Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 77/2003/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính

Số hiệu: 77/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 77/2003/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp và hoạt động dịch vụ tài chính (gọi chung là lĩnh vực tài chính - ngân sách), hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập và giá cả trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập và giá cả; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật khác về lĩnh vực tài chính - ngân sách, hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập và giá cả.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

5. Về quản lý ngân sách nhà nước:

a) Trình Chính phủ dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương hàng năm, dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết, quyết toán ngân sách Trung ương, quyết toán ngân sách nhà nước; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán chi đầu tư phát triển, phương án phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản, bổ sung dự trữ nhà nước, hỗ trợ tín dụng nhà nước, chi góp vốn cổ phần và liên doanh của ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương, nhiệm vụ thu, chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

c) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc quyết định theo phân cấp của Chính phủ sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, sử dụng quỹ dự trữ tài chính của trung ương và các nguồn dự trữ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

d) Trình Chính phủ phương án sử dụng số tăng thu của ngân sách trung ương trong trường hợp có phát sinh số tăng thu so với dự toán đã được Quốc hội quyết định và phương án điều chỉnh giảm một số khoản chi trong trường hợp thu không đạt dự toán; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Chính phủ lập phương án sử dụng số tăng thu cho đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật;

đ) Thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; thẩm định quyết toán ngân sách địa phương;

e) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng các định mức phân bổ và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định hoặc quy định theo phân cấp của Chính phủ để thi hành thống nhất trong cả nước;

g) Hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, thời hạn lập dự toán ngân sách nhà nước; thông báo số kiểm tra dự toán về tổng mức và từng lĩnh vực thu, chi ngân sách đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và tổng số thu, chi, một số lĩnh vực chi quan trọng đối với từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

h) Tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước, điều hành ngân sách trung ương theo thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách các cấp;

i) Kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách được giao của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; hướng dẫn việc quản lý, điều hành ngân sách của các bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các địa phương;

k) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện hạch toán, quyết toán ngân sách nhà nước và định kỳ báo cáo việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách theo quy định của pháp luật;

l) Chi ứng trước cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách được xác định thuộc dự toán năm sau, nhưng phải thực hiện ngay trong năm, chưa được bố trí trong dự toán và nguồn dự phòng không đáp ứng được; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ chi ứng trước cho các dự án, công trình quốc gia và công trình xây dựng cơ bản thuộc nhóm A đủ điều kiện thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, đang thực hiện và cần phải đẩy nhanh tiến độ;

m) Chịu trách nhiệm thu hồi các khoản chi ứng trước dự toán ngân sách Trung ương.

6. Về quản lý thu thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước:

a) Thống nhất quản lý, chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo đúng pháp luật đối với cơ quan thuế, hải quan và cơ quan khác được nhà nước giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí hoặc thu khác của ngân sách nhà nước;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền việc miễn, giảm, hoàn thuế, truy thu thuế và xử phạt vi phạm về thuế theo quy định của pháp luật; các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các Hiệp định song phương hoặc đa phương về thuế;

c) Ban hành quy định về thủ tục, quy trình nghiệp vụ thu, nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ: tính thuế, nộp thuế, phát hành lệnh thu thuế và các nghiệp vụ khác có liên quan;

d) Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát mọi nguồn thu của ngân sách nhà nước, việc chấp hành các quy định của nhà nước về thu, nộp ngân sách nhà nước và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Về quản lý quỹ ngân sách, quỹ dự trữ nhà nước và các quỹ tài chính khác của Nhà nước:

a) Thống nhất quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm đối với quỹ ngân sách nhà nước được quản lý tại Kho bạc Nhà nước; quản lý quỹ dự trữ nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao và có đủ điều kiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

c) Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả, quyết toán các khoản chi từ ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định;

d) Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu nộp và chi trả, thanh toán, quyết toán quỹ ngân sách nhà nước; xử lý theo thẩm quyền những vi phạm về quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ nhà nước và quỹ tài chính khác của Nhà nước;

đ) Ban hành các quy định về chế độ quản lý tài chính của các quỹ tài chính của Nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động thu, chi và xử lý theo thẩm quyền những vi phạm về chế độ tài chính của các quỹ tài chính nhà nước;

e) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ dự trữ phát hành, quỹ dự trữ ngoại tệ, quỹ dự trữ ngoại hối của Nhà nước;

g) Quản lý quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài; quản lý quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước theo sự phân công của Chính phủ.

8. Về quản lý dự trữ quốc gia:

a) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán và phương án phân bổ vốn bổ sung dự trữ quốc gia của ngân sách trung ương cho các Bộ, ngành được phân công dự trữ quốc gia. Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý dự trữ quốc gia;

b) Ban hành quy định về chế độ quản lý tài chính, khung giá, phí mua bán vật tư, hàng hoá dự trữ quốc gia, quy trình bảo quản, thời hạn bảo quản các mặt hàng dự trữ quốc gia; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong việc quản lý, bảo quản, mua, bán, xuất, nhập, đổi hàng và chất lượng vật tư, hàng hoá dự trữ quốc gia do các bộ, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý theo quy định;

c) Trực tiếp tổ chức, quản lý một số mặt hàng dự trữ quốc gia theo quy định của Chính phủ.

9. Về quản lý tài sản nhà nước:

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc quản lý việc mua sắm tài sản công trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước;

c) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, điều chuyển, đấu giá, thanh lý, chuyển đổi sở hữu đối với tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về mua sắm, sử dụng, quản lý tài sản nhà nước; tổng hợp tình hình quản lý tài sản nhà nước trong cả nước theo quy định của Chính phủ;

đ) Thống nhất tổ chức quản lý tài sản của Nhà nước chưa giao cho tổ chức hoặc cá nhân quản lý, sử dụng.

10. Về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp:

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, cơ chế giám sát về tài chính đối với các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống nhất trong cả nước;

b) Chủ trì hoặc tham gia thẩm định việc đầu tư vốn, hỗ trợ tài chính của Nhà nước vào các doanh nghiệp và theo dõi, giám sát việc thực hiện đầu tư của Nhà nước cho các doanh nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Theo dõi, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trong cả nước; chủ trì, phối hợp thực hiện quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ;

d) Làm đầu mối tổng hợp về tình hình thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền những vấn đề về vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp theo phân cấp của Chính phủ; thực hiện nhiệm vụ và quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

11. Về quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ và nguồn viện trợ quốc tế:

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, kế hoạch về vay nợ trong nước và ngoài nước của Chính phủ phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và chính sách tài chính quốc gia từng thời kỳ;

b) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chính sách, chế độ về quản lý vay nợ và trả nợ trong nước và ngoài nước của Chính phủ; thực hiện bảo lãnh và cấp bảo lãnh Chính phủ cho doanh nghiệp (không gồm tổ chức tín dụng) vay vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật;

c) Thống nhất quản lý nhà nước về vay và trả nợ của Chính phủ, vay và trả nợ của quốc gia; quản lý tài chính đối với các khoản vay nước ngoài của Chính phủ bao gồm: vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay thương mại của Chính phủ và phát hành trái phiếu Chính phủ ra nước ngoài;

d) Là đại diện "Bên vay" của Chính phủ và Nhà nước Việt Nam; tổ chức thực hiện đàm phán, ký kết Hiệp định vay vốn nước ngoài của Chính phủ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí nguồn vốn đối ứng của ngân sách nhà nước; phân bổ vốn vay hoặc chỉ định tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tài chính nhà nước cho vay lại cho các chương trình, dự án theo danh mục đã được phê duyệt; hướng dẫn kiểm tra, kiểm soát quá trình giải ngân và quản lý sử dụng các nguồn vay nợ nước ngoài của Chính phủ;

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch bố trí nguồn vốn trả nợ nước ngoài từ ngân sách nhà nước;

e) Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình vay, sử dụng vốn vay và trả nợ nước ngoài của Chính phủ và của quốc gia theo quy định của pháp luật;

g) Thống nhất quản lý các nguồn viện trợ quốc tế; tổ chức tiếp nhận, phân phối và thực hiện quản lý tài chính đối với các nguồn viện trợ quốc tế theo quy định của Chính phủ.

12. Về kế toán, kiểm toán:

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định hoặc quy định theo thẩm quyền chế độ kế toán, kiểm toán, chế độ báo cáo, công khai tài chính - ngân sách để thi hành thống nhất trong cả nước;

ưb) Ban hành quy định về nguyên tắc, chuẩn mực, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kế toán, kiểm toán; tiêu chuẩn nghiệp vụ kiểm toán viên, kế toán trưởng; tiêu chuẩn, điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về kế toán, kiểm toán. Thống nhất quản lý việc đăng ký áp dụng chế độ kế toán của doanh nghiệp. Có ý kiến cuối cùng về các bất đồng và tranh chấp về kết quả kiểm toán độc lập.

13. Về quản lý tài chính các ngân hàng, tổ chức tài chính phi ngân hàng và dịch vụ tài chính:

a) Trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, xổ số, cá cược, vui chơi có thưởng;

b) Quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xổ số, cá cược và vui chơi có thưởng;

Cấp và thu hồi giấy phép hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, xổ số, cá cược và vui chơi có thưởng theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý nhà nước về tài chính đối với hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách và tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tài chính đối với các tổ chức hoạt động dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các tổ chức hoạt động kinh doanh và giao dịch chứng khoán.

14. Về hải quan:

a) Trình Chính phủ quy định cụ thể về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước tại cửa khẩu, về hoạt động của kho ngoại quan, kho bảo thuế, về kiểm tra sau thông quan;

b) Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu và thống kê hải quan theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ của ngành hải quan theo quy định của Luật Hải quan và các quy định khác của pháp luật; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan.

15. Về lĩnh vực giá:

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: quy định việc kiểm soát giá độc quyền; nguyên tắc và phương pháp xác định giá, khung giá các loại đất; quyết định giá một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng theo quy định của pháp luật;

b) Thẩm định phương án giá do các bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước xây dựng đối với một số hàng hoá, dịch vụ quan trọng, giá sản phẩm, hàng hoá do Nhà nước đặt hàng hoặc trợ giá để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định;

c) Quy định tiêu chuẩn thẩm định viên về giá và điều kiện hoạt động dịch vụ thẩm định giá; thống nhất quản lý hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý giá.

16. Phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ và tham gia quản lý thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

17. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

18. Về hợp tác quốc tế:

a) Thực hiện hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng phương án và tổ chức đàm phán các Hiệp định song phương, đa phương về thuế (thuế xuất nhập khẩu, tránh đánh thuế trùng), dịch vụ tài chính, kế toán, hải quan và các lĩnh vực tài chính khác;

c) Đàm phán, ký kết điều ước quốc tế về tài chính theo ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; đại diện của Chính phủ Việt Nam tại các diễn đàn tài chính quốc tế song phương, đa phương theo phân công của Chính phủ.

19. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

20. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

21. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

22. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm về chế độ quản lý tài chính - ngân sách và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

23. Về cải cách hành chính:

a) Trình Chính phủ chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính công phục vụ chương trình cải cách hành chính nhà nước từng thời kỳ;

b) Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

24. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

25. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

a) Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

1. Vụ Ngân sách nhà nước;

2. Vụ Đầu tư;

3. Vụ I (ngân sách đảng, an ninh, quốc phòng, đặc biệt...);

4. Vụ Tài chính hành chính - sự nghiệp;

5. Vụ Chính sách thuế;

6. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

7. Vụ Bảo hiểm;

8. Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán;

9. Vụ Tài chính đối ngoại;

10. Vụ Hợp tác quốc tế;

11. Vụ Pháp chế;

12. Vụ Tổ chức cán bộ;

13. Vụ Tài vụ quản trị;

14. Văn phòng (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh);

15. Thanh tra;

16. Cục Quản lý giá;

17. Cục Tin học và Thống kê tài chính;

18. Cục Quản lý công sản;

19. Cục Tài chính doanh nghiệp;

20. Cục Dự trữ quốc gia;

21. Tổng cục Thuế;

22. Tổng cục Hải quan;

23. Kho bạc Nhà nước.

b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ:

1. Học viện Tài chính;

2. Tạp chí Tài chính;

3. Thời báo Tài chính Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Dự trữ Quốc gia.

Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Đầu tư, Vụ Tài chính hành chính - sự nghiệp, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ Tài chính đối ngoại, Vụ Chính sách thuế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài vụ quản trị, Văn phòng được tổ chức phòng, do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Các tổ chức sự nghiệp khác thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 178/CP ngày 28 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính, Nghị định số 01/CP ngày 05 tháng 01 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Vật giá Chính phủ, Nghị định số 66/CP ngày 18 tháng 10 năm 1995 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Quốc gia và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 77/2003/ND-CP

Ha Noi , July 01st, 2003

 

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE FINANCE MINISTRY

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to Resolution No. 02/2002/QH11 of August 5, 2002 of the first session of the XIth National Assembly of the Social Republic of Vietnam promulgating the list of ministries and ministerial-level agencies of the Government;
Pursuant to the Government's Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;

At the proposals of the Finance Minister and the Minister of the Interior.

DECREES:

Article 1.- Position and functions

The Finance Ministry is a governmental agency, performing the function of State management over finance, State budget, taxation, charges, fees and other State budget revenues, the national reserve, State financial funds, financial investment, enterprise finance and financial service activities (hereinafter referred collectively to as the finance - budget domain), customs, accountancy, independent audit and pricing nationwide; performing the State management over public services in the domains of finance - budget, customs, accountancy, independent audit and pricing; and representing the owner of the State's capital portions at the enterprises according to the provisions of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Finance Ministry shall have to perform the tasks and exercise the powers prescribed in the Government's Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies as well as the following specific tasks and powers:

1. To submit to the Government and the Prime Minister bills, draft ordinances and other draft legal documents on the domains of finance - budget, customs, accountancy, independent audit and pricing.

2. To submit to the Government and the Prime Minister strategies, development plannings and long-term, five-year and annual plans on the domains under its management.

3. To promulgate decisions, directives and circulars on matters under its management.

4. To direct, guide, inspect and take responsibility for the implementation of legal documents, strategies, plannings and plans after they are approved, and other legal documents on matters under its management; to conduct the work of information propagation, dissemination and education of the legislations on the domains under its management.

5. Regarding the State budget management:

a/ To submit to the Government the State budget estimates and annual plans on distribution of the central budget, the adjusted State budget estimates in case of necessity, make final settlement of the central budget and the State budget; to coordinate with the Ministry of Planning and Investment in estimating the development investment expenditures, and making plans on distribution of capital construction investment expenditures, supplements to the State reserves, the State credit support, and the central budget expenditures for stock and joint-venture capital contribution.

b/ To submit to the Prime Minister for decision the assignment of the budget revenue and expenditure tasks to each ministry, ministerial-level agency attached to the Government and other central agencies, and the revenue and expenditure tasks and division percentage (%) for divisible revenues as well as the level of supplement from the central budget to each province or centrally-run city according to the provisions of the State Budget Law.

c/ To submit to the Prime Minister for decision or decide according to the Government's power decentralization the use of the central budget reserves, the use of the central financial reserve fund and other financial reserve sources according to the provisions of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd/ To evaluate the final settlements of budget revenues and expenditures of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government and other central agencies; to evaluate the final settlements of local budgets.

e/ To assume the prime responsibility and coordinate with the ministries, ministerial-level agencies, Government-attached agencies, other central agencies and the provincial-level Peoples Committees in elaborating budget allocation norms, and budget expenditure regimes, criteria and norms before submitting them to the Government and/or the Prime Minister for promulgation or promulgate them according to the Government's power decentralization for uniform implementation throughout the country.

g/ To guide the requirements, contents of and time limit for making the State budget estimates; to inform the estimate check numbers regarding the total level and the level in each domain of budget revenue and expenditure to the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government and other central agencies as well as total revenue and expenditure and some important expenses for each province or centrally-run city.

h/ To organize the State budget implementation and execute the central budget according to its competence; to monitor and urge the organization of implementation of budget estimates of all levels.

i/ To inspect the allocation of assigned budget estimates of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government and other central agencies; to guide the budget management and administration by the ministries, branches and localities; to direct and inspect the performance of the budget revenue and expenditure tasks by the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, other central agencies and localities;

k/ To organize and direct the accounting and final settlement of the State budget, and periodically report on the implementation of the budget revenue and expenditure estimates according to the provisions of law.

l/ To make advance payments for important and urgent tasks, which are determined as belonging to the following year's estimates but must be performed right in the current year, have not yet been included in the current year's budget estimates and cannot be sufficiently funded with the reserve source; to coordinate with the Ministry of Planning and Investment in proposing the Prime Minister to make advances for national projects and works as well as group-A capital construction projects which are eligible for application of the Regulation on investment and construction management, currently under construction and need to be speeded up;

m/ To be responsible for recovering the central budget estimates' advanced expenditures.

6. Regarding the management of collection of taxes, charges, fees and other State budget revenues:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To submit to the Prime Minister for handling or handle according to its competence the tax exemption, reduction, reimbursement, retroactive collection and sanctioning of tax-related violations according to the provisions of law; as well as issues arising in the course of implementation of the bilateral or multilateral treaties on taxation.

c/ To promulgate regulations on procedures and professional processes for the collection of taxes, charges, fees and other State budget revenues according to the provisions of law; to provide professional guidance on tax calculation, tax payment, issuance of tax collection orders and other relevant professional operations.

d/ To inspect, examine and control all State budget revenue sources, the observance of the States regulations on State budget collection and remittance and the handling of violations according to the provisions of law.

7. Regarding the management of the State budget fund, the State reserve fund and other State financial funds:

a/ To uniformly manage, direct, inspect and take responsibility for the State budget fund deposited at the State Treasury; to manage the State reserve fund and other State funds according to the provisions of law;

b/ To organize the State budget spending in strict compliance with the assigned budget estimates when all the conditions prescribed by the State Budget Law are met;

c/ To implement the control, liquidation, payment and final settlement of expenses from the State budget made through the State Treasury system according to regulations;

d/ To provide professional guidance on the State budget fund collection, remittance, payment, liquidation and final settlement; to handle according to its competence violations in the management of the State budget fund, the State reserve fund and other State financial funds;

dd/ To promulgate regulations on the financial management regimes applicable to the State financial funds; to guide, inspect and supervise revenue and expenditure activities, and handle according to its competence violations of the financial regimes of the State financial funds;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g/ To manage the accumulated fund for foreign debt repayment; to manage the State's centralized foreign currency fund according to the assignment by the Government.

8. Regarding the management of the national reserve:

a/ To coordinate with the Ministry of Planning and Investment in working out estimates and options for additional allocation of national reserve capital of the central budget to the ministries and branches assigned to take charge of the national reserves. To organize the direction and inspection of the implementation and take responsibility before the Government for the national reserve management;

b/ To promulgate regulations on the financial management regime, the bracket of prices and costs of purchase and sale of supplies and goods for national reserve, the process and duration of preservation of national reserve goods items; to guide, monitor and inspect the observance of the regulations on management, preservation, purchase, sale, export, import, exchange of goods as well as quality of national reserve supplies and goods managed by the ministries, agencies and State enterprises according to the assignment;

c/ To directly organize the management of a number of national reserve goods items according to the Governments regulations.

9. Regarding the management of the State assets:

a/ To submit to the Government and/or the Prime Minister for prescription the principles for managing the procurement of public assets in the State agencies and units;

b/ To submit to the Prime Minister for prescription the criteria and norms for use of assets in the State agencies and units;

c/ To submit to the Prime Minister for decision or decide according to its competence on the procurement, transfer, auction, liquidation of, or transformation of ownership over, the State assets according to the provisions of law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd/ To uniformly organize the management of the State assets not yet assigned to any organizations or individuals for management or use.

10. Regarding the enterprises' finance and the management of State capital at enterprises:

a/ To submit to the Government and/or the Prime Minister for promulgation regulations on the regime of management of enterprise finance and the financial supervision mechanism applicable to various types of enterprises of all economic sectors; to guide and examine the uniform implementation thereof nationwide;

b/ To assume the prime responsibility for or participate in the evaluation of the State's capital investment in, or financial support for enterprises, and monitor and supervise the State's investment in enterprises after it is approved by competent authorities;

c/ To monitor, supervise, synthesize and assess the situation of the preservation and development of the State capital at enterprises throughout the country; to assume the prime responsibility and coordinate with other agencies in implementing the supervision regulation and appraising the effectiveness of enterprises' operation according to the Government's regulations;

d/ To act as an agency in charge of summing up the situation of exercise of the right to represent the owner of the State capital portions at enterprises according to the provisions of law; to handle according to its competence matters related to the State capital at enterprises according to the Government's power decentralization; to perform the task and exercise the right to represent the owner of the State capital portions at enterprises under its management according to the provisions of law.

11. Regarding the management of borrowing and repayment of the Government's domestic and foreign debts, and international aid sources:

a/ To submit to the Government and/or the Prime Minister the strategy and plans on the Government's domestic and foreign borrowings in line with the national social-economic development strategy as well as the national financial policy in each period;

b/ To submit to the Government and/or the Prime Minister the policy and regime of management of the Government's domestic and foreign borrowings and debt payment; to guarantee and grant the Government guarantees for enterprises (excluding credit institutions) to borrow foreign capital according to the provisions of law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ To represent the "borrower" on behalf of the Vietnamese Government and State; to negotiate and sign agreements on the Government's foreign loans under the Government's or the Prime Minister's assignment; to coordinate with the Ministry of Planning and Investment in balancing and allocating the State budget's reciprocal capital source; to allocate borrowed capital or designate State-run credit institutions or financial organizations to sublend capital to programs and projects on the approved list; to guide the inspection and control of the process of disbursement and management of use of the Government's foreign borrowing sources;

dd/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Planning and Investment in working out plans on arrangement of capital sources for foreign debt repayment from the State budget;

e/ To synthesize and periodically report to the Prime Minister on the situation of borrowing, use of borrowed capital and repayment of the Government's and the nation's foreign debts according to the provisions of law;

g/ To uniformly manage international aid sources; to organize the reception, distribution and financial management of international aid sources according to the Government's regulations.

12. Regarding accountancy and audit:

a/ To submit to the Government and/or the Prime Minister for prescription or prescribe according to its competence the regime of accounting, auditing, reporting and financial - budgetary transparency for uniform implementation in the whole country;

b/ To promulgate regulations on accounting and auditing principles, standards and professional methods; professional criteria of auditors and chief accountants; criteria and conditions for establishment of accounting service enterprises and independent auditing enterprises;

c/ To guide, inspect and supervise the implementation of the State's accounting and auditing regulations. To uniformly manage the registration for application of enterprises' accounting regime. To have final says on discrepancies and disputes over independent auditing results.

13. Regarding the financial management of banks, non-bank financial institutions and financial services:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To manage, inspect and supervise the implementation of the State's regulations on insurance, lottery, betting and prized game business activities;

To issue and withdraw operation licenses of enterprises engaged in insurance, lottery, betting and prized game business activities according to the provisions of law;

c/ To perform the State financial management over the operations of the State Bank, commercial banks, policy banks and the State-run credit institutions and financial organizations according to the provisions of law;

d/ To financially guide, inspect and supervise organizations providing financial, accounting, auditing or tax consultancy services, non-bank financial organizations and organizations engaged in securities business and trading.

14. Regarding customs:

a/ To submit to the Government for prescription the customs procedures, customs inspection and supervision, conditions for registration and operation of customs clearance agents, the responsibilities of State agencies at border-gates, the operations of bonded and consignment warehouses, and the post-customs clearance inspection;

b/ To promulgate according to its competence documents guiding and directing the professional operation of customs inspection and supervision, post-customs clearance inspection, combating smuggling, and customs statistics according to the provisions of law;

c/ To organize, guide, direct, inspect and take responsibility for the performance of the customs service's tasks according to the provisions of the Customs Law and other provisions of law; to inspect and handle according to its competence acts of violation of the customs legislation.

15. Regarding the pricing:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To evaluate pricing plans elaborated by ministries, branches and State enterprises for a number of important commodities and services, prices of products and goods ordered or price-subsidized by the State before they are submitted to the Government and the Prime Minister for decision;

c/ To prescribe the criteria for price evaluators and the conditions for provision of price evaluation services; to uniformly manage price evaluation activities according to the provisions of law;

d/ To guide, inspect and control the implementation of State's regulations on price management.

16. To issue public bonds and Government bonds and take part in the securities market management according to the provisions of law.

17. To organize and direct the statistical work in the fields under its State management.

18. Regarding the international cooperation:

a/ To undertake the international cooperation and integration in the fields under its State management according to the provisions of law;

b/ To work out plans and organize negotiations on bilateral or multilateral treaties on taxation (import and export duties, avoidance of double taxation), financial, accounting and customs services and other financial domains;

c/ To negotiate on and sign international finance agreements under the authorization by the State President or the Prime Minister; to represent the Vietnamese Government at bilateral or multilateral financial forums according to the Government's assignment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20. To decide on specific undertakings and measures and direct the implementation of the operation mechanisms of public-service organizations in the fields under its management according to the provisions of law; to manage and direct the operations of its attached non-business organizations.

21. To perform the State management over the operations of associations and non-governmental organizations in the fields under its management according to the provisions of law.

22. To inspect, examine and settle complaints and denunciations; to fight corruption, negative acts, and handle according its competence or request the competent authorities to handle violations of the financial-budgetary management regime and other fields under its management.

23. Regarding the administrative reform:

a/ To submit to the Government the program on reform of the public finance management mechanism in service of the State administrative reform program in each period;

b/ To decide on and direct the implementation of its administrative reform program according to the objectives and contents of the State administrative reform program already approved by the Prime Minister.

24. To manage its organizational apparatus and payroll; to direct the implementation of the wage regime as well as the regimes and policies on preferential treatment, commendation and discipline toward officials, public servant and State employees under its management; to provide professional training and fostering to officials, public servants and State employees in the entire branch under its management.

25. To manage its assigned finance and assets and organize the implementation of allocated budget portions according to the provision of law.

Article 3.- Organizational structure

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The State Budget Department;

2. The Investment Department;

3. Department I (Party, security, defense, special...budgets);

4. The Administrative and Non-Business Finance Department;

5. The Tax Policy Department;

6. The Department for Finance of Banks and Financial Institutions;

7. The Insurance Department;

8. The Department for Accounting and Auditing Regulations;

9. The External Finance Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. The Legal Department;

12. The Organization and Personnel Department;

13. The Administration Finance Department;

14. The Office (with a representative office in Ho Chi Minh City);

15. The Inspectorate;

16. The Price Management Department;

17. The Information Technology and Financial Statistics Department;

18. The Public Asset Management Department;

19. The Corporate Finance Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21. The General Tax Department;

22. The General Customs Department;

23. The State Treasury;

b/ The non-business organizations under the Ministry:

1. The Financial Institute;

2. The Financial Magazine;

3. Vietnam Financial Times.

The Prime Minister prescribes the functions, tasks, powers and organizational structure of the General Tax Department, the State Treasury and the National Reserves Department.

The State Budget Department, the Investment Department, the Administrative and Non-Business Finance Department, the Department for Finance of Banks and Financial Institutions, the External Finance Department, the Tax Policy Department, the International Cooperation Department, the Organization and Personnel Department, the Administration Finance Department and the Office are allowed to set up their own sections upon decisions of the Finance Minister after reaching agreement with the Minister of the Interior.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4.- Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette and replaces the Government's Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry, Decree No. 01/CP of January 5, 1993 on the tasks, powers and organizational structure of the Government Pricing Committee, Decree No. 66/CP of October 18, 1995 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the National Reserve Department and the previous stipulations which are contrary to this Decree.

Article 5.- Implementation responsibility

The Finance Minister, the other ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.151

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!