và nạp dữ liệu vào phần mềm chuyên dùng.

01/7/2009

15/01/2009

Tổ công tác chuyên trách

Xây dựng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của các tỉnh, thành phố.

35

Chuyển kết quả thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đánh giá độc lập về chất lượng thống kê (sự đầy đủ, tính chính xác).

01/7/2008

15/01/2009

Tổ công tác chuyên trách

Kết quả đánh giá độc lập của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

36

Tiếp nhận kết quả đánh giá độc lập của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và ý kiến của cá nhân, tổ chức về những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai còn thiếu hoặc chưa chính xác.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xác minh, hoàn thiện công tác thống kê.

01/7/2008

30/01/2009

Tổ công tác chuyên trách; Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của các tỉnh, thành phố.

37

Công bố cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của các tỉnh, thành phố trên Trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách.

01/02/2009

28/02/2009

Tổ công tác chuyên trách

Công khai cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của các tỉnh, thành phố.

38

Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của các tỉnh, thành phố cho đến khi kết thúc Đề án 30.

01/7/2008

31/12/2010

Tổ công tác chuyên trách

Nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của các tỉnh, thành phố.

V. TRIỂN KHAI RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

39

Theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  tiến hành rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc các lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh và các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

01/01/2009

31/12/2009

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các biểu mẫu rà soát đã được hoàn thành theo hướng dẫn và định kỳ gửi về Tổ công tác chuyên trách.

40

Thu nhận các biểu mẫu rà soát nhận được từ các các địa phương và nạp dữ liệu vào phần mềm chuyên dùng.

01/01/2009

30/1/2010

Tổ công tác chuyên trách

Mỗi thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc các lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh và các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ được bổ sung kết quả rà soát tương ứng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

41

Chuyển kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính để nghiên cứu, đánh giá độc lập về kết quả rà soát này.

01/01/2009

30/01/2010

Tổ công tác chuyên trách

Kết quả đánh giá độc lập của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

42

Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính nghiên cứu và điền vào các biểu mẫu rà soát theo yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách về các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

Nghiên cứu, đánh giá kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổ công tác chuyên trách chuyển tới.

01/01/2009

28/02/2010

Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Gửi cho Tổ công tác chuyên trách:

Các biểu mẫu rà soát đã được hoàn thành theo hướng dẫn.

Đánh giá kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

43

Trên cơ sở kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và ý kiến của cá nhân, tổ chức về những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai, Tổ công tác chuyên trách tổ chức nghiên cứu, đánh giá và đưa ra các kiến nghị nhằm đơn giản hoá các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

01/01/2009

30/6/2010

Tổ công tác chuyên trách

Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, trình Chính phủ vào tháng 6/2009, tháng 12/2009  và tháng 6/2010.

44

Tiếp thu ý kiến của Chính phủ, hoàn chỉnh các kiến nghị và chuyển đến Ủy ban nhân dân các tỉnh và Bộ liên quan.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ liên quan.

01/6/2009

31/12/2010

Tổ công tác chuyên trách

Ban hành văn bản đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

45

Công bố Báo cáo kết quả rà soát các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

01/6/2009

30/8/2010

Tổ công tác chuyên trách

Công khai trên Trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách vào các thời điểm tương ứng.

46

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng dự thảo văn bản đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo thẩm quyền ban hành.

01/6/2009

31/12/2010

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành văn bản đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

47

Xây dựng báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Tiểu đề án 1 và Tiều đề án 3.

01/9/2010

30/11/2010

Tổ công tác chuyên trách

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Tiểu đề án 1 và Tiểu đề án 3.

 

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 2

STT

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Cơ quan thực hiện

Kết quả

1

Thống kê, rà soát các điều kiện kinh doanh.

10/01/2007

31/12/2007

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

2

Xây dựng dự thảo Nghị định về Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

10/01/2007

20/02/2008

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định về Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

3

Xây dựng Dự án Luật về Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

10/01/2007

20/6/2008

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trình Chính phủ Dán Luật về Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

4

Xây dựng báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Tiểu đề án 2.

20/6/2008

31/12/2008

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Tiểu đề án 2.

 

C. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 4

STT

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Cơ quan thực hiện

Kết quả

1

Nghiên cứu, khảo sát về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

10/01/2007

31/12/2007

Văn phòng Chính phủ

Báo cáo đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

2

Xây dựng dự thảo Nghị định về tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế chính sách và thủ tục hành chính.

10/01/2007

31/12/2007

Văn phòng Chính phủ

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định về tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế chính sách và thủ tục hành chính.

3

Xây dựng báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Tiểu đề án 4.

01/01/2008

30/6/2008

Văn phòng Chính phủ

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Tiểu đề án 4.

 

D. TỔNG KẾT VÀ CHUẨN BỊ CHO GIAI ĐOẠN SAU 2010

STT

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Cơ quan thực hiện

Kết quả

1

Xây dựng báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

01/6/2010

31/12/2010

Văn phòng Chính phủ

Trình Chính phủ Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

2

Xây dựng dự án Luật Thủ tục hành chính.

10/01/2007

31/12/2009

Văn phòng Chính phủ

Quốc hội thông qua Luật Thủ tục hành chính.

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 07/QĐ-TTg

Hanoi, January 04, 2008

 

DECISION

APPROVAL OF THE IMPLEMENTATION PLAN FOR ADMINISTRATIVE PROCEDURES SIMPLIFICATION PROJECT IN THE FIELDS OF THE STATE MANAGEMENT FOR THE PERIOD 2007 - 2010

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated 25 December 2001;
Pursuant to the Government’s Resolution No. 53/2007/NQ-CP dated 7 November 2007 promulgating the Government Action Plan for the 5th Conference Resolution of the 10th Central Committee of the Party on strengthening administrative reform, enhancing managerial efficiency and performance of state apparatus;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 30/QĐ-TTg dated 10 January 2007 approving the Master Plan for the Administrative Procedures Simplification Project in the fields of the state management for the period 2007- 2010;
In consideration of the proposal set forth by the Minister-Chairman of the Office of Government
,

DECIDES:

Article 1. To approve the Implementation Plan for the Administrative Procedures Simplification Project in the fields of the state management for the period 2007-2010.

Article 2. Ministries, ministerial level agencies, People’s Committees of provinces, cities under the central governance shall adjust their respective plans for implementing the Administrative Procedures Simplification Project in the fields of the state management for the period 2007-2010 to conform with this Plan.

Article 3. To terminate operations of the Project Steering Committee and its Secretariat as provided for in sub-item 4 of item IV of the Administrative

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. The Office of Government shall supervise and inspect the implementation of this Plan by ministries, ministerial level agencies, People’s Committees of provinces, cities under the central governance.

Article 5. This Decision shall come into force from the date of its signing. Previous regulations contrary to this Decision are annulled.

Minister-Chairman of the Office of Government, ministers, heads of ministerial-level agencies, chairmen of people’s committees of provinces, cities under the central governance shall be responsible for implementing this Decision./.

 

 

THE PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

IMPLEMENTATION PLAN

ADMINISTRATIVE PROCEDURES SIMPLIFICATION PROJECT IN THE FIELDS OF THE STATE MANAGEMENT FOR THE PERIOD 2007-2010
(Promulgated as an attachment to the Prime Minister’s Decision No.07/QĐ-TTg dated 04 January 2008 )

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Item No.

Task

Starting Time

Completion Time

Implementing Agency

Output

I. Organizational preparation

1

Develop Draft Decision and Implementation Plan for the Administrative Procedures Simplification Project in the fields of the state management for the period 2007-2010 (referred hereinafter as Project 30)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15/12/2007

OOG

The Prime Minister’s Decision to approve the Implementation Plan for Project 30

2

Develop Draft Decision on establishment of STF and its functions, duties as stipulated in the Appendix I enclosed

15/12/2007

15/01/2008

OOG

 The Prime Minister’s Decision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Develop Draft Decision on establishment of ACAPR and its functions, duties as stipulated in Appendix II enclosed

15/12/2007

30/01/2008

OOG

The Prime Minister’s Decision

4

Develop financial plan for the operation of STF, ACAPR and its Secretariat

15/12/2007

15/01/2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Commitment to technical and financial support by national and international donors

5

Prepare material conditions for the operation of STF, ACAPR and its Secretariat

15/01/2008

15/02/2008

OOG and STF

Office, telephone lines, LAN and other necessary office equipment

6

Prepare personnel: select and train staff for STF

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

29/02/2008

STF

Consolidated STF personnel

7

Ministries, ministerial level agencies, People’s Committees of provinces, cities under central governance establish their respective APR Groups of which functions, duties and members are provided for in Appendix III enclosed

15/01/2008

29/02/2008

Ministries, ministerial level agencies; People’s Committees of provinces, cities

TF established and list of members delivered to STF

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Set up help desks at STF to respond to and assist with ministries, provinces and individuals, organizations in respect of difficulties in the process of Project 30 implementation

15/02/2008

29/02/2008

STF

Dedicated telephone no. set up

9

Develop and organize implementation of communication plan throughout the process of the Plan

15/01/2008

15/02/2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Raised awareness and attracted attention and engagement of the whole civil society

10

Equipping servers and softwares, install, customize, test the system, and train STF staff on the application

15/01/2008

30/3/2008

STF

Specialized software for inventories and reviews of administrative procedures, forms ready

11

Establish a STF website to facilitate the implementation of the Plan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30/3/2008

STF

Website established

12

Develop documents, forms guiding ministries, ministerial level agencies and ACAPR on implementing the inventory and review of administrative procedures, forms;

Develop quality control process of STF and ACAPR For the inventory, review of administrative procedures, forms

15/01/2008

15/3/2008

STF

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

Organize training courses for ministries, ministerial level agencies’ staff in charge of Project 30 implementation;

Organize training courses for ACAPR supporting Staff

15/3/2008

30/3/2008

STF

Trainees grasped necessary skills and requirements for inventory, review of administrative procedures, forms

14

Procure software, equipment needed and train staff assigned with publishing a unified database of administrative procedures, forms nationwide

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

31/12/2010

STF

Unified database of administrative procedures, forms published on the website

II. Implementation of inventory of administrative procedures, forms at ministerial level

15

Ministries, ministerial level agencies conduct inventory of administrative procedures, form according to STF guidance

01/4/2008

30/10/2008

Ministries, ministerial level agencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

Collect inventory forms from ministries, ministerial level agencies and enter which into the specialized software

01/4/2008

15/11/2008

STF

Database of administrative procedures, forms developed

17

Send ministerial inventory results to ACAPR for its independent evaluation of inventory quality (accuracy, fullness)

01/4/2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

STF

ACAPR independent evaluation

18

Receive ACAPR independent evaluation results and comments from individuals, organizations on missing or inaccurate administrative procedures, forms

Cooperate with ministries, ministerial level agencies to verify, complete inventory

01/4/2008

30/11/2008

STF; ACAPR; Ministries, ministerial level agencies

Database of administrative procedures, forms supplemented, completed

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Publish database of administrative procedures, forms on STF website

01/12/2008

31/12/2008

STF

Database of administrative procedures, forms published

20

Update, complete database of administrative procedures, forms throughout Project 30

01/4/2008

31/12/2010

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Improve quality of database of administrative procedures, forms

III. Implementation of review of administrative procedures, forms on ministerial level

21

ACAPR identify priority administrative procedures, forms to be reviewed first

01/02/2008

15/3/2008

ACAPR

List of priority administrative procedures,

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

forms to be review first

22

Ministries, ministerial level agencies conduct review of administrative procedures, forms relating to business doing and other sectors as per the Prime Minister’s instructions with STF guidance

01/11/2008

31/12/2009

Ministries, ministerial level agencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23

Collect review forms from ministries, ministerial level agencies and enter data in the specialized software

01/11/2008

30/1/2010

STF

Review results of individual procedures, forms relating to business doing and other sectors as per instructions by the Prime Minister   shall have been consolidated with respective review results by ministries, ministerial level agencies

24

Send ministerial review results to ACAPR for its independent analysis, evaluation

01/11/2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

STF

ACAPR independent evaluation

25

ACAPR analyze and fill in the review Forms as per STF guidelines

Analyze, evaluate ministerial review results received from STF

01/11/2008

28/02/2010

ACAPR

Filled in review forms sent to STF

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26

STF organize analysis, evaluation and make recommendations to simplify administrative procedures, forms based on review results from ministries, ministerial level agencies, ACAPR and comments from individuals, organizations

01/11/2008

30/6/2010

STF

Review results reported to the Government in June 2009, December 2009 and June 2010

27

Taking into account the Government’s opinions, finalize and send recommendations to competent ministries, ministerial level agencies

Inspect, supervise implementation of recommendations by ministries, ministerial level agencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

31/12/2010

STF

Documents to simplify(amend, supplement or eliminate, annul ) administrative procedures, forms promulgated

 28

 Publish Report on review results of administrative procedures, forms

01/6/2009

30/8/2010

STF

Published on STF website at respective times

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Develop drafts and present for ratification document to simplify (amend, supplement or eliminate, abolish) administrative procedures, forms, for recommendations within the authority of the National Assembly (NA), NA Standing Committee, the Government, Prime Minister, towards application of one document for amending other documents.

01/6/2009

31/12/2010

OOG; STF

Documents to simplify (amend, supplement or eliminate, annul) administrative procedures, forms promulgated

30

Ministries, ministerial level agencies analyze, develop draft documents to simplify (amend, supplement or eliminate, abolish) administrative procedures, forms according to their promulgating authority

01/6/2009

31/12/2010

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Documents to simplify (amend, supplement or eliminate, annul ) administrative procedures, forms promulgated

IV. Implementation of inventory of administrative procedures, forms on provincial/cities level

31

Develop documents, forms guiding People’s Committees of provinces, cities under central governance in implementing inventory, review of administrative procedures, forms

01/4/2008

30/5/2008

STF

Guidance to People’s Committees of provinces, cities on how to organize personnel, implement tasks, fill in the forms and specific deadlines to meet delivered

32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01/6/2008

30/6/2008

STF

Trainees grasped necessary skills and requirements for inventory, review of administrative procedures, forms

33

People’s Committees of provinces, cities conduct inventory of administrative procedures, forms within their respective authority as per STF guidance

01/7/2008

31/12/2008

People’s Committees of provinces, cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

34

Collect inventory Forms from People’s Committees of provinces, cities and enter the data in the specialized software

01/7/2008

15/01/2009

STF

Database of administrative procedures, forms developed

35

Send provincial inventory results to ACAPR for its independent evaluation of inventory quality (accuracy, fullness)

01/7/2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

STF

ACAPR independent evaluation

36

Receive ACAPR independent evaluation results and comments from individuals, organizations on missing or inaccurate administrative procedures, forms

Cooperate with People’s Committees of provinces, cities to verify, complete inventory

01/7/2008

30/01/2009

STF; ACAPR; People’s Committees of provinces, cities

Database of administrative procedures, forms in provinces/cities supplemented, completed

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Publish database of administrative procedures forms on STF website

01/02/2009

28/02/2009

STF

Database of administrative procedures, forms in provinces/cities published

38

Continue updating, completing database of administrative procedures, forms throughout Project 30

01/7/2008

31/12/2010

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Improved quality of database of administrative procedures, forms in provinces/cities

V. Implementation of review of administrative procedures, forms in provinces. Cities

 39

People’s Committees of provinces, cities conduct review of administrative procedures, forms relating to business doing and other sectors as per the Prime Minister’s instructions with STF guidance

01/01/2009

31/12/2009

People’s Committees of provinces, cities

Review forms completed according to guidance and sent regularly to STF

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01/01/2009

30/1/2010

STF

Review results of individual procedures, forms relating to business doing and other sectors as per instructions by the Prime Minister shall have been consolidated with

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

41

Send provincial review results to ACAPR for its independent analysis, evaluation

01/01/2009

30/01/2010

STF

ACAPR independent evaluation

42

ACAPR analyze and fill in the review Forms as per STF guidelines

Analyze, evaluate review results from People’s Committee of provinces/cities under central management received from STF

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

28/02/2010

ACAPR

Filled in review forms sent to STF

Review results by People’s Committees of provinces, cities assessed

43

STF organize analysis, evaluation and make recommendations to simplify administrative procedures, forms based on review results from People’s Committees of provinces, cities, ACAPR and comments from individuals, organizations

01/01/2009

30/6/2010

STF

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

44

Taking into account the Government’s opinions, finalize and send recommendations to relevant People’s Committees

Inspect, supervise implementation of recommendations by relevant People’s Committees and ministries

01/6/2009

31/12/2010

STF

Documents to simplify (amend, supplement or eliminate, annul ) administrative procedures, forms promulgated

45

Publish Report on review results of administrative procedures, forms

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30/8/2010

STF

Published on STF website at respective times

46

People’s Committees of provinces, cities instruct the study, development of draft documents to simplify (amend, supplement or eliminate, abolish) administrative procedures, forms according to their promulgating authority

01/6/2009

31/12/2010

People’s Committees of provinces, cities

Documents to simplify (amend, supplement or eliminate, annul ) administrative procedures, forms promulgated

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Make wrap up report on the status of Sub-project 1 and Sub-project 3 implementation

01/9/2010

30/11/2010

STF

Wrap up report of the status of Sub-project 1 and Sub- project 3 implementation

 

B. IMPLEMENTATION PLAN FOR SUB-PROJECT 2

Item No.

Task

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Completion Time

Implementing Agency

Output

1

Inventory, review business conditions

10/01/2007

31/12/2007

MPI

Report on Business Conditions Simplification

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Develop Draft Decree on business conditions simplification

10/01/2007

20/02/2008

MPI

Draft Decree on simplifying business conditions presented to the Government

3

Develop Draft Law on business conditions simplification.

10/01/2007

20/6/2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Law on Business Conditions Simplification project presented to the Government

4

Develop wrap up report on the status of Sub-project 2 implementation

20/6/2008

31/12/2008

MPI

Wrap up report of Sub- project 2 implementation

 

C. IMPLEMENTATION PLAN FOR SUB-PROJECT 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Task

Starting Time

Completion Time

Implementing Agency

Output

1

Study, survey on the receipt and handling of petitions, feedback in respect of mechanisms, policies, administrative procedures no longer suitable of State administration agencies

10/01/2007

31/12/2007

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Report on assessment of the situation ofreceiving, handling feedback and petitions on mechanisms, policies,administrative procedures no longer suitable of State administration agencies

2

Develop Draft Decree on receiving, handling feedback and petitions on mechanisms, policies and administrative procedures

10/01/2007

31/12/2007

OOG

Submit to the Government the Draft Decree on receiving, handling feedback and petitions of individuals, organizations on mechanisms, policies, administrative procedures

3

Develop wrap up report on the status of Sub- project 4 implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30/6/2008

OOG

Wrap up report of sub- project 4 implementation

 

D. WRAP UP AND PREPARATION FOR POST-2010 PERIOD

Item No.

Task

Starting Time

Completion Time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Output

1

 Develop wrap up report on the implementation of the Master Plan for Simplifying Administrative Procedures in the fields of state management for the period 2007 - 2010.

01/6/2010

31/12/2010

OOG

Wrap up report on the implementation of Project 30 in the fields of state management for the period 2007-2010 presented to the Government

2

Develop Administrative Procedures Law project

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

31/12/2009

OOG

The National Assembly’s ratification of the Law on Administrative Procedures

 

APPENDIX I

THE PRIME MINISTER’S SPECIAL TASK FORCE TO IMPLEMENT ADMINISTRATIVE PROCEDURES REFORM
(Promulgated as an attachment to the Prime Minister’s Decision No.07/QĐ-TTg dated 04 January 2008)

1. Role, functions

- An independent organization established by the Prime Minister, operating with specialized responsibilities for a period of 3 years (2008 - 2010).

- Report directly to the Prime Minister and use the OOG seal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Develop a complete database of administrative procedures, forms and publish it on the web.

- Collect information relating to the review of administrative procedures from ministries, ministerial level agencies, provincial People’s Committees and relevant individuals, organizations.

- Review and make independent recommendations on simplification of administrative procedures, forms.

2. Organizational and personnel structure

- Minister, Chairman of OOG shall act as STF Director; have overall responsibility to the Prime Minister for STF operations.

- Director of OOG Department of Administrative Reform shall act as Deputy Director; and one Deputy Director of Administrative Reform shall act as Deputy Director responsible for directly managing, organizing STF work.

- Permanent staff shall be about 20, having qualifications in law, economics; the core staff shall include some from the OOG Department of Administrative Reform in charge of monitoring administrative procedures reform, and some to be called from several of OOG departments, working on a full time basis throughout the implementation of the Plan.

- STF shall be entitled to engaging national management experts, scientists (about 50) in the review and analysis of administrative procedures on contract basis. Their specific job duties shall be assigned by the STF leaders.

3. Responsibilities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Make independent review of administrative procedures, forms after ministries, provinces’ review.

- Recommend to the Government, Prime Minister procedures to be amended, annulled, or simplified which ministries, provinces cannot prove legal, necessary and friendly to the people and businesses.

- Instruct ministries, provinces to comply with implementation of administration procedures reform.

- Provide training for staff of the Regulatory Reform Advisory Council and ministries, provinces on organization of Project 30 implementation.

- Collect information needed for the administrative procedure reform from ministries, provinces, cities, business community, citizens.

- Consult with expert associations and ensure transparency of the administrative procedures review.

- Create a comprehensive electronic database of administrative procedures.

- Enter and manage data in the e-Guillotine software.

- Organize donor support.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Engage active participation from enterprises, associations and individuals in the Project 30 implementation process.

- Provide guidelines and training for state agencies and assist them in compliance to the reform implementation plan.

- Make progress reports to the Prime Minister and Government according to the approved plan.

- Inform individuals, organizations and encourage them to involve in the administrative procedures reform process.

- Organize workshops, presentations, meetings, etc. for consultation.

- Publish regulations and information on the internet.

- Collect citizens, organizations and enterprises’ opinions on administrative procedures.

- Establish and maintain a website for the administrative procedures reform.

- Prepare electronic database of administrative procedures, forms.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Work relations

- Minister, Chairman of OOG shall be responsible to the Prime Minister for the operations of STF.

- STF shall coordinate, collect information from ministries, provinces and be responsible for making independent review of administrative procedures and recommendations to the Government, Prime Minister.

- STF representatives shall report to the Prime Minister its progress and performance at least twice a month.

- STF representatives shall meet once a week with the Advisory Council secretariat to discuss issues to be settled.

- STF office shall be located within the OOG.

- STF staff shall be responsible for reporting to STF leadership.

- STF shall be divided into teams in charge of a particular ministry, provinces or a group of ministries, provinces.

- STF leader or STF team representatives shall directly discuss, work with leaders and members of ministerial, provincial APR groups to ensure the Forms are timely and effectively filled in.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- STF staff shall conduct independent consultation with government and non- government associations as required.

5. Professional skills and expertise

- University graduate in public administration, law, economics or equivalent in related disciplines.

- Good analytical skill, including familiarity with economics methodologies; practical experience in applying those methodologies.

- Working experience in regulatory/administrative reform management.

- Good general knowledge of Vietnam governance system, public management and legal system issues. Able to relate easily to other parts of State administration, private sector and academic players in the field of regulatory reform;

- Good communication skills, good drafting ability to produce notes that are clear, concise and attractive to audience.

- Good reporting skill.

- Ability to work with office information technology, including word processing, graphics software, and the Internet.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- High flexibility and adaptability according to work needs.

- Demonstrated and/or expressed commitment to implement Project 30 and

its objectives./.

 

APPENDIX II

ADVISORY COUNCIL FOR ADMINISTRATIVE PROCEDURES REFORM
(Promulgated as an attachment to the Prime Minister’s Decision No.07/QĐ-TTg dated 04 January 2008)

1. Role, functions

- A PM advisory body for administrative procedures reform, established by the Prime Minister, operating in the period of 3 years (2008-2010).

- A representative body for the business sector, academic institutions and associations to provide timely and effective critiques and input on the administrative procedures reform.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Organizational and personnel structure

a) Advisory Council for Administrative Procedures Reform (ACAPR)

- Minister, Chairman of OOG shall chair the ACAPR; be responsible to the Prime Minister for the operations of ACAPR.

- Director of OOG Department of Administrative Reform shall act as Commissioner.

- 10 to 15 representatives of the business sectors, foreign investors, academic institutes, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, foreign Chambers, prominent experts, academia and other stakeholders.

b) Secretariat OOG Department of Administrative Reform shall assign a group of professionals headed by a leader of the Department of Administrative Reform to provide secretarial service to ACAPR.

3. Responsibilities

a) Advisory Council for Administrative Procedures Reform.

- Identify missing regulations in inventory and priority areas for review.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Provide oversight, advice on the administrative reform while the Implementation Plan is under way.

- Communicate goals of the administrative reform and promotes engagement of the business sector and public.

b) Secretariat

- Cooperate directly with STF on a daily basis.

- Provide business community and citizens with feedback on individual regulations.

- Identify problems and priority reformed administrative procedures.

- Ensure high quality review in the form of filled-in Form 3.

- Recommend setting up and coordinate the operations of ACAPR assistant working groups.

- Make progress reports to ACAPR and STF, the media.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ensure timely feedback from business community and citizens.

- Assist STF in mobilization of part-time experts from private companies to assist in the review of administrative procedures.

- Assist STF in obtaining donor assistance.

- Assist STF in making a list of best national experts able to participate.

4. Work relations

- ACAPR shall meet at least once a month to discuss progress and issues to be addressed.

- Head of Secretariat shall report progress and issues to ACAPR.

- Head of Secretariat shall meet once a week with representative of STF to discuss issues to be solved.

- Secretariat staff shall be responsible for cooperating with STF staff to implement assigned tasks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Secretariat shall be located in the office of the STF (office sharing with STF).

- Head of Secretariat shall develop a list of appropriate working groups of experts for the review stage.

- Secretariat staff may assist STF staff if approved by Head of Secretariat.

- Secretariat staff shall undertake independent consultations with expert associations as required.

5. Skills and expertise

- University graduate in public administration, law, economics or equivalent.

- Good analytical skill, including familiarity with economics methodologies.

- Working experience with State administration agencies.

- International experience in working on reforms in other countries from the region.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Good general knowledge of Vietnam governance system, public management and legal system issues.

- Excellent interpersonal skills; able to relate easily and openly with government officials, STF staff, private sector and academia.

- Good communication skills, good drafting ability to produce notes that are clear, concise and attractive to audience.

- Good English language skills.

- Ability to work with office information technology, including word processing, graphics software, and the Internet.

- Ability to learn, apply creative and innovative solutions; high flexibility and adaptability according to work needs.

- Ability to provide timely and efficient feedback to STF.

 

APPENDIX III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Role, functions

- A body established by Ministers, heads of ministerial level agencies or chairmen of People’s Committees of provinces, cities, operating for a period of 3 years (2008 - 2010) under direct leadership of Ministers, heads of ministerial level agencies or chairmen of People’s Committees of provinces, cities under central governance.

- With the Forms and STF guidelines, collect inventory of all administrative procedures, forms within their respective control to provide to STF.

- Review all Government, Prime Minister-instructed administrative procedures, forms relating to business and other sectors within their respective control according to the Forms and STF guidelines; recommend administrative procedures, forms to annul, amend, simplify or maintain to STF.

2. Organizational and personnel structure

- Ministers, heads of ministerial level agencies or chairmen of People’s Committees of provinces, cities under central governance shall be responsible for reforming administrative procedures, forms within their respective control to the Prime Minister.

- APR Groups: Heads of APR Groups shall be designated by Ministers, heads of ministerial level agencies or chairmen of People’s Committees of provinces, cities; staffing shall be between 4 and 8 (experts in law, economics and other fields) to be called from units of ministries, agencies and localities to work on a full time basis for 3 years (2008 - 2010).

3. Responsibilities

- Fill in the Forms and enter data into the electronic database.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Establish good internal cooperation with ministry’s, province’s and city’s technical staff in charge of inputting data.

- Ensure all relevant inputs are provided timely and efficiently by the ministries, provinces, and cities’ technical staff.

- Review all related administrative procedures and provide recommendations based on the Forms.

- Identify problems and priority procedures.

- Ensure high quality review in the form of filled-in Forms according to STF’s guidelines.

- Attend STF trainings.

- Communicate with STF on a regular basis.

- Ensure timely feedback and meet all deadlines set by STF.

- Ensure transparency and availability for consultation with STF and other stakeholders.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ensure permanent availability of assistance to STF.

4. Work relations

- Ministers, chairmen of provincial People’s Committees shall be responsible to the PM for engagement in the reform process of administrative procedures, forms.

- Heads of APR Groups shall report directly to their Ministers, heads of ministerial level agencies, chairmen of People’s Committees of provinces, cities under central governance.

- Staff of APR Groups shall communicate with STF for explanations and assistance.

- APR Groups’ primary contacts with STF shall be STF lead officers.

- APR Groups may organize meetings and consultations with STF staff when necessary or as requested by STF.

- APR Group may propose STF to consult with interested interest groups.

5. Skills and expertise

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Good analytical skills and understanding of duties, authority of ministries, ministerial level agencies, People’s Committees of provinces, cities under central governance.

- Experience in dealing with regulatory management.

- Good interpersonal skills; able to relate easily with STF and other stakeholders of the regulatory system.

- Good communication and reporting skills.

- Ability to provide feedback to STF timely and efficiently./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.759

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!