Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 82/2007/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 15/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006 NAY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo);

2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP; VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND,UBND, Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án NDTC, Viện kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Cục kiểm tra VB (Bộ TP);Công báo;
- Website Chính phủ ; Website BTC;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐẾN NGÀY 31/12/2006 NAY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 82 /2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tổng số: 137 văn bản

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

I. LĨNH VỰC THUẾ

1

Thông tư

55/1998/TT-BTC

20/04/1998

Bộ Tài chính

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã

2

Thông tư

153/1998/TT-BTC

26/11/1998

Bộ Tài chính

hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi)

3

Quyết định

1944/1998/QĐ-BTC

25/12/1998

Bộ Tài chính

về việc ban hành quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử

4

Quyết định

116/1999/QĐ-BTC

21/09/1999

Bộ Tài chính

ban hành biểu mức thu lệ phí quản lý nhà nước về hàng không

5

Quyết định

21/2000/QĐ-BTC

21/02/2000

Bộ Tài chính

về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí y tế dự phòng

6

Quyết định

57/2000/QĐ-BTC

20/04/2000

Bộ Tài chính

về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

7

Quyết định

83/2000/QĐ-BTC

29/05/2000

Bộ Tài chính

ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh

8

Quyết định

90/2000/QĐ-BTC

01/06/2000

Bộ Tài chính

ban hành biểu mức thu lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản

9

Thông tư

77/2000/TT-BTC

25/07/2000

Bộ Tài chính

hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (đăng kiểm phương tiện, thiết bị nghề cá, chất lượng và thú y thuỷ sản)

10

Thông tư

84/2000/TT-BTC

16/08/2000

Bộ Tài chính

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí y tế dự phòng

11

Quyết định

144/2000/QĐ-BTC

15/09/2000

Bộ Tài chính

về việc sửa đổi, bổ sung một số mức thu tại Quyết định số 21/2000/QĐ-BTC ngày 21/02/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phí, lệ phí y tế dự phòng

12

Thông tư

112/2000/TT-BTC

21/11/2000

Bộ Tài chính

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch

13

Thông tư

116/2000/TT-BTC

19/12/2000

Bộ Tài chính

hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản

14

Quyết định

203/2000/QĐ-BTC

21/12/2000

Bộ Tài chính

ban hành mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm

15

Thông tư

03/2001/TT-BTC

11/01/2001

Bộ Tài chính

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng

16

Thông tư

44/2001/TT-BTC

15/06/2001

Bộ Tài chính

quy định về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

17

Quyết định

95/2001/QĐ-BTC

01/10/2001

Bộ Tài chính

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

18

Thông tư

77/2002/TT-BTC

10/09/2002

Bộ Tài chính

quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu

19

Thông tư

93/2002/TT-BTC

21/10/2002

Bộ Tài chính

quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính

20

Quyết định

01/2003/QĐ-BTC

06/01/2003

Bộ Tài chính

về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng Cảng cá Ngọc Hải, thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

21

Thông tư

71/2003/TT-BTC

30/07/2003

Bộ Tài chính

hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

22

Quyết định

126/2003/QĐ-BTC

07/08/2003

Bộ Tài chính

về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

23

Thông tư

120/2003/TT-BTC

12/12/2003

Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

24

Quyết định

212/2003/QĐ-BTC

16/12/2003

Bộ Tài chính

về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng Cảng cá Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

25

Thông tư

16/2004/TT-BTC

10/03/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Chương trình thu hoạch sớm theo Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Trung Quốc

26

Quyết định

36/2004/QĐ-BTC

15/04/2004

Bộ Tài chính

về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

27

Thông tư

84/2004/TT-BTC

18/08/2004

Bộ Tài chính

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

28

Quyết định

74/2004/QĐ-BTC

16/09/2004

Bộ Tài chính

về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng Bến Đầm và cảng Côn Đảo - Vũng Tàu

29

Thông tư

127/2004/TT-BTC

27/12/2004

Bộ Tài chính

Sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai và hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng

30

Quyết định

16/2005/QĐ-BTC

28/03/2005

Bộ Tài chính

về việc điều chỉnh Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

31

Thông tư

59/2005/TT-BTC

26/07/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

32

Quyết định

54/2005/QĐ-BTC

04/08/2005

Bộ Tài chính

về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

33

Quyết định

56/2005/QĐ-BTC

08/08/2005

Bộ Tài chính

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá Tân Sơn, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

34

Quyết định

60/2005/QĐ-BTC

31/08/2005

Bộ Tài chính

về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào

35

Quyết định

64/2005/QĐ-BTC

15/09/2005

Bộ Tài chính

về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan

36

Thông tư

83/2005/TT-BTC

22/09/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế tài nguyên theo Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ

37

Quyết định

97/2005/QĐ-BTC

15/12/2005

Bộ Tài chính

về việc áp dụng Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

38

Thông tư

115/2005/TT-BTC

16/12/2005

Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 156 /2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng

39

Thông tư

05/2006/TT-BTC

19/01/2006

Bộ Tài chính

hướng dẫn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất thủy điện

40

Quyết định

06/2006/QĐ-BTC

24/01/2006

Bộ Tài chính

về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

41

Thông tư

10/2006/TT-BTC

14/02/2006

Bộ Tài chính

hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế

42

Thông tư

14/2006/TT-BTC

28/02/2006

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN

43

Quyết định

23/2006/QĐ-BTC

05/04/2006

Bộ Tài chính

về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

44

Thông tư

52/2006/TT-BTC

12/06/2006

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN-Trung Quốc

45

Quyết định

35/2006/QĐ-BTC

12/06/2006

Bộ Tài chính

về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho năm 2006 để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN-Trung Quốc

46

Quyết định

45/2006/QĐ-BTC

31/08/2006

Bộ Tài chính

về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

47

Quyết định

49/2006/QĐ-BTC

15/09/2006

Bộ Tài chính

về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

48

Quyết định

51/2006/QĐ-BTC

22/09/2006

Bộ Tài chính

về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

49

Quyết định

54/2006/QĐ-BTC

06/10/2006

Bộ Tài chính

về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

50

Quyết định

70/2006/QĐ-BTC

11/12/2006

Bộ Tài chính

về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

II. LĨNH VỰC HẢI QUAN

51

Thông tư

04/1999/TT-TCHQ

18/06/1999

Tổng cục Hải quan

hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị ban hành theo Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ

52

Quyết định

16/2003/QĐ-BTC

10/02/2003

Bộ Tài chính

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Tổng cục Hải quan

53

Quyết định

17/2003/QĐ-BTC

10/02/2003

Bộ Tài chính

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan

54

Quyết định

194/2003/QĐ-BTC

28/11/2003

Bộ Tài chính

ban hành Quy định chế độ quản lý hải quan, thuế áp dụng thí điểm mở rộng chức năng của các doanh nghiệp trong Khu Chế xuất Tân Thuận

55

Thông tư

14/2005/TT-BTC

16/02/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn thi hành Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/6/2004 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

56

Quyết định

50/2005/QĐ-BTC

19/07/2005

Bộ Tài chính

về việc ban hành quy định quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

57

Quyết định

64/2005/QĐ-BTC

15/09/2005

Bộ Tài chính

về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan

58

Quyết định

03/2006/QĐ-BTC

06/01/2006

Bộ Tài chính

về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2003/QĐ-BTC ngày 10/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan

III. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

59

Thông tư

40 TC/HCSN

27/06/1997

Bộ Tài chính

hướng dẫn quản lý tài chính đối với các trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

60

Thông tư

149/1998/TT-BTC

17/11/1998

Bộ Tài chính

Quy định chế độ chi tiêu cho việc tổ chức các hội nghị quốc tế Asean tại Việt Nam

61

Thông tư

18/2000/TT-BTC

01/03/2000

Bộ Tài chính

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

62

Thông tư

100/2000/TT-BTC

16/10/2000

Bộ Tài chính

Quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

63

Thông tư

121/2000/TT-BTC

29/12/2000

Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước

64

Thông tư

15/2001/TT-BTC

21/03/2001

Bộ Tài chính

hướng dẫn quản lý cấp phát và quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

65

Thông tư

25/2001/TT-BTC

16/04/2001

Bộ Tài chính

Hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

66

Thông tư

25/2002/TT-BTC

21/03/2002

Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

67

Thông tư

50/2003/TT-BTC

22/05/2003

Bộ Tài chính

Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có thu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ

68

Thông tư

10/2004/TT-BTC

19/02/2004

Bộ Tài chính

Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ngân sách các cấp

69

Thông tư

118/2004/TT-BTC

08/12/2004

Bộ Tài chính

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước

70

Thông tư

57/2006/TT-BTC

23/06/2006

Bộ Tài chính

Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006

IV. LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

71

Thông tư

57/2004/TT-BTC

17/06/2004

Bộ Tài chính

Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

72

Thông tư

58/2004/TT-BTC

17/06/2004

Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thành viên và giao dịch chứng khoán

73

Quyết định

55/2004/QĐ-BTC

17/06/2004

Bộ Tài chính

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán

74

Thông tư

60/2004/TT-BTC

18/06/2004

Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

75

Thông tư

75/2004/TT-BTC

23/07/2004

Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc phát hành trái phiếu ra công chúng

76

Quyết định

73/2004/QĐ-BTC

03/09/2004

Bộ Tài chính

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ

77

Thông tư

93/2005/TT-BTC

21/10/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 18/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

78

Quyết định

71/2005/QĐ-BTC

21/10/2005

Bộ Tài chính

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ (ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

79

Quyết định

30/2006/QĐ-BTC

12/05/2006

Bộ Tài chính

về việc bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

80

Thông tư

107/2001/TT-BTC

31/12/2001

Bộ Tài chính

về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá chứng khoán đầu tư, dự phòng nợ khó đòi tại doanh nghiệp

81

Thông tư

26/2002/TT-BTC

22/03/2002

Bộ Tài chính

hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

82

Thông tư

58/2002/TT-BTC

28/06/2002

Bộ Tài chính

hướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội

83

Thông tư

39/2004/TT-BTC

11/05/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

84

Thông tư

81/2005/TT-BTC

19/09/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

85

Thông tư

48/2006/TT-BTC

06/06/2006

Bộ Tài chính

sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 26/2002/TT-BTC ngày 22/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

86

Thông tư

49/2006/TT-BTC

06/06/2006

Bộ Tài chính

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 58/2002/TT-BTC ngày 28/06/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

87

Quyết định

20/1999/QĐ-BTC

25/02/1999

Bộ Tài chính

về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

88

Quyết định

55/2000/QĐ-BTC

19/04/2000

Bộ Tài chính

về việc ban hành quy chế quản lý việc xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

89

Thông tư

83/2001/TT-BTC

04/10/2001

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

90

Thông tư

20/2004/TT-BTC

19/03/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang

91

Thông tư

66/2005/TT-BTC

18/08/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch

VII. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

92

Thông tư

44/2003/TT-BTC

15/05/2003

Bộ Tài chính

hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

93

Thông tư

45/2003/TT-BTC

15/05/2003

Bộ Tài chính

hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư

94

Thông tư

45/2004/TT-BTC

21/05/2004

Bộ Tài chính

bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

95

Thông tư

96/2004/TT-BTC

13/10/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

VIII. LĨNH VỰC BẢO HIỂM

96

Quyết định

23/2003/QĐ-BTC

25/02/2003

Bộ Tài chính

về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

IX. LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

97

Thông tư

21/1999/TT-BTC

24/02/1999

Bộ Tài chính

Hướng dẫn quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

98

Thông tư

81/2002/TT-BTC

16/09/2002

Bộ Tài chính

hướng dẫn kiểm soát chi đối với cơ quan hành chính nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn vị thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

99

Thông tư

100/2003/TT-BTC

24/10/2003

Bộ Tài chính

hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

X. LĨNH VỰC KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

100

Quyết định

1141-TC/QĐ/CĐKT

01/11/1995

Bộ Tài chính

về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp

101

Quyết định

999- TC/QĐ/CĐKT

02/11/1996

Bộ Tài chính

về việc ban hành hệ thống Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

102

Quyết định

1177 TC/QĐ/CĐKT

23/12/1996

Bộ Tài chính

về ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

103

Thông tư

33/1998/TT-BTC

17/03/1998

Bộ Tài chính

hướng dẫn hạch toán trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp nhà nước

104

Thông tư

77/1998/TT-BTC

06/06/1998

Bộ Tài chính

hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp

105

Thông tư

100/1998/TT-BTC

15/07/1998

Bộ Tài chính

hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

106

Thông tư

180/1998/TT-BTC

26/12/1998

Bộ Tài chính

hướng dẫn bổ sung kế toán thuế giá trị gia tăng

107

Thông tư

186/1998/TT-BTC

28/12/1998

Bộ Tài chính

hướng dẫn kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt

108

Thông tư

107/1999/TT-BTC

01/09/1999

Bộ Tài chính

hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đi thuê tài chính

109

Thông tư

120/1999/TT-BTC

07/10/1999

Bộ Tài chính

hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp

110

Thông tư

54/2000/TT-BTC

07/06/2000

Bộ Tài chính

hướng dẫn kế toán đối với hàng hoá của các cơ sở kinh doanh bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác và xuất bán qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

111

Quyết định

167/2000/QĐ-BTC

25/10/2000

Bộ Tài chính

về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp

112

Quyết định

144/2001/QĐ-BTC

21/12/2001

Bộ Tài chính

về việc bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996

XI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

113

Thông tư

97/1998/TT-BTC

11/07/1998

Bộ Tài chính

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ tín dụng đào tạo

114

Thông tư

40/1999/TT-BTC

15/04/1999

Bộ Tài chính

hướng dẫn thi hành Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg ngày 04/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

115

Thông tư

68/1999/TT-BTC

07/06/1999

Bộ Tài chính

hướng dẫn một số điểm đặc thù trong quản lý nhà nước về tài chính đối với dịch vụ tiết kiệm bưu điện của Tổng Công ty bưu chính viễn thông Việt Nam

116

Thông tư

79/1999/TT-BTC

23/06/1999

Bộ Tài chính

hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 97/1998/TT-BTC ngày 11/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ tín dụng đào tạo

117

Thông tư

111/1999/TT-BTC

17/09/1999

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

118

Thông tư

92/2000/TT-BTC

14/09/2000

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng

119

Thông tư

97/2000/TT-BTC

12/10/2000

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các Quĩ tín dụng nhân dân cơ sở và Quĩ tín dụng nhân dân khu vực

120

Thông tư

98/2000/TT-BTC

12/10/2000

Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quĩ tín dụng nhân dân Trung ương

121

Thông tư

29/2002/TT-BTC

26/03/2002

Bộ Tài chính

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/9/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

122

Thông tư

117/2003/TT-BTC

08/12/2003

Bộ Tài chính

sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/9/1999 và Thông tư số 29/2002/TT-BTC ngày 26/3/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

123

Thông tư

17/2004/TT-BTC

12/03/2004

Bộ Tài chính

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 97/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

124

Thông tư

37/2004/TT-BTC

26/04/2004

Bộ Tài chính

sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/9/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

125

Thông tư

39/2004/TT-BTC

11/05/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

126

Thông tư

108/2004/TT-BTC

16/11/2004

Bộ Tài chính

về việc sửa đổi Thông tư số 117/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 "Thông tư sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/9/1999 và Thông tư số 29/2002/TT-BTC ngày 26/3/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

XII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

127

Quyết định

72/1999/QĐ-BTC

09/07/1999

Bộ Tài chính

về việc ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài

128

Thông tư

70/2001/TT-BTC

24/08/2001

Bộ Tài chính

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

129

Quyết định

112/2001/QĐ-BTC

09/11/2001

Bộ Tài chính

về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vay nợ

XIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

130

Thông tư

35/2005/TT-BTC

12/05/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn về quản lý giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không không thuộc danh mục phí và lệ phí

XIV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH KHÁC

131

Thông tư

07/2000/TT-BTC

18/01/2000

Bộ Tài chính

hướng dẫn việc cấp, quản lý, hạch toán, quyết toán kinh phí thôi việc và nộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức

132

Thông tư

25/2001/TT-BTC

16/04/2001

Bộ Tài chính

hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

133

Thông tư

59/2001/TT-BTC

17/07/2001

Bộ Tài chính

hướng dẫn thi hành chính sách tài chính áp dụng cho các khu kinh tế cửa khẩu biên giới

134

Quyết định

86/2001/QĐ-BTC

12/09/2001

Bộ Tài chính

về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích

135

Quyết định

142/2002/QĐ-BTC

19/11/2002

Bộ Tài chính

về việc ban hành Quy chế phân định nhiệm vụ của từng cơ quan trong ngành Tài chính khi thanh tra, kiểm tra nhằm tránh chồng chéo và xử lý khi có chồng chéo

136

Quyết định

155/2002/QĐ-BTC

20/12/2002

Bộ Tài chính

về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính

137

Quyết định

56/2006/QĐ-BTC

18/10/2006

Bộ Tài chính

về việc ban hành Quy chế tạm thời về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính

 

DANH MỤC II

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2006 NAY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 82/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tổng số: 23 văn bản

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

1

Thông tư liên Bộ

08/TTLB

23/01/1995

Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thông tin

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội thông tin lưu động (cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã)

2

Thông tư liên tịch

56/1998/TTLT-BTC-BGTVT

23/04/1998

Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam

3

Thông tư liên tịch

139/1998/TTLT-BTC-BKHCNMT

23/10/1998

Bộ Tài chính - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

hướng dẫn chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ

4

Thông tư liên tịch

176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ

25/12/1998

Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan

hướng dẫn thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử

5

Thông tư liên tịch

36/1999/TTLT-BTC- BCN

02/04/1999

Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp

hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

6

Thông tư liên tịch

31/2000/TTLT-BTC-BYT

25/04/2000

Bộ Tài chính - Bộ Y tế

hướng dẫn việc thành lập và cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở khám chữa bệnh bán công

7

Thông tư liên tịch

120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ

25/12/2000

Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan

về việc bổ sung, sửa đổi chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của liên Bộ Tài chính - Công nghiệp - Tổng cục Hải quan

8

Thông tư liên tịch

45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT

18/06/2001

Bộ Tài chính - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

9

Thông tư liên tịch

47/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT

20/06/2001

Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn mức chi bồi dưỡng cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi quốc tế và thi tốt nghiệp

10

Thông tư liên tịch

101/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT

20/12/2001

Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho Chương trình giống cây trồng, vật nuôi và giống cây lâm nghiệp

11

Thông tư liên tịch

17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP

08/02/2002

Bộ Tài chính - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ “về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước”

12

Thông tư liên tịch

33/2002/TTLT-BTC-BTP

12/04/2002

Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

Về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê tài chính

13

Thông tư liên tịch

45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH

16/05/2002

Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở chữa bệnh do ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý

14

Thông tư liên tịch

108/2002/TT-BTC-BTP

06/12/2002

Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

Hướng dẫn về thù lao và chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

15

Thông tư liên tịch

20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV

24/03/2003

Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá Thông tin - Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - thông tin

16

Thông tư liên tịch

21/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT-BNV

24/03/2003

Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoạt động có thu

17

Thông tư liên tịch

22/2003/TTLT-BTC-BKH&CN-BNV

24/03/2003

Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động có thu

18

Thông tư liên tịch

51/2003/TTLT-BTC-BTTĐCTUBTWMTTQVN

23/05/2003

Bộ Tài chính - Ban Thường trực - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn kinh phí chỉ đạo và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn

19

Thông tư liên tịch

94/2003/TTLT-BTC-BTM-BCA

08/10/2003

Bộ Tài chính – Bộ Thương mại – Bộ Công an

hướng dẫn chế độ sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

20

Thông tư liên tịch

12/2004/TTLT-BTC-BYT

25/02/2004

Bộ Tài chính - Bộ Y tế

hướng dẫn mức giá và nội dung chi cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn

21

Thông tư liên tịch

13/2004/TTLT-BTC-BYT-BNV

27/02/2004

Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực y tế công lập

22

Thông tư liên tịch

15/2005/TTLT-BTC-BTNMT

22/02/2005

Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường

hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường

23

Thông tư liên tịch

08/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH

23/01/2006

Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

hướng dẫn kinh phí thực hiện Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg ngày 25/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005 - 2010"

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 82/2007/QĐ-BTC ngày 15/10/2007 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.691

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!