Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung quản lý công trình lâm sinh

Số hiệu: 23/2016/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán công trình lâm sinh; nghiệm thu công trình lâm sinh; xử lý rủi ro do thiên tai đối với công trình lâm sinh.

1. Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

- Theo Thông tư số 23/2016, khi dự án đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư lập thiết kế, dự toán công trình lâm sinh. Chủ đầu tư có thể tự lập thiết kế khi có đủ điều kiện theo quy định hoặc thuê tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

- Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh theo Thông tư 23/BNNPTNT gồm có Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh, thiết kế công trình lâm sinh và dự toán công trình lâm sinh. Trong đó, dự toán công trình lâm sinh gồm các chi phí như chi phí xây dựng; chi phí máy móc; thu nhập chịu thuế tính trước; thuế giá trị gia tăng; chi phí thiết bị, quản lý, tư vấn đầu tư xây dựng.

- Khi thực hiện xong thiết kế, dự toán công trình lâm sinh, Thông tư số 23 hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế gồm có: Tờ trình, hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh và quyết định phê duyệt dự án đầu tư, các tài liệu có liên quan.

2. Nghiệm thu và xử lý rủi ro đối với công trình lâm sinh

- Khi kết thúc hoạt động công trình lâm sinh, Thông tư 23/2016 hướng dẫn việc thành lập Hội đồng nghiệm thu gồm có đại diện chủ đầu tư, bên nhân hợp đồng và đại diện tổ chức, chính quyền xã, thôn bản, hợp tác xã (nếu có).

- Hồ sơ nghiệm thu gồm có quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu; thiết kế, dự toán công trình lâm sinh được phê duyệt; hợp đồng thực hiện công trình; báo cáo kết quả thực hiện và biên bản nghiệm thu.

- Thông tư số 23/TT-BNNPTNT quy định cụ thể thời gian, phương pháp tiến hành nghiệm thu trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, tái sinh tự nhiên, chăm sóc rừng, bảo vệ rừng.

Đối với công trình lâm sinh không có bảo hiểm mà khi gặp rủi ro do thiên tai thì chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với những hoạt động tự đầu tư hoặc xử lý và hỗ trợ thiệt hại đối với những hoạt động đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung quản lý công trình lâm sinh có hiệu lực ngày 01/01/2017.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 23/2016/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH LÂM SINH

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán công trình lâm sinh; nghiệm thu công trình lâm sinh; xử lý rủi ro do thiên tai đối với công trình lâm sinh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư liên quan đến việc triển khai công trình lâm sinh trong các dự án có sử dụng nguồn vốn đầu tư công, gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư.

2. Khuyến khích các chủ đầu tư sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác áp dụng các quy định, hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công trình lâm sinh là công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn, được tạo thành từ việc triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư lâm sinh theo thiết kế, dự toán, gồm: Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung cây lâm nghiệp; cải tạo rừng và các hoạt động liên quan khác.

2. Nghiệm thu hàng năm là hoạt động kiểm tra, đánh giá, xác nhận khối lượng, chất lượng công trình lâm sinh hoàn thành hàng năm, làm cơ sở cho việc tạm ứng, thanh toán và quyết toán giá trị công trình lâm sinh, có thể được tiến hành nhiều hơn 01 lần trong năm, tùy theo tính chất công việc cụ thể.

Chương II

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ, DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH LÂM SINH

Điều 4. Thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

1. Sau khi dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư lập thiết kế, dự toán công trình lâm sinh. Đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, việc lập thiết kế, dự toán công trình lâm sinh được thực hiện đồng thời với việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

2. Chủ đầu tư lập thiết kế, dự toán công trình lâm sinh khi có đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

3. Thành phần hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

a) Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Thiết kế công trình lâm sinh, gồm: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thiết kế công trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô; thể hiện đường đồng mức, hiện trạng, các vật thể chuẩn (sông suối, đường giao thông, băng cản lửa, trạm bảo vệ rừng,...) và các nội dung hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư này.

c) Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Điều 5. Dự toán công trình lâm sinh

Dự toán công trình lâm sinh được tính toán trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành, các hạng mục chi phí, gồm:

1. Chi phí xây dựng

a) Chi phí trực tiếp, gồm:

Chi phí nhân công: chuẩn bị cây giống trong vườn ươm, hiện trường, trồng, chăm sóc, kiểm tra, giám sát, bảo vệ rừng và chi phí khác có liên quan.

Chi phí máy và thiết bị thi công: làm đất, vận chuyển cây con bằng máy; san, ủi mặt bằng, làm đường ranh cản lửa và chi phí khác có liên quan.

Chi phí vật tư: cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

b) Chi phí chung: được tính bằng 5,0% chi phí trực tiếp, gồm:

Chi phí trang bị bảo hộ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh.

Chi phí vận chuyển máy móc, thiết bị thi công và lực lượng lao động đến và ra khỏi công trường.

Chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có).

Chi phí hoàn trả, phục hồi hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công công trình lâm sinh (nếu có).

c) Thu nhập chịu thuế tính trước: là lợi nhuận dự tính trong dự toán xây dựng công trình, được tính bằng 5,5% tổng chi phí trực tiếp và chi phí chung.

d) Thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định của nhà nước.

2. Chi phí thiết bị, gồm: mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công nghệ cần sản xuất, gia công), lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị, vận chuyển, bảo hiểm thiết bị, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

3. Chi phí quản lý: được tính bằng 3,0% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị, gồm: chi phí tổ chức quản lý công trình từ giai đoạn chuẩn bị đến khi kết thúc, nghiệm thu đưa công trình lâm sinh vào khai thác sử dụng.

4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: được xác định bằng dự toán chi tiết, gồm: khảo sát; lập thiết kế, dự toán; giám sát xây dựng công trình và các chi phí tư vấn khác có liên quan.

5. Chi phí khác

a) Rà phá bom mìn, vật nổ.

b) Hạng mục chung: chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công; chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh; chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường; chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công và lực lượng lao động đến và ra khỏi công trường; chi phí hoàn trả, phục hồi hạ tầng bị ảnh hưởng khi thi công.

c) Bảo hiểm công trình trong thời gian thực hiện công trình lâm sinh. Trường hợp công trình lâm sinh thuộc đối tượng khuyến khích mua bảo hiểm thì kinh phí mua bảo hiểm được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

d) Kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

đ) Kiểm tra, nghiệm thu trong quá trình thi công và khi nghiệm thu hoàn thành công trình lâm sinh của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

e) Nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến công trình lâm sinh; vốn lưu động ban đầu đối với các công trình lâm sinh nhằm mục đích kinh doanh; lãi vay trong thời gian xây dựng (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được).

g) Thuế tài nguyên, phí và lệ phí theo quy định.

h) Các chi phí thực hiện các công việc khác.

6. Chi phí dự phòng

a) Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh được tính bằng 5,0% của tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

b) Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời gian xây dựng công trình (tính bằng tháng, quý, năm), kế hoạch bố trí vốn và khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

7. Đối với các hoạt động bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên thực hiện bằng hình thức khoán cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng: giá trị khoán cho các đối tượng nhận khoán, chi phí lập hồ sơ và chi phí quản lý áp dụng định mức hỗ trợ của nhà nước theo các chính sách hiện hành.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh được xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

3. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và các tài liệu có liên quan.

Điều 7. Thẩm quyền và quy trình thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

1. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh: là người quyết định đầu tư dự án. Trường hợp cụ thể, người quyết định đầu tư có thể phân cấp hoặc ủy quyền phê duyệt cho cơ quan cấp dưới trực tiếp.

Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao. Chủ đầu tư thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

2. Cơ quan thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

a) Đối với các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đầu tư: Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

b) Đối với các dự án do các Bộ, ngành Trung ương khác quyết định đầu tư: Cơ quan có chuyên môn của Bộ, ngành Trung ương chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

c) Đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

d) Đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư: Phòng có chức năng ở cấp huyện chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

3. Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

a) Chủ đầu tư gửi 05 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh theo quy định tại Điều 6 Thông tư này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về cơ quan chủ trì thẩm định.

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức thẩm định và có báo cáo kết quả thẩm định theo mẫu số 02 Phụ lục IV, dự thảo quyết định phê duyệt theo mẫu số 03 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

c) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lời chủ đầu tư trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định, cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh và chuyển trả kết quả cho chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định.

Điều 8. Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

1. Điều chỉnh thiết kế công trình lâm sinh trong các trường hợp:

a) Khi dự án đầu tư có yêu cầu điều chỉnh thiết kế công trình lâm sinh.

b) Trong quá trình thực hiện công trình lâm sinh có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư của dự án.

2. Điều chỉnh dự toán công trình lâm sinh được điều chỉnh trong các trường hợp:

a) Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án theo quy định.

b) Điều chỉnh thiết kế.

3. Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh điều chỉnh tại khoản 1, khoản 2 Điều này theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6; thẩm quyền và quy trình thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

4. Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí, không làm thay đổi giá trị dự toán công trình lâm sinh đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng, chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh và báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung điều chỉnh dự toán công trình lâm sinh.

5. Chủ đầu tư tổ chức xác định dự toán công trình lâm sinh điều chỉnh làm cơ sở để điều chỉnh giá trị hợp đồng.

Chương III

NGHIỆM THU VÀ XỬ LÝ RỦI RO DO THIÊN TAI ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH LÂM SINH

Điều 9. Quy định chung về nghiệm thu công trình lâm sinh

1. Hàng năm và khi kết thúc hoạt động công trình lâm sinh, Chủ đầu tư thành lập hội đồng, tiến hành nghiệm thu theo quy định tại Thông tư này. Thành phần hội đồng nghiệm thu gồm:

a) Đại diện chủ đầu tư: Lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, kế toán, cán bộ giám sát công trình lâm sinh.

b) Bên nhận hợp đồng.

c) Đại diện tổ chức, chính quyền xã, thôn bản, hợp tác xã (nếu có).

2. Hồ sơ nghiệm thu

a) Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu.

b) Thiết kế, dự toán công trình lâm sinh được cấp thẩm quyền phê duyệt.

c) Hợp đồng thực hiện công trình lâm sinh.

d) Báo cáo kết quả thực hiện công trình lâm sinh.

đ) Biên bản nghiệm thu theo mẫu quy định tại Phụ lục IV Thông tư này.

3. Yêu cầu đối với nghiệm thu công trình lâm sinh

a) Nghiệm thu hàng năm nhằm xác định được khối lượng, chất lượng các hạng mục công việc được thực hiện trên cơ sở kiểm tra báo cáo kết quả làm cơ sở để tạm ứng giá trị khối lượng hoặc thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành.

b) Nghiệm thu kết thúc

Xác định được khối lượng, chất lượng các hạng mục công việc hoàn thành, trên cơ sở kiểm tra báo cáo kết quả và hồ sơ nghiệm thu hàng năm, làm cơ sở để thanh toán và quyết toán công trình.

Xác định được giá trị đầu tư hình thành tài sản trên cơ sở các chi phí đã đầu tư thực tế vào công trình và giá trị tài sản hình thành sau đầu tư của công trình lâm sinh theo quy định của Chính phủ về nguyên tắc, phương pháp xác định giá rừng và các văn bản hướng dẫn thi hành khác.

c) Quy trình, nội dung, phương pháp và các chỉ tiêu nghiệm thu đối với từng loại công trình lâm sinh được thực hiện theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14 và Điều 15 Thông tư này.

Điều 10. Nghiệm thu trồng rừng

1. Thời gian nghiệm thu được tiến hành sau khi thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh.

2. Nghiệm thu khối lượng, gồm: kiểm tra thực địa toàn bộ diện tích, xác định vị trí ranh giới, đối chiếu với bản đồ thiết kế, khoanh vẽ và xác định tỷ lệ thực hiện bằng đo đạc trực tiếp.

3. Nghiệm thu chất lượng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật trồng rừng được quy định trong hợp đồng trồng rừng, cụ thể:

a) Đối với rừng trồng toàn diện: đo đếm toàn bộ diện tích hoặc đo đếm các chỉ tiêu trong ô tiêu chuẩn với diện tích là 100 m², được lập trên tuyến đại diện của lô rừng, số lượng ô tiêu chuẩn tối thiểu được quy định như sau:

Diện tích lô dưới 3 ha: 10 ô tiêu chuẩn.

Diện tích lô từ 3 đến dưới 5 ha: 15 ô tiêu chuẩn.

Diện tích lô từ 5 ha trở lên: 20 ô tiêu chuẩn.

b) Đối với rừng trồng theo băng: dùng phương pháp rút mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra tối thiểu 10% số băng trồng rừng trong lô; đo, đếm số lượng cây trên toàn bộ băng trồng. Trường hợp số băng trong lô nhỏ hơn 10 phải kiểm tra ít nhất 01 băng.

4. Các chỉ tiêu nghiệm thu, biện pháp xử lý: thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I, Phụ lục III Thông tư này.

Điều 11. Nghiệm thu cải tạo rừng

1. Thời gian nghiệm thu thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

2. Nội dung, phương pháp tiến hành thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư này.

3. Các chỉ tiêu nghiệm thu thực hiện theo hướng dẫn tại Mục III, Phụ lục III Thông tư này.

Điều 12. Nghiệm thu khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung cây lâm nghiệp

1. Thời gian nghiệm thu được thực hiện ngay sau khi hoàn thành xong các lần tác động kỹ thuật theo quy định trong hợp đồng và thiết kế được phê duyệt.

2. Nội dung, phương pháp tiến hành theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư này.

3. Các chỉ tiêu nghiệm thu thực hiện theo hướng dẫn tại Mục IV, Phụ lục III Thông tư này.

Điều 13. Nghiệm thu khoanh nuôi tái sinh tự nhiên

1. Thời gian nghiệm thu được tiến hành ngay sau khi thực hiện xong các lần tác động kỹ thuật theo quy định trong hợp đồng và thiết kế được phê duyệt.

2. Nội dung, phương pháp tiến hành

a) Nghiệm thu khối lượng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

b) Nghiệm thu chất lượng, gồm: kiểm tra thực địa toàn bộ diện tích, xác định vị trí, ranh giới, diện tích đã thực hiện, đối chiếu với các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, đánh giá chất lượng kết quả thực hiện.

3. Các chỉ tiêu nghiệm thu thực hiện theo hướng dẫn tại Mục V, Phụ lục III Thông tư này.

Điều 14. Nghiệm thu chăm sóc rừng

1. Thời gian nghiệm thu được tiến hành ngay sau khi thực hiện xong các lần chăm sóc theo quy định trong hợp đồng và thiết kế được phê duyệt.

2. Nội dung, phương pháp tiến hành

a) Nghiệm thu khối lượng được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

b) Nghiệm thu chất lượng thực hiện theo các chỉ tiêu kỹ thuật chăm sóc theo hướng dẫn tại Mục II, Phụ lục III Thông tư này.

Điều 15. Nghiệm thu bảo vệ rừng

1. Thời gian nghiệm thu được tiến hành vào cuối năm kế hoạch, hoàn thành chậm nhất vào tháng 01 năm sau.

2. Nội dung, phương pháp nghiệm thu: kiểm tra thực địa toàn bộ diện tích, căn cứ bản đồ thiết kế để xác định vị trí, ranh giới, tỷ lệ kết quả thực hiện, cụ thể:

a) Trường hợp 100% diện tích rừng không bị tác động phá hoại: được nghiệm thu và thanh toán 100% giá trị hợp đồng.

b) Trường hợp rừng bị phá hoại (chặt phá, xâm lấn, phát, đốt rừng làm nương, rẫy, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trái pháp luật...), căn cứ tình hình cụ thể sẽ xác định thanh toán giá trị thực hiện hợp đồng theo tỷ lệ, cụ thể:

Người nhận khoán bảo vệ rừng, người nhận hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng được giao phát hiện rừng bị xâm hại và báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền (bên giao khoán hoặc chính quyền địa phương hoặc kiểm lâm địa bàn): hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ rừng và được thanh toán tiền công bảo vệ theo hợp đồng.

Người nhận khoán bảo vệ rừng, người nhận hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng được giao không phát hiện được rừng bị xâm hại, hoặc phát hiện nhưng không báo cho cơ quan có thẩm quyền: được thanh toán tiền công bảo vệ đối với diện tích rừng không bị xâm hại; đối với diện tích rừng bị xâm hại thì tùy theo mức độ, sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Xử lý rủi ro do thiên tai đối với công trình lâm sinh

1. Trường hợp công trình lâm sinh không có bảo hiểm, khi gặp rủi ro do thiên tai, chủ đầu tư lập hồ sơ gửi cơ quan quyết định đầu tư đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với những hoạt động tự đầu tư hoặc xử lý và hỗ trợ thiệt hại đối với những hoạt động đầu tư từ ngân sách nhà nước.

2. Việc thống kê, đánh giá và báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

3. Trường hợp địa phương không có khả năng cân đối, bố trí kinh phí xử lý thiệt hại, đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai, quy trình hỗ trợ kinh phí được áp dụng theo Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của Tổng cục Lâm nghiệp

1. Chủ trì, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý công trình lâm sinh của các Bộ ngành, địa phương.

2. Tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh của các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đầu tư.

3. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện công tác lập, phê duyệt, thực hiện công trình lâm sinh của cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp các cấp.

4. Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc xử lý các vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện Thông tư này của các cơ quan, đơn vị.

Điều 18. Trách nhiệm của cấp quyết định đầu tư

Người quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này có trách nhiệm:

1. Quyết định việc phân cấp, ủy quyền thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể.

2. Thực hiện các quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật đối với các dự án do mình quyết định đầu tư.

3. Kiểm tra công tác thẩm định của các cơ quan chuyên môn trực thuộc, xử lý, giải quyết kịp thời các vướng mắc về quy trình, thủ tục.

Điều 19. Xử lý chuyển tiếp và hiệu lực thi hành

1. Đối với việc thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

a) Thiết kế, dự toán công trình lâm sinh đã trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước ngày Thông tư này có hiệu lực không phải trình thẩm định lại; chủ đầu tư thực hiện thẩm định theo quy định trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này.

b) Việc điều chỉnh thiết kế và dự toán công trình lâm sinh sau ngày Thông tư này có hiệu lực được thực hiện theo quy định của Thông tư này.

2. Hiệu lực thi hành

a) Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

b) Thông tư này thay thế Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên; Quyết định số 59/2007/QĐ-BNN ngày 19/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi bổ sung Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN. Những quy định trước đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh kịp thời cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các đoàn thể, hội quần chúng ở TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban chỉ đạo KHBV&PTR các tỉnh, TP;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website: Chính phủ, Bộ NN&PTNT, TCLN;
- Lưu: VT, TCLN. (2
00)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

PHỤ LỤC I

ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH LÂM SINH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I.1. ĐỀ CƯƠNG CHUNG

1. Tên công trình lâm sinh: Xác định công trình lâm sinh là trồng rừng, nuôi dưỡng rừng, cải tạo rừng,...

2. Thuộc dự án: Tên dự án, số quyết định phê duyệt, ngày tháng ban hành.

3. Mục tiêu: Xác định rõ mục tiêu của công trình lâm sinh: xây dựng dựng nhằm mục đích phòng hộ, đặc dụng, sản xuất....

4. Địa điểm xây dựng: Theo địa danh (tỉnh, huyện, xã), theo hệ thống đơn vị tiểu khu, khoảnh, lô.

5. Chủ quản đầu tư: cấp quyết định đầu tư.

6. Chủ đầu tư, chủ khu đất, chủ khu rừng: nếu đất rừng được giao, khoán rừng cho hộ gia đình và cộng đồng thì chủ khu đất, khu rừng thuộc hộ gia đình hoặc cộng đồng).

7. Cơ sở pháp lý và tài liệu liên quan: những tài liệu liên quan trực tiếp đến dự án lâm sinh bao gồm:

- Quy hoạch và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương đã được phê duyệt;

- Dự án bảo vệ và phát triển rừng;

- Các văn bản liên quan khác.

8. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

a) Vị trí địa lý: khu đất thuộc tiểu khu, khoảnh, lô rừng.

b) Đặc điểm địa hình, đất đai, thực bì.

c) Tình hình khí hậu, thủy văn và các điều kiện tự nhiên khác trong vùng: xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tác nghiệp trong dự án lâm sinh như: những tháng để trồng rừng, tháng tiến hành nuôi dưỡng rừng,....

d) Điều kiện về kinh tế, xã hội: khái quát những nét cơ bản, liên quan trực tiếp đến hoạt động tác nghiệp công trình lâm sinh.

9. Nội dung thiết kế: Nêu nội dung thiết kế từng công trình lâm sinh cụ thể theo hướng dẫn tại mục 1.2 Phụ lục này, gồm:

a) Thiết kế trồng rừng

b) Thiết kế cải tạo rừng

………………………………..

10. Thời gian thực hiện, gồm: thời gian khởi công và hoàn thành; nội dung hoạt động từng năm (nếu công trình kéo dài nhiều năm); chi tiết các hoạt động theo tháng (nếu công trình thực hiện một năm).

STT

Hạng mục

ĐVT (ha/lượt ha)

Khối lượng

Kế hoch thực hiện

Năm...

Năm...

Năm...

1

2

11. Các yêu cầu về vốn đầu tư, nguồn vốn

11.1. Tính toán nhu cầu vốn đầu tư: Việc tính toán nhu cầu vốn đầu tư được tiến hành theo từng lô. Những lô có điều kiện tương tự nhau được gộp chung thành nhóm. Nhu cầu vốn cho từng công trình lâm sinh được tính chi phí trực tiếp cho từng lô, sau khi nhân với diện tích sẽ tổng hợp và tính các chi phí cần thiết khác.

Stt

Hạng mục

Số tiền (1.000 đ)

TNG (I+II+...+ VI)

I

Chi phí xây dựng

1

Chi phí trực tiếp

1.1

Chi phí nhân công

Xử lý thực bì

Đào h

Vận chuyển cây con thủ công

Phát đường ranh cản lửa

Trng dặm

….

1.2

Chi phí máy

Đào hố bằng máy

Vận chuyển cây con bằng cơ giới

Ủi đường ranh cản lửa

1.3

Chi phí vật tư, cây giống

Cây ging

Phân bón

Thuốc bảo vệ thực vật

….

2

Chi phí chung

3

Thu nhập chịu thuế tính trước

4

Thuế giá trị gia tăng

II

Chi phí thiết bị

III

Chi phí quản lý

IV

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

V

Chi phí khác

VI

Chi phí dự phòng

11.2. Nguồn vốn đầu tư: Xác định vốn đầu tư theo nguồn vốn:

- Vốn Ngân sách Nhà nước;

- Vốn Nhà nước ngoài Ngân sách;

- Vốn khác (vay ngân hàng, liên doanh, liên kết,...).

12.3. Tiến độ giải ngân

STT

Nguồn vốn

Tổng

Năm 1

Năm 2

…..

Năm kết thúc

Tng vn

1

Vn Nhà nước

2

Vốn Nhà nước ngoài Ngân sách

3

Vn khác

12. Tổ chức thực hiện

- Phân công trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân tham gia từng công việc cụ thể.

- Nguồn nhân lực thực hiện: Xác định rõ tổ chức, hoặc hộ gia đình của thôn, xã hoặc cộng đồng dân cư thôn thực hiện.

I.2. NỘI DUNG THIẾT KẾ CỤ THỂ

A. HẠNG MỤC TRỒNG RỪNG

I. Điều tra, khảo sát và thiết kế trồng rừng

1. Công tác chuẩn bị

a) Thu thập tài liệu có liên quan

- Bản đồ địa hình có hệ tọa độ gốc VN 2.000 có tỷ lệ 1/10.000; 1/25.000.

- Báo cáo nghiên cứu khả thi, bản đồ hiện trạng và quy hoạch của dự án được phê duyệt;

- Định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng và định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ bản khác có liên quan của trung ương và địa phương;

- Tài liệu, văn bản khác có liên quan đến công tác thiết kế.

b) Dụng cụ kỹ thuật, văn phòng phẩm, bao gồm: Máy định vị GPS, thiết bị đo vẽ, dao phát, phiếu điều tra thu thập số liệu,...

c) Chuẩn bị lương thực, thực phẩm, phương tiện, tư trang...

d) Lập kế hoạch thực hiện: về nhân sự, kinh phí, thời gian thực hiện.

2. Công tác ngoại nghiệp

a) Sơ bộ khảo sát, xác định hiện trường khu thiết kế trồng rừng.

b) Xác định ranh giới tiểu khu, khoảnh (hoặc ranh giới khu thiết kế), lô trên thực địa.

c) Đo đạc các đường ranh giới tiểu khu, khoảnh, lô thiết kế; lập bản đồ thiết kế ngoại nghiệp và đóng cọc mốc trên các đường ranh giới.

d) Đóng mốc: Tại điểm các đường ranh giới tiểu khu, đường khoảnh, đường lô giao nhau và trên đường ranh giới lô khi thay đổi góc phương vị phải đóng cọc mốc, trên mốc ghi số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô và diện tích lô. Vật liệu làm mốc là các loại gỗ cứng hoặc cọc bê tông: mốc tiểu khu, đường kính 15 cm, cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m. Mốc khoảnh đường kính 12 cm, cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m và mốc lô đường kính 10 cm, cao 0,8 m, chôn sâu 0,4 m.

đ) Khảo sát các yếu tố tự nhiên:

- Địa hình: Độ cao (tuyệt đối, tương đối), hướng dốc, độ dốc;

- Đất đai: đá mẹ; loại đất, đặc điểm của đất; độ dày tầng đất mặt; thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng; tỷ lệ đá lẫn: %; độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn; đá nối: %; tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh;

- Thực bì: loại thực bì; loài cây ưu thế; chiều cao trung bình (m); tình hình sinh trưởng (tốt, trung bình, xấu); độ che phủ; cấp thực bì;

- Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận chuyển;

- Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại.

e) Thiết kế công trình phòng chống cháy rừng.

g) Thu thập các tài liệu về dân sinh kinh tế xã hội.

h) Hoàn chỉnh tài liệu ngoại nghiệp.

i) Xác định các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật: Vườn ươm, lán trại, đường vận chuyển cây con...

3. Công tác nội nghiệp

a) Xác định biện pháp kỹ thuật trồng rừng.

b) Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

c) Tính chi phí đầu tư cho 01 ha, từng lô, kế hoạch trồng rừng trong từng năm và toàn bộ thời gian thực hiện.

(Các số liệu điều tra, tính toán được thống kê theo hệ thống mẫu biểu quy định tại Phần II mục này).

d) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất những lô thuộc dự án trồng rừng thể hiện: tử số là số lô (có thể là số Ả Rập hoặc chữ cái Latinh viết thường tùy theo quy định của địa phương) - trạng thái đất trồng rừng (Ia, Ib, Ic), loại đất (địa hình, độ dốc, đá mẹ, độ dày tầng đất, tỷ lệ đá lẫn). Mu số là diện tích lô. Thí dụ:

(lô 3, trạng thái Ib, độ dốc cấp III, 30% đá lẫn, diện tích 9.2 ha)

e) Bản đồ thiết kế trồng rừng: Lô trồng rừng thể hiện tử số là số lô-TR-loài cây trồng, mẫu số là diện tích. Thí dụ:

g) Xây dựng báo cáo thuyết minh thiết kế trồng rừng.

II. Hệ thống biểu kèm theo thuyết minh thiết kế trồng rừng

Biểu 1: Khảo sát các yếu tố tự nhiên, sản xuất

Tiểu khu:

Khoảnh:

Hạng mục

Khảo sát

Lô....

Lô....

Lô....

1. Địa hình

- Độ cao (tuyệt đối, tương đối)

- Hướng dốc

- Độ dốc

2. Đất

a. Vùng đi núi.

- Đá m

- Loại đất, đặc điểm của đất.

- Độ dày tầng đất mặt: m

- Thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng

- Tỷ lệ đá lẫn:     %

- Độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn.

- Đá ni:     %

- Tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh

b. Vùng ven sông, ven biển:

- Vùng bãi cát:

+ Thành phần cơ giới: cát thô, cát mịn, cát pha đất.

+ Tình hình di động của cát: di động, bán di động, cố định

+ Độ dày tng cát.

+ Thời gian bị ngập nước.

+ Loại nước: ngọt, mặn, lợ.

- Vùng bãi ly:

+ Đ sâu tng bùn.

+ Độ sâu ngập nước.

+ Loại nước: ngọt, mặn, lợ.

+ Thời gian bị ngập nước, chế độ thủy triều.

3. Thc bì

- Loi thc bì.

- Loài cây ưu thế.

- Chiu cao trung bình (m).

- Tình hình sinh trưởng (tốt, trung bình, xấu).

- Độ che phủ.

4. Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận chuyển.

5. Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại

Biểu 2: Thiết kế trồng, chăm sóc rừng năm thứ nhất

Tiểu khu:

Khoảnh:

Biện pháp kỹ thuật

Lô thiết kế

Lô ...

Lô...

I. Xử lý thực bì:

1. Phương thức

2. Phương pháp

3. Thời gian xử lý

II. Làm đất:

1. Phương thức:

- Cục bộ

- Toàn diện

2. Phương pháp (cuốc đất theo hố, kích thước hố, lấp hố...):

- Thủ công

- Cơ giới

- Thủ công kết hợp cơ giới

3. Thời gian làm đất

III. Bón lót phân

1. Loại phân

2. Liu lượng bón

3. Thời gian bón

IV. Trng rừng:

1. Loài cây trng

2. Phương thức trồng

3. Phương pháp trng

4. Công thức trng

5. Thời vụ trng

6. Mật độ trng:

- Cự ly hàng (m)

- Cự ly cây (m)

7. Tiêu chuẩn cây giống (chiều cao, đường kính cổ rễ, tuổi)

8. Số lượng cây giống, hạt giống (kể cả trồng dặm)

V. Chăm sóc, bảo vệ năm đầu:

1. Lần thứ nhất: (tháng ….. đến tháng …..)

- Nội dung chăm sóc:

+ ...

2. Lần thứ 2, thứ 3...: Nội dung chăm sóc như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp

3. Bảo vệ:

- …..

Biểu 3: Thiết kế chăm sóc bảo vệ rừng trồng năm thứ 2, 3...

Tiểu khu:

Khoảnh:

Hạng mục

Vị trí tác nghiệp

I. Đối tượng áp dụng (rừng trồng năm thứ II, III, vườn thực vật ..v.v..)

II. Chăm sóc:

1. Lần thứ nhất (tháng .... đến ... tháng....)

a. Trồng dặm.

b. Phát thực bì: (toàn diện, theo băng, theo hố, hoặc không cần phát).

c. Làm cỏ, xới đất, vun gốc, cày bừa đất v.v...

d. Bón phân: (loại phân bón, liều lượng, kỹ thuật bón...)

………………

2. Lần thứ 2, thứ 3,...: nội dung chăm sóc tương tự như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp.

III. Bảo vệ:

1. Tu sửa đường băng cản lửa.

2. Phòng chống người, gia súc phá hoại

……………………………..

……………………………..

Biểu 4: Chi phí trực tiếp cho trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng

1. Tiểu khu:                                           4. Diện tích (ha):

2. Khoảnh:                                            5. Chi phí (1.000 đ):

3. Lô:

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

Định mức

Khối lượng

Đơn giá

Thành tiền

Căn cứ xác định định mức, đơn giá

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A

Tổng = B* Diện tích lô

B

Dự toán/ha (I+II)

I

Chi phí trồng rừng

1

Chi phí nhân công

Xử lý thực bì

Đào h

Lp h

Vận chuyển cây con thủ công

Vận chuyển và bón phân

Phát đường ranh cản lửa

Trng dặm

2

Chi phí máy thi công

Đào h bng máy

Vận chuyển cây con bằng cơ giới

Ủi đường ranh cản lửa

Chi phí trực tiếp khác

3

Chi phí vật liệu

Cây ging

Phân bón

Thuốc bảo vệ thực vật

II

Chi phí chăm sóc và bảo vệ rừng trồng

1

Năm thứ hai

Công chăm sóc, bảo vệ

Vật tư

…….

2

Năm thứ ba

Công chăm sóc, bảo vệ

Vt tư

……….

3

Năm thứ ...

Công chăm sóc, bảo vệ

Vt tư

…………….

Biểu 5: Tổng hợp khối lượng thực hiện

STT

Hạng mục

ĐVT (ha/lượt ha)

Khối lượng

Kế hoạch thực hiện

Ghi chú

Năm...

Năm...

Năm...

1

2

B. CẢI TẠO RỪNG TỰ NHIÊN NGHÈO KIỆT

I. Lập thiết kế cải tạo rừng

1. Công tác chuẩn bị

Thực hiện như đối với công tác chuẩn bị thiết kế trồng rừng.

2. Điều tra ngoại nghiệp

a) Khảo sát xác định hiện trường khu thiết kế cải tạo rừng, xem xét sự phân bố của tài nguyên rừng, đánh giá mức độ phù hợp về đối tượng cải tạo.

b) Phát đường ranh giới tiểu khu (nếu đường tiểu khu nằm trong vùng thiết kế) hoặc đường bao, đường khoảnh, đường lô khu thiết kế để tạo thuận lợi cho quá trình tác nghiệp ngoài hiện trường.

c) Đo đạc để xây dựng bản đồ:

- Dùng máy định vị GPS cầm tay đo đạc toàn bộ đường ranh giới bao khu vực thiết kế, khoảnh, lô. Các điểm xác định tọa độ phải có mốc đo đạc.

d) Đóng mốc: Tại điểm, các đường ranh giới tiểu khu, đường khoảnh, đường lô giao nhau và trên đường ranh giới lô khi thay đổi góc phương vị phải đóng cọc mốc, trên mốc ghi số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô và diện tích lô.

Vật liệu làm mốc là các loại gỗ cứng hoặc cọc bê tông: Đối với mốc tiểu khu, đường kính 15 cm, cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m. Mốc khoảnh đường kính 12 cm, cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m và mốc lô đường kính 10 cm, cao 0,8 m, chôn sâu 0,4 m.

e) Điều tra tài nguyên rừng. Tất cả các lô rừng thiết kế cải tạo phải điều tra xác minh tài nguyên rừng.

- Phương pháp rút mẫu: Rút mẫu theo phương pháp hệ thống cho từng lô; tỷ lệ rút mẫu: 5% diện tích lô. Tối thiểu 3 ô tiêu chuẩn/lô;

- Diện tích ô tiêu chuẩn: 500 m2, kích thước 20 m x 25 m.

- Nội dung điều tra trong ô tiêu chuẩn:

+ Đo đường kính: Đo đường kính của tất cả những cây gỗ có đường kính D1,3 ≥ 6 cm; đo theo cấp kính 2 cm hoặc 4 cm. Xác định tên cây, phẩm chất từng cây theo 3 cấp (Tốt, trung bình, xấu);

+ Đo chiều cao vút ngọn của 3 cây sinh trưởng bình thường ở gần tâm ô tiêu chuẩn. Nếu số cây đo chiều cao trong các ô tiêu chuẩn của cùng một trạng thái chưa đủ 3 cây cho một cấp đường kính thì phải đo bổ sung thêm.

g) Xác định sơ bộ các biện pháp kỹ thuật.

Trên cơ sở hiện trạng rừng, xác định sơ bộ các biện pháp kỹ thuật cải tạo rừng, loài cây trồng đối với từng lô.

h) Xác định các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật: Vườn ươm, lán trại, đường vận chuyển cây con...

3. Tính toán nội nghiệp

- Tính toán sản lượng khai thác tận dụng thực hiện theo quy định hiện hành về thiết kế khai thác.

- Trên cơ sở các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá hiện hành, dự toán cho 1 ha, cho từng lô cải tạo và tổng dự toán cho toàn bộ diện tích.

- Các số liệu điều tra, tính toán được thống kê theo mẫu biểu quy định trong phần II của mục này.

- Xây dựng bản đồ.

- Xây dựng báo cáo thuyết minh thiết kế cải tạo rừng.

II. Hệ thống biểu kèm theo

Biểu 1: Hiện trạng tự nhiên đối tượng rừng cải tạo

Tiểu khu:

Khoảnh:

Hạng mục

Khảo sát

Lô....

Lô....

Lô....

1. Đa hình

- Độ cao (tuyệt đối, tương đối)

- Hướng dốc

- Đ dốc

2. Đất

a. Vùng đồi núi.

- Đá mẹ

- Loại đất, đặc điểm của đất.

- Độ dày tầng đất mặt: m

- Thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng

- Tỷ lệ đá lẫn:     %

- Độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn.

- Đá ni:     %

- Tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh

b. Vùng ven sông, ven biển:

- Vùng bãi cát:

+ Thành phần cơ giới: cát thô, cát mịn, cát pha đất.

+ Tình hình di động của cát: di động, bán di động, cố định

+ Độ dày tng cát.

+ Thời gian bị ngập nước.

+ Loại nước: ngọt, mặn, lợ.

- Vùng bãi ly:

+ Độ sâu tng bùn.

+ Độ sâu ngập nước.

+ Loại nước: ngọt, mặn, lợ.

+ Thời gian bị ngập nước, chế độ thủy triều.

3. Thực trạng rừng

- Trạng thái rừng

- Trữ lượng rừng (m3/ha)

- Chiu cao trung bình (m).

- Đường kính trung bình

- Đ tàn che

4. Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận chuyển.

5. Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại

Biểu 2: Các chỉ tiêu về sinh khối rừng cần cải tạo

Tiểu khu:

Khoảnh:

Chỉ tiêu

1. Phân bố số cây theo cấp đường kính

8cm - 20cm

21cm - 30cm

31 - 40cm

>40cm

Tng s

2. Tổ thành theo số cây

Loài 1

Loài 2

Loài 3

………..

Tng s

3. Tổ thành theo trữ lượng gỗ

Loài 1

Loài 2

Loài 3

………….

Tổng số

4. Tổ thành theo nhóm gỗ

Nhóm gỗ I

Nhóm gỗ II

Nhóm gỗ III

……….

Tng s

(Tổ thành theo loài cây xác định cho 10 loài từ cao nhất trở xuống)

Biểu 3: Sản lượng gỗ tận dụng trong các lô rừng cải tạo

Tiểu khu:

Khoảnh:

Chỉ tiêu

Tổng số

1. Sinh khối

- Trữ lượng cây đứng bình quân/ha

- Diện tích lô

- Trữ lượng cây đứng/lô

2. Sản lượng tận thu/lô

- G lớn

- G nhỏ

- Củi

3. Sản lượng tận thu theo nhóm gỗ

Nhóm gỗ I

Nhóm gỗ II

Nhóm gỗ III

…..

Tổng số

Biểu 4: Thiết kế cải tạo rừng và chăm sóc năm thứ nhất

Tiểu khu:

Khoảnh:

Biện pháp kỹ thuật

Lô thiết kế

Lô ...

Lô...

I. Xử lý thực bì:

1. Phương thức

2. Phương pháp

3. Thời gian xử lý

II. Làm đất:

1. Phương thức:

- Cục bộ

- Toàn diện

2. Phương pháp (cuốc đất theo hố, kích thước hố, lấp hố...):

- Thủ công

- Cơ giới

- Thủ công kết hợp cơ giới

3. Thời gian làm đất

III. Bón lót phân

1. Loại phân

2. Liu lượng bón

3. Thời gian bón

IV. Trng rừng:

1. Loài cây trng

2. Phương thức trồng

3. Phương pháp trng

4. Công thức trng

5. Thời vụ trng

6. Mật độ trng:

- Cự ly hàng (m)

- Cự ly cây (m)

7. Tiêu chuẩn cây giống (chiều cao, đường kính cổ rễ, tuổi)

8. Số lượng cây giống, hạt giống (kể cả trồng dặm)

V. Chăm sóc, bảo vệ năm đầu:

1. Lần thứ nhất: (tháng ….. đến tháng …..)

- Nội dung chăm sóc:

+ ...

2. Lần thứ 2, thứ 3...: Nội dung chăm sóc như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp

3. Bảo vệ:

- …..

Biểu 5: Thiết kế chăm sóc bảo vệ rừng trồng năm thứ 2, 3...

Tiểu khu:

Khoảnh:

Hạng mục

Công thức kỹ thuật

I. Đối tượng áp dụng (rừng trồng năm thứ II, III, vườn thực vật ..v.v..)

II. Chăm sóc:

1. Lần thứ nhất (tháng .... đến .. .tháng....)

a. Trồng dặm.

b. Phát thực bì: (toàn diện, theo băng, theo hố, hoặc không cần phát).

c. Làm cỏ, xới đất, vun gốc, cày bừa đất v.v...

d. Bón phân: (loại phân bón, liều lượng, kỹ thuật bón.,.)

2. Lần thứ 2, thứ 3,...: nội dung chăm sóc tương tự như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp.

III. Bảo vệ:

1. Phòng chống lửa: làm mới, tu sửa đường băng cản lửa.

2. Phòng chống người, gia súc phá hoại:

- --------

- --------

Biểu 6: Chi phí trực tiếp cho cải tạo rừng và chăm sóc bảo vệ rừng trồng

1. Tiểu khu:                                           4. Diện tích:

2. Khoảnh:                                            5. Chi phí

3. Lô:

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Định mc

Khối lượng

Đơn giá

Thành tiền

Căn cứ xác định định mức, đơn giá

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A

Tổng = B* Diện tích lô

B

Dự toán/ha (I+II)

I

Chi phí trng rừng

1

Chi phí nhân công

Xử lý thực bì

Lp h

Đào h

Vận chuyển cây con thủ công

Vận chuyển và bón phân

Phát đường ranh cản lửa

Trng dặm

….

2

Chi phí máy thi công

Đào hố bng máy

Vận chuyển cây con bằng cơ giới

Ủi đường ranh cản lửa

Chi phí trực tiếp khác

3

Chi phí vật liệu

Cây ging

Phân bón

Thuốc bảo vệ thực vật

….

II

Chi phí chăm sóc và bảo vệ rừng cải tạo

1

Năm th hai

Công chăm sóc, bảo vệ

Vt tư

2

Năm thứ ba

Công chăm sóc, bảo vệ

Vật tư

3

Năm thứ ...

Công chăm sóc, bảo vệ

Vật tư

Biểu 7: Tổng hợp khối lượng thực hiện

STT

Hạng mục

ĐVT (ha/lượt ha)

Khối lượng

Kế hoạch thực hiện

Ghi chú

Năm...

Năm...

Năm...

1

2

C. HẠNG MỤC KHOANH NUÔI TÁI SINH TỰ NHIÊN VÀ KHOANH NUÔI TÁI SINH CÓ TRỒNG BỔ SUNG

I. Lập thiết kế

1. Công tác chuẩn bị

Thực hiện như đối với công tác chuẩn bị trồng rừng.

2. Công tác ngoại nghiệp

a) Sơ thám khảo sát xác định hiện trường khu thiết kế khoanh nuôi tái sinh;

b) Xác định đối tượng khoanh nuôi tái sinh;

c) Xác định sơ bộ ranh giới tiểu khu, khoảnh (hoặc ranh giới khu thiết kế), ranh giới lô trên thực địa;

d) Đo đạc đường ranh giới tiểu khu, khoảnh, đường lô và đóng mốc bảng;

e) Điều tra thu thập số liệu về đất, hiện trạng thực bì và khả năng tái sinh, nguồn giống;

g) Thu thập số liệu về dân sinh kinh tế xã hội của khu vực thiết kế.

3. Công tác nội nghiệp

a) Tính toán diện tích lô thiết kế và tổng diện tích kế hoạch thực hiện trong năm;

b) Xác định các biện pháp lâm sinh, trồng bổ sung (nếu có) và các biện pháp quản lý bảo vệ;

c) Xác định thời hạn cần tác động;

d) Dự toán kinh phí cho 01 ha; cho từng lô, từng biện pháp tác động và cho toàn bộ kế hoạch thực hiện trong năm;

e) Lập bản đồ;

g) Các số liệu điều tra, tính toán được thống kê theo mẫu biểu quy định tại phần II mục này;

h) Xây dựng báo cáo thuyết minh.

II. Biểu kèm theo thuyết minh khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, KNTS có trồng bổ sung cây lâm nghiệp

Biểu 1: Khảo sát các yếu tố tự nhiên, sản xuất

Tiểu khu:

Khoảnh:

Hạng mục

Khảo sát

….

Lô....

Lô....

1. Địa hình

- Độ cao (tuyệt đối, tương đối)

- Hướng dốc

- Đ dốc

2. Đất

- Đá mẹ

- Loại đất, đặc điểm của đất.

- Độ dày tầng đất mặt: m

- Thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng

- Tỷ lệ đá lẫn:     %

- Độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn.

- Đá ni:    %

- Tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh

3. Thc bì

- Loi thc bì.

- Loài cây ưu thế.

- Chiu cao trung bình (m).

- Tình hình sinh trưởng (tốt, trung bình, xấu).

- Độ che phủ.

- Mật độ tái sinh mục đích có chiều cao > 50 cm (cây/ha)

- Gốc cây mẹ có khả năng tái sinh chồi (gốc/ha)

- Cây mẹ có khả năng gieo giống tại chỗ (cây/ha)

4. Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận chuyển.

5. Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại.

Biểu 2: Thiết kế biện pháp tác động

Tiểu khu:

Khoảnh:

Biện pháp kỹ thuật

Lô thiết kế

Lô ...

Lô...

...

I. Mức độ tác động thấp

II. Mức độ tác động cao

1. Phát dọn dây leo bụi rậm

2. Cuốc xới đất theo rạch, theo đám

3. Tỉa dặm cây mục đích từ chỗ dầy sang chỗ thưa

4. Tra dặm hạt trồng bổ sung các loài cây mục đích

5. Sửa lại gốc chồi và tỉa chồi

6. Phát dọn, vun xới quanh cây mục đích cây trồng BS

7. Chặt bỏ cây cong queo, sâu bệnh, cây phi mục đích

Biểu 3: Thiết kế trồng cây bổ sung

Tiểu khu:

Khoảnh:

Biện pháp kỹ thuật

thiết kế

Lô ...

Lô ...

I. Xử lý thực bì:

1. Phương thức

2. Phương pháp

3. Thời gian xử lý

II. Làm đất:

1. Phương thức:

- Cục bộ

2. Phương pháp (cuốc đất theo hố, kích thước hố, lấp hố...):

- Thủ công

3. Thời gian làm đất

III. Bón lót phân

1. Loại phân

2. Liu lượng bón

3. Thời gian bón

IV. Trồng cây bổ sung:

1. Loài cây trồng

2. Phương thức trng

3. Phương pháp trng

4. Công thức trng

5. Thời vụ trồng

6. Mật độ trng:

- Cự ly hàng (m)

- Cự ly cây (m)

7. Tiêu chuẩn cây giống (chiều cao, đường kính cổ rễ, tuổi)

8. Số lượng cây giống, hạt giống (kể cả trồng dặm)

V. Chăm sóc, bảo vệ năm đầu:

1. Lần thứ nhất: (Tháng ….. đến tháng ……)

- Nội dung chăm sóc:

+ ...

2. Lần thứ 2, thứ 3...: Nội dung chăm sóc như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp

3. Bảo vệ:

-……..

Biểu 4: Thiết kế chăm sóc bảo vệ cây trồng bổ sung năm thứ 2, 3...

Hạng mục

Công thức kỹ thuật

I

II

III

I. Đối tượng áp dụng: cây trồng bổ sung năm thứ II, III,

II. Chăm sóc:

1. Lần thứ nhất (tháng .... đến ... tháng....)

a. Trồng dặm.

b. Phát thực bì: (toàn diện, theo băng, theo hố, hoặc không cần phát).

c. Làm cỏ, xới đất, vun gốc, cày bừa đất v.v...

d. Bón phân: (loại phân bón, liều lượng, kỹ thuật bón...)

2. Lần thứ 2, thứ 3,...: nội dung chăm sóc tương tự như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp.

III. Bảo vệ:

1. Phòng chống lửa: làm mới, tu sửa đường băng cản lửa.

2. Phòng chống người, gia súc phá hoại:

- ----------

- ----------

Biểu 5: Chi phí trực tiếp khoanh nuôi tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung

Tiểu khu:

Khoảnh:

Lô:

Diện tích:

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

Định mức

Khối lượng

Đơn giá

Thành tiền

Căn cứ xác định định mức, đơn giá

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A

Dự toán lô (B* DT lô)

B

Dự toán/ha (I+II)

I

Chi phí trồng cây bổ sung (*)

1

Chi phí nhân công

Xử lý thực bì

Lp h

Đào h

Vận chuyển cây con thủ công

Vận chuyển và bón phân

Phát đường ranh cản lửa

Trng dặm

2

Chi phí máy thi công

Đào h bằng máy

Vận chuyển cây con bằng cơ giới

Ủi đường ranh cản lửa

Chi phí trực tiếp khác

3

Chi phí vật liệu

Cây ging

Phân bón

Thuốc bảo vệ thực vật

II

Chi phí chăm sóc và bảo vệ rừng khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung

1

Năm thứ hai

Công chăm sóc, bảo vệ

Vt

2

Năm thứ ba

Công chăm sóc, bảo vệ

Vt tư

3

Năm thứ ...

Công chăm sóc, bảo vệ

Vt

(*) Chỉ trong trường hợp KNTS có trồng bổ sung

Biểu 6: Tổng hợp khối lượng thực hiện

STT

Hạng mục

ĐVT (ha/lượt ha)

Khối lượng

Kế hoạch thực hiện

Ghi chú

Năm...

Năm...

Năm...

PHỤ LỤC II

QUY ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ BIÊN TẬP HỆ THỐNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ BẢN ĐỒ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH LÂM SINH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT)

I. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG THỂ HIỆN TRONG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ LÂM SINH

Tiêu đề:

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

BẢN ĐỒ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH LÂM SINH

Tên công trình lâm sinh:

Cấp có thẩm quyền phê duyệt:

Chủ đầu tư:

Tỷ lệ:

II. QUY ĐỊNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ

2.1. Hệ thống ký hiệu

a) Ký hiệu dạng đường

TT

Tên ký hiệu

Ký hiệu

Kiểu ký hiệu trong MapInfo

Màu trong MapInfo

1

Ranh giới Quốc gia

C30/Points 1.5

D1

2

Ranh giới tỉnh, TP trực thuộc TW

C31/Points 2.0

D1

3

Ranh giới huyện, Thị xã, TP trực thuộc tỉnh

D31/Points 1.5

D1

4

Ranh giới xã, phường, thị trấn

C6/Points 1.0

D1

5

Ranh giới lâm trường

D30/Points 1.5

D1

6

Ranh giới phân trường

A31/Points 1.0

D1

7

Ranh giới tiểu khu rừng

B31/Points 1.5

I 1

8

Ranh giới khoảnh

B2/Points 1.0

D1

9

Ranh giới lô trạng thái rừng, đất...

D1/Points 1.0

D1

10

Đường nhựa, bê tông

B17/Points 1.0

E1

11

Đường cấp phối

C16/Points 1.0

E1

12

Đường đất lớn

B1/Points 2.0

E1

13

Đường đất nhỏ

C2/Points 1.5

E1

14

Đường mòn

B2/Points 1.0

E1

15

Đường sắt

C8/Points 1.5

D1

16

Đường goòng

D7/Points 1.5

D1

17

Đường vận xuất lâm sản

B32/Points 1.2

D1

18

Cáp lao gỗ

C32/Points 1.2

D1

19

Máng lao gỗ

A29/Points 1.2

D1

20

Đường mép nước, hồ, sông, suối 2 nét

B1/Points 1.0

J6

21

Sông, suối có nước quanh năm

B1/Points 1.0

J6

22

Sông, suối có nước theo mùa

B2/Points 1.0

J6

23

Đập, Bờ đắp

C13/Points 2.0

D1

24

Đập tràn

C29/Points 1.5

D1

25

Bình độ cái (Thể hiện độ cao đến 50m)

B1/Points 1.0

D7

26

Bình độ con

B1/Points 0.7

D7

27

Đường dây điện cao thế

A32/Points 1.0 *

D1 *

28

Đường ranh cản lửa

29

Đường vận chuyển cây con

B32/Points 1.2

D1

- A32/Points 1.0*: Ký hiệu dạng đường cột A, hàng 32, lực nét Points 1.0;

- D1*: Màu cột D, hàng 1.

b) Ký hiệu dạng điểm

TT

Tên ký hiệu

Kiểu ký hiệu

Ký hiệu trong CustSymb của MapInfo

Kích cỡ

1

Trụ sở Lâm trường

B1

18

2

Trụ sở phân trường

C1

24

3

Trụ sở đội sản xuất

D1

18

4

Trụ sở tiểu khu

E1

18

5

Vườn ươm

F1

24

6

Bãi gỗ

G1

18

7

Cơ sở chế biến lâm sản

H1

24

8

Trạm cứu hỏa

A2

24

7

Chòi canh lửa

B2

36

8

Trạm bảo vệ rừng